Hotărârea nr. 588/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANUL 2008

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA   MUNICIPIUL CONSTANTA   CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
PRIVIND   APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A

FUNCŢIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

PENTRU ANUL 2008

 

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.12.2007

Luând în dezbatere :

expunerea de motive nr. 152706/14.11.2007 prezentată de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE,

referatul    nr.    152701/14.11.2007   al    Biroului    Resurse    Umane   -    Direcţia Administraţie Publica Locală,

avizul favorabil al  Comisiei de specialitate  nr. 5 - administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, avizul favorabil nr.123 / 05.12.2007 al Sindicatului Liber al Salariaţilor din Administraţia Publica Locala Constanta,

adresa nr.1053438/2007 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Văzând prevederile art 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului nr.7.660/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, ale Ordonanţei Guvernului nr. 85/30 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice ;

In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a" si alin. (3) lit.'V si ale art.l 15 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/200I privind administraţia publica locala, republicata ;

HOTĂRĂŞTE

ART.l - Se aproba Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2008 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, repartizate potrivit anexei nr.l , care face parte integranta din prezenta hotărâre, după cum urmează :

a)      71 funcţii publice rezervate promovării funcţionarilor publici

b)     75 funcţii publice rezervate promovării rapide

c)      98 funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare

d)     178 funcţii publice care vor fi infiintate

e)      150 funcţii publice care vor fi supuse reorganizării

f)     numărul maxim al funcţiilor publice de conducere si al funcţiilor publice de
execuţie pe fiecare clasa, categorie si pe grade profesionale este stabilit astfel:


secretar al consiliului local

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale

13

director executiv adjunct in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale

9

sef serviciu

39

sef birou

5

funcţii publice de conducere specifice

1

Total categoria funcţionari publici de conducere                             68

auditor clasa 1 grad profesional asistent

3

auditor clasa I grad profesional principal

3

auditor clasa I grad profesional superior

2

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

10

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

5

consilier juridic clasa I grad profesional superior

0

consilier clasa 1 grad profesional debutant

0

consilier clasa 1 grad profesional asistent

15

consilier clasa 1 grad profesional principal

7

consilier clasa 1 grad profesional superior

39

inspector clasa I grad profesional debutant

28

inspector clasa I ;?rad profesional asistent

112

inspector clasa 1 arad profesional principal

66

inspector clasa I grad profesional superior

43

Funcţii publice specifice clasa I

5

Total funcţii publice clasa I

339

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

1

Referent de specialitate clasa 11 grad profesional principal

2

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

32

Funcţii publice specifice clasa II

0

Total funcţii publice clasa II

35

Referent clasa III grad profesional debutant

5

Referent clasa Iii arad profesional asistent

44

Referent clasa III grad profesional principal

29

Referent clasa III grad profesional superior

94

Funcţii publice specifice clasa III

0

Total funcţii publice clasa III                                                            172

Total funcţii publice execuţie                                                           546

Total funcţii publice

614

ART. 2 - Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, repartizat pe compartimente funcţionale, va cuprinde următoarele :


I. Direcţia Corp Control:

a)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

-  infiintarea unei funcţii de referent clasa III grad profesional debutant

b)   Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării in
grad

-   transformarea  funcţiei  de  inspector clasa   1   grad  profesional  principal  in inspector clasa 1 grad profesional superior

-   transformarea a 2 funcţii de referent clasa III grad profesional asistent in 2 funcţii de referent clasa III grad profesional principal

-   transformarea a 4 funcţii de referent clasa III grad profesional principal   in 4 funcţii de referent clasa III grad profesional superior

-   transformarea a 3 funcţii de inspector clasa 1 grad profesional asistent in 3 funcţii de inspector clasa 1 grad profesional principal

c)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării in
clasa

-  transformarea funcţiei de referent clasa III grad profesional superior in inspector
clasa 1 grad profesional principal

d)   Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării rapide
in grad

-  transformarea a 3 funcţii de inspector clasa I grad profesional asistent in 3
funcţii de inspector clasa 1 grad profesional principal

-  transformarea funcţiei de inspector clasa 1 grad profesional principal    in
inspector clasa 1 grad profesional superior

e)  Număr de funcţii publice supuse reorganizării

-   transformarea  funcţiei de inspector clasa  1   grad profesional principal  in
inspector clasa 1 grad profesional debutant.

-  transformarea a 3 funcţii de inspector clasa 1 grad profesional superior  in 3
funcţii de consilier clasa
I grad superior

0 Număr de funcţii publice înfiinţate in vederea definitivării

-   transformarea a 9 funcţii de inspector clasa 1 grad profesional debutant in 9
funcţii de inspector clasa
I grad profesional asistent

II. Serviciul Audit Public Intern :

a)   Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

-   un post auditor clasa I grad superior

b)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
in grad

-     un post de auditor clasa I grad superior ( se reorganizează postul de auditor
clasa
I grad principal)

c)   Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
rapide in grad

-   un post de auditor clasa I grad principal ( se reorganizează postul de auditor
clasa
I grad asistent)

d)  Număr de funcţii publice supuse reorganizării

-     un post de auditor clasa I grad asistent se transforma in auditor clasa I grad
superior ce urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare


HI. Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat:

a)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

-          referent clasa III grad debutant - Serviciul Urmărire si Executare Contracte

-          inspector clasa I grad debutant Serviciul Urmărire si Executare Contracte

b)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
in grad

-          transformarea a 3 funcţii de inspector clasa I grad principal in   3 funcţii de inspector clasa I grad superior

-          transformarea funcţiei de referent clasa III grad principal in  referent clasa III grad superior

c)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
rapide in grad

- transformarea a 8 funcţii de inspector clasa I grad asistent in 8 funcţii de
inspector clasa
I grad principal

-          transformarea funcţiei de referent clasa III grad asistent in   referent clasa III grad principal

-          transformarea a 5 funcţii de inspector clasa I grad principal in 5 funcţii de inspector clasa I grad superior

d)  Număr de funcţii publice supuse reorganizării

- transformarea funcţiei vacante de consilier clasa I grad superior in  inspector
clasa
I grad principal - concurs

-          transformarea funcţiei vacante de inspector clasa I grad principal in inspector clasa I grad asistent - concurs

-          transformarea funcţiei vacante de referent clasa III grad superior in referent clasa III grad principal - concurs

e)   Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
in clasa

- transformarea funcţiei de referent clasa III grad profesional superior in inspector
clasa 1 grad profesional principal

IV.Directia Achiziţii Publice :

a)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

-          inspector clasa I grad debutant - Serviciul Tehnic Investiţii

-          inspector clasa I grad superior- Serviciul Tehnic Investiţii

b)   Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
in grad

-     un post de inspector clasa I grad debutant se transforma in inspector clasa I
grad asistent

c)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
rapide in grad

-    9 posturi  de inspector clasa I grad superior ( se reorganizează 9 posturi de
inspector clasa
I grad principal )

-   3 posturi   de inspector  clasa I grad principal ( se reorganizează 3 posturi de
inspector clasa
I grad asistent)

d)   Număr de funcţii publice supuse reorganizării

-     un post de inspector clasa I grad superior se transforma in consilier clasa I
grad superior


V. Direcţia Administraţie Publica Locala :

a)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

-          un post consilier juridic debutant - Serviciul Juridic

-          2 posturi de inspector clasa I grad debutant

-          1 referent clasa III grad debutant

b)   Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
in grad

-     2 posturi de inspector clasa I grad superior ( se reorganizează 2 posturi de
inspector clasa
I grad principal)

2 posturi de consilier juridic clasa I grad superior (se reorganizează 2 posturi de consilier juridic clasa I grad principal)

-     2 posturi de referent clasa III grad superior ( se reorganizează 2 posturi de
referent clasa III grad principal)

c)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
rapide in grad

-     3 posturi de inspector clasa I grad principal ( se reorganizează 3 posturi de
inspector clasa
I grad asistent)

-    un post de consilier juridic clasa I grad superior ( se reorganizează un post de consilier juridic clasa I grad principal)

-    un post consilier clasa I grad superior ( se reorganizează un post de consilier clasa I grad principal)

d)   Număr de funcţii publice supuse reorganizării

-        un post de consilier juridic clasa I grad debutant (se transforma in consilier juridic clasa I grad asistent)

-        un post de inspector clasa I grad asistent ( se transforma in inspector clasa I grad debutant) - Serviciul de Sprijinire si îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari

-        un post de consilier clasa I grad principal ( se transforma in post contractual) -Biroul Resurse Umane

e)  Număr de funcţii publice înfiinţate pentru promovarea in clasa

-        4 posturi de inspector clasa I grad principal (se reorganizează 4 posturi de referent clasa III grad superior )

-        3 posturi de inspector clasa I grad asistent (se reorganizează 2 posturi de referent clasa III grad asistent, respectiv referent clasa III grad debutant)

VI. Direcţia Relaţii Internationale si Organizare Evenimente :

a)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

-    un post referent clasa III grad principal

b)   Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
in grad

-     2 posturi de inspector clasa I grad superior ( se reorganizează 2 posturi de
inspector clasa
I grad principal)

-  1 post de inspector clasa I grad principal ( se reorganizează 1 post de inspector
clasa
I grad asistent)

c)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
rapide in grad

-     1 post de inspector clasa I grad principal (se reorganizează I post de inspector
clasa
I grad asistent)


d) Număr de funcţii publice supuse reorganizării

-     un post de inspector clasa I grad superior se transforma in consilier clasa I
grad superior

VIL Direcţia Organizare si Informatizare :

a)   Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

-          1    post    inspector   clasa I grad   debutant. Serviciul Centrul de Informare Cetăţeni

-          1   post de inspector clasa I grad debutant, Serviciul Management Documente, Curierat si Dispecerat

-          1 post expert t.i.t. clasa I grad superior - Biroul Informatizare

-          1 post expert t.i.t. clasa I grad debutant - Biroul Informatizare

b)   Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
in grad

- 1 post de inspector clasa I grad asistent ( se reorganizează 1 post de inspector
clasa
I grad debutant )

-    1 post de  referent clasa I grad asistent ( se reorganizează 1 post de referent
clasa III grad debutant)

c)     Număr  de  funcţii  publice  ce vor  fi  infiintate  in  vederea promovării rapide in grad

- 2 posturi de referent clasa III grad principal ( se reorganizează 2 posturi de
referent clasa III grad asistent)

-  1 post de expert t.i.t. clasa I grad principal ( se reorganizează 1 post de expert
t.i.t. clasa
I grad asistent)

- 1 post de   inspector clasa I grad   superior ( se reorganizează 1 post de
inspector clasa i grad principal)

- 1 post de referent clasa III grad superior ( se reorganizează 1 post de referent
clasa III grad principal)

d) Număr de funcţii publice supuse reorganizării

- se înfiinţează 3 posturi de referent clasa III grad asistent (se reorganizează 3
posturi contractuale de referent grad III si curier
II )

e)  Număr de funcţii publice infiintate pentru promovarea in clasa

-      1 post de inspector clasa I grad principal ( se reorganizează 1 post de referent clasa III grad superior)

-      1 post de inspector clasa I grad asistent ( se reorganizează 1 post de referent clasa III grad principal)

VIII. Direcţia Financiara :

a)   Număr de funcţii publice ce vor fi infiintate in vederea promovării
in grad

-2 posturi de inspector clasa I grad superior ( se reorganizează 2 posturi de inspector clasa I grad principal)

b)   Număr de funcţii publice ce vor fi infiintate in vederea promovării
rapide in grad

-2 posturi de inspector clasa I grad superior ( se reorganizează 2 posturi de inspector clasa I grad principal)

c)  Număr de funcţii publice infiintate pentru promovarea in clasa

-    6 posturi de inspector clasa I grad principal (se reorganizează 6 posturi de
referent clasa III grad superior)


IX.  Direcţia Asistenta Pentru Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe :

a) Număr de funcţii publice înfiinţate pentru promovarea in clasa

-  5 posturi de inspector clasa I grad asistent (se reorganizează 5 posturi de
referent clasa III grad asistent)

X.   Direcţia Urbanism :

a)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
rapide în grad

-    7 posturi de inspector   clasa I grad   superior ( se reorganizează 7 posturi de
inspector clasa
I grad principal)

-    un post de inspector   clasa I grad   principal ( se reorganizează un post de
inspector clasa 1 grad asistent )

b)   Număr de funcţii publice supuse reorganizării

-     un post de secretar dactilograf se reorganizează in   referent clasa III grad
asistent

XI.  Direcţiei Servicii Publice :

a)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

in ^rad

-     2 posturi de inspector  clasa I grad superior ( se reorganizează 2 posturi de
inspector clasa
I grad principal )

b)   Număr de funcţii publice supuse reorganizării

-     un post de inspector debutant se transforma in inspector clasa I grad asistent

XII.  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila :

a)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea ocupării
prin concurs de recrutare

-          1 posturi de referent clasa III grad asistent - Serviciul Stare Civila

-          2 funcţii de inspector clasa I grad debutant - Serviciul de Evidenta a Persoanelor

b)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
in grad

I funcţie de referent clasa III grad superior (se reorganizează 1 post de
referent clasa III grad principal )

c)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
rapide in grad

1 funcţie de referent clasa III grad superior ( se reorganizează I post de
referent clasa III grad principal )

XIII.  Direcţia Integrare Europeana, Mediu si Programe :

a)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
in grad

-  funcţia de inspector clasa grad asistent ( se reorganizează funcţia de
inspector clasa
I grad debutant)

b)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
rapide in grad


- 5 funcţii de consilier clasa I grad principal principal (se reorganizează 5
posturi de consilier clasa
I grad asistent )

XIV. Direcţia Gospodărire Comunala :

a) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

-  un post de referent clasa III grad superior. Serviciul Administrare Spatii Verzi si Igiena Publica

-  un post de referent clasa III grad asistent, Serviciul Drumuri si Iluminat Public

-  2 posturi de referent clasa III grad asistent. Serviciul Administrare Cimitire

- o funcţie publica de conducere de Sef Birou Igiena Publica

b)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
in grad

- 2 funcţii  de referent clasa III  grad superior ( se reorganizează 2 funcţii
de referent clasa III grad principal   )

c)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
rapide in grad

-    3 funcţii de inspector clasa I grad superior ( se reorganizează 3 funcţii de inspector clasa I grad principal)

-    funcţia de referent clasa III grad principal (se reorganizează  fiinctia de referent clasa III grad asistent )

d) Număr de funcţii publice supuse reorganizării

- un post de inspector clasa I grad asistent se transforma in inspector clasa I grad superior

XV.ServiciuI pentru Comisiile de Specialitate ale C.L.M. :

a)   Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

- referent clasa III grad principal

b)   Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
in grad

- inspector clasa I grad principal ( prin transformarea postului de inspector clasa I
grad asistent

c)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
rapide in grad

- inspector clasa I grad superior ( prin transformarea postului de inspector clasa I
grad principal)

d)   Număr de funcţii publice supuse reorganizării

- un post de consilier clasa I grad superior se transforma in referent clasa III grad superior

XVI. Serviciul Inspectorat Protecţie Civila :

a)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

un post referent clasa III grad debutant

- un post referent clasa III grad asistent

b)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
in grad


-  inspector clasa I grad superior ( prin transformarea postului de inspector clasa I
grad principal)

XVII. Direcţiei Patrimoniu :

a)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

-          2 posturi de inspector clasa I grad debutant

-          un post de inspector clasa I grad asistent

-          un post de referent clasa III grad principal

b)  Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
in grad

-     un post de inspector clasa I grad superior (se transforma un post de inspector
clasa
I grad principal

c)   Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării
rapide in grad

-  3 posturi   de inspector clasa I grad superior ( se reorganizează 3 posturi de inspector clasa I grad principal )

un post de referent clasa III grad principal ( se reorganizează un post de referent
clasa III grad asistent)

d)  Număr de funcţii publice înfiinţate pentru promovarea in clasa

-    3 posturi de inspector clasa I grad principal (se reorganizează 3 posturi de
referent clasa III grad superior)

e)   Număr de funcţii publice supuse reorganizării
- un post de director executiv adjunct se desfiinţează

ART. 3 - Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre tuturor Direcţiilor, Serviciilor si Birourilor, în vederea aducerii la îndeplinire, si Prefecturii Judeţului Constanţa , spre ştiinţă.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 25 DE CONSILIERI DIN 27

DE MEMBRI

PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR.

MARCELA ENACHE

CONSTANŢA
NR. 588/14.12.2007