Hotărârea nr. 587/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP

 

               ROMÂNIA

                        JUDEŢUL CONSTANTA

                  MUNICIPIUL CONSTANTA

                         CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE

GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM LEGII NR.

448/2006 PRIVIND PROTECŢIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR

PERSOANELOR CU HANDICAP

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din data
de 14.12.2007;________

Luând in dezbatere expunerea de motive nr 152606/14.11.2007 prezentata de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul nr. 152602/14.11.2007 al Biroului Resurse Umane - Direcţia Administraţie Publica Locala, adresa nr. 5738/18.01.2007 a Serviciului Financiar - Buget, precum si avizul favorabil al Comisiei nr.5 - administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti;

In conformitate cu prevederile art.21 alin.(l) si ale alin.(2) lit "d" din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , prin care se acorda persoanelor cu handicap grav si accentuat si asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav gratuitate pe toate liniile de transport in comun;

Analizând Convenţia nr.30322/07.03.2007 privind acordarea de gratuiati pe transportul in comun pentru persoanele cu handicap grav si asistenţii personali ai acestora;

In temeiul prevederilor art.36 alin 2 lit."d", alin 6 lit "a" pct. 2 si art 115 alin. 1 , lit "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - Se aproba lista beneficiarilor de gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, respectiv pentru persoanele cu handicap vizual - nevazatori, persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali ai acestora.

AJRT.2 - Abonamentele eliberate pe mijloace de transport in comun, sunt valabile incepand cu data de 01 decembrie 2007 pana la data de 31 decembrie 2007, conform anexelor nr. 1 , nr. 2 si nr. 3, cu excepţia celor cărora le expira anterior certificatele de expertiza medicala.


ART.3 - Abonamentele vor fi ridicate de la sediul Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, in perioada 1-15 a fiecărei luni pe baza documentelor personale.

ART. 4 — Anexele nr. 1, nr. 2, si nr. 3, fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.5 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Biroului Resurse Umane , Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala , Direcţiei Financiare, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa .

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATA DE 26 CONSILIERI DIN   27

DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢA ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA NR.587/14.12.2007

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA

BIROUL  RESURSE UMANE

NR   152602/14.11.2007


   APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L., RACU CONSTANTINREFERAT

Având in vedere prevederile art.21 alin.(l) si ale alin.(2) lit. "d" din Legea nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , prin care se acorda persoanelor cu handicap grav si accentuat si asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport in comun si a adresei nr. 5738/18.01.2007 a Serviciului Financiar - Buget prin care se comunica faptul ca exista fonduri necesare pentru acordarea abonamentelor pe toate liniile de transport in comun , propunem aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanta a listelor beneficiarilor de abonamente lunare, respectiv persoanele cu handicap accentuat si grav si asistenţii personali angajaţi ai instituţiei.

Abonamentele eliberate de către Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta pentru mijloacele de transport in comun, vor fi valabile după cu urmează:

- 01.decembrie 2007 pana la data de 31 decembrie 2007, conform anexei nr. 1 privind asistenţii personali ai persoanelor cu handicap si anexei nr. 2 privind bolnavii cu handicap si anexa nr. 3 privind persoanele cu handicap vizual -nevazatori, cu excepţia celor al căror certificat de expertiza medicala expira anterior acestei date.

SEF BIROU RESURSE UMANE, POPESCU-GABRIELA