Hotărârea nr. 586/2007

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 480/26.10.2007

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI A

STATULUI DE FUNCŢII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M.

NR. 480/26.10.2007

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data
de 14.12.2007;_____ .

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 153006/14.11.2007 prezentată de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, raportul nr.152951 / 14.11.2007 al Biroului Resurse Umane - Direcţia Administraţie Publica Locală, precum şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcţionarilor publici in anul 2007, Ordonanţa Guvernului nr.l0/2007, ale Ordonanţei Guvernului nr. 85/30 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, ale H.C.L.M. nr. 431/24.09.2007 privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al municipiului Constanta;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit "a" , (3) lit."b" si ale art.l 15 alin. (1) lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE

ART.l - Se aproba utilizarea a 674 posturi din care 546 funcţii publice de execuţie, 68 funcţii publice de conducere si 60 posturi contractuale conform anexei nr.l - organigrama aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta si anexei nr.2 - statul de funcţii, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2 - Pentru buna desfăşurare a activităţii unor compartimente se aproba următoarele modificări ale statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, după cum urmează :


-        un post de inspector clasa I grad debutant din cadrul Serviciului Achiziţii si Distribuire Ajutoare, trece in cadrul Serviciului Drumuri si Iluminat Public, Direcţia Gospodărire Comunala ;

-        postul de referent clasa III gradul superior, treapta 3 de salarizare din cadrul Serviciului Drumuri si Iluminat Public trece in cadrul Serviciului Achiziţii Publice, Direcţia Tehnic Achiziţii ;

-        postul de inspector clasa I grad asistent, treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Achiziţii Publice, Direcţia Tehnic Achiziţii, trece in componenta Serviciului Achiziţii si Distribuire Ajutoare, Direcţia Asistenta pentru Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe ;

-        postul de referent gradul IA din cadrul Serviciului Inspectorat Protecţiei Civila trece in componenta Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala, Direcţia Administraţie Publica Locala;

-        funcţia publica de referent clasa III gradul superior, treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala trece in componenta Serviciului Inspectorat Protecţie Civila ;

-        postul de inspector clasa I grad principal, treapta 2 de salarizare din cadrul Serviciului Urbanism, Direcţia Urbanism, trece in componenta Serviciului Autorizaţii in Construcţii ;

-        postul de inspector clasa I grad asistent treapta 2 de salarizare din cadrul Serviciului Autorizaţii in Construcţii trece in componenta Serviciului Urbanism.

ART. 3 - Pentru numirea in funcţii publice definitive a funcţionarilor publici debutanţi care au incheiat perioada de stagiu, se transforma funcţiile publice după cum urmează:

Serviciul Asistenta si Protecţie Sociala    - Direcţia Administraţie Publica
Locala
- o funcţie de referent clasa III gradul profesional debutant se transformă în

-    referent clasa III, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare

Serviciul Juridic - Direcţia Administraţie Publica Locala

-    consilier juridic clasa I gradul profesional debutant se transformă   în consilier
juridic clasa
I, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare .

ART. 4 - Direcţia Asistenta pentru Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe se va numi Direcţia Asistenta pentru Persoanele Vârstnice, Nevoiaşe si alte categorii, cu menţinerea structurii organizatorice si a numărului de posturi.

ART. 5 - Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal   va   comunica   prezenta   hotărâre   tuturor   Direcţiilor,   Serviciilor   si


Birourilor, în vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE  26 DE CONSILIERI

DIN 27 DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANŢA

NR. 586/14.12.2007


 

ANEXA 1


CONSILIUL LOCAL

MUNICIPAL

T

1

T    T

SECRETARUL

SRRVÎCTUL

3 - FUNCȚII DE CONDUCERE

OQNSWfTA _

-x«!i*n;ai| ifiCfe ei SM0£*H ■ CUJKUHL'IZ^ Siî« ECU.

_«*

45 ■ FUNCȚII DE EXECUȚIE TOTAL -48


▼ *    _X.


SfiwiCiu.

PENTRU COMISIILE    SEOJ

D£ $FȘ3*UTAT£    AAHCVA

ALE C.L-M.

3

5


director

EXECUTIV

SWfldLl TUatE -< amnu ATrosoue;

_.&_I

frtajțo«M

Î3


► PRIMAR

> ttEaȘfNKAf: XEH

VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

hi RViau Jscwmaw >■ nurctem avnj,

k

" bee&icta*

LUDLT PLCLH BCTTR.h

LC-M'-.a-^CTc FCiUU ►    4âUu tfi

iX___

dtHECroa

rxccuTiv

EIRM PRDnCTW. F--7J‘ IUUwQ

k

flQWIQlij IHTKI.Jfii

>..    rilifiXLhi

II


; mvirAc MA«Mur j.; t tem i jra. 71+* urs :i jwj. W


.    .    rX

G^ffTUWRWCH

PUIMJ.OC

ii

.....X

OMfief IA ftotrobAiitE CGNUMALA

■a

T

bftftUa

PirkjHțMiy

41

V

OftyțTtt

33-

r,

dsaiÎtu.

UWAhWh

»

UfUCTk «hEiMM W!A

MWhlM-^l >»fa2£ i;

KUVA1

M

■ț1

V

DIHCCTLk MfiWflXIBJ

S3 RAaa^rukjdi

3A

GtMj£%p.hujvhi liTRWCJLT^MUa ai MUrfAfaN ^hLițaTI!

MteCTii AS WMJriATÎE LixAil

>1

OIRICTy,

faurm.

33

DZRKTIA tIMNCLUU.

1*

T    .......

T.

V

T

»

T

T„

v    _    r

î

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

ARHITECT

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

EXECUTIV

EXECUTIV

EXECUTIV

EXECUTIV

EXECUTIV

EXECUTIV

S6F

EXECUTIV

EXECUTIV

EXECUTIV

EXECUTIV


OIRECTOft

Etțcinjv

«1]WCT


iikVKU iX'l»»I li l.-JJ rlTJ.IK. C-Tîț ii L'ikiL'îilV-l


‘ DJMCT0H.

EMCCVțKV

a&UBICT


k.


.:w«:rj«ii kb;i ii r. r..Ar,.r,-a


h Mri'isTiAi-x’i.a.'.i.

fc£M£15L j. JuUHK

»

mu.,,

. HCMa$4UHJ.Hii


rricikL iihVRiirkhrr*. rr.lU£/j|:iRjH|[

IA


țZKVHXU.

13

jstHv;udL

£A&M.T*M

1+


DIRECTOR ► EXECUTIV _ ADJUNCT

EERvTCSU'.

*> ACHIXITJII PUtLLEf


E1BCV VMUUJil E CDHCEaiChAfJ HihURI


PLKE CTOft ixsttrrtv ADJUNCT


îtFTO-TLl,. ȚC+.A L


JCRVICIUL 3


EEtlCTDR • ►' Dctcunv

apwhCt


!JXVK3 LL ,k„iTL^jZ-.T? i *. HCDAGraiCni

St


rector.

► EKECJ7IV

ADJUNCT

.stsvc-'riA, iv/rați4fc$£ -N- AtKHTȚ EC^KhmCI


N- EKKUTW ADJUNCT

tfttca.ii. nvJKJti, ►    jktn


fclRMM.

u^oaHiriTM.s--i


SEKVKfcS,

bflAAAZii*!


nmuni.

aom-


tfPiflcr^ Bftăra ► IHTO^TCC+wLr

*


T.

CI Kțcn* *51 5 Ti ! *. rțxrai.'/tis<LkH£îj:

n K.TT «rescra

«

T

DIRECTOR

EXECUTIV

î__________

IH RECTOR EXECUTIV

_ADWHCT_

► jîvxni, jwwrcn^c Ci.Uai.Bj .pUku^

»


[£PM!1_LL S -jC-j.LJ i_-î. S" .țrs.i«W.< HHCDOCF

~ airaafsr.«

,___,__,u__


SEaVKEbL 2B9U 3

u

DBtEcrOH

EJtKVIW

AQfUWCT

H3EUICBJL JiiMi 4


serviciul bRHkRznz: siațasanAn

► CChJHACTE-VAK2AH


stfMO*.

ee*r«wr*n

H


a-X^LA.HLSi.iHI-"

<i cras^r


SDttlSSx KMnESil ► țcnwmn«vx*a£

iu


HIXKZiJL ZOTiA S-4*


ii mțWsXțivaaiM. > ii sTIlivCfCA HKIiHfvik.

Mk-k=i î?,utc i.Tl'i

__ H'


68 - FUNCȚII PUBLICE OE CONDUCERE

546 ■ FUNCTH PUBLICE Ot EXECUȚIE

60 - POSTURI CONTRACTUALE


ROMANiA

JUDEȚUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

AiiBxg fir. 2 la Hotararea nr ,

STAT DE FUNCȚII

PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

Nr

DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLfCE

Nlvfll

Gradul profesional

Treapta

Totol

Funcție

Nivel

Tneepts

Număr

crt

CONDUCERE

EXECUȚIE

studii

Salarizare

funcții publice

Contractuala

studii

Funcții

0

1

2

3

4

!

e

7

A

«

10

11

1

Primar

£

1

2

Vice primar

S

1

3

Viceprfmar

S

1

3

1

Secretar municipiu

s

1

CABINET PRIMAR

-BIROU

Ser cm (xi insp spec

s

n

Ț

2

Inspwtor spee

3

ir

1

3

Ra teren L

m

1

1

TOTAL POSTURI

0

3

1

Expert probi&me romi

s

1

ASISTENT

1

1

INSPECTORAT PROTECȚIE

CIVILA-SERVICIU

1

Set serviciu

inspector

a

[

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

S

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

a

i

SUPERIOR

1

i

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

2

5

Referent spez

iid

$

SUPERIOR

1

3

6

Referam

m

w

SUPERIOR

1

t

TOTAL POSTURI

3

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

1

fief servlctu

Auditor

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Auditor

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Auditor

s

1

SUPERIOR

2

1

4

Auditor

s

1

PRINCIPAL

1

3

5

Auditor

s

1

ASISTENT

î

2

S

Auditor

s

1

ASISTENT

1

1

TOTAL POSTURI

&

DIRECȚIA INTEGRARE EUR

OPEANĂ, MEDIU ȘJ PR

OGRAME

■i

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

BIROU PROTECȚIA MEDIULUI

1

£ef birou

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

1

2

niSDectix

s

i

ASISTENT

2

2

3

InsDectpi

.K

i

ASISTENT

3

2

4

Inspector

s

j

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANA

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

(

ASISTENT

2

4

3

Consilier

s

ASISTENT

3

4

4

Referent

m

ni

SUPERIOR

1

i

TOTAL POSTURI

10

SERVICIUL PROGRAME SI DEZVOLTARE COMUNITARA

1

Set senriciu

Consilier

s

l

SUPERIOR

2

1

2

Consilier

5

i

principal

3

3

:$

Consilier

s

l

asistent

2

1

4

Consiliul

£

i

ASISTENT

3

5

TOTAL POSTURI

10

DIRECȚIA ADM1NIST1

RAȚIE PUBLICĂ

kLOCALĂ

î

Director executiv

Consilier

£

J

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj

Consilier fur

&

i

SUPERIOR

4

1

TOTAL POSTURI

2

-1

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA Șl PROTECȚIA COPILULUI

1

Sef serviciu

inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

-1

2

3

inspector

S

1

PRINCIPAL

2

1

4

RrtSp^OjQr

s

1

ASISTENT

2

?

5

IruSpeoiOr

s

1

ASISTENT

2

1

6

Consilier

5

1

ASISTENT

2

1

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

6

8

Referent

im

llt

SUPERIOR

1

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

2

3

10

Psiholog

s

1

TOTAL POSTURI

18

1

SERVICIUL ASISTENȚA Șl PROTECȚIE SOCIALA

1

Sef serviciu

Inspector

5

1

SUPERIOR

1

i

3

Inspector

£

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

3

1

5

Inspectoi

3

1

ASISTENT

1

2

6

Inspector

S

1

ASISTENT

3

2

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

6

a

Referent

m

III

SUPERIOR

3

1

8

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

10

Referent

m

llt

ASISTENT

3

1

11

Referent

m

IA

1

TOTAL ROSTURI

16

1

BIROUL RESURSE UMANE

1

Sef birou

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

2

Con-sihei

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Certslliei

3

1

PRINCIPAL

1

1

4

Consilier

S

1

PRINCIPAL

2

t

5

Inspector

E

1

ASISTENT

3

1

6

Referent

m

III

SUPERIOR

î

2

TOTAL POSTURI

T

SERVICIUL JURIDIC

1

Sef seiviciu

Consilier jundio

s

1

SUPERIOR

2

1

2

Consilier Jundic

s

1

PRINCIPAL

1

4

3

Consilier juw*c

s

PRINCIPAL

2

1

4

Consilier jundiq

£

I

ASISTENT

1

5

&

Consilier |undic

&

f

ASISTENT

2

3

6

Consilier juridic

&

I

ASISTENT

3

3

7

Referent

m

Ifl

PRINCIPAL

1

2

8

Inspector

£

1

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

20

SERVICIUL DE SPRIJINIRE S! ÎNDRUMARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

1

Sef serviciu

Consilii

£

1

SUPERIOR

1

Ț

2

trispeetor

£

1

SUPERIOR

1

ț

3

Inspector

S

1

PRINCIPAL

1

2

4

Inspector

£

[

PRINCIPAL

2

2

5

inspector

£

1

ASISTENT

1

3

e

inspector

£

1

ASISTENT

2

1

7

Inspector

3

1

ASISTENT

3

1

e

Referent

m

111

ASISTENT

2

1

g

Referent

m

III

DEBUTANT

T

TOTAL POSTURI

13

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

BIROUL TEHNICO - ECONOMIC

1

Sef birou

Inspector

s

1

PRINCIPAL

*1

1

2

InsdKtcr

3

1

SUPERIOR

1

1

3

Insitctcr

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

5

Referent

m

III

PRINCIPAL

2

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

1

Sef Serviciu

Cdnsihdr

s

1

SUPERIOR

2

1

7

Referent spec

ȘflfJ

11

SUPERIOR

1

2

3

Referent

rîl

III

SUPERIOR

1

6

4

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1 (HTnormaj

5

Casier

ÎT1

II

1

TOTAL POSTURI

10

1

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI SI IGIENA PUBLICA

1

Sef serviciu

InSpaCfer

a

PRINCIPAL

1

1

2

Consilier

î

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

4

4

jnspețfflX

s

1

PRINCIPAL

1

2

5

Inspector

s

1

ASISTENT

2

3

6

Referent

m

III

ASISTENT

2

2

TOfAL POSTURI

13

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

1

Sef serviciu

Consilier

5

1

SUPERIOR

1

1

2

Consiher

5

l

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

5

l

SUPERIOR

1

2

4

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

5

Referent spec

sșd

II

sup£RI6r

1

“2“

6

Referent

m

III

SUPERIOR

1

2

7

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

3

Referent

m

IU

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

11

DIR

ECȚ1AS

ERVICII

PUBLICE

1

Director executiv

Consilier

3

s

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL ADMINISTRATIV Șl TEHNICO ECONOMIC

1

Sef serviciu

Inspector

5

i

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

i

ASISTENT

2

1

4

Inspector

$

i

ASISTENT

2

1

5

Referent spec

ssd

ii

SUPERIOR

1

1

6

Referent

m

iii

PRINCIPAL

2

1

7

Referent

m

iii

ASISTENT

2

2

3

Magaziner

m

I

2

TOTAL POSTURI

8

2

SERVICIUL TRAFIC RUTIER - ORDINE PUBLICA

1

Sșf serviciu

Consilier

5

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

5

i

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

S

i

SUPERIOR

1

2

4

Inspector

3

i

PRINCIPAL

1

1

5

inspector

5

i

ASISTENT

3

1

6

Inspector

fi

i

DEBUTANT

1

7

Referent ș-pec

țsd

ii

SUPERIOR

1

4

a

Referent spec.

ssd

II

PRINCIPAL

1

1

9

Referent

mi

IM

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

13

SE

RVICIUL DOTĂRI URBANE - ECARISAJ - DEZIN SECȚIE SI DERATIZARE

t

Sef serviciu

CQnsifer

5

SUPERIOR

1

1

%

Inspector

5

I

PRINCIPAL

T

1

3

4

Inspector

5

I

ASISTENT

2

2

Inșrmrfnr

£

ț

ASISTENT

3.

1

5

Referent spUC-

S*J

II

SUPERIOR

1

1

e

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

Jll

PRINCIPAL

1

1

a

Referent

m

Jll

ASISTENT

a

2

9

Magaziner

6

li

1

TOTAL POSTURI

10

1

DIRECT

IA URBANISM

i'

Arhitect Sef

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Director exe acj

Consilier

5

1

SUPERIOR

i

1

total posturi

2

SERVICIUL URBANISM

1

Sef serviciu

CDflțjIlCr

S

1

SUPERIOR

i

1

2

lns|jector

s

1

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

£

1

PRINCIPAL

1

2

’d

JrtSțflCtM

S

1

PRINCIPAL

3

1

5

Ins sector

5

1

ASISTENT

a

2

6

Inspector

£

1

DEBUTANT

1

7

Referent spec

ssd

|t

SUPERIOR

i

1

TOTAL POSTURI

10

SERVICIUL AUTORIZAȚII IN CONSTRUCȚII

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

£

1

SUPERIOR

1

2

4

Consilier

8

1

PRINCIPAL

»

1

5

ItlSțtoCWr

s

1

PRINCIPAL

1

4

6

inspector

B

1

PRINCIPAL

2

T

7

Iriîpactor

S

t

PRINCIPAL

3

1

0

inspector

5

t

ASISTENT

T

1

9

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

10

Referent ete;

ssd

lt

SUPERIOR

1

2

11

Referen!

■m

tll

SUPERIOR

1

5

12

13

Referem

III

PRINCIPAL

1

1

Secret? rdacuiogrsi

m

î

1

TOTAL POSTURI

21

1

D

RECTIA PATRI

MOMIU

i

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Director adj .executiv

Consilier

g

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

Z

SERVfCIUL CADASTRU

1

Set serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

f

2

Consilier

3

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

2

4

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

5

Inspector

g

1

PRINCIPAL

1

3

6

Inspector

s

1

ASISTENT

1

■t

■'

Referent SPEC

ssd

II

SUPERIOR

1

2

6

Referent

rn

III

SUPERIOR

i

3

TOTAL POSTURI

14

SERVICtUL PATRIMONIU

1

Sef serviciu

Coiisihe:

S

1

SUPERIOR

1

1

£

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

3

3

inspector

5

1

SUPERIOR

1

4

4

inspector

S

J

PRINCIPAL

1

3

5

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

6

inspector

s

J

ASISTENT

2

1

7

Inspector

$

1

ASISTENT

3

2

a

InspqClar

s

1

DEBUTANT

2

9

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

7

10

Referent spec

ssd

li

ASISTENT

3

1

11

Referent

m

III

SUPERIOR

T

4

12

Referent

rn

III

ASISTENT

1

1

13

R eferenf

rn

Itl

ASISTENT

3

1

n

Refgrânt

m

Iii

ASISTENT

3

1

fS

Agent agricol

a

ii

i

TOTAL POSTURI

31

1

DIRECTJA T

I_

EHNIC-ACHIZIȚII

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

Director executiv adj

Consiiier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL ACU tZIÎH PUB EJC E

1

Ee? Birou

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

T

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

3

3

inspector

î

i

SUPERIOR

1

1

4

inspector

$

PRINCIPAL

1

1

5

Inspectat

s

PRINCIPAL

2

1

6

Inspector

5

i

ASISTENT

3

2

7

Inspector

s

i

debutant

1

8

Referent SjKî.

ssd

ii

PRINCIPAL

1

1

9

Refereni

m

in

SUPERIOR

2

i

10

RcfeieiTi

m

m

SUPERIOR

3

1

TOTAL POSTURI

13

BIROUL VÂNZĂRI SI CONCESIONARI BUNURI

1

Sof birou

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Inssectpi

s

i

PRINCIPAL

1

3

4

Inspector

£

i

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

l’

Set serviciu

Consilier

£

i

SUPERIOR

1

1

2

Cpnsdlief

a

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

a

i

SUPERIOR

3

1

4

Inspezto*

3

1

PRINCIPAL

1

6

5

Inspector

£

i

PRINCIPAL

3

2

5

inipocror

£

i

ASISTENT

1

1

7

Referent

m

ni

SUPERIOR

4

1

TOTAL POSTURI

12

D

RECT1A FINANCIARĂ

i

Director executiv

Cont.'ilie."

s

t

SUPERIOR

i

1

2

Director executiv adj

Consilier

ș

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

- 1

SERVICIUL FINANCIAR - BUGET

1

Șef serviciu

Coriîilier

s

1

SUPERIOR

t

i

2

Corbii iC-r

5

1

SUPERIOR

1

1

-3

MSASCțOf

s

1

SUPERIOR

3

1

i

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

3

5

Refer tril

rn

Ifl

SUPERIOR

1

4

S

Referent

m

III

SUPERIOR

4

1

TOTAL POSTURI

11

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Sef serviciu

Inspector

S

1

PRINCIPAL

1

1

z

inscector

a

1

SUPERIOR

2

1

3

I nspedtor

s

1

PRINCIPAL

1

2

4

insceraof

5

1

ASISTENT

3

1

5

Referent

mi

III

SUPERIOR

1

4

6

Referent

rn

III

PRINCIPAL

1

1

7

Referent

m

IU

ASISTENT

1

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA Al

□MINIS1

"RAREA DOMENfULUl PUBLIC $1 P

FltVAT

1

D.rector executiv

CofisAlier

a

SUPERIOR

1

1

2

Director ex.adj

Consilier

5

SUPERIOR

1

1

total POSTURI

2

SERVICIUL AUTORIZARE AGENT1 ECONOMICI

1

Sef serviciu

Consilier

5

1

SUPERIOR

1

1

2

ConsikR'

î

i

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

i

i

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

l

PRINCIPAL

1

3

6

1 reapector

£

i

ASISTENT

1

5

6

inspector

£

i

ASISTENT

2

4

7

Inspector

S

i

ASISTENT

3

4

3

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

1

9

Referent

rn

NI

ASISTENT

1

1

11

Referent

m

iii

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

23

SERVICIUL URMĂRIRE S, EXECUTARE CONTRACTE -VANZARl

1

Sef serviciu

Cansitier

5

1

SUPERIOR

1

1

2

Cansiiii&r

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

1

SUPERIOR

3

1

5

inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

6

In&pecw

s

1

PRINCIPAL

2

1

7

Inspecțor

s

1

PRINCIPAL

3

1

fl

fnspecl.Gr

s

1

ASISTENT

1

1

9

Inspector

5

1

ASISTENT

2

6

10

Referent

m

III

SUPERIOR

1

2

11

Referent

m

ut

PRINCIPAL

1

2

TOTAL POSTURI

18

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

1

Saf s&rviciu

inspector

s

i

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

$

i

SUPERIOR

1

1

3

Conkîin&f

s

i

SUPERIOR

3

1

4

Inspector

ș

i

PRINCIPAL

1

4

5

Inspector

$

i

ASISTENT

3

' 1

a

Referent spec

BSU

li

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

1

b"

Referent

m

iti

SUPERIOR

2

’■

TOTAL POSTURI

11

DIR

ECȚIA CORP CONTROL

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj

Coci și li or

s

i

PRINCIPAL

1

1

3

Director executiv adj

Conslier

£

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

3

SERVICIUL ZONA l

1

Sef serviciu

Consilier

5

i

SUPERIOR

1

ț

2

Consilier

5

i

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

S

i

SUPERIOR

1

1

4

inspector

5

i

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

5

i

ASISTENT

1

1

6

Inspector

3

i

ASISTENT

2

2

7

Inspector

5

i

ASISTENT

3

1

8

Inspector

&

i

DEBUTANT

1

0

Referent spec.

ssd

11

SUPERIOR

1

1

10

Referent

m

fll

SUPERIOR

1

i

11

Refereai

m

III

PRINCIPAL

1

1

12

Referent

nu

III

ASISTENT

4

1

13

Secretar dactilograf

m

t

1

TOTAL POSTURI

14

1

SERVICIUL ZONA II

1

Set sen/i'eiu

Cansiber

S

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

£

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

£

1

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

S

1

ASISTENT

1

2

5

Inspector

S

1

ASISTENT

4

3

G

inspector

s

1

ASISTENT

3

2

Z

InțpecSor

£

1

OE&UTANT

1

a

Referent spec

sx)

1

SUPERIOR

1

1

9

Referent

m

III

SUPERIOR

4

1

10

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

ii

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

15

SERVICIUL ZONA III

1

Sef serviciu

Inspector

a

1

SUPERIOR

1

1

2

Lpnsjhcr

s

1

SUPERIOR

1

3

3

Inspectcr

s

[

SUPERIOR

1

1

4

Consilier

ș

1

SUPERIOR

2

t

5

Inspoctcr

ș

1

PRINCIPAL

1

1

7

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

$

inspector

3

J

ASISTENT

3

1

9

inspector

£

1

DEBUTANT

1

10

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

■1

11

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

12

Referent

m

III

ASISTENT

2

2

TOTAL POSTURI

15

SERVICIUL ZONA tV

■1

Set serviciu

1 nșpezl c:

s

SUPERIOR

i

1

2

Inspector

£

1

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

S

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

S

1

asistent

. V

3

5

inspector

s

1

ASISTENT

2

A

fl

Inspector

&

1

ASISTENT

3

2

7

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

&

Referam spec

ssu

ir

SUPERIOR

1

1

a

Referent

m

ni

ASISTENT

2

1

TOTAL

15

SER VICfUL ZONA V

1

Sef serviciu

inspector

s

l

PRINCIPAL

1

4

2

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Ccnsihef

s

l

PRINCIPAL

4

f

i

Inspector

s

l

PRINCIPAL

1

1

5

ini pastor.

s

i

ASISTENT

2

6

inspactor

s

[

ASISTENT

2

2

inspector

5-

1

ASISTENT

3

1

&

Referent

m

ni

SUPERIOR

1

2

9

Referent

m

IN

PRINCIPAL

1

2

10

Referent

m

■li

ASISTENT

2

1

TOTAL POSTURf

14

serviciul prevenirea si stingerea incendiilor si

CONTROL TRAFIC RUTIER

1

Sef serviciu

Inspector

0

1

PRINCIPAL

i

4

2

Consiliul

5

1

SUPERIOR

i

4

3

Inspector

&

1

SUPERIOR

1

4

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

2

’>

Insp lider

3

1

ASISTENT

1

2

e

Inspector

6

1

ASISTENT

2

2

1

Inspector

3

1

ASISTENT

5

2

a

Inspector

S

1

DEBUTANT

1

9

Referent sper

sad

II

SUPERIOR

4

4

10

Referent

m

fll

SUPERIOR

4

1

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

4

1

12

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

16

DI

RECȚIA RELA'

ni INTE

RNAȚIO

MALE SI ORGA

MIZARE EVENIMENTE

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL RELAȚII INTERNATIONALE

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

i

4

2

Inspîdior

s

l

SUPERIOR

1

1

3

1 ngpecțqr

s

I

PRINCIPAL

2

i

4

Inspectat

3

t

ASfSTENT

i

1

5

hlSflrîCtDr

s

1

ASISTENT

2

2

6

Inspector

5

I

ASfSTENT

3

1

7

Etajere nt

ÎTI

llf

SUPERIOR

1

1.

8

Referent

m

ni

ASISTENT

J

1

TOTAL POSTURI

9

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Sef serviciu

CQOSi'ișr

3

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

3

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

3

i

PRINCIPAL

1

2

4

inspector

S-

i

ASISTENT

1

1

5

inspector

£

i

ASISTENT

2

2

6

Inspector

3

i

ASISTENT

3

2

7

Referent

m

in

PRINCIPAL

2

1

e

ReFereni

m

in

ASISTENT

a

1

TOTAL POSTURI

Tt

DIRECȚIA O

RGANIZARE Șl IN FOR IV

lATIZARE

i

Director execuiiv

Expert 1 l,L

3

i

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

1

BIROUL INFORMATIZARE

1

Sef birou

Expert 11.1

s

i

PRINCIPAL

1

1

2

Expert t ■ 1

5

i

SUPERIOR

1

2

3

Expert l.i.l

s

i

ASISTENT

2

1

4

Expert t.i.L

3

i

ASISTENT

S

1

S

Referent

m

ut

ASISTENT

1

1

6

Inspector țfpec

£

IA

1

TOTAL POSTURI

fi

1

CENTRUL DE INFORMARE CETATENI - SERVICIU

1

Sef serviciu

Consilier

1

SUPERIOR

1

1

2

Insțwcțct

£

1

SUPERIOR

1

i

' 3

Inspector

£

i

PRINCIPAL

1

4

Inspector

£

i

ASISTENT

1

1

5

Fnâp&aDf

s

1

DEBUTANT

1

6

Ftaforanl spec.

ssd

ii

SUPERIOR

1

1

7

Rafutect

m

llf

SUPERIOR

i

5

a

Referent

m

III

PRINCIPAL

i

3

5

Referent

m

IEI

ASISTENT

2

1

io

Referent

m

lA

1

TOTAL POSTURI

15

1

SERVICIUL MANAGEMENT DOCUMENTE, DISPECERAT Șl CURIERAT

1

Sef serviciu

Consilier

£

1

SUPERIOR

1

1

2

1 nspectof

£

1

SUPERIOR

1

2

3

InsiiecțDr

£

r

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

£

i

ASISTENT

1

1

5

Insoedtor

£

i

ASISTENT

2

1

s

inspector

5

i

DEBUTANT

î

7

Referent

rrț

iii

SUPERIOR

1

2

3

Referent

m

iii

PRINCIPAL

1

1

5

Referent

m

m

ASISTENT

1

1

10

Referent

rri

iii

DEBUTANT

t

H

Cuner

qrni

[

1

1?

Cuner

g/m

II

1

13

Refera ni

m

III

1

TOTAL POSTURI

12

3.

SERVICIUL PENTRU COMISIILE DE SPECIALITATE ALE C.LM.

1

Sef serviciu

Censmer

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consider

5

i

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

&

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

&

i

SUPERIOR

3

1

'5

Inspector

£

i

asistent

1

6

lnspccfer

&

1

ASISTENT

2

1

7

Inspector

5

1

PRINCIPAL

1

1

TOTAL POSTURI

8

BIROUL ARHIVA

1

Sef P mu m$ spec

s

IA

1

2

Referent

m

lA

1

3

Referent

ni

1

1

4

Arhivar

m

I

3

TOTAL POSTURI

5

DIRECȚIA ASISTEN

TA PEN

TRU PERSOANELE VA

RSTNICE, N

EVOIASE SI A

LTE CATEGOF

III

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

-l

1

2

Director executiv adj.

Consilier

5

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL ADMINISTRARE CLUBURI PENSIONAR!

1.

Sef serviciu

inspector specialitate

£

IA

1

2

AtfministfaiGr

m

I

H

3

Administrator

m

II

B

4

Aaminrstralor

ITI

III

8

5

Secretar dactilograf

m

1

TOTAL

29

SERVICIUL ACHIZIȚII Si DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

Sef serviciu

Consilier

3

i

SUPERIOR

1

1

2

inspector

£

i

SUPERIOR

3

1

3

Inspector

S

i

ASISTENT

1

5

4

Inspector

3

i

DEBUTANT

5

5

lospectw

S

i

ASISTENT

3

1

£

Referent spec

ssd

ii

SUPERIOR

1

1

7

Referent

frt

li!

ASISTENT

1

4

B

Referent

m

III

ASISTENT

3

4

9

Ingp spec

s

III

1

10

Referent

m

1

2

11

Referent

m

III

S

12

Referent

m

deb

1

TOTAL

22

9

SERVICIUL PUBLIC COMU

NITAR LOCAL DE EVID

ENTAA PEF

iSOANELOR SI STARE CIVILA

î

Director executiv

Consilier

s

l

SUPERIOR

1

t

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA A PERSOANEI

1

Set serviciu

Consilier

£

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

£

i

SUPERIOR

3

3

?

Inspector

£

i

PRINCIPAL

1

1

4

inspector

s

i

PRINCIPAL

3

2

5

Refereni

m

III

SUPERIOR

2

9

6

Rprțtent

m

III

SUPERIOR

3

5

7

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

3

8

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

TOTAL

25

SERVICIUL STARE CIVILA

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

3

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

3

1

SUPERIOR

2

1

4

Consilier

3

1

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

i

6

inspector

S

1

PRINCIPAL

2

t

7

Inspector

s

1

ASISTENT

3

t

8

Inspector

3

1

DEBUTANT

t

5

Referent

m

III

SUPERIOR

1

6

10

Referent

TTI

III

PRINCIPAL

1

4

11

Retersnl

m

III

PRINCIPAL

3

2

12

Referent

rri

III

ASISTENT

1

2

TOTAL

22

T olaj posturi

674

Funcții publice de

conducere

68

Funcții publice de execuție

546

Rosturi contractuale

60

RECAPITULATIE LA STATUL DE FUNCȚII AL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE

AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA APROBAT PRIN H.C. IM

NR.    /

ML

CkT.

COMPARTIMENT

TOTAL

FOSTURI

NUMĂR FUNCȚII PUBLICE CONDUCERE

NUMĂR FUNCȚII PUBLICE EXECUȚIE

NUMĂR FOSTURI CONTRACTUALE

1

SECRETAR MUNICIPIU

1 post

1

1

-

-

2

CABINET PRIMAR-BIROU

3 posturi

3

-

-

3

3

EXPERT PROBLEME ROM!

1 post

1

-

1

4

INSPECTOR A ]'

PRO TECȚIE CIVILA

9 posturi

9

1

8

5

SERVICIUL AUWf

PUBLIC INTERN

9 posturi

9

1

8

6

DIRJCTTA INTEGRARE europeana mediu si PROGRAME

27 posturi

27

4

23

7

DIRECȚIA administrație PUBLICA LOCALA

78 posturi

78

7

69

2

£

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

35 posturi

35

4

28

3

9

DIRECȚIA

gospodărire

COMUNALA

42 posturi

42

5

36

1

10

DIRECȚIA URBANISM

34 posturi

34

4

29

1

11

DIRECȚIA

PATRIMONIU

48 posturi

48

4

43

1

12

DIRECȚIA TLHNIC ACHIZIȚII

33 posturi

33

5

28

0

13

DÎKE’CTtA

FINANCIARA

24 posturi

24

4

20

14

DISECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

SI PRIVAT

54 posturi

54

5

49

15

DIRECȚIA CORP CONTROL

93 posturi

93

9

83

i

16

DIRECȚIA ORGANIZARE SI INFORMATIZARE

39 posturi

39

4

30

5

17

DIRECȚIA RELAȚII

INTERNATIONALE ST ORGANIZĂRI evenimente

21 posturi

21

3

18

13

SERVICIUL Pî COMISIILE DE SPECIALITATE ALE C.L.M.

8 posturi

8

1

7

19

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL

DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA

48 posturi

48

3

45

20

DIRECȚIA ASISTENTA PT. PERSOANELE VÂRSTNICE, NEVOIAȘE SI ALTE categorii

62 posturi

62

3

21

38

21

BIROUL ARHIVA

5 posturi

5

-

-

5

TOTAL

674

68

546

60

SITUAT (A FUNCȚIILOR PUBLICE DE EXECUȚIE

N

R

C

RT

Compartiment

CLASA I

CLASA EI

CLASA III

SUPERIOR

PRINCIPAL

ASISTENT

D

E

Jt

SUPERIOR

PRINCIP Al

ASISTENT

D

E

B

SUPERIOR

PRINCIPAL

ASISTENT

D

U

B

1

2

3

1

2

3

]

l

2

3

1

2

3

I

2

3

1

2

3

l 1 2

3

1

2

3

1

2

3

1

expert

PROBLEME ROMI

I post

2

INSPECTORAT

PROTECȚIE

CIVILA

8 posturi    C

1

I

1

3

i

1

3

SERVICIUL AUPIT PUBLIC INTERN

8 posturi

I

1

3

1

2

4

Ol RECT IA INTEGRARE EUROPEANA

MEDIU SI

PROGRAME

23 posturi C

2

2

1

i

3

5.

9

5

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA

69 posturi    C

CJ

2

2

3

!

5

4

5

15

1

2

l

4

1

1

3

1

l

I

4

1

5

3

3

0

6

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

28 postări    C

2

2

4

2

1

6

1

2

1

1

4

2

7

DIRECȚIA

GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ

36 posturi    C

7

3

3

I

4

8

I

0

3

î

1

1

1

2

a

DIRECȚIA

URBANISM

29 posturi    C

4

6

I

2

1

1

1

2

3

5

1

I

' I

9

DIRECȚIA

PATRIMONIU

43 posturi

C

6

I

6

I

2

2

1

9

i

6

1

I

1

I

4

IO

DIRECȚIA TEI IN IC ACHIZIȚII

28 posturi

C

1

1

9 ' 2

I

i

1

I

2

1

1

i

1

5

II

direcția

FINANCIARA

20 posturi

C

i

1

5

I

s

i

1

1

1

12

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

49 poshiri    C

2

i

1

8

1

1

6

10

5

I

1

4

2

1

1

3

1

13

DIRECȚIA CORP CONTROL

83 posturi

C

3

4

10

14

s

11

4

4

i

5

2

5

2

8

i

1

14

DIRECȚIA ORGANIZARE SI E INFORMATIZARE

30 fwsturi    C

3

2

2

1

2

1

7

4

2

1

1

2

1

1

15

DIRECȚIA REI Al ll INTERNATIONA! E SI ORGANIZĂRI EVENIMENTE

18 posturi C

l

2

1

2

3

4

1

I

2

I

16

DIRECȚIA ASIST PT. P.VARST . NEVOIAȘE, ALTE CATEGORII

21 posturi C

1

5

I

5

î

4

4

17

SERV EV [DA PERSOANELOR

45 posturi C

1

2

l

7

10

7

7

2

3

I

1

3

IS

SERV PT COM DE SPECIALITATE ALE C-L.M.

7 posturi    C

1

!

1

1

1

2

TOTAL

70

6

ut

63

10

a

41

58

45

28

32

0

0

2

0

0

0

0

l

0

70

15

9

25

2

3

lfl

17

12

4

TOTAL

339

35

r

TOTAL

546