Hotărârea nr. 585/2007

Hotarare privind acordarea de facilitati la transportul urban de calatori in municipiul Constanta unor categorii de pensionari, ca masura de protectie sociala

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind acordarea de facilitaţi la transportul urban de calatori in municipiul Constanta unor  categorii de pensionari, ca măsura de protecţie sociala

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara
din   data   de 14.12.2007;

Analizând expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, înregistrata sub nr. 162880/04.12.200, raportul comisiei nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget-finante , administrarea domeniului public si privat si raportul Direcţiei Financiare nr.l62879/04.12.2007 ;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.'V , "d" , alin. 4 lit." a", alin. 6 lit." a" pct. 14 si art. 115 alin.l.. lit. "b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata :

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 începând cu data de 01.01.2008 , ca măsura de protecţie sociala , se acorda facilitaţii privind transportul in comun pe baza de abonamente lunare gratuite valabile pe toate liniile ,in interiorul municipiului Constanta , pensionarilor cu un venit de pana la 550 lei si persoanelor in vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri.

Art.2 Acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea facilitaţilor de la art.l, se suporta 50% din surse proprii ale bugetului local si 50% de către Regia Autonoma de Transport in Comun .

Art.3.Eliberarea abonamentelor lunare gratuite valabile pe toate liniile, in interiorul municipiului Constanta , pensionarilor cu un venit de pana la 550 lei si


si persoanelor in vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri, se va face prin punctele de distribuire abonamente ale Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in baza următoarelor acte: buletin de identitate , ultimul cupon de pensie , adeverinţa eliberata de Casa Judeţeană de Pensii Constanta (după caz).

Art. 4 Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta , din subordinea Consiliului Local Municipal Constanta , va elibera abonamente lunare in condiţiile prezentei hotărâri si va prezenta lunar deconturi , întocmite si aprobate conform legii.

Art. 5 începând cu data aprobării prezentei, Hotărârea nr. 81/2004 privind modificarea H.C.L.M nr.251/2001 , Hotărârea nr.383/2004 privind acordarea de facilitaţi la transportul urban de calatori in municipiul Constanta si altor categorii de pensionari , ca măsura de protecţie sociala , Hotărârea nr.57/2006 privind modificarea H.C.L.M nr..383/2004 , Hotărârea nr.241/2007 privind modificarea H.C.L.M. nr.81/2004 privind modificarea H.C.L.M nr.251/2001, ale Consiliului Local al Municipiului Constanta isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 6 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare , Direcţiei Administraţie Publica Locala , Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea ducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta..

Adoptata de un număr de 26 consilieri din 27 membri

PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA   ENACHE

Constanta

Nr.585/14.12.2007