Hotărârea nr. 584/2007

Hotarare privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta

                       ROMÂNIA

             JUDEŢUL CONSTANTA

             MUNICIPIUL CONSTANTA

             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L.

Constanta

Consiliul local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa

ordinara din data de 14.12.2007;

Având in vedere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre înregistrata sub nr. 162962/05.12.2007 , raportul Direcţiei Financiare nr. 162960/05.12.2007 si avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-fmante, administrarea domeniului public si privat;

Vazand dispoziţiile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicata;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, H.C.L.M. nr.351/2001, H.C.L.M. nr.353/2001, H.C.L.M. nr.150/2002, H.C.L.M. nr.437/2002, H.C.L.M. nr.598/2002, H.C.L.M. nr.320/2002, H.C.L.M. nr.209/2003, H.C.L.M. nr.91/2004, H.C.L.M.nr.276/2004, H.C.L.M. nr.90/2004, H.C.L.M. nr.267/2004, H.C.L.M. nr.277/2004, H.C.L.M. nr.l 18/2006 , H.C.L.M. nr.316/2006, H.C.L.M. nr.437/2006, H.C.L.M. nr.82/2007 , H.C.L.M. nr.306/2007, H.C.L.M.^nr.421/2007;

în temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. "d", alin. 3 lit. "c" , alin. 6 lit. "a" pct.14 si art.l 15 alin.l lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala republicata ;


HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se majorează capitalul social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta, societate cu acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Constanta cu o suma ce urmează sa fie virata de către Direcţia Financiara a Primăriei Municipiului Constanta , in datele si sumele stabilite conform anexelor nr. 1 , 2 si 3 .

Art. 2 Anexele nr. 1, 2, si 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art 3 Toate sumele menţionate in anexele nr.l,2si3 sunt prevăzute in bugetul municipal pe anul 2008 si urmează sa fie virate de către Direcţia Financiara a Primăriei Municipiului Constanta pe parcursul anului 2008.

Art. 3 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarire Direcţiei Financiare, Serviciului "Audit Intern" din cadrul Primăriei , S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa. Prefecturii judeţului Constanta.

Adoptata de un număr de 26  consilieri din  27 membri

PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI,                         CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanta

Nr.584/14.12.2007


Anexa 1

Majorare capital   la S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta prin varsaminte efectuate de Primăria Municipiului Constanta pentru serviciul

de drumuri pe anul 2008 :

Sume:              EURO                             LEI

Ianuarie

0

1.400.000

Februarie

0

1.400.000

Martie

0

1.400.000

Aprilie

500.000

1.400.000

Mai

650.000

1.400.000

Iunie

500.000

1.400.000

Iulie

650.000

1.400.000

August

650.000

1.400.000

Septembrie

650.000

1.400.000

Octombrie

500.000

1.350.000

Noiembrie

292.000

1.350.000

Decembrie

0

697.369

TOTAL

4.392.000

15.997.369


Anexa 2

Majorare capital   la S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta prin varsaminte efectuate de Primăria Municipiului Constanta pentru serviciul de

iluminat public pe anul 2008 :

Sume:               USD                            EURO

Ianuarie

153.025,57

4.895

Februarie

181.525,57

4.895

Martie

181.525,57

4.895

Aprilie

181.525,57

4.895

Mai

143.525,57

4.895

Iunie

143.525,57

4.895

Iulie

162.525,57

4.895

August

124.525,57

4.895

Septembrie

124.525,57

4.895

Octombrie

124.525.57

4.895

Noiembrie

124.525,57

4.895

Decembrie

126.179,53

4.893,28

TOTAL

1.771.460,80

58.738,28