Hotărârea nr. 583/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROVIZORIU DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2008

România

Judeţul Constanta Municipiul Constanta Consiliul Local

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROVIZORIU DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2008

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara
din data de 14.12.2007   .

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, documentaţia R.A.T.C Constanta inregistrata sub nr. 142693/24.10.2007, raportul Comisiei nr.l buget - finanţe;

Având in vedere prevederile O.G. nr.97/1999 aprobata prin Legea nr. 19/2002 privind garantarea furnizării de servicii publice in transporturile rutiere si pe caile navigabile interioare si ale O.U.G. nr.7/1998, modificata prin O.U.G. nr.l48/2000;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.a, alin.3 lit.c si art. 115' alin. 1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aproba bugetul provizoriu de venituri si cheltuieli al Regiei de Transport in Comun Constanta pentru anul 2008 conform anexei nr. 1 ;

Aii. 2. Se aproba lista de investiţii pentru anul 2008 conform anexei nr.2;

Art. 3.Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotărâre ;

Art. 4. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Administraţie Publica Locala, Direcţiei Tehnic-Achizitii, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea ducerii la îndeplinire si Prefecturii Judeţului Constanta spre ştiinţa.

Adoptata de un nr. De 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                               CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

România
NR.583/14.12.2007


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

BUGETUL PROVIZORIU DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008     RON

Indicatori

Nr. rând

BVC

2007

Prevederi an

2008

Procent

%

(col.3/col.2)

0

1

2

3

4

1. VENITURI TOTALE, din care : (rd.02+rd.12+rd.13)

01

59807000

67908000

113.55

1 .Venituri din exploatare din care:

02

59800000

67800000

113.38

a)Venituri din activitatea de baza

03

34000000

35000000

102.94

b)Venituri din alte activităţi

04

11100000

11500000

103.60

c)Venituri din surse bugetare, din care:

05

14,700,000

21,300.000

144.90

- transferuri pe produse si activităţi

06

0

700000

0.00

- subvenţii pentru acoperirea diferentelor de tarif, din care:

07

9600000

15928000

165.92

- transferuri

08

9600000

15928000

165.92

- prime acordate de ia buqetul statului

09

0

0

0.00

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

5100000

4700000

92.16

d) Venituri din fonduri speciale

11

0

0

0.00

2.Venituri financiare

12

7000

80000

1,142.86

3 Venituri excepţionale

13

0

0

0.00

II. CHELTUIELI TOTALE, din care : (rd.15+rd.35+rd.36)

14

59807000

67908000

113.55

1.Cheltuieli pentru exploatare,din care:

15

54648000

61282000

112.14

a) Cheltuieli materiale

16

17285000

19390500

112.18

b) Cheltuieli cu personalul din care:

17

20428000

23352500

114.32

- salarii brute

18

15550000

18200000

117.04

- contribuţie asiqurari sociale de stat

19

3187000

3640000

114.21

- ajutor de şomaj

20

382500

182000

47.58

- contribuţie asig.soc.ptsanatate, conform Legii nr.150/2002

21

1088500

1092000

100.32

- alte cheltuieli cu personalul.din care:

22

220000

238500

108.41

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap, conform Leqii 448/2006

23

44500

30000

67.42

- asigurare - Legea nr. 346 / 2002

24

175500

208500

117.09

c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25

7700000

8200000

125.38

d)Cheltuieli social-culturale conform Legii nr.571/2003 Codul Fiscal

I

26

490000

500000

121.95

e)Cheltuieli de protocol

28

30000

35000

116.67

f)Cheltuieli reclama si publicitate

29

400000

456000

114.00

g)Cheltuieli cu sponsorizarea

30

15000

20000

133.33

|h)Tichete de masa

31

2300000

2300000

100.00


0

1

3

3

4

1 Alte cheltuieli, din care:

32

6000000

7028000

117.13

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

33

0

0

0.00

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

34

0

0

0.00

2Cheltuieli financiare

35

5159000

6626000

128.44

3.Cheltuieli excepţionale

36

0

0

0.00

III. REZULTAT BRUT -(profit / pierdere)

37

0

0

0

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care:

38

0

0

0

- fond rezerva

39

0

0

0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

40

0

0

0

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

0

0

0

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit OG nr.64/2001) din care:

42

0

0

0

a) Rezerve legale

43

0

0

0

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

44

 

 

 

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare,aferente profitului rezultat din vânzări active,respecttv aferente facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit

45

0

0

0

d) Alte repartizări prevăzute de lege

46

0

0

0

e)Pana la 10% pentru participarea salariaţilor la profit

47

0

0

0

f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor cu capital inteqral sau majoritar de stat

48

0

0

0

g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit.a)-f)

49

0

0

0

VIH.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

50

11245500

6036700

53.68

1. Surse proprii

51

1869500

2321700

124.19

2. Alocaţii de la buqet

52

9376000

3715000

39.62

3. Credite bancare:

53

0

0

0

- interne

54

0

0

0

- externe

55

0

0

0

4. Alte surse

56

0

0

0


0

1

3

3

4

IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

57

11245500

6036700

53.68

1. Investiţii, inclusiv investiţii in

curs la finele anului

58

11245500

6036700

53.68

2.Rambursări de rate aferente

creditelor pentru investiţii:

59

0

0

0

- interne

60

0

0

0

- externe

61

0

0

0

X.REZERVE

din care:

62

0

0

0

I. Rezerve leqale

63

0

0

0

II. Rezerve statutare

64

0

0

0

III. Alte rezerve

65

0

0

0

XI.DATE DE FUNDAMENTARE

66

0

0

0

1. Venituri totale

67

59807000

67908000

113.55

2. Costuri aferente volumului de activitate

68

54307000

61282000

112.84

3. Nr.prognozat de personal la finele anului

69

1155

1150

99.57

4. Nr.mediu personal total, din care:

70

1170

1165

99.57

5. Fond de salarii, din care:

71

15550000

18200000

117.04

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

0

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

73

68400

83700

122.37

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariata, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001

74

13680

16200

118.42

- premiul annual. potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

75

0

0

0

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

76

15159300

18015000

118.84

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (RON)

77

1093

1289

117.93

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.67/rd.70)-in preturi curente

78

49835

58290

116.97

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.67/rd.70)-in preturi comparabile

79

52327

61571

116.97

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers) calatori/pers.

80

60683

56910

93.78

10. Cheltuieli totale la 1000 lei

venituri totale

cheltuieli totale/venituri totale x 1000

81

1000

1000

100.00

11. Plaţi restante - total     (furnizori)

82

0

600000

100

- preturi curente

83

600000

600000

100.00

- preturi comparabile (rd.83 x indicele de creştere a preturilor prognozate)

84

630000

627000

99.52


0

1

3

3

3

12. Creanţe restante - total    ( clienţi)

85

0

0

0

- preturi curente

86

300000

300000

100

- preturi comparabile (rd.86 x indicele de creştere a preturilor prognozate)

87

315000

313500

100

NOTA

In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 se cuprind si

-    suma de  87800 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie.

-    suma  de   13500 lei reprezentând   drepturile   băneşti  ale directorului general pentru consiliul de administraţie .

PREŞEDINTE ŞEDINŢA


MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

LISTA

cu utilaje independente propuse a se achiziţiona in cursul anului 2008 din surse proprii

 

Nr. crt.

Denumirea

Cantitatea (bucati)

Valoare

estimativa (lei)

1

Autoutilitara 2-3to

1

45000

2

Autocamioneta

2

111000

3

Motostivuitor 5T

1

50000

4

Banc probat agregate electrice

1

20000

5

Banc centicubat Bosh

1

40000

6

Aparat reglat faruri

1

3000

7

Dispozitiv măsurat geometria roţilor

1

50000

8

Dispozitiv ridicat autobuze

1

57000

9

Stand rodaj motoare

1

76000

10

Dispozitiv rectificat scaun supapa

1

2000

11

Instalaţie sudura in puncte

1

30000

12

Instalaţie spălare auto

1

200000

13

Macara pivotanta

2

15000

14

Validatoare bilete

600

990000

15

Eshaustor praf

1

3000

16

Cheie pneumatica roti

2

3000

17

Cheie dinamometrica

2

3000

18

Cric crocodil 7-10 tone

9

16200

19

Cric canal

1

8000

20

Presa 50-100 tf

1

40000

21

Presa hidraulica  15tf cu accesorii pentru reparat osii tramvai

1

16000

22

Cilindru compactor 600kg cu motor termic

1

13500

23

Grup    sudura    cu    motor    termic MPM8/300

1

12000

24

Aparat   sudura   monofazat   220V, INTERTEC0-160A

1

4500

25

Maşina de polizat şina Robei 13,44

1

25000

26

Platforma tractabila pentru lucru la inaltime 1650EBZ

1

30000

27

Dispozitiv de ridicare lOtf a saşiului

tic tramvai in traseu

1

10000


28

Maşina de şlefuit

2

3000

29

Maşina de spălat industrial

1

6000

30

Pompa transfer ulei

I

10000

31

Pompa extras ulei uzat

1

4000

32

Aspirator industrial

2

4000

33

Trusa scule diferite

10

15000

34

Trusa verificat alezaje 50-160mm

1

1800

35

Balanţa semiautomata lOOKg

1

1800

36

Motogenerator electric

ii

200000

37

Aparat         determinat         consum combustibil (litrometru)

1

1800

38

Transformator putere 6 / 0.4 KW

1

50000

39

Casa de marcat fiscala

2

3600

40

Radiotelefon

4

6000

41

Numărător bancnote

2

5000

42

Climatizor

3

7500

43

Copiator

 

7000

44

Sistem supraveghere video (magazii, dispecerate, dep.carburanti)

 

20000

45

Calculator +licente

 

32000

46

Laptop - licenţe

 

5700

47

ImprimantaA3-A4 (HP5550N cu rctca)

 

.36500

48

Upgrade calculatoare

15

24000

49

Upgrade Server Chesarie

 

3800

 

TOTAL - surse proprii -lei

 

2.321.700

Preşedinte Şedinţa: