Hotărârea nr. 582/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008 IN FORMA PROVIZORIE SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2008 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2008 ÎN FORMĂ PROVIZORIE ŞI LISTA OBIECTIVELOR DE

INVESTIŢII PE ANUL 2008 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA

DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT" CONSTANŢA

Consiliul  Local Municipal  Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.12.2007;
Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 1 de Studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe, precum şi Referatul nr. 11486 / 03.12.2007 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanţa.

Având în vedere Legea 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, a Legii 486/decembrie 2006 privind Bugetul de Stat pe anul 2007,

în temeiul prevederilor an. 36. alin 2, lit.b, alin.3, lit. c şi art.l 15, alini, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată :

HOTĂRĂŞTE

ART. I Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2008 în formă provizorie cu următoarea structură ;

- venituri totale în sumă de                                                         26.925 mii RON

- din care surse de la bugetul local pentru                          19.250 mii RON

- acoperire cheltuieli de funcţionare a

unităţilor şcolare preuniversitare                                     18.500 mii RON

-  acoperire deficit ANL                                                        33! mii RON

-  acoperire deficit Ţara Piticilor                                           419 mii RON

 

-   cheltuieli în sumă de                                                                  26.900 mii RON

-   profit brut de                                                                                     25 mii RON

-   investiţii totale                                                                             8.496 mii RON

ART. 2 Se aprobă lista de investiţii pe anul 2008, în valoare de 8.496 mii RON,

din care :


-  surse din fond rulment                                                              4.283 mii RON

-  surse din Buget Local                                                               3.813 mii RON

-  surse proprii                                                                                 400 mii RON Finanţarea investiţiilor privind dotarea cu geamuri termopan şi mobilier se va face

din fondul de rulment şi se va derula în rate până la 31.12.2008.

ART. 3 Direcţia Administrare Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şt Privat" Constanţa şi Direcţiei Buget -Finanţe, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE

NR. 582/14.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANŢA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL

2008 - PROVIZORIU

- mii RON -

 

 

INDICATORI

Nr

B.V.C.

Aprobat 2007

Prevederi an 2008

Obs

0

1

2

3

4

1 .VENITURI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.2+rd.12+rd,13)

1

25.225

26925

 

1. Venituri de exploatare, totale, din care:

2

25.200

26900

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

7 125

7650

 

b) Venituri din alte activităţi

4

 

 

 

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

18.075

19250

 

-subvenţii pentru produse şi activităţi

6

575

750

 

-subvenţii pentru acoperirea diferenţelor

 

 

 

de preţ şi de tarif

7

 

 

 

- transferuri buget local -învăţământ

8

17 500

18500

-prime acordate de la bugetul de stat

9

 

 

 

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

 

 

 

d) Venituri din fonduri speciale

II

 

 

 

2. Venituri financiare

12

25

25

 

3  Venituri excepţionale

13

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.I5+rd.35+rd.36)

14

25.200

26900

 

I.Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

15

25.175

26875

a) Cheltuieli materiale

16

20.910

21490

i) Cheltuieli de personal, din care.

17

3385

4445

 

- salarii brute

18

2.630

3420

 

- contribuţie la asigurările sociale de stat

19

513

718

 

- ajutor de şomaj

20

60

77

 

- contribuţie la asigurările sociale

 

 

 

 

De sănătate, conform Legii nr. 145/1997

 

 

 

 

21

158

205

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care

22

24

25

 

- fond special de solidaritate socială

23

24

25

 

Pentru persoanele cu handicap

 

 

 

 

Conform O.U.G. nr. 102/1999

 

 

 

 

- fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform O.G. 75 /1999

24

 

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind

 

 

 

 

amortizările şi previzioanele

25

230

290

.-------- —1

d) Cheltuieli prevăzute de Legea

 

 

 

Bugetului de stat, din care:

26

 

 

 

- transferuri sau subvenţii

27

 

 

 

e) Cheltuieli de protocol,

28

30

30

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

350

350

 

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

20

20

 

h) Tichete de masă

31

250

250

 

i) Alte cheltuieli din care:

32

0

 

 

- taxa pentru act.expl. a resurselor minerale

33

 

 

 

- redeventa din concesionarea

 

 

 

 

bunurilor publice

34

 

 

 

2 Cheltuieli financiare

35

25

25

 

3. Cheltuieli excepţionale

III  REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

36

37

 

 

 

25

25

'■

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILIT

 

 

 

 

POTRIVIT LEGII, din care:

38

 

 

 

- fond de rezervă

39

 

 

 

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN

 

 

 

 

ANII PRECEDENŢI

40

 

 

 

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

4

4

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

42

21

21

 

a) rezerve legale

43

-

-

 

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

44

21

 

 

c) alte rezerve constituite ca surse proprii

45

 

 

 

de finanţare aferente profitului rezultat

 

 

 

 

din vânzări de active, respectiv aferente

 

 

 

 

Facilităţilor fiscale la impozitul pe profit

 

 

 

 

d) alte repartizări prevăzute de lege

46

 

 

 

e) până la 10 % pentru participarea

47

 

 

 

Salariaţilor la profit

 

 

 

 

0 minim 50 % vărsăminte la bugetul

48

 

 

 

de stat sau local, în cazul regiilor

 

 

 

 

autonome.

 

 

 

 

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile

49

 

21

 

Prevăzute la litera a) - f)

 

 

 

 

VIII SI RSE DE FINANŢARE A

 

 

 

 

INVESTIŢIILOR, din care:

50

14.196

8496

 

1. Surse proprii

51

200

400

 

2. Alocaţii de Ia bugetul de stat

52

7510

-

 

3. Credite bancare:

53

 

 

 

- interene

54

 

 

1--------

-externe

55

 

 

4. Alte surse (buget local +fond de rulment) IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,

56

6 486

8096

 

14 196

8496

 

Din care:

57

 

 

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

58

14.196

8496

 

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

59

 

 

,-----------

- interne

60

 

 

- externe

61

 

 

X. REZERVE, din care

62 63 64

 

 

 

I. Rezerve legale

 

 

 

II   Rezerve statutare

 

 

 

III  Alic rezerve (denumirea şi baza legală)

65

 

 

 


 

 

 

XI DATE DE FUNDAMENTARE 1 .Venituri totale

66

67

25.225

26925

 

2 ("osturi aferente volumului de activitate

68

25.200

26900 135

 

3  Număr prognozat de personal Ia finele anului

69

135

 

4. Nr. mediu personal total

70

135

135

5. Fondul de salarii, din care:

71

2630

3420

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din O.U.G. nr 79 din 2001

din care:

73

133

164

 

-sporuri, adaosuri, premii şi altele drepturi de natură salariată potrivit art. 7 (4) din O.U.G. nr.79 din 01

74

23

23

 

-premiul annuai, potrivit art.7 (4) din O.U.G. nr.79

din 2001

75

46

65

 

c) fond de salarii aferent personalului

 

 

 

 

angajat pe bază de contract individual de muncă

76

2384

3128

 

6. Câştigul mediu lunar pe salariat

77

2

2

 

7. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei persoană)

 

 

 

 

(rd.67/rd.70) - în preţuri curente

78

186

199

 

8. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei / pers)

 

 

 

 

(rd.67 / rd. 70) - în preţuri comparabile

79

 

 

 

9. Productivitatea muncii pe total

 

 

.

 

Personal mediu (unităţi fizice , nr pers)

80

 

 

 

9 1 Cheltuieli totale la 1000 lei

81

1

1

 

Venituri totale

 

 

 

 

cheltuieli totale x 1000

 

 

 

 

venituri totale

 

 

 

 

10. Plăţi restante - total

82

1.450

1450

 

- preţuri curente

83

1.450

1450

 

- preţuri comparabile

84

1.522

1537

 

(rd.83 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

11. Creanţe restante - total

85

1.800

1800 1800

 

- preţuri curente

86

1.800

 

- preţuri comparabile

87

1.890

1890

 

(rd.86 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,


ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

LISTA DE INVESTIŢII

2008

- PROVIZORIE -

-mii RON-

 

 

DENUMIRE

FINANŢARE

SURSE PROPRII

BUGET DE STAT

BUGET LOCAL

FOND RULMENT

TOTAL

I. Obiective de investiţii în continuare

-

1

467

 

467

Demolare Grădiniţa nr.58

 

 

58

 

 

Consolidare Grădiniţa nr. 16

 

 

409

 

 

2 Obiective noi de investiţii

-

-

450

-

450

Instalaţii electrice exterioare scoli

 

 

MM)

 

"--------- 1

Modernizare PTscoli (Lic.Navrom)

 

 

150

 

 

3. Dotări şi alte cheltuieli de investiţii (Capitolul C)

-

-

2896

4283

7179

Studii si proiecte

 

 

1285

 

 

Tamptarie PVC si geam termopan

senil

 

 

 

3437

 

Mobilier

 

 

 

846

 

Mijloace fixe de utilitate gospodăreasca

 

 

400

 

 

Calculatoare (leasing)

 

 

1000

 

 

\Ambarcatiune RIB -asist.pe mare Ambarcaţiune clasa Laser

 

 

51

 

 

 

 

161

 

 

4 Dotări Independente

400

.

-

-

400

TOTAL

400                   0

3813

4283               8496

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE