Hotărârea nr. 581/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PROVIZORIU SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2008 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA


     ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANT CONSILIUL LOCAL


                                       HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PROVIZORIU SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL

2008 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara
din data de 14.12.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive nr. 162761/04.12.2007 prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Memoriul justificativ nr. 1031/04.12.2007 a R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat.

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T. Constanta nr. 29/16.11.2007

In   conformitate   cu   prevederile   Legii   Contabilităţii   nr.   82/1991 republicata ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" si art.115 alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 


Art.l Se aproba „Bugetul de venituri si cheltuieli provizoriu si Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2008 ale R.A.D.E.T. Constanta", conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-Investitii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii la îndeplinire, precum si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Adoptata de un număr de 26 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ


 


Constanta
Nr.581/14.12.2007


SECRETAR,

MARCELA ENACHE


 


ROMAN IA JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL


 


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROVIZORIU PENTRU ANUL 2008

- MII lei-

NrCrt

INDICATORI

 

Nr. Rind

B.V.C.

Preliminat

 

0

1

4

A.

PRODUCŢIE    DE ENERGIE TERMICA

-   TOTAL GCAL. -

 

710.000

B.

TARIF MEDIU (PRETURI MEDII DE LIVRARE)- RON-

 

264.20

I.

VENITURI TOTALE-

dîn care: (rd.02+rd.I2+rd.l3)

01

193382

1.

Venituri din exploatare-din care:

02

193082

a)

Venit. Din activ, de baza

03

106282

b)

Venit. Din alte activităţi

04

5500

c)

Venit. Din surse bugetare-din care:

05

81300

*

Subvenţii pe produse si activităţi

06

-

*

Alocaţii bugetare :

-  Subvenţii ptr acoperirea
diferenţei de preţ si tarif

compensare 45% conform OG
36/2006

07

81300

40287 41013

*

Transferuri

08

^

*

Prime acord, de la bug.stat

09

-

*

Alte sume primite de la BS*

10

-

d)

Venit. Din fonduri speciale*

11

-

2.

Venituri Financiare

12

300

3.

Venituri Excepţionale

13

-


II.

CHELT.TOTALE

Din care: (rd.l5+rd.35+rd.36)

14

193382

1.

Chelt. Ptr Expl.-Total-

Din care:

15

193182

a)

Cheltuieli Materiale

16

170406

b)

Chelt.cu Pers,din care:

17

18176

*

Salarii Brute

18

14000

*

C.A.S.

19

2730

*

Ajutor Şomaj

20

280

*

Contrib.asig.soc.sănătate cf. L.nr. 145/1997

21

840

*

Alte Cheltuieli cu personal-

din care: -fond accidente 0.5%

22

326

168

 

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap,cf. OUG.nr. 102/1999

23

172

-

Fond pentru acţiuni social-culturale.

24

280

c)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

3000

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 dinL.B.S.nr.216/2001-din care:

26

 

*

Transferuri sau subvenţii**

27

-

e)

Chelt. Reclama si publicitate,sponsorizare,protocol

28

400

f)

Tichete de Masa

29

1200

g)

Alte Cheltuieli,din care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl. a resurselor minerale

31

-

*

Redeventa din concesionare               32 bunurilor publice

-

2.

CHELT.FINANCIARE                      33

200

3.

CHELT. EXCEPŢIONALE

34

 

III.

REZULTATUL BRUT        !    35

(Profit/Pierdere)

-


IV

ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE CF. LEGII,

Din care:

36

 

*

Fond de Rezerva***

37

-

V.

ACOPERIREA PIERDERI ANI    PRECEDENŢI

38

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

39

-

VII

PROF. DE REPARTIZAT

(potrivit O.G.nr.64/2001 )-din care:

40

 

a)

Rezerve legale

41

-

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedenţi

42

-

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit

43

 

d)

Alte repartizări prevăzute de lege*

44

-

e)

Pinala 10%ptr participarea salariaţilor la profit

45

-

f)

Min.50% vars.la BS sau local, in cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat

46

 

g)

Prof. nerepartizat pe destin. Prevăzute la lit.a) -f)

47

-

VIII

SURSE DE FINANŢARE A

INVESTIŢIILOR,

din care:

48

3239

1.

Surse Proprii

49

3000

2.

Alocaţii de la Buget, din care :

-       buget local

-       buget de stat

50

239 239

3.

Credite Bancare

51

-

*

Fond rulment

52

-

*

Interne

53

-

*

Externe

54

-

4,

Alte Surse*

55

-

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

56

3239

1.

Investitii,inclusiv investiţii in curs la finele anului

57

3239


3


2.

Rambursare rate aferente creditelor ptr investiţii

58

-

*

Interne

59

-

*

Externe

60

-

X.

REZERVE,din care:

61

-

I.

Rezerve Legale

62

-

II.

Rezerve Statutare

63

-

III.

Alte Rezerve****

64

-

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

65

 

1.

Venituri Totale

66

193382

2.

Costuri af.vol.de acivitate

67

193382

3.

Nr.programat de personal la finele anului

68

600

4.

Nr.mediu personal-total-din care:

69

635

5.

Fond de salarii,din care:

70

14000

a)

Fond de salarii aferent posturilor blocate

71

-

b)

Fond de salarii af.cond.ag.ee. cf.art7(l)din OUG nr 79/2001 din care:

72

300

*

Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/200l

73

35

*

Premiul anual,cf.art7(4)din OUGnr.79/2001

74

130

c)

Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca

75

13700

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat*****

76

23

7.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), in preturi curent

77

304

8.

Productiv.muncii pe total personal mediu(mii lei/pers),)in pret.compara

78

335

9.

Productiv.muncii pe total personal mediu(unit.fiz/nr.pers)

79

1118

10.

Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)xl0001

80

1000

11.

Plaţi restante-total******

81

145000

*

Preturi curente

82

145000


4


*

Preţ comparabil(rd.83 x indice de creştere a pret.prognozat)

83

159500

12.

Creanţe restante-total******

84

60000

*

Preturi curente

85

60000

*

Preţ.comparabil (indice de creştere a preţ. prognozat)

88

66000

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA


 


ROMÂNIA

JlllFTtLCONSIAMA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


LISTA  OBIECTIVE   DE  INVESTIŢII  PE ANUL  2008  PROPUNERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV / C * M (mii lei)

Nr crt.

Denumire lucrare

Valoarea aprobată conform HCLMC

Valoarea actualizata

conform deviz

qeneral

Decontări

totale efectuate

Rost de executat/

decontat ( col. 3 - 4)

 

 

Propunere alocate 2C38

 

rotai

alocaţie

(col. 7...14)

 

finanţata Cin

 

Fonduri cu

Surse proprii

Credite bancare

Alte surse

,-Q-ui rulment

local

aloc. spec.

de la buget

de stat

externe

interne

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 81

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA Şl LOCUINŢE

637 W34

638 980

39 397

0

14 004

0

0

0

0

C

239

C

C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

LUCRĂRI IN   CONTINUARE - TOTAL

637 934

638 980

26 816

58 951

11655

0

0

0

____ 0j

:;

0

c

0

C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Supraetajare si extindere sediu RADET din slr. Badea Cârlan, nr 14

0

1 046

3 DC

746

746

0

0

0

0

0

0

c

0

C

0

0

0

0

0

0

0

::

0

0

---------

 

 

 

-

 

-    ■

 

 

 

 

■-- ■■

2

Eficlentizare puncte termice aflate In exploatarea RA.D.E.T.Constanta

83 041

R3 041

24 835

58 205

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4

Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta Reabilitare reţele termice secundate

22 BOS

32 B05

1680

0

909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

522 088

522 088

1 275

 

5 000

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

LUCRAM   NOI                       ,

0

C

0

0

1 435

0

0

0

0

0

0

0

0

C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Consolidare si supraetajare PT 69 si 105

c

c

0

c

1 435

c

0

0

c

c

0

0

c

0

C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

DOTĂRI Şl ALTE CHELTUIELI - TOTAL

13 528

13 52S

12 881

647

914

0

0

0

c

0

239

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Studiu de fezabilitate

c

C

C

0

331

0

c

0

0

0

100

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Utilaje independente

13 528

13 528

12 881

647

583

0

0

0

0

0

139

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


-


LISTA CU  DOTĂRI S\  UTILAJE  INDEPENDENTE  PE ANUL 2008

{mii lei)

 

Nr. crt.

Denumire utilaj

U/M

Cantit.

Preţ unitar

Valoare totală, din care :

Surse proprii

Fond rulment

Buget local

Fonduri cu aloc. spec. de la buget de stat

 

1

Contoare de energie termica

pentru încălzire

si apa calda de consum

 

 

 

139

0

0

139

0

 

2

Schimbătoare de căldura cu placi pentru incalzire

si apa calda ce consum

 

 

 

0

0

0

0

 

3

Studiu de fezabilitate -

 

 

 

 

100

0

0

100

0

 

 

TOTAL

 

 

 

239

0

0

239

0

 

 

PREŞEDINTE DE SEDIN

TA