Hotărârea nr. 580/2007

Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 si lista de utilaje independente pe anul 2008 ale S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

-

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 şi lista de utilaje independente pe anul 2008 ale S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanta

Consiliul Loca! al Municipiului Constanta întrunit în şedinţa ordinară din data
de 14.12.2007;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de d-nul Primar Radu Şic lan Mazăre;

Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Buget finanţe;

Văzând dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a'\ alin.3 lit.V şi art. 115, alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C."ConfortUrban"-S.R.L. Constanţa pentru anul 2008, a listei de investiţii în continuare şi reparaţii, a listei de utilaje independente şi a obiectivului şi criteriilor de performanţă pentru anul 2008 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

-   total venituri                                                       1 1.600 mii RON

-   total cheltuieli                                                    15.200 mii RON -rezultat                                                                  -3.600 mii RON

-   total investiţii                                                     72.322 mii RON

din care :

- investiţii în continuare şi reparaţii
în conformitate cu hotărârile Consiliului

Local al municipiului Constanţa                             70.818 mii RON

- utilaje independente                                     1.504 mii RON

Art.2. Finanţarea cheltuielilor de investiţii noi programate pe anul 2008 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal şi surse proprii.

Art.3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanţa, Direcţiei Financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Prefecturii judeţului Constanţa.

Adoptat  26 consilieri din 27 membrii.

Preşedintele şedinţei, Constanţa
Nr.580/14.12.2007


Anexă Ia H.C.L.M. nr.580/2007

BUGETUL DE VENITURl ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

 

Indicatori

Nr. rd.

BV(

aprobai 2007 mii RON

Propuneri lt\ (

2008

mii RON

3

0

1

2

I.VENITURI TOTALE, din care (rd.0Ltrd.I2 + rd.l3)

01

10.900

11.600

I .Venituri din exploatare, din care

02

10.300

10.900

a) Venituri din act.de bază

03

6.600

7.000

b) Venituri din alte activităţi

04

3.700

3.900

c) Venituri din surse bugetare, din care

05

 

 

- subvenţii de prod.şi activ

06

 

 

- subvenţii ptr.acoperirca dif. de preţ şi tarif

07

 

 

- transferuri

08

 

 

- prime acordate de Ia Bu«.stalului

09

 

 

- alte sume primite de la Bue.de stat

10

 

 

d) Venituri din fonduri speciale

11

 

 

2. Venituri financiare

12

600

700

3. Venituri excepţionale

13

 

 

II.CHELTUIELI TOTALE, din care (rd.l5+rd.35+rd.36)

14

14.300

15.200

I.Cheltuieli ptr.exploatare loial, din care.

15

14.000

1 1.880

a) Cheltuieli materiale

16

7.917

7.878

b) Cheltuieli cu pers., din care

17

4.922

5.848

- salarii brute

ÎS

3.808

4.523

- contrib.asig.soc.de stat

19

77!)

919

- ajutor şomaj

20

83

98

- contrib.asig.soc.ptr.sânătatc conf.L.145/1997

21

261

308

- alte chelt.cu pers., din care:

22

 

 

- fond special de solid.soc.ptr.pers. cu handicap.

conf.OUGnr.102 1999

23

 

 

- fond special de susţinere a învăţ.dc stat conf.OG nr.75/1999

24

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanel

25

500

520

d) Cheltuieli prevăz. in Legea    nr.571/2003 Cod fiscal art.2l alin.(3) lit.'V

26

74

75

din care:

- transferuri sau subvenţii

27

 

 

e) cheltuieli de protocol

2S

 

 

f) cheltuieli reclamă şi publicitate

29

 

 

g) cheltuieli de sponsorizare

?0

 

 

h) tichele de masă

31

587

559


ii ulie cheltuieli, din care

32

 

 

- taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale

33

 

 

- redevenţa din cesionarea bunurilor publice

34

: l. 11

ii/l

3. Cheltuieli excepţionale

36

_h;u

JZU

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

3.4(10

-3.600

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care

38

 

 

- fond de re/cn ă

39

 

 

V.ACOPERIREA   PIERDERILOR DIN   ANII

PRECEDENŢI

40

3.000

3.400

VI.IMPOZIT PE PROFIT

41

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit OG nr.64/2001). din care

42

 

 

a) Rezerve legale

43

 

 

b)   Acoperirea    pierderilor   contabile   din   anii precedenţi

44

 

 

c)  Alte  rezerve  constituite  ca  surse  proprii  de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active,  respectiv   aferente   facilităţilor  fiscale  la impozitul pe profit

45

 

 

d) Alte repartizări prevăzute de lege

46

 

 

c) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit

47

 

 

0 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul   socnaţ.,   companiilor   naţionale  şi  soc.cu capital integral sau majoritar de stat

48

 

 

g) Profitul nerepartizat pe destinaţii prevăzute la lit.a-f

49

 

 

VIII.        SURSE        DE        FINANŢARE        A INVESTIŢIILOR, din care

50

65.655

72.322

1. Surse proprii

51

 

 

2. Alocaţii de la buget

52

 

 

3. Credite bancare

53

 

 

- interne

54

 

 

- externe

55

 

 

4. Alte resurse

56

65.655

72.322

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din

care

57

65.655

72.322

1.  Investiţii,  inclusiv investiţii în curs la finele

anului

58

65.655

72.322

2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest.

59

 

 

- interne

60

 

 

- externe

61

 

 

X. REZERVE, din care

62

 

 

1   Rezerve leiaale

63

 

 

II. Rezerve statutare

64

 

 

III. Alte rezerve

65

 

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

1. Venituri loiale

67

10.900

1 1.600

2. Costuri aferente volumului de activ.

68

14.300

15.200

3. Număr prognozat de personal la finele anului

69

380

380

4. Număr mediu personal total, din care

70

3<S0

380


Anexă la H.C.L.M. nr.580/14.12.2007


LISTA DE INVESTIŢII IN CONTINUARE ŞI REPARAŢII

în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanţa

- mii RON -

Nr.

cri.

OBIECTIVUL

BVC

aprobat

2007

Propuneri BVC

2008

0

1

2

3

1.

Runibrsare inimă stradală şi marcaje rutiere

44.479

51.064

2.

Sislcm de iluminai public

15.481

15.177

3.

Fântâni arteziene

2.418

3.015

4.

Sistem de semaforizare

1.145

1.214

5.

Sistem de indicatoare rutiere                                                                                             301

348

TOTAL GENERAL                                                                                                   63.824

70.818

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,


Anexă la H.C.L.M. nr.580/2007

LISTA

cu investiţii (utilaje independente)  necesare rctchnologi/ării în anul 2008 în preţuri informative

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumire utilaj

U.M.

Cant.

Preţ unitar mii lei

îi

1.

Gen.acetilenă

Buc.

3

2

6

2.

Arzător cu flacăra

Buc.

2

2

4

3.

Maşina de găurit cu talpa magnetică

Buc.

1

7

1

4.

Calculator cu imprimantă

Buc.

6

10

60

5.

Copiator

Buc.

1

X

s

6.

Rulou compactor de 4.5 to.

Buc.

1

150

150

4

7.

Inter fon

Buc

1

4

s.

Pikamcr cu motor termic

Buc.

:

10

20

9.

Vas de absorbţie cu vacuum

Buc

i

7

7

U).

Pompă cu vid

Buc.

1

5

5

11.

Autoturism

Buc.

1

80

80

12.

Autoutilitara papuc

Buc. Buc.

1

00

90

13.

14.

Centrală ptr.încălzire cu gaze ptr.pavilion adm. Mai mecanic

i

.    63

126

Buc.

2

13

26

15. 16.

17.

Placă vibratoare

Buc.

2

18

36

Pikamer pneumatic

Buc.

2

20

40

Modernizare cântar 50 to. (elemente electronice)

Buc.

1

40

40

18.

Maşina tăiat asfalt

Buc.

1

25

25

19.

Rulou compactor manual cu motor termic de 1 to. pentru trotuare

Buc.

2

4ii

80

20.

Autospecială LEA

Buc.

1

300

300

21.

Etuva electrică pentru laborator

Buc.

!

5

5

 

TOTALI

 

 

 

1.119

22.

Buldoexcavator cu echip. de săpare şi picon

Buc.

1

300

300

23.

Rulou compactor de 1,5 to. pentru trotuare

Buc.

1

85

85

 

TOTAL II

 

 

 

385

 

TOTAL

 

 

 

1.504

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,


Anexă Ia H.C.L.M. nr.580/2007

OBIECTIVUL ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Explicaţie

Valoare în mii RON

Cote prognozate

2008

Ponderea

obiectivului şi

criteriilor în total

condiţii

Ponderea

realizării

obiectivului şi

criteriilor în coef.

maxim de

penalizare

I.     OBIECTIV

 

 

 

 

Venituri totale minime                   11.600

 

33,33

10

II. CRITERII DE PERFORMANŢA

 

 

 

1.

Productivitatea   muncii   pe salariat

 

30,526

53,35

16

 

2.

Perioada de recuperare a creanţelor (în zile)

 

107

6,66

2

 

i

 

 

121

6,66

2

1 datoriilor (în zile)

 

TOTAL

 

 

100

30

PRFŞHDINTE ŞEDINŢÂ,