Hotărârea nr. 579/2007

Proiect de hotarare privind bugetul municipal pe anul 2008

cOHSTAA/r^ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECȚIA FINANCIARA

. 150G2.91 09

RAPORTUL

PROIECTULUI DE BUGET PE ANUL 2008

Proiectul de buget pe anul 2008 este elaborat in contextul păstrării echilibrelor economice , astfel incat tintele propuse pentru anul 2008 sa fie menținute in limitele proiectate. Este un buget consolidat, un buget curat, nu este un buget electoral intr-un cuvand un buget sănătos.

Fundamentarea veniturilor bugetului local s-a realizat in baza legislației fiscale actuale si tinandu-se cont de Hotararea Consiliului Local nr.360/2007 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2008. Impozitele si taxele locale pe anul 2008 vor avea același cuantum ca si in anul 2007, cu cateva excepții generate de modificări ale Codului Fiscal. Taxele speciale existente in anul 2005, atacate in contencios de PREFECT, si suspendate pentru anul 2006 si jumătate din anul 2007, vor reintra in normalitate, urmând exemplu si altor tari europene, si nu numai, care prin instaurarea unor taxe speciale in orașul lor au compensat stricăciunile aduse sau au realizat investiții noi. La fundamentarea sumelor defalcate din bugetul de stat pentru bugetele locale, si anume, sume repartizate din taxa pe valoare adaugata pentru următoarele activitati: salarii invatamant, burse elevi, crese, personae cu handicap, ajutoare sociale, serviciul de evidenta a populației si a veniturile sub forma de subvenție de la bugetul statului s-a tinut cont de sumele primite in anul 2007, așteptând in acest sens hotarari prin care ne vor fi repartizate sumele pentru anul 2008.

Cheltuielile bugetului local pe anul 2008 sunt fundamentate, dimensionate si repartizate pe destinații, respectiv pe acțiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, se efectuează in concordanta cu atribuțiile care-i revin autoritarii administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de aceasta, in vederea funcționarii si in interesul colectivităților locale. Deasemenea s-a tinut cont de scrisoarea cadru nr. 121913/27.07.2007 a Ministerului Finanțelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2008.

Anul 2008 va fi un vârf al investițiilor, unele sunt in derulare si trebuiesc duse mai departe, multe dintre acestea se finalizează si vom putea incepe altele noi.

Principalele investiții din buget sunt destinate Stațiunii Mamaia, investirii care vor pune si mai mult in valoare litoralul constantean si prin care ne vom putea menține in continuare numele de oraș european la malul marii. Le vom detalia in cateva cuvinte:

>    Teleschi nautic pe lacul Siutghiol, proiect la care se vor accesa si fonduri europene;

>    Masive amenajari dendrologice din specii de conifere, flori, elemente din lemne si piatra.

Deasemenea, in Stațiunea Mamaia, in anul 2008 ne vom bucura de servicii de paza si protecție si de o atmosfera atractiva, plina de distracție, surprize, varietate de spectacole si evenimente culturale, Grand Prix Formula 1 pe apa, etapa aviație, carnaval, toate conducând la o vacanta de vis la Mamaia.

In ceea ce privește investițiile in Municipiul Constanta ele vor fi numeroase si vor acoperi in mare parte necesitățile constantenilor. Pe langa investițiile multianuale, asa cum sunt reabilitarea tramei stradale, modernizarea infrastructurii, continuarea programului de modernizare a punctelor termice si contorizarea, a iluminatului public si ornamental, programul de plantari masive de material dendrologic , ornamentarea intersecțiilor si executarea de covoare florale in parcuri, se vor realiza investiții noi, si anume:

>    Executarea de parcaje care va acoperii aria întregului oraș, iluminate si împrejmuite;

>    Noi locații Tara Piticilor”, in cartierele Casa de Cultura si Zona Pod Butelii;

>    Pista pentru role si skateboard in Parcul Tabacariei;

>    Amenajarea de terenuri sportive in zonele: Pod Butelii, Abator, Casa de Cultura;

>    Realizarea de platforme modeme pentru colectarea deșeurilor, betonate, împrejmuite si acoperite, in toate cartierele de blocuri din municipiu;

Tot in anul 2008 se va finaliza programul de asfaltare , programul de lărgire a străzii Soveja si demontarea liniilor de tramvai si crearea de noi benzi de circulație pe b-dul. Alex. Lapusneanu.

Programele si acțiunile cu caracter social ocupa o pondere semnificativa in cadrul bugetului local. Se continua cunoscutele acțiuni de asistenta sociala prin acordarea de ajutoare in natura, de 6 ori pe an cu ocazia celor mai importante sărbători religioase, pensionarilor, in anul 2008 modificandu-se limitele plafonului de pensie in sensul creșterii de la 400 lei la 550 lei, persoanelor fara venituri si persoanelor cu handicap, gratuitatile pe mijloacele de trasport in comun pentru persoanele cu handicap, premiile in bani oferite persoanelor care implinesc varsta de 80 de ani si familiilor care aniversează 50 de ani de la căsătorie, premiul majorat pentru anul 2008 de la 400 lei la 5001ei.

Un important proiect pentru anul 2008 este programul destinat tinerilor constanteni prin ajutorul acordat la achiziționarea unei locuințe cu credit ipotecar, Primăria Municipiului Constanta subvenționând cu 50% dobanda acestor credite.

Proiectul de buget pe anul 2008 a fost finalizat după mai multe runde de consultări interne, este un buget “cu ambiții si lucrări mari”, consideram ca întrunește condițiile de legalitate si oportunitate si va avea finalitatea dorita de noi toti si in condițiile in care deciziile Guvernului nu vor impune alte reguli.

/

DIRECTOR EXECUTIV EC. MARCELA FRIGIOIU

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

 MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T A R A R E

 

privind   aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2008

 

 

          Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara  la data de 14.12.2007 ;

          Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare , raportul Comisiei nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public si privat , raportul Directiei Financiare nr.__________/_______ precum si raportul Directiei Tehnic – Investitii nr:___________/_________;

          Avand in vedere prevederile Legii  nr.273/2006 privind finantele publice locale ;

  În temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b,  alin. 4, lit. a  si  art.115 alin.1, lit. b din  Legea nr/215/2001 privind administraţia publica locala,

republicata;

 

H O T A R A S T E :

         

          Art. 1 Bugetul municipal  pe anul 2008 se estimeaza la venituri in suma de  433.912 mii lei si la cheltuieli in  suma de 433.912 mii lei fiind un buget echilibrat , taxele speciale se estimeaza la suma de  15.973 mii lei iar fondul de rulment ce se estimeaza a fi constituit conform legii in suma de 113.400 mii lei .

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2008, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, in clasificatia economica si functionala este prezentata in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Sinteza bugetului municipal pentru veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local  pe anul 2008, este prezentata in anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe actiuni si categorii de investitii este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.5.Veniturile proprii ale bugetului municipal sunt estimate la suma de  276.003 mii lei .

        - Veniturile curente ale bugetului municipal sunt estimate la suma de 375.229 mii lei, din care venituri fiscale la suma de  359.293 mii lei si venituri nefiscale la suma de 15.936 mii lei.

          -Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit si castiguri din capital  estimat la suma de 161.000 mii lei, impozite si taxe pe proprietate  la suma de  60.370 mii lei impozite si taxe pe bunuri si servicii la suma de 137.6423 mii lei si alte impozite si taxe fiscale la suma de 300 mii lei  .

          -Veniturile nefiscale estimate sunt constituite din venituri din proprietate   in suma de 2.036 mii lei, vanzari de bunuri si servicii  in suma de 13.900 mii lei .

          -Veniturile de capital sunt estimate la suma de 17.541  mii lei.

-Cotele defalcate din impozitul pe venit sunt estimate la suma de 160.500   mii lei.

-Sumele alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale sunt estimate la  suma de 500 mii lei.

 Art.6-Taxele speciale sunt estimate la suma de 15.973 mii lei, constituite  in baza art.30 din Legea  nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si din alte fonduri speciale reglementate prin lege.

 Art.7 Fondul  de rulment constituit conform legii este estimat la suma de 113.400 mii lei.

           Art.8 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetul local sunt estimate la suma de 137.623   mii lei din care:

          1.- invatamant preuniversitar de stat  104.566 mii lei din care:

                   - cheltuieli de personal               104.424 mii lei

                   - burse acordate elevilor                     142 mii lei

          2.- crese                                                    1.103 mii lei

          3.- sume defalcate pentru compensare combustibil-

40.387 mii lei

           4. Sume defalcate pentru serv. de evidenta populatiei

  – 858 mii lei

5. Sume defalcate  pentru echilibrarea bugetelor locale

            -  472 mii lei.

6.Sume defalcate pentru persoane cu handicap  - 8.602 mii lei

7.Sume defalcate pentru ajutor social sunt in suma de 1.166 mii lei

          Art.9 Cheltuielile pentru Autoritati publice si actiuni externe sunt estimate la  suma de 54.280  mii lei din care 18.168 mii lei bunuri si servicii, 26.000 mii lei cheltuieli de personal  si cheltuieli de capital 10.112 mii lei.

Art.10 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale sunt estimate la  suma de 858 mii lei din care bunuri si servicii 283 mii lei si cheltuieli de personal suma de 575 mii lei.

Art.11 Cheltuielile pentru  capitolul Ordine publica si siguranta nationala  sunt estimate la  suma de 3.378 mii lei reprezentand cheltuieli pentru bunuri si servicii .

Art.12 Cheltuielile pentru Invatamint sunt estimate la  suma de 104.566 mii lei din care cheltuieli de personal 104.424 mii lei si 142 mii lei transferuri (burse).

          Art.13 Cheltuielile pentru Sanatate sunt estimate la suma de  70 mii lei reprezentind cheltuieli pentru asistenta sociala.

          Art.14 Cheltuielile pentru Cultura, Recreere si Religie sunt estimate la suma de 29.488 mii lei din care 1.220 mii lei pentru subventionarea unei institutii  publice  de sub autoritatea Consiliului local , bunuri si servicii in suma de 24.505 mii lei , alte cheltuieli  in suma de 3.700 mii lei si cheltuieli de capital in suma de 63 mii lei..

          Art.15 Cheltuielile pentru Asigurari si asistenta sociala sunt estimate la suma de 46.216 mii lei din care 3.306 mii lei bunuri si servicii, 1.637 mii lei cheltuieli de personal,  2.700 mii lei transferuri intre unitati ale administratiei publice , alte transferuri la suma de 11.764 mii lei, asistenta sociala la suma de 26.323 mii lei, alte cheltuieli la suma de 110 mii lei si  376 mii lei cheltuieli de capital.

          Art.16 Cheltuielile totale pentru Locuinte, Servicii si Dezvoltare publica sunt estimate la  suma de  46.786 mii lei din care 6.900  mii lei cheltuieli de personal,  33.688 mii lei bunuri si servicii,  alte transferuri in suma de 750 mii lei si  5.448   mii lei cheltuieli de capital.

Cheltuielile pentru bunuri si servicii  vor asigura finantarea urmatoarelor activitati:

          1. iluminatul public, cu 695 mii lei

2.alte programe de gospodarie publica , cu 9.493 mii lei

3.Serviciului Public de Impozite si Taxe si alte venituri ale

bugetului local , cu   5.000 mii lei

4.Serviciului public de administrare scoli

         RAEDPP, cu 18.500  mii lei

          Art.17 La capitolul  Protectia mediului cheltuielile sunt estimate la  suma de  52.134 mii lei din care bunuri si servicii la suma de 46.904 mii lei si cheltuieli de capital 4.782 mii lei.

Art.18 Cheltuielile la capitolul Combustibili si energie sunt estimate la suma de 81.781 mii lei  din care subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif  din bugetul local la suma de 41.155 mii lei, compensare pentru combustibil la suma de 40.387 mii lei si cheltuieli de capital la suma de  239  mii lei.

Art.19 Cheltuielile pentru Transporturi  sunt estimate la suma de  14.803   mii lei din care 975 mii lei bunuri si servicii, subventii 13.128 mii lei si 700 mii lei alte transferuri   .

          Art.20 Cheltuielile evidentiate in afara bugetului local  pe anul 2007 sunt estimate la  suma de 129.373 mii lei   din care:

- 15.973 mii lei reprezinta bunuri si servicii in urmatoarea structura:

          - autoritati publice                                                  785   mii lei

          - alte servicii publice generale                            4.036   mii lei

          - cultura,recreere si religie                                 2.220   mii lei

          - locuinte servicii si dezvoltare publica                  920  mii lei

          - protectia mediului                                             8.012 mii lei

          -

 -  113.400 mii lei cheltuieli de capital astfel:

          - autoritati publice                                               3.258  mii lei    

          - asigurari si asistenta sociala                            1.427 mii lei

          - locuinte, servicii si dezvoltare publica           88.717 mii lei

          - protectia mediului                                          1.548 mii lei

          - transporturi                                                  18.450 mii lei

                     

Finantarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii si de capital pentru activitatile mentionate se va realiza prin alocarea in completare de resurse de la bugetul local.

          Art.21 Conform H.C.L.M.nr.351/02.10.2001, H.C.L.M nr.90/2004, H.C.L.M nr.267/2004, H.C.L.M.277/2004, H.C.L.M. nt.353/2001, H.C.L.M. nr.320/2002, H.C.L.M. nr.150/2002, H.C.L.M nr.437/2002, H.C.L.M. nr.598/2002, H.C.L.M nr.209/2003, H.C.L.M nr.276/2004, H.C.L.M nr.437/2006, H.C.L.M. nr.118/2006, s-a delegat gestiunea unor sisteme publice de gospodarie comunala catre Scil Confort Urban Constanta.

Drept urmare finantarea cheltuielilor privind majorarea capitalului social la S.C.I.L. Confort Urban se poate face  din bugetul local, din taxele speciale , precum si din  fondul de rulment constituit conform legii .

Art.22 Se aproba inchirierea in sistem leasing financiar pe o perioada de 3-5 ani  a unor autobuze . Se imputerniceste primarul Radu Stefan Mazare sa semneze contractul in numele si pentru Consiliul Local al Municipiului Constanta.

Art.23  Se aproba ca dupa incheierea contratului de leasing, sa se cesioneze toate drepturile si obligatiile ce decurg din acestea, in favoarea R.A.T.C. Constanta, care se va organiza corespunzator.

      Art.24  Pentru buna desfasurare a contractului Consiliul Local al Municipiului Constanta hotaraste avalizarea biletelor la ordin emise ca modalitate de plata de R.A.T.C. Biletele la ordin vor fi emise in conformitate cu graficul de plati ce se constituie in anexa la contractul de leasing financiar.

     Art.25 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  va comunica prezenta hotarare tuturor directiilor din  cadrul Primariei precum si Serviciului Audit Public Intern in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta  Prefectului  Judetului Constanta.

 

Adoptata de un numar de 26     consilieri din   27    membri.

 

 

PRESEDINTELE   SEDINTEI ,                                                                                                                                                                                                                                     CONTRASEMNEAZA                                                                  

         SECRETAR                                                                                         MARCELA ENACHE                                      

Constanta

Nr. 579/14.12.2007               

 

JUDEŢUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Formular:
" BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,"
"TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2008 "
mii lei - mii lei -mii leimii lei
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2005Program 2007Propuneri 2007Estimări 2008Estimări 2009Estimări 2010Program 2007Program 2008Program 2007TRIM ITRIMIITRIM IIITRIM IV
TOTAL VENITURI (rd.3+83+89+96)100.013885237203000003405324339124163941258291390738001771475
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.28-80+83+89)248.0218893227480000022442827600323367175930770224966531054
I. VENITURI CURENTE (rd.4+49)300.021889335293000003214323752293671541099091240207550057725
A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+27+46)400.03033651000003050123592933515821050041184587293555185
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13)"500.040119050000011599816100013185443580415403184014894
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)"600.0505000005005050000
Impozit pe profit (rd.8)701.0205000005005050000
Impozit pe profit de la agenţi economici 801.02.0150505050000
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10+11)"900.060119000000011594816100013180443530415403184014894
Impozit pe venito3.02085141400230022502564
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.1885141400230022502564
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12)1004.020119000000011594816100012329042130392402959012330
Cote defalcate din impozitul pe venit1104.02.0111570011570016050012254241882392402959011830
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale1204.02.043300248500748248500
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14)"1300.070000000000000
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.15)"1405.020000000000000
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital "1505.02.500
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.17)1600.090540500000540506037049050133501830089508450
Impozite si taxe pe proprietate (rd.18+21+25+26)1707.020540500000540506037049050133501830089508450
Impozit si taxa pe cladiri (rd.19+20)1807.02.010375000000375004750037500100001400070006500
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)1907.02.01.0112000xxxx1200012500120006000300020001000
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)2007.02.01.0225500xxxx25500350002550040001100050005500
Impozit si taxa pe terenuri (rd.22 la rd.24)2107.02.020755000007550675075502350230014501450
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)2207.02.02.013000xxxx3000300030001800800200200
Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice *)2307.02.02.024500xxxx450035004500500150012501250
Impozitul pe terenul din extravilan *) 2407.02.02.0350xxxx502505050
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 2507.02.03900090004000400010002000500500
Alte impozite si taxe pe proprietate 2607.02.5021200
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.28+35+37+40)2700.100162810000013436413762317007848044580883211531831
Sume defalcate din TVA (rd.29 la rd 34)2811.020144550000011610411676715256841964510982983529671
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 2911.02.010
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti"3011.02.0210698411609511629511609535461347311753428369
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 3111.02.043499636000650015900123001300
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 3211.02.050
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale3311.02.0625709472473346712
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural3411.02.070
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.36)3512.02015000000150017001500500500300200
Taxe hoteliere3612.02.071500150017001500500500300200
Taxe pe servicii specifice (rd.38+39)3715.020100000010013010030303010
Impozit pe spectacole3815.02.0110010013010030303010
Alte taxe pe servicii specifice3915.02.500
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.41 +44+45)"4016.0201666000001666019026159105550646019501950
Impozit pe mijloacele de transport (rd.42+43)4116.02.02087500000875012500105004500300015001500
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)4216.02.02.01450045006000500030001000500500
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)4316.02.02.0242504250650055001500200010001000
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare4416.02.0385085068850250200200200
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati"4516.02.5070607060645845608003260250250
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.47)4600.1106000000600300600305303010
Alte impozite si taxe fiscale (rd.48)4718.0206000000600300600305303010
Alte impozite si taxe4818.02.50600600300600305303010
C. VENITURI NEFISCALE (rd.50+59)4900.12188931642000001642015936155724905556225652540
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.51+57)5000.13273329500000295020362087720647360360
Venituri din proprietate (rd.52 la rd.56)5130.02273317500000175020362087720647360360
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judeţene şi locale5230.02.010
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti5330.02.034855050325387203471010
Venituri din concesiuni si inchirieri5430.02.0522481700170017111700700300350350
Venituri din dividende 5530.02.080
Alte venituri din proprietate5630.02.500
Venituri din dobanzi (rd.58)5731.020120000001200000000
Alte venituri din dobanzi5831.02.03120012000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.60+68+71+76+80)5900.14161601347000001347013900134854185491522052180
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.61 la rd.67)6033.022844650000465560465265757550
Venituri din prestari de servicii6133.02.0815015025015010025250
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese6233.02.10219250250250250100505050
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social6333.02.120
Taxe din activitati cadastrale si agricultura6433.02.241010101010
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială6533.02.270
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri"6633.02.28655050505050
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati6733.02.505555
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.69+70)"6834.0214825828500008285856582852285340013001300
Taxe extrajudiciare de timbru6934.02.0241751700170020001700700400300300
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"7034.02.501065065856585656565851585300010001000
"Amenzi, penalitati si confiscari (rd.72 la rd.75)"7135.02133515150000151520251515515400300300
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale7235.02.0113311500150020251500500400300300
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe7335.02.0240
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii"7435.02.030
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"7535.05.5015151515
Diverse venituri (rd.77 la 79)7636.0203205000032052750320511051040530530
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 7736.02.05300530052650300510051000500500
Venituri din ajutoare de stat recuperate7836.02.110
Alte venituri7936.02.50200200100200100403030
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.81+82)"8037.02000000001515000
Donatii si sponsorizari8137.02.011515000
Alte transferuri voluntare8237.02.500
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.84) 8300.15199311910000001910017541191008000410040003000
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.85 la rd.88)8439.02199311910000001910017541191008000410040003000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice8539.02.010
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului8639.02.0350005000354250002000100010001000
Venituri din privatizare8739.02.04310
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat8839.02.0719900141001410013999141006000310030002000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (rd.90) 890000000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate(rd.91 la rd.95)9040.020000000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii9140.02.060
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice9240.02.070
Împrumuturi temporare din trezoreria statului*)9340.02.10xxxxxxxxxxx
Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă*) 9440.02.11xxxxxxxxxxx
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate9540.02.500
IV. SUBVENTII (rd.97)9600.1728000000411423014079201095351710750
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.98+111)9700.1828000000411423014079201095351710750
Subventii de la bugetul de stat (rd.99+107)9842.0228000000411423014079201095351710750
A. De capital (rd.100 la rd.106b)9900.1928000000064000640000
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare10042.02.010
Investitii finantate partial din imprumuturi externe10142.02.0300
Aeroporturi de interes local10242.02.0400
Planuri si regulamente de urbanism10342.02.0500
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi10442.02.062800
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor10542.02.0900
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă10642.02.1000
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit42.02.1200
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor42.02.1300
Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar106 bis42.02.1464000640000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale106"42,02,16"0
B. Curente (rd.108 la rd.110)10700.2000000000237407920455351710750
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap10842.02.210
Subventii primite din Fondul de Interventie10942.02.280
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar11042.02.290
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili42..02.3240387230077857440010750
Sprijin financiar la constituirea familei42.02.335004959973890
"Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri"42.02.34555454000
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti106b42.02.3620018456128
Subventii de la alte administratii (rd.112 la rd.115)11143.020000000000000
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului11243.02.010
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca "11343.02.040
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap11443.02.070
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate11543.02.080
1160
TOTAL CHELTUIELI (rd.118+159+170) sau (182+267+304+461+532)11749.02037203000003293924339124163941258291390738001771475
CHELTUIELI CURENTE (rd.184+213+247+256+269+284+306+351+378+421+463+500+534+557+586+605+642)11801034627400003260654128923661621177711126136606769711
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.185+214+270+285+307+352+379+422+464+501+535+558+587+606+643)119100120564000012906713953612735237297397182104829289
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.186+215+248+271+286+308+353+380+423+465+502+536+559+588+607+644)120200100536000010428813120712006135010360562650922486
Din care : Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (rd.243)12120.240000000000000
TITLUL III DOBANZI (rd.250)122300000000000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.251)12330.010000000000000
Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.252)12430.020000000000000
Alte dobanzi (rd.253)12530.030000000000000
TITLUL IV SUBVENTII (rd.560+608)1264009592100006092594670854193585726840997212750
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.561+609))12740.035428362412280002244099722000
40.2o2300778574400010750
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.216) **)128500000000000000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.217) **)12950.040000000000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.187+218+287+309+354+381+424+466+503+562+589+610+645)13051034500000345039203450846887856861
Transferuri curente (rd.188+219+258+288+310+355+382+425+467+504+563+590+611+646)13151.01034500000345039203450846887856861
Transferuri catre instituţii publice (rd.189+220+289+311+383+426+468+505+564+591+612+647)13251.01.01034500000345039203450846887856861
Actiuni de sanatate (rd.356)13351.01.030000000000000
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului (rd.259)13451.01.140000000000000
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.260)13551.01.150000000000000
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.221)13651.01.240000000000000
Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (rd.261)13751.01.310000000000000
Transferuri de capital (rd.357)13851.020000000000000
Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale (rd.358)13951.02.120000000000000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.190+222+312+384+427+469+506+537+565+613+648)1405501162500001162513214125423200427534671600
A. Transferuri interne.(rd.191+223+313+385+428+470+507+538+566+614+649)14155.0101162500001162513214125423200427534671600
Programe cu finantare rambursabila (rd.224+429)14255.01.030000000000000
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila (rd.192+225+430+508)14355.01.080000000000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat (rd.471+509+567+615)14455.01.120000000000000
Programe de dezvoltare (rd.226+539)14555.01.1300000000500000500
Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.650)14655.01.150000000000000
Alte transferuri curente interne (rd.193+227+314+386+431+472+510+540+616+651)14755.01.1801162500001162513214120423200427534671100
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.315+359+432)1485701089700001344826393135764375376428422595
Ajutoare sociale (rd.316+360+433)14957.0201089700001344826393135764375376428422595
Ajutoare sociale in numerar (rd.317+361+434)15057.02.0101021700001276820993135764375376428422595
Ajutoare sociale in natura (rd.318+362+435)15157.02.0206800000680540000000
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.194+319+387+436+652)15259032810000326239523762118610731373130
Burse (rd.320)15359.01016100001421421425643430
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.653)15459.020000000000000
Asociatii si fundatii (rd.321+388+437)15559.11031200000312038103620113010301330130
Sustinerea cultelor (rd.389)15659.120000000000000
Contributii la salarizarea personalului neclerical (rd.390)15759.150000000000000
Despagubiri civile (rd.195)15859.170000000000000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.196+228+272+290+322+363+391+438+473+511+541+568+592+617+654)15970025756000033272102050232805826460139501764
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.197+229+273+291+323+364+392+439+474+512+542+569+593+618+655)16071025756000033272102050138805826408139081764
"Active fixe
(rd.198+230+274+292+324+365+393+440+475+513+543+570+594+619+656)"16171.01025756000033272102050138805826408139081764
Construcţii(rd.199+231+275+293+325+366+394+441+476+514+544+571+595+620+657)16271.01.010000000139318031800
"Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.200+232+276+294+326+367+395+442+477+515+545+572+596+621+658)"16371.01.02099300001293210638041767816734123291300
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (rd.201+233+277+295+327+368+396+443+478+516+546+573+597+622+659)"16471.01.03000000001681501800
Alte active fixe (rd.202+234+278+296+328+369+397+444+479+517+547+574+598+623+660)16571.01.3002476300002034187751161123093381579464
Reparaţii capitale aferente activelor fixe (rd.203+235+279+297+329+370+398+445+480+518+548+575+599+624+661)16671.030000000000000
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.481+519+625)167720000000094052420
Active financiare (rd.482+520+626)16872.010000000094052420
Participare la capitalul social al societatilor comerciale (rd.483+521+627)16972.01.010000000094052420
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.204+236+330+399+446+484+522+576+628+662)170790000000000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.663)171800000000000000
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii (rd.664)17280.030000000000000
Alte imprumuturi (rd.665)17380.300000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.205+237+331+400+447+485+523+577+629+666)174810000000000000
Rambursari de credite externe (rd.206+238+332+486+524+578+630)17581.010000000000000
Rambursari de credite interne (rd.207+333+401+448+487+525+579+631+667)17681.020000000000000
"TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.675)"177900000000000000
Rezerve17891.010000000000000
Excedent (rd.677)17992.01388520000011140000000
Deficit18093.010000000000000
1810
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.183+212+246+255)18250.02044826000029107551383381967621172080957242
Autoritati publice si actiuni externe (rd.209)18351.02043744000028249542803316165001156179117189
CHELTUIELI CURENTE (rd.185 la 187+ rd.190+rd.194)18401441683314665001156178967189
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL18510160631606326000161483500650035002648
TITLUL II BUNURI SI SERVICII18620102101218618168169983000506143964541
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.188)187510000000000000
Transferuri curente (rd.189)18851.010000000000000
Transferuri către instituţii publice18951.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.191)190550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.192+193)19155.010000000000000
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 19255.01.080
Alte transferuri curente interne 19355.01.180
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)194590000000000000
Despagubiri civile19559.170
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.197)1967001747100000101121500150
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.198+203)1977101747100000101121500150
Active fixe (rd.199 la 202)19871.0101747100000101121500150
Construcţii19971.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"20071.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"20171.01.030
Alte active fixe 20271.01.3017471101121500150
Reparaţii capitale aferente activelor fixe20371.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.205)204790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.206+207)205810000000000000
Rambursari de credite externe20681.010
Rambursari de credite interne 20781.020
Din total capitol:2080
Autoritati executive si legislative (rd.210)20951.02.01043744000028249542803316165001156179117189
Autorităţi executive21051.02.01.034374428249542803316165001156179117189
2110
Alte servicii publice generale (rd.240 la rd.244) 21254.0201082000085885865826215918453
CHELTUIELI CURENTE (rd.214 la 216+218+222)2130101082000085885865826215918453
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2141043743757543710010018453
TITLUL II BUNURI SI SERVICII2152064542128322116259
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.217)216500000000000000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 21750.040
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.219)218510000000000000
Transferuri curente (rd.220+221)21951.010000000000000
Transferuri către instituţii publice22051.01.010
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate22151.01.240
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.223)222550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.224 la 227)22355.010000000000000
Programe cu finantare rambursabila 22455.01.030
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 22555.01.080
Programe de dezvoltare 22655.01.130
Alte transferuri curente interne 22755.01.180
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.229)228700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.230+235)229710000000000000
Active fixe (rd.231 la 234)23071.010000000000000
Construcţii23171.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"23271.01.0200000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"23371.01.030
Alte active fixe 23471.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe23571.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.237)236790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.238)237810000000000000
Rambursari de credite externe23881.010
Din total capitol:2390
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale24054.02.050
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat"24154.02.060
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale"24254.02.070
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor24354.02.10108285885865826215918453
Alte servicii publice generale 24454.02.500
2450
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 24655.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.248+250)247010000000000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.249)248200000000000000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor24920.240
TITLUL III DOBANZI (rd. 251 la 253)250300000000000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne25130.010
Dobanzi aferente datoriei publice externe25230.020
Alte dobanzi 25330.030
2540
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (rd.263+264+265) 25556.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd. 257)256010000000000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.258)257510000000000000
Transferuri curente (rd.259 la 261)25851.010000000000000
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului25951.01.140
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap26051.01.150
Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social26151.01.310
Din total capitol:2620
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului26356.02.060
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap26456.02.070
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate26556.02.090
2660
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.268+283) "26759.0202900000029003378353065011001100680
Aparare (rd.281) 26860.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.270+271)269010000000000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL270100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII271200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273)272700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.274+279)273710000000000000
Active fixe (rd.275 la 278)27471.010000000000000
Construcţii27571.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"27671.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"27771.01.030
Alte active fixe 27871.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe27971.030
Din total capitol:2800
Aparare nationala28160.02.020
2820
Ordine publica si siguranta nationala (rd.299+301+302)28361.0202900000029003378353065011001100680
CHELTUIELI CURENTE (rd.285+286+287)2840102800000028003378337055010401100680
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL285100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII28620280028003378337055010401100680
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.288)287510000000000000
Transferuri curente (rd.289)28851.010000000000000
Transferuri către instituţii publice28951.01.010
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.291)290700100000010001601006000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.292+297)291710100000010001601006000
Active fixe (rd.293 la 296)29271.010100000010001601006000
Construcţii29371.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"29471.01.0242042
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"29571.01.0311810018
Alte active fixe 29671.01.301001000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe29771.030
Din total capitol:2980
Ordine publica (rd.300)29961.02.030000000000000
Politie comunitara30061.02.03.040
Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)30161.02.0540040026340015010010050
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale30261.02.50250025003115313050010001000630
3030
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.305+350+377+420)30464.020150628000016246318034016482548934513962991334582
Invatamant (rd.335+338+342+343+345+348) 30565.02097125000010456610456610456631941313701570725548
CHELTUIELI CURENTE (rd.307 la 309+312+315+319)30601097125000010456610456610456631941313701570725548
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL307109696410442410442410442431885313271566425548
TITLUL II BUNURI SI SERVICII308200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.310)309510000000000000
Transferuri curente (rd.311)31051.010000000000000
Transferuri către instituţii publice31151.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.313)312550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.314)31355.010000000000000
Alte transferuri curente interne 31455.01.180
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.316)315570000000000000
Ajutoare sociale (rd.317+318)31657.020000000000000
Ajutoare sociale in numerar31757.02.010
Ajutoare sociale in natura31857.02.020
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.320+321)31959016100001421421425643430
Burse 32059.011611421421425643430
Asociaţii şi fundaţii 32159.110
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.323)322700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.324+329)323710000000000000
Active fixe (rd.325 la 328) 32471.010000000000000
Construcţii32571.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"32671.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"32771.01.030
Alte active fixe 32871.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe32971.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.331)330790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.332+333)331810000000000000
Rambursari de credite externe33281.010
Rambursari de credite interne 33381.020
Din total capitol:3340
Învatamânt prescolar si primar (rd.336+337)33565.02.0304700000005444154441544411600017000900012441
Învatamânt prescolar33665.02.03.01170001700017000170006000600030002000
Învatamânt primar33765.02.03.02300003744137441374411000011000600010441
Învatamânt secundar (rd.339 la 341)33865.02.0405012500005012550125501251594114370670713107
Învatamânt secundar inferior 33965.02.04.01200002000020000200006000600030005000
Învatamânt secundar superior 34065.02.04.02150001500015000150005000500020003000
Invatamant profesional34165.02.04.03151251512515125151254941337017075107
Învatamânt postliceal34265.02.050
Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 344)34365.02.070000000000000
Învatamânt special34465.02.07.040
Servicii auxiliare pentru educatie (rd.346+347)34565.02.110000000000000
Internate si cantine pentru elevi 34665.02.11.030
Alte servicii auxiliare34765.02.11.300
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului34865.02.500
3490
Sanatate (rd.372+374) 35066.020680000068070753030105
CHELTUIELI CURENTE (rd.352 la 354+rd.359)351010680000068070753030105
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL352100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII353200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.355+357)354510000000000000
Transferuri curente (rd.356)35551.010000000000000
Acţiuni de sănătate35651.01.030
Transferuri de capital (rd.358)35751.020000000000000
Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale35851.02.120
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.360)359570680000068070753030105
Ajutoare sociale (rd.361+362)36057.020680000068070753030105
Ajutoare sociale in numerar36157.02.0170753030105
Ajutoare sociale in natura36257.02.026806800
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.364)363700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.365+370)364710000000000000
Active fixe (rd.366 la 369)36571.010000000000000
Construcţii36671.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"36771.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"36871.01.030
Alte active fixe 36971.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe37071.030
Din total capitol:3710
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.373)37266.02.060000000000000
Spitale generale37366.02.06.010
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.375)37466.02.500680000068070753030105
Alte institutii si actiuni sanitare37566.02.50.5068068070753030105
3760
"Cultura, recreere si religie (rd.403+413+417+418) "37767.02024290000026290294882800077381024663513665
CHELTUIELI CURENTE (rd.379 la 381+384+387)37801024276000026276294252794677241020663513665
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL379100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII38020201262212624505232966325890547503316
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.382)38151011500000115012201150299301301249
Transferuri curente (rd.383)38251.01011500000115012201150299301301249
Transferuri către instituţii publice38351.01.011150115012201150299301301249
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.385)384550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.386)38555.010000000000000
Alte transferuri curente interne 38655.01.180
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.388 la 390)38759030000000300037003500110010001300100
Asociaţii şi fundaţii 38859.113000300037003500110010001300100
Susţinerea cultelor 38959.120
Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 39059.150
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.392)391700140000146354144000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.393+398)392710140000146354144000
Active fixe (rd.394 la 397)39371.010140000146354144000
Construcţii39471.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"39571.01.021639142500
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"39671.01.030
Alte active fixe 39771.01.301414471501500
Reparaţii capitale aferente activelor fixe39871.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.400)399790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.401)400810000000000000
Rambursari de credite interne 40181.020
Din total capitol:4020
Servicii culturale (rd.404 la 412)40367.02.0301000000010008831040219451211159
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"40467.02.03.020
Muzee40567.02.03.03800800883840219251211159
Institutii publice de spectacole si concerte40667.02.03.040
Scoli populare de arta si meserii40767.02.03.050
Case de cultura40867.02.03.060
Camine culturale40967.02.03.070
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale41067.02.03.080
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice41167.02.03.120
Alte servicii culturale41267.02.03.30200200200020000
Servicii recreative si sportive (rd.414 la 416)41367.02.0502027600002227623490223467100700049303316
Sport41467.02.05.01600060006500613021003000930100
Tineret41567.02.05.020
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"41667.02.05.03142761627616990162165000400040003216
Servicii religioase41767.02.061501502001501014000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"41867.02.50286428644915446440926551210190
4190
Asigurari si asistenta sociala (rd.450 + 451 + rd.453 la 456 + 459) 42068.0202853300003092746216321849225975078455364
CHELTUIELI CURENTE (rd.422+423+424+427+432+436)4210102813700003053145840318819211967976275364
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL422101600144316371643431415326471
TITLUL II BUNURI SI SERVICII423202850285033062850858764617611
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.425)42451023000000230027002300547586555612
Transferuri curente (rd.426)42551.01023000000230027002300547586555612
Transferuri către instituţii publice42651.01.012300230027002300547586555612
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.428)4275501105000001105011764114673000415032671050
A. Transferuri interne.(rd.429 la 431)42855.0101105000001105011764114673000415032671050
Programe cu finanţare rambursabilă 42955.01.030
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 43055.01.080
Alte transferuri curente interne 43155.01.18110501105011764114673000415032671050
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.433)4325701021700001276826323135014345373428322590
Ajutoare sociale (rd.434+435)43357.0201021700001276826323135014345373428322590
Ajutoare sociale in numerar43457.02.01102171276820923135014345373428322590
Ajutoare sociale in natura43557.02.0254000
Tichete de cresa"57,02,03"0
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.437)436590120000012011012030303030
Asociaţii şi fundaţii 43759.1112012011012030303030
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.439)438700396000039637630314712180
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.440+445)439710396000039637630314712180
Active fixe (rd.441 la 444) 44071.010396000039637630314712180
Construcţii44171.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"44271.01.02141414443140290
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"44371.01.030
Alte active fixe 44471.01.303823822322600711890
Reparaţii capitale aferente activelor fixe44571.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.447)446790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.448)447810000000000000
Rambursari de credite interne 44881.020
Din total capitol:4490
Asistenta acordata persoanelor in varsta45068.02.042985298534112835702734696703
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.452)45168.02.050893200001120211402112023926323119402105
Asistenta sociala in caz de invaliditate45268.02.05.0289321120211402112023926323119402105
Asistenta sociala pentru familie si copii45368.02.06610067991535170
Ajutoare pentru locuinte45468.02.1070000
Creşe45568.02.111946178921031930490501411528
Prevenirea excluderii sociale (rd.457+458)45668.02.150344000003721432637751068880879948
Ajutor social45768.02.15.011285156618211620410350375485
Cantine de ajutor social45868.02.15.022155215525052155658530504463
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale45968.02.50112301123011874117633030425134021080
4600
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.462+499)"46169.02076113000072055989208906525935309641787714289
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.489+492+495 la 497) "46270.0204334300003928546786485421093519246100778284
CHELTUIELI CURENTE (rd.464+465+466+469)4630103679800003799841338398561038611480100207970
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL464105500670069004700138113761374569
TITLUL II BUNURI SI SERVICII46520307233072333688345818805997984467351
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.467)466510000000000000
Transferuri curente (rd.468)46751.010000000000000
Transferuri către instituţii publice46851.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.470)469550575000057575057520012520050
A. Transferuri interne.(rd.471+472)47055.010575000057575057520012520050
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat47155.01.120
Alte transferuri curente interne 47255.01.1857557575057520012520050
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.474+481)47370065450000128754488686549776657314
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.475+480)47471065450000128754488592549771415314
Active fixe (rd.476 la 479)47571.01065450000128754488592549771415314
Construcţii47671.01.011818
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"47771.01.02179179194638326911400
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"47871.01.035050000
Alte active fixe 47971.01.306366110835028141230758215314
Reparaţii capitale aferente activelor fixe48071.030
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.482)481720000000094052420
Active financiare (rd.483)48272.010000000094052420
Participare la capitalul social al societatilor comerciale48372.01.01945242
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.485)484790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.486+487)485810000000000000
Rambursari de credite externe 48681.010
Rambursari de credite interne 48781.020
Din total capitol:4880
Locuinte (rd.490+491)48970.02.030000000000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte49070.02.03.010
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor49170.02.03.300
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.493+494)49270.02.050000000000000
Alimentare cu apa49370.02.05.010
Amenajari hidrotehnice 49470.02.05.020
Iluminat public si electrificari rurale49570.02.06542354236955411150025001000411
Alimentare cu gaze naturale in localitati49670.02.070
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "49770.02.503792033862460914313194351674690777873
4980
Protectia mediului (rd.527 + 530) 49974.020327700000327705213440523150001171878006005
CHELTUIELI CURENTE (rd.501+502+503+506)500010323400000323404690437903150001004870005855
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL501100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII5022032340323404690437903150001004870005855
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.504)503510000000000000
Transferuri curente (rd.505)50451.010000000000000
Transferuri către instituţii publice50551.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.507)506550000000000000
A. Transferuri interne. (rd.508 la 510)50755.010000000000000
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila50855.01.080
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat50955.01.120
Alte transferuri curente interne 51055.01.180
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.512+519)51170043000004304782262001670800150
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.513+518)51271043000004304782262001670800150
Active fixe (rd.514 la 517)51371.01043000004304782262001670800150
Construcţii51471.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"51571.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"51671.01.030
Alte active fixe 51771.01.30430430478226201670800150
Reparaţii capitale aferente activelor fixe51871.030
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.520)519720000000000000
Active financiare (rd.521)52072.010000000000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale52172.01.010
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.523)522790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.524+525)523810000000000000
Rambursari de credite externe 52481.010
Rambursari de credite interne 52581.020
Din total capitol:5260
Reducerea si controlul poluarii"74,02,03"0
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.528+529)52774.02.050327700000327705213440523150001171878006005
Salubritate52874.02.05.0132340323404690437855150001000070005855
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"52974.02.05.024304305230266801718800150
Canalizarea si tratarea apelor reziduale53074.02.060
5310
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.533+556+585+604+641) 53279.020975630000628679658412515543548438932303214682
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.550)"53380.0201000001005101000500
CHELTUIELI CURENTE (rd.535+536+537)5340101000001005101000500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL535100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII5362010101010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.538)5375500000000500000500
A. Transferuri interne.(rd.539+540)53855.0100000000500000500
Programe de dezvoltare53955.01.13500500
Alte transferuri curente interne 54055.01.180
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.542)541700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.543+548)542710000000000000
Active fixe (rd. 544 la 547)54371.010000000000000
Construcţii54471.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"54571.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"54671.01.030
Alte active fixe 54771.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe54871.030
Din total capitol:5490
Actiuni generale economice si comerciale (rd.551 la 554)55080.02.0101000001005101000500
Prevenire si combatere inundatii si gheturi55180.02.01.060
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii55280.02.01.090
Programe de dezvoltare regionala si sociala55380.02.01.10500500
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale55480.02.01.3010101010000
5550
Combustibili si energie (rd.581 la 583) 55681.020905020000558068178111625340238426932127212050
CHELTUIELI CURENTE (rd.558+559+560+562+565)5570108992100005492581542784193285725840897210750
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL558100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII559200
TITLUL IV SUBVENTII (rd.561)5604008992100005492581542784193285725840897210750
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif56140.038992154925411555541225000214408972
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.2o40387230077857440010750
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.563)562510000000000000
Transferuri curente (rd.564)56351.010000000000000
Transferuri către instituţii publice56451.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.566)565550000000000000
A. Transferuri interne (rd.567)56655.010000000000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat56755.01.120
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.569)568700581000088123937834738116853123001300
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.570+575)569710581000088123937834738116853123001300
Active fixe (rd.571 la 574) 57071.010581000088123937834738116853123001300
Construcţii57171.01.01139300300
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"57271.01.0258188137534738116553123001300
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"57371.01.030
Alte active fixe57471.01.3010000000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe57571.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.577)576790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.578+579)577810000000000000
Rambursari de credite externe 57881.010
Rambursari de credite interne 57981.020
Din total capitol:5800
Energie termica58181.02.0690502558068178111625340238426932127212050
Alti combustibili58281.02.070
Alte cheltuieli privind combustibili si energia58381.02.500
5840
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.601) "58583.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.587+588+589)586010000000000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL587100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII588200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.569)589510000000000000
Transferuri curente (rd.591)59051.010000000000000
Transferuri către instituţii publice59151.01.010
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.593)592700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.594+599)593710000000000000
Active fixe (rd.595 la 598)59471.010000000000000
Construcţii59571.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"59671.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"59771.01.030
Alte active fixe 59871.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe59971.030
Din total capitol:6000
Agricultura (rd.602)60183.02.030000000000000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 60283.02.03.300
6030
Transporturi (rd.633+637+639) 60484.0207051000070511480383923300120017602132
CHELTUIELI CURENTE (rd.606 la 608+610+613)6050106832000068321480378323300120012002132
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL606100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII60720832832975832300200200132
TITLUL IV SUBVENTII (rd.609)6084006000000060001312870003000100010002000
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif60940.03600060001312870003000100010002000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.611)610510000000000000
Transferuri curente (rd.612)611"51,01"0000000000000
Transferuri către instituţii publice612"51,01.01"0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.614)61355000000070000000
A. Transferuri interne.(rd.615+616)61455.01000000070000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat61555.01.120
Alte transferuri curente interne61655.01.187000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.618+625)61770021900002190560005600
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.619+624)61871021900002190560005600
Active fixe (rd.620 la 623) 61971.01021900002190560005600
Construcţii62071.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"62171.01.022192190
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"62271.01.030
Alte active fixe 62371.01.30560560
Reparaţii capitale aferente activelor fixe62471.030
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.626)625720000000000000
Active financiare (rd.627)62672.010000000000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale62772.01.010
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.629)628790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.630+631)629810000000000000
Rambursari de credite externe 63081.010
Rambursari de credite interne 63181.020
Din total capitol:6320
Transport rutier (rd.634 la 636)63384.02.0307051000070511480383923300120017602132
Drumuri si poduri63484.02.03.010
Transport în comun63584.02.03.02621962191382870003000100010002000
Strazi 63684.02.03.038328329751392300200760132
Transport aerian (rd.638)63784.02.060000000000000
Aviatia civila63884.02.06.020
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor63984.02.500
6400
Alte actiuni economice (rd.669 la 673) 64187.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.643+644+645+648+652)642010000000000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL643100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII644200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.646)645510000000000000
Transferuri curente (rd.647)646520000000000000
Transferuri către instituţii publice64752.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.649)648550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.650+651)64955.010000000000000
Fond Roman de Dezvoltare Sociala65055.01.150
Alte transferuri curente interne 65155.01.180
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.653)652590000000000000
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale65359.020
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 655)654700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.656+661)655710000000000000
Active fixe (rd.657 la 660)65671.010000000000000
Construcţii65771.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"65871.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"65971.01.030
Alte active fixe 66071.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe66171.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.663+666)662790000000000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.664+665)663800000000000000
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii66480.030
Alte imprumuturi66580.300
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd. 667) 666810000000000000
Rambursari de credite interne 66781.020
Din total capitol:6680
Fondul Român de Dezvoltare Sociala 66987.02.010
Zone libere67087.02.030
Turism67187.02.040
Proiecte de dezvoltare multifunctionale67287.02.050
Alte actiuni economice67387.02.500
6740
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT"67596.020
REZERVE 67697.020
EXCEDENT (rd.1-rd.117)67798.02388520000011140000000
DEFICIT67899.020
*) Detalierea se face numai in executie
**) Se completeaza numai in etapa de planificare
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
…………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------
JUDEŢUL:____________CONSTANTA
Unitatea administrativ-teritorială:PRIMARIA CONSTANTA
Formular:
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL
PE ANUL 2008
mii leimii lei
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorProgram 2007Program 2008Program 2007TRIM ITRIMIITRIM IIITRIM IV
TOTAL VENITURI (rd.2)190425129373121146111773302537312617
I. VENITURI CURENTE (rd.3)290425129373121146111773302537312617
C. VENITURI NEFISCALE (rd.4)390425129373121146111773302537312617
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5)490425129373121146111773302537312617
Diverse venituri (rd.6 la rd.11)536.1190425129373121146111773302537312617
Taxe speciale636.11.0615105159731865710484302525312617
Amortizare mijloace fixe736.11.070
Depozite speciale pentru constructii de locuinte836.11.080
Fondul de risc936.11.090
Fond de rulment1036.11.1075320113400102489101289012000
Alte venituri1136.11.500
120
TOTAL CHELTUIELI (rd.29+45+65+92+110+141+165+187+205+222+238)1390425129373121146111294311541202617
CHELTUIELI CURENTE (rd.30+46+66+93+111+142+166+188+206+223+239)14011329515973171899056298525312617
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.31+47+67+94+112+143+167+189+207+224+240)15100000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.32+48+68+95+113+144+168+190+208+225+241)16201329515973171899056298525312617
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.33+49+69+96+114+145+169+191+209+226+242)17707713011340010395710223813015890
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.34+50+70+97+115+146+170+192+210+227+243)18717713011340010395710223813015890
Active fixe (rd.35+51+71+98+116+147+171+193+211+228+244)1971.017713011340010395710223813015890
Construcţii2071.01.010300550550000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"2171.01.0287571953795569556000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"2271.01.030846981981000
Alte active fixe 2371.01.306837392717928709115113015890
Reparaţii capitale aferente activelor fixe (rd.40+56+76+103+121+152+176+198+216+233+249) 2471.030000000
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.57)2579000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58)2680000000
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (rd.59)2780.08000000
280
Autoritati publice si actiuni externe (rd.42)2951.11191740431868318118200150215
CHELTUIELI CURENTE (rd.31+32)300164578516911166160150215
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL31100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII322064578516911166160150215
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.34)337012723258169921686213000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.35+40)347112723258169921686213000
Active fixe (rd.36 la rd.39)3571.0112723258169921686213000
Construcţii3671.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"3771.01.02600108711801180000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"3871.01.0333000
Alte active fixe 3971.01.306722171158091567913000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 4071.030
Din total capitol:410
Autoritati executive si legislative (rd.43)4251.11.01191740431868318118200150215
Autorităţi executive4351.11.01.03191740431868318118200150215
440
Alte servicii publice generale (rd.61 la rd.63)4554.1135004036257889380080085
CHELTUIELI CURENTE (rd.47+48)460135004036257889380080085
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL47100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII482035004036257889380080085
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.50)49700000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.51+56)50710000000
Active fixe (rd.52 la rd.55)5171.010000000
Construcţii5271.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"5371.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"5471.01.030
Alte active fixe5571.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 5671.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.58)5779000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.59)5880000000
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa5980.080
Din total capitol:600
Fond de rulment6154.11.080
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor6254.11.100
Alte servicii publice generale6354.11.5035004036257889380080085
640
Invatamant (rd.78+81+85+86+88)6565.110000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68)66010000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL67100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII68200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70)69700000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71+76)70710
Active fixe (rd.72 la rd.75)7171.010000000
Construcţii7271.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"7371.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"7471.01.030
Alte active fixe 7571.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 7671.030
Din total capitol:770
Învatamânt prescolar si primar (rd.79+80)7865.11.030000000
Învatamânt prescolar7965.11.03.010
Învatamânt primar8065.11.03.020
Învatamânt secundar (rd.82 la 84)8165.11.040000000
Învatamânt secundar inferior 8265.11.04.010
Învatamânt secundar superior 8365.11.04.020
Invatamant profesional8465.11.04.030
Învatamânt postliceal8565.11.050
Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd.87)8665.11.070000000
Învatamânt special8765.11.07.040
Servicii auxiliare pentru educatie (rd.89+90)8865.11.110000000
Internate si cantine pentru elevi 8965.11.11.030
Alte servicii auxiliare9065.11.11.300
910
Sanatate (rd.105+107)9266.110000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.94+95)93010000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL94100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII95200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.97)96700000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.98+103)97710000000
Active fixe (rd.99 la rd.102)9871.010000000
Construcţii9971.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"10071.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"10171.01.030
Alte active fixe 10271.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 10371.030
Din total capitol:1040
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.106)10566.11.060
Spitale generale10666.11.06.010
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.108)10766.11.500
Alte institutii si actiuni sanitare10866.11.50.500
1090
"Cultura, recreere si religie (rd.123+134+138+139)"11067.1144022202592531825825411
CHELTUIELI CURENTE (rd.112+113)111012220209231825825411
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL112100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII113204402220209231825825411
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.115)114700500500000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.116+121)115710500500000
Active fixe (rd.117 la rd.120)11671.010500500000
Construcţii11771.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11871.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11971.01.030
Alte active fixe 12071.01.30500500
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 12171.030
Din total capitol:1220
Servicii culturale (rd.124 la 133)12367.11.030000000
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"12467.11.03.020
Muzee12567.11.03.030
Institutii publice de spectacole si concerte12667.11.03.040
Scoli populare de arta si meserii12767.11.03.050
Case de cultura12867.11.03.060
Camine culturale12967.11.03.070
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale13067.11.03.080
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice13167.11.03.120
Centre culturale13267.11.03.140
Alte servicii culturale13367.11.03.300
Servicii recreative si sportive (rd.135 la 137)13467.11.054405205223122522541
Sport13567.11.05.010
Tineret13667.11.05.020
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"13767.11.05.034405205223122522541
Servicii religioase13867.11.0650050000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"13967.11.50170015700600600370
1400
Asigurari si asistenta sociala (rd.154+155+157+158+159+160+163)14168.11142711311131000
CHELTUIELI CURENTE (rd.143+144)14201000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL143020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII144200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.146)14570142711311131000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.147+152)14671142711311131000
Active fixe (rd.148 la rd.151)14771.01142711311131000
Construcţii14871.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"14971.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"15071.01.036060
Alte active fixe 15171.01.301427107110710
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 15271.030
Din total capitol:1530
Asistenta acordata persoanelor in varsta15468.11.041717
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.156)15568.11.05000000
Asistenta sociala in caz de invaliditate15668.11.05.020
Asistenta sociala pentru familie si copii 15768.11.060
Ajutoare pentru locuinte15868.11.100
Crese15968.11.111027288288
Prevenirea excluderii sociale (rd.161+162)16068.11.15000000
Ajutor social16168.11.15.010
Cantine de ajutor social16268.11.15.020
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale16368.11.5040082682600
1640
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.178+180+183+184+185)"16570.1168401896377620475053200745206
CHELTUIELI CURENTE (rd.167+168)16601700920783221200156206
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL167100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII16820700920783221200156206
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170)169706770188717754217483205890
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.171+176)170716770188717754217483205890
Active fixe (rd.172 la rd.175)17171.016770188717754217483205890
Construcţii17271.01.01300550550
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"17371.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"17471.01.03846918918
Alte active fixe17571.01.306770187571739537336405890
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 17671.030
Din total capitol:1770
Locuinte (rd.179)17870.11.030000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte17970.11.03.010
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.181+182)18070.11.050000000
Alimentare cu apa18170.11.05.010
Amenajari hidrotehnice 18270.11.05.020
Iluminat public si electrificari rurale18370.11.063002803121001005656
Alimentare cu gaze naturale in localitati18470.11.070
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "18570.11.5068101893577589274953100689150
1860
Protectia mediului (rd.200+203)18774.118010911210582728210006001700
CHELTUIELI CURENTE (rd.189+190)188018010801210045674510006001700
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL189100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII190208010801210045674510006001700
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.192)1917001548537537000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.193+198)1927101548537537000
Active fixe (rd.194 la rd.197)19371.0101548537537000
Construcţii19471.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"19571.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"19671.01.030
Alte active fixe 19771.01.301548537537
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 19871.030
Din total capitol:1990
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.201+202)20074.11.058010911210582728210006001700
Salubritate20174.11.05.018010801210045674510006001700
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"20274.11.05.021100537537
Canalizarea si tratarea apelor reziduale20374.11.060
2040
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.218)"20580.110
CHELTUIELI CURENTE (rd.207+208)206010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL207100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII208200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.210)209700
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.211+216)210710
Active fixe (rd.212 la rd.215)21171.010
Construcţii21271.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"21371.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"21471.01.030
Alte active fixe21571.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 21671.030
Din total capitol:2170
Actiuni generale economice si comerciale (rd.219+220)21880.11.010
Prevenire si combatere inundatii si gheturi21980.11.01.060
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 22080.11.01.500
2210
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.235)"22283.110
CHELTUIELI CURENTE (rd.224+225)223010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL224020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII225200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.227)226700
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.228+233)227710
Active fixe (rd.229 la rd.232)22871.010
Construcţii22971.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"23071.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"23171.01.030
Alte active fixe 23271.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 23371.030
Din total capitol:2340
Agricultura (rd.236)23583.11.030
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 23683.11.03.300
2370
Transporturi (rd.251+255+257)23884.1181571845093768376010000
CHELTUIELI CURENTE (rd.240+241)239010000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL240020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII241200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.243)2427081571845093768376010000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.244+249)2437181571845093768376010000
Active fixe (rd.245 la rd.248)24471.0181571845093768376010000
Construcţii24571.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"24671.01.0281571845083768376000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"24771.01.030
Alte active fixe 24871.01.3010000010000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 24971.030
Din total capitol:2500
Transport rutier (rd.252 la 254)25184.11.0381571845093768376010000
Drumuri si poduri25284.11.03.010
Transport în comun25384.11.03.0281571845093768376010000
Strazi 25484.11.03.030
Transport aerian (rd.256)25584.11.060000000
Aviatia civila25684.11.06.020
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor25784.11.500
2580
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT"25996.110
EXCEDENT 26098.11000479-90-3890
DEFICIT26199.110
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
…………………………………………..

ANEXA 3
"Avizat,""Se aprobă,"
Director Executiv D.F.PRIMAR
Marcela Frigioiu Radu Ştefan Mazăre
Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2008
- PROVIZORIE -
INV / C+M - mii lei - (RON)
Prevederi pentru 2008
Denumirea obiectivuluiValoareaValoarea Total Rest de Totalfinanţate din:
Nr."Data începerii execuţiei (luna, anul)" totală totală realizări laexecutat laalocaţiiSurseCrediteFonduriFondAlte surseBugetTransferuri
crt.Nr. si data aprobării iniţialăactualizată 31.12.200731.12.2007(col. 7 - 14)propriibanc.U.E.specialTaxeFond localde la bug
L114/96specialerulment de stat
01234567891011121314
"TOTAL GENERAL, din care:""438,254""447,241""300,421""146,820""134,420"00000"113,400""21,020"0
Constructii-Montaj"12,163""12,582""3,715""8,867""7,827"00000"6,828"9980
A Obiective de investiţii "9,308""10,163""4,709""5,454""4,826"00000"4,359"4670
în continuare"7,918""8,337""3,715""4,622""4,031"00000"3,621"4100
BObiective de investiţii "9,403""9,403"8"9,395""8,907"00000"8,307"6000
noi"4,245""4,245"0"4,245""3,795"00000"3,207"5880
CDotări si alte cheltuieli"419,543""427,675""295,704""131,971""120,687"00000"100,734""19,953"0
de investiţii
C A P I T O L U L 51AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACTIUNI EXTERNE
"Total, din care:""17,011""17,011""3,641""13,370""13,370"00000"3,258""10,112"0
0000000000000
A Obiective de investiţii 0000000000000
în continuare0000000000000
BObiective de investiţii 0000000000000
noi0000000000000
CDotări si alte cheltuieli "17,011""17,011""3,641""13,370""13,370"00000"3,258""10,112"0
de investiţii
"Total, din care:"
*dotãri independente"4,749""4,749""3,641""1,108""1,108"00000"1,108"00
*studii şi proiecte"12,262""12,262"0"12,262""12,262"00000"2,150""10,112"0
C A P I T O L U L 67"CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE"
"Total, din care:"7575126363000000630
0000000000000
A Obiective de investiţii 0000000000000
în continuare0000000000000
BObiective de investiţii 0000000000000
noi0000000000000
CDotări si alte cheltuieli 7575126363000000630
de investiţii
"Total, din care:"
*dotãri independente7575126363000000630
C A P I T O L U L 68ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
"Total, din care:""2,324""2,485"642"1,843""1,803"00000"1,427"3760
7088674843831910000019100
A Obiective de investiţii 8389995994004000000040000
în continuare7088674843831910000019100
"Total, din care:"
1Pavilioane de vara pentru pensionari8389995994004000000040000
HCLM 171/20077088674843831910000019100
BObiective de investiţii 0000000000000
noi0000000000000
CDotări si alte cheltuieli "1,486""1,486"43"1,443""1,403"00000"1,027"3760
de investiţii
"Total, din care:"
*dotãri independente227227431841440000001440
*alte cheltuieli asim.investitiilor - Serv.Crese"1,259""1,259"0"1,259""1,259"00000"1,027"2320
C A P I T O L U L 70"LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ"
"Total, din care:""304,447""305,141""209,532""95,609""94,165"00000"88,717""5,448"0
"11,455""11,715""3,231""8,484""7,636"00000"6,637"9980
A Obiective de investiţii "8,470""9,164""4,110""5,054""4,426"00000"3,959"4670
în continuare"7,210""7,470""3,231""4,239""3,840"00000"3,430"4100
"Total, din care: "
1 RAEDPP - Unitati invatamant4174725467467000000467001.30
(cf. anexă RAEDPP)36441004104100000004100
2"Construire pista roleri, skateri, biciclisti""4,219""4,219"179"4,040""3,772"00000"3,772"0001.30
si functiuni conexe"3,376""3,376"0"3,376""3,275"00000"3,275"00
HCLM 253/2007
3Reparatii capitale la Spitalul "3,834""4,473""3,926"547187000001870001.30
Clinic de boli infectioase"3,470""3,684""3,231"4531550000015500
HCLM 15/17.02.2004
BObiective de investiţii "9,403""9,403"8"9,395""8,907"00000"8,307"6000
noi"4,245""4,245"0"4,245""3,795"00000"3,207"5880
"Total, din care:"
1RAEDPP - unitati invatamant9009000900450000000450001.30
(cf. anexă RAEDPP)90090009004500000004500
2Prize de apa in parcul Tăbăcărie 1581588150150000000150001.30
si staţiunea Mamaia 13813801381380000001380
HCLM 207/2005
3Teleschi nautic"6,493""6,493"0"6,493""6,455"00000"6,455"0001.30
HCLM 490/2007"2,017""2,017"0"2,017""2,017"00000"2,017"00
4Amenajare teren de sport in Mun.C-ta2992990299299000002990001.30
"str.Caraiman, zona Abator"24324302432430000024300
HCLM 445/2007
5Amenajare teren de sport in Mun.C-ta3273270327327000003270001.30
zona Cumpenei 28228202822820000028200
6Amenajare teren de sport in Mun.C-ta3643640364364000003640001.30
zona Nalbei31431403143140000031400
7"Amenajare parc ""Tara Piticilor"""4014010401401000004010001.30
zona Nalbei17117101711710000017100
8"Amenajare parc ""Tara Piticilor"""4614610461461000004610001.30
zona Cumpenei 18018001801800000018000
CDotări şi alte cheltuieli "286,574""286,574""205,414""81,160""80,832"00000"76,451""4,381"0
de investiţii
"Total, din care:"
*studii şi proiecte PMC"1,694""1,694"231"1,463""1,150"000000"1,150"0
*studii si proiecte RAEDPP "1,285""1,285"0"1,285""1,285"000000"1,285"0
*dotări PMC30030003003000000030000
*dotari RAEDPP "23,454""23,454""17,545""5,909""5,894"00000"4,283""1,611"0
*dotari SPIT5095091743353350000003350
*dotari SCIL (aport capital)"253,736""253,736""182,918""70,818""70,818"00000"70,818"00
*telegondola (aport capital)"5,596""5,596""4,546""1,050""1,050"00000"1,050"00
C A P I T O L U L 74PROTECTIA MEDIULUI
"Total, din care:""6,380""6,380"50"6,330""6,330"00000"1,548""4,782"0
0000000000000
A Obiective de investiţii 0000000000000
în continuare0000000000000
BObiective de investiţii 0000000000000
noi0000000000000
CDotări si alte cheltuieli "6,380""6,380"50"6,330""6,330"00000"1,548""4,782"0
de investiţii
"Total, din care:"
*studii şi proiecte"6,380""6,380"50"6,330""6,330"00000"1,548""4,782"0
C A P I T O L U L 81COMBUSTIBIL SI ENERGIE
"Total, din care:""13,859""19,670""12,881""6,789"2390000002390
0000000000000
A Obiective de investiţii 0000000000000
în continuare0000000000000
BObiective de investiţii 0000000000000
noi0000000000000
CDotări si alte cheltuieli "13,859""19,670""12,881""6,789"2390000002390
de investiţii
"Total, din care:"
*dotări independente"13,528""19,339""12,881""6,458"1390000001390
*studii şi proiecte33133103311000000001000
C A P I T O L U L 84TRANSPORTURI
"Total, din care:""94,158""96,479""73,663""22,816""18,450"00000"18,450"00
0000000000000
A Obiective de investiţii 0000000000000
în continuare0000000000000
BObiective de investiţii 0000000000000
noi0000000000000
CDotări si alte cheltuieli "94,158""96,479""73,663""22,816""18,450"00000"18,450"00
de investiţii
"Total, din care:"
*dotări independente"94,158""96,479""73,663""22,816""18,450"00000"18,450"00
"DIRECTOR EXECUTIV D.T.A.,"" PRESEDINTE SEDINTA,""SEF SERV.TEHNIC-ACHIZITII,"
MARICA IONBORALI VEAVEGHIUL
--------------------------------------------------------------------------------
"Avizat,""Se aprobă,"
Director Executiv D.F.PRIMAR
Marcela Frigioiu Radu Ştefan Mazăre
Lista de dotări independente şi utilaje pe anul 2008
- PROVIZORIE -
CAP. 51 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACTIUNI EXTERNEmii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Autoturisme (in sistem leasing) 2004 DF69469401.02
2Echipamente de tehnica de calcul (leasing ctr.2300/30.11.2005)DOI39339301.02
3Soft antivirusDOI212101.30
TOTAL"1,108"000"1,108"00
"CAP.67 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE"mii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Licente softRev.Tomis 272701.30
2LaptopRev.Tomis 3301.02
3Autoturism (leasing 2007)Muzeu Arta P.131301.02
4Obiecte patrimoniu culturalMuzeu Arta P.202001.30
TOTAL630000630
CAP.68 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ mii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Autoutilitara (in sistem leasing 2006)Serv.Crese15501.02
2Autoturism (in sistem leasing 2007)Serv.Crese131301.02
3Camera frigorifica Cantina str.Petre Romulus 22151501.02
4Autoutilitara (in sistem leasing 2008)Centru social404001.02
5Marmita 60 lCamin batrani161601.02
6Marmite 110 lCamin batrani404001.02
7Camera frigorifica Camin batrani151501.02
TOTAL14400001440
"CAP.70 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ"
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Module-tip pentru comert arta popularaServ.Ag.Econ30030001.01
2Tamplarie PVC si geamuri termopane (contract in derulare)RAEDPP"3,437""3,437"01.30
3Mobilier (contract in derulare)RAEDPP84684601.03
4Tehnica de calcul - unitati de invatamant (leasing 2008)RAEDPP"1,000""1,000"01.02
5Ambarcatiuni - unitati de invatamantRAEDPP21121101.02
6Produse electrocasnice - unitati de invatamant (leasing 2008)RAEDPP40040001.02
7"Echipamente, tehnica de calcul si dotari independente"SPIT33533501.02
8SCIL Confort Urban (aport capital)SCIL"70,818""70,818"01.30
9SC Telegondola (aport capital).CLM"1,050""1,050"01.30
TOTAL"78,397"000"76,451""1,946"0
CAP.81 COMBUSTIBIL SI ENERGIEmii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1RADET - Contoare (contract in derulare)RADET13913901.02
TOTAL13900001390
CAP.84 TRANSPORTURI mii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Autobuze MAZ (leasing) ctr.56743/2004RATC"1,283""1,283"01.02
2Autobuze turistice (leasing 2006) ctr 4/2006RATC"2,432""2,432"01.02
3Autobuze (leasing 2008)"14,735""14,735"01.02
TOTAL"18,450"000"18,450"00
--------------------------------------------------------------------------------
"Avizat,""Se aprobă,"
Director Executiv D.F.PRIMAR
Marcela Frigioiu Radu Ştefan Mazăre
Lista de studii si proiecte pe anul 2008
- PROVIZORIE -
CAP. 51 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACTIUNI EXTERNEmii lei
Nr. crt.Denumirea proiectuluiSolicitareFazaValoare totală Decontat pâna la 31.12.2007Rest de plată "Total alocatie, din care:"Taxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1"Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonei costiere cuprinsa intre Portul Tomis şi Pescarie – Mamaia, administrata de CLMC"DTASF312031231231201.30
2Proiectare Orasel lacustruDTASF7000700700700001.30
3"Locuinte sociale, str.Celulozei - SF -"DTASF300030030030001.30
4Program pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinteDTA600060060060001.30
5Identificare cladiri multietajate construite inainte de 1978 DTA50050505001.30
6Expertize tehnice la cladiri cu grad seismic ridicat (proprietatea primariei)DTASF100010010010001.30
7"Lucrari tehnico-edilitare aferente locuintelor din Municipiul Constanta cf PUZuri, PUDuri - S.F."DTA100010010010001.30
8"L.T.E. pentru zonele de lotizari: str. Baba Novac, Compozitorilor, Motilor, Cumpenei, Constanta-Sud, Palazu Mare, Campus"DTA800080080040040001.30
9Diferite studii si avizeDTA100010010010001.30
10Proiectare locuinte sociale zona Tomis I si zona str.Cumpenei cf.L.114/1996DTA100010010010001.30
11Proiectare blocuri locuinte ieftine pentru tineri inclusiv proiectare si executie infrastrutura aferentaDTA"8,050"0"8,050""8,050""8,050"01.30
12Sala sport (cf.Conventie ANS-DJS)DTA"1,050"0"1,050""1,050""1,050"001.30
TOTAL"12,262"0"12,262""12,262"0"2,150""10,112"0
"CAP. 70 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ"mii lei
Nr. crt.Denumirea proiectuluiSolicitareValoare totală Decontat pâna la 31.12.2007Rest de plată "Total alocatie, din care:"Taxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Actualizare PUG Municipiul ConstantaD.U.PUD1895913013013001.30
2"PUZ- Zona de coasta a Marii Negre, de la Pescarie la Portul Tomis"D.U.PUD1503012012012001.30
3PUZ– Zona Valul lui TraianD.U.PUD175017517517501.30
4PUZ – Zona PeninsulaD.U.PUZ150015015015001.30
5Modificare PUZ Palazu Mare IIID.U.PUZ135013513513501.30
6Reglementarea circulatiei pe Soseaua Mangaliei si B-dul TomisD.U.PUD40040404001.30
7PUD–Amenajare sistem hidrotehnic Lac Tabacarie-Lac Siutghiol-Canal legatura Marea NeagraD.U.17017171701.30
8PUD Amenajare facilitati turistice si de agrement la Marea NeagraD.U.165016516516501.30
9Modificare PUZ –Reactualizare Sat VacantaD.U.50050505001.30
10Modificare PUZ- Revitalizare urbana Zona Luna ParkD.U.100010010010001.30
11TeleschiD.U.706288801.30
12Oraselul lacustruD.U.403555501.30
13Amenajare terenuri sport si parcuri de distractiiD.U.7844345501.30
14"Diferite proiecte, planuri urbanistice si avize"D.U.50050505001.30
16Expertize tehnice la cladiri unitati invatamantRAEDPP185018518518501.30
17Studii si proiecte pentru unitati invatamantRAEDPPST"1,000"0"1,000""1,000""1,000"01.30
18Extindere si sala festivitati Grup Scolar TelecomunicatiiRAEDPP100010010010001.30
TOTAL"2,694"231"2,463""2,435"00"2,435"0
CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUImii lei
Nr. crt.Denumirea proiectuluiSolicitareFazaValoare totală Decontat pâna la 31.12.2007Rest de plată "Total alocatie, din care:"Taxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Raport de mediu pentru PUG Constanta reactualizatDIEMP400040040040001.30
2Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor pentru PUG Constanta reactualizatDIEMP150015015015001.30
3Raport de mediu pentru PUZ Palazu Mare III modificatDIEMP15015151501.30
4Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor pentru PUZ Palazu Mare III modificatDIEMP10010101001.30
5Raport de mediu pentru PUZ Zona Valu lui TraianDIEMP50050505001.30
6Raport de mediu pentru PUZ Peninsula actualizatDIEMP25025252501.30
7Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor pentru PUZ Peninsula actualizatDIEMP15015151501.30
8Raport de mediu PUD – Amenajare sistem hidrotehnic Lac Tabacarie-Lac Siutghiol-Canal legatura Marea NeagraDIEMP151015115115101.30
9Raport de mediu PUD –Amenajare facilitati turistice si de agrement la Marea NeagraDIEMP153015315315301.30
10Harta de zgomot a municipiului ConstantaDIEMP5505050050050001.30
11Diferite studii si documentatii initiate in domeniul protectiei mediuluiDIEMP100010010010001.30
12Revizuire si completare la SF-ul si documentatia tehnico-economica a proiectului Riviera Tomis – Creşterea atractivităţii turistice a falezei Tomis - MamaiaDIEMP350035035035001.30
13"Documentatie tehnico-economica pentru proiectul Regenerarea urbană a zonei centrale a municipiului Constanta, inclusiv elaborarea Planului integrat de dezvoltare urbana, precum si elaborarea unor SF-uri privind reabilitarea spatiilor publice (strazi si piatete); amenajarea zonelor verzi, etc."DIEMP"1,720"0"1,720""1,720""1,548"17201.30
14"Documentatie tehnico-economica pentru proiectul Centrul istoric al municipiului Constanta-produs turistic international, inclusiv elaborarea unor SF-uri privind reabilitarea si remodelarea fatadelor din zona peninsulara, reabilitarea siturilor arheologice, construirea de parcari in zona peninsulara, etc."DIEMP"1,720"0"1,720""1,720""1,720"01.30
15Documentatie tehnico-economica necesara accesării fondurilor structurale pentru proiectul Reabilitarea caminului pentru persoane varstniceDIEMP25025252501.30
16Cofinantare Proiect Reabilitarea caminului pentru persoane varstniceDIEMP67067676701.30
17Prefinantare Proiect Reabilitarea caminului pentru persoane varstniceDIEMP340034034034001.30
18Cofinantare diverse programe nationale si internationaleDIEMP300030030030001.30
19Cofinantare Proiect Phare CBC Turism la Marea NeagraDIEMP19019191901.30
20Prefinantare Proiect Phare CBC Turism la Marea NeagraDIEMP70070707001.30
21Cofinantare proiect InfotaxeDIEMP150015015015001.30
2"Documentatie tehnico-economica necesara reabilitarii si extinderii spatiilor verzi din zona Parc Tabacarie – Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize aferente"DIEMP001.30
3"Documentatie tehnico-economica necesara reabilitarii si extinderii spatiilor verzi din zona Parc Tomis I -Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize aferente"DIEMP001.30
4"Documentatie tehnico-economica necesara reabilitarii si extinderii spatiilor verzi din zonele Parc Dragoslavele-Scuaruri B-dul Mamaia –Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize aferente"DIEMP001.30
5"Documentatie tehnico-economica necesara reabilitarii si extinderii spatiilor verzi din zonele Faleza Cazino-Esplanada –Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize aferente"DIEMP001.30
6Studii-Amenajare sistem hidrotehnic Lac Tabacarie-Lac Siutghiol-Canal legatura Marea NeagraDIEMP001.30
7Studii-Amenajare facilitati turistice si de agrement la Marea NeagraDIEMP001.30
10Raport de mediu pentru PUZ Zona de coasta a Marii Negre de la Pescarie la Portul TomisDIEMP001.30
11Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor pentru PUZ Zona de coasta a Marii Negre de la Pescarie la Portul TomisDIEMP001.30
12Raport de mediu pentru actualizare PUZ Sat Vacanta DIEMP001.30
13Raport de mediu pentru PUZ – Revitalizare urbana zona Luna ParcDIEMP001.30
20Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor pentru PUD – Amenajare sistem hidrotehnic Lac Tabacarie-Lac Siutghiol-Canal legatura Marea NeagraDIEMP001.30
22Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor pentru PUD –Amenajare facilitati turistice si de agrement la Marea NeagraDIEMP001.30
23Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru Studiu de fezabilitate Orasel LacustruDIEMPST001.30
24Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor pentru Studiu de fezabilitate Orasel LacustruDIEMP001.30
25Planuri de actiune aferente hartii de zgomot a municipiului ConstantaDIEMP001.30
30Documentatie tehnico-economică pentru proiectul Mamaia Port – Pasarelă pietonală şi port de agrement Cazino MamaiaDIEMP001.30
TOTAL"6,380"50"6,330""6,330"0"1,548""4,782"0
CAP.81 COMBUSTIBIL SI ENERGIEmii lei
Nr. crt.Denumirea proiectuluiSolicitareFazaValoare totală Decontat pâna la 31.12.2007Rest de plată "Total alocatie, din care:"Taxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Proiectare - Refacere plasa de conducte in puncte termiceRADET331033110010001.30
TOTAL3310331100001000
--------------------------------------------------------------------------------
"Avizat,""Se aprobă,"
Director Executiv D.F.PRIMAR
Marcela Frigioiu Radu Ştefan Mazăre
Lista alte cheltuieli asimilate investitiilor pe anul 2008
- PROVIZORIE -
CAP.68 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ mii lei
Nr. crt.Denumire obiectivSolicitareValoare totală Decontat pâna la 31.12.2006Rest de plată "Total alocatie, din care:"Taxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Lucrari de modernizare la cladiri creseServ.Crese"1,259"0"1,259""1,259""1,027"23201.30
TOTAL"1,259"0"1,259""1,259"0"1,027"2320
--------------------------------------------------------------------------------
"4,469,377.45""964,000.00"964.00
"2,850,136.86""616,960.00"616.96
615.00
0.6377