Hotărârea nr. 578/2007

HOTARARE PRIVIND PREMIEREA DOMNULUI PROFESOR BARARU ION CU SUMA DE 10 000 LEI PENTRU REZULTATELE EXCEPTIONALE OBTINUTE IN ULTIMII PATRU ANI LA CONCURSUL INTERNATIONAL NASA


România

Judeţul Constanta Municipiul Constanta CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂRE
PRIVIND PREMIEREA DOMNULUI PROFESOR BARARU ION CU SUMA DE 10 000 LEI PENTRU REZULTATELE EXCEPŢIONALE OBŢINUTE IN ULTIMII PATRU ANI LA CONCURSUL INTERNATIONAL

NASA

Consiliul   Local   Municipal   intrunit   in   şedinţa   ordinara   din   data   de 23.11.2007;
Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de Dl. Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul nr. 157254/22.11.2007 al Serviciului Relaţii Internationale, Avizul Comisiei nr. 1 Buget-Finante precum si Avizul Comisiei nr.4 Cultura

In temeiul prevederilor art. 36, alineatul 2, lit. "b", alin. 4 lit. "a" si art 115, alin 1, litera b din Legea nr 215/2001 privind Administraţia Publica Locala republicata,


HOTĂRĂŞTE:

Art.l- Se acorda premiul de 10 000 de lei domnului profesor Bararu Ion pentru rezultatele excepţionale obţinute in ultimii patru ani la concursul internaţional

NASA

Art. 2. - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Biroului Relaţii Internationale, in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Adoptata de 22 de consilieri din 27 de membri

Preşedinte Şedinţa,

Nr.578/23.11.2007


Constanta