Hotărârea nr. 577/2007

Hotarare privind emiterea avizului consultativ pentru unitatile de invatamant preuniversitar privind planul de scolarizare pentru anul de invatamant 2008-2009

                                             ROMÂNIA                                                                                           

i      JUDEŢUL CONSTANTA

     -:.           .".-.,',   1


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind emiterea avizului consultativ pentru unităţile de invatamant preuniversitar

privind planul de şcolarizare pentru anul de invatamant 2008-2009

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de 23.11.2007;

Luând     in     dezbatere     expunerea     de     motive     prezentata     de     domnul

........................................................ , avizul Comisiei de specialitate nr.4 precum si referatul

Compartimentului pentru Comisiile de specialitate ale CLM înregistrat sub nr. 156786/22.11.2007;

Vazand adresa de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanta inregistrata la Primăria municipiului Constanta sub nr. 156817/22.11.2007 prin care solicita avizul consultativ al Consiliului Local al municipiului Constanta privind planul de şcolarizare pentru anul de invatamant 2008-2009, pentru unităţile de invatamant cu personalitate juridica sau care funcţionează ca structuri in cadrul acestora;

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării si Tineretului nr. 2559/05.11.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare si stabilirea reţelei unităţilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2008-2009;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. "a" , alin. 6 lit. "a" pct. 1 si art. 115 alin.l lit. "b" din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se emite avizul consultativ privind planul de şcolarizare pentru anul 2008-2009 pentru unităţile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica sau care funcţionează ca structuri in cadrul acestora, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Inspectoratului Şcolar Judeţean, R.A.E.D.P.P. Constanta, precum si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta..

Adoptata de 22 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

STOICA GHEORGHE                                             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, ENACHE MARCELA

   Nr.577/23.11.2007

ANEXA LA HCLM NR.„>Z7..T7.......

Rețeaua publică a unităților de învățământ 2008-2009

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Nr

Preșcolari.'

elevi

(estimat)

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

Nr Preșcolari/elevl (estimat)

Nr. Total

Preșcolari'

elevi

(estimat)

Localitatea superioară

colegiu’ comercial ’Carol 1' Constanta

1427

1427

Municipiul Constanta

COLEGIUL NATIONAL DE ARTE "REGINA MARIA’

1027

1027

Municipiul Constanta

colegiu; național 'Mircea cel Batrin' Constanta

1040

1040

Municipiul Constanta

coegiul național pedagogic'Constantin Bratescu' Constanta

975

1095

Municipiu! Constanta

cc-eg iul național pedagog ic'Constantin Bratescu' Constanta

grădiniță cu program normal de aplicație Constanta

120

Municipiu.' Constanta

Colegiu! Național ’M. Eminescu' Constanta

829

829

Municipiul Constanta

Colegiul Tehnic de Marina 'Alexandru loa.n Cuza' Constanta

991

991

Municipiu! Constanta

colegiul tehnic energetic Constanta

543

943

Municipiul Constanta

Colegiul Tehnic ’Tomis' Constanta

1244

1244

Municipiul Constanta

colegiu! tehnic ‘Vasite Parvan’ Constanta

729

729

Municipiul Constanta

grădiniță cu program norma! 'Abracadabra’ Constanta

120

213

Municipiul Constanta

grădiniță cu program normal 'Abracadabra" Constanta

grădiniță cu program normal nr.38 Constanta

93

Municipiu! Constanta

grădiniță cu program no-mal "Micul Univers" Constanta

190

190

Municipiul Constanta

grădiniță cu program normal ’Prasiea* Constanta

88

120

Municipiul Constanta

nradlnlta cu program normal ’Prasiea" Constanta

grădiniță cu program normal ’Cip si Date' Constanta

32

Municipiul Constanta

grădiniță cu program normal 'Tom Degete!" Constanta

120

120

Municipiul Constanta

grădiniță cu program normal ’Anderseri Constanta

110

110

Municipiul Constanta

grădiniță cu program normal ’Casuta Poveștilor1 Constanta

101

101

Municipiul Constanta

grădiniță cu program normal ‘Hensel si Cretei' Constanta

44

207

Municipiul Constanta

gradata cu program normal 'Hensel si Grelei' Constanta

grădiniță cu program normal nr.23 Constanta

120

Municipiul Constanta

grădiniță cu program normal 'Hensel si Cretei' Constanta

grădiniță cu program normal nr 25 Constanta

43

Municipiul Constanta

grădiniță cu program norma! 'Năsturel Constanta

100

100

Municipiul Constanta

grădiniță cu program normal nr. 3 Constanta

120

120

Municipwl Constanta

grad.nita cu program normal nr. 58 Constanta romano-turca

60

60

Municipiu! Constanta

grădiniță cu program normal nr.21 Constanta

120

120

Municipiul Constanta

grădiniță fci program normal nr.22 Constanta

60

100

Municipiul Constanta

grădiniță cu program normal nr.22 Constanta

grădiniță cu program ncrmal nr. 16 Constanta

40

Municipal Constanta

grădiniță cu program norma! nr.24 Constanta

66

106

Municipiul Constanta

grădiniță cu program norma! nr 24 Constanta

gradmita cu program norma' nr.30 Constanta

40

Municipiul Constanta

gradmita cu program normal nr.31 Constanta

123

123

Municipiul Constanta

grădiniță cu program normal nr 35 Constanta

100

100

Municipiul Constanta

grădiniță cu program normal nr.37 Constanta

120

220

Municipiul Constanta

grădiniță cu program normal nr.37 Constanta

grădiniță cu program normal nr.34 Constanta

100

Municipiul Constanta

gradmita cu program normal nr.40 Constanta

122

122

Municipiul Constanta

grădiniță cu program normal nr.41 Constanta

86

165

Municipiul Constanta

gradmita cu program normal nr.41 Constanta

grădiniță cu program norma’ nr.39 Constanta

100

Municipiul Constanta

grădiniță cu program norma' nr.51 Constanta

140

140

Municipiul Constanta

grădiniță cu program normal nr.52 Constanta

142

142

Municipiul Constanta

gradmita cu program normal nr.59 Constanta bilingva ro mana-itaSana

44

44

Municipiu' Constanta

grădiniță cu program normal ‘Robotet Constanta

56

135

Municipiul Constanta

grădiniță cu program normal 'Robotei' Constanta

grădiniță cu program ncrmal nr.27 Constanta

80

Municipiul Constanta

grădiniță cu program normal Tara Minunilor* Constanta

100

100

Municipiul Constanta

gradmita cu program prelungit ‘ABC’ Constanta

108

108

Municipiul Constanta

grădiniță cu program prelungit’GulIrve--' Constanta

206

206

Municipiul Constanta

grădiniță cu program prelungit ‘Lumea Copiilor Constanta

167

167

Municipiu! Constanta

-ac mita ou program prelungit 'Lumea Poveștilor1 Constanta

224

224

Municipiul Constanta

gradmita cu program prelungit 'Mugurel' Constanta

175

175

Municipiul Constanta

grădiniță cu program prelungit nr 1 Constanta

125

125

Municipiul Constanta

grădiniță cu program prelungit nr. 13 Constanta

125

125

Municipiul Constanta

gradimta cu program prelungit nr. 2 Constanta

173

248

Municipiul Constanta

grădiniță cu program prelungit nr. 2 Constanta

grădiniță cu program normal nr.2S Constanta

75

Municipiul Constanta

gradmita cu program prekmgit nr. 5 Constanta

124

124

Municipiul Constanta

gradmita cu program prelungit nr. 8 Constanta

134

134

Municipiul Constanta

grădiniță cu program prelungit nr. 10 Constanta

130

130

Municipiul Constanta

grădiniță cu program prelungit nr.11 Constanta

73

203

Municipiu! Constanta

gradmita cu program prelungit nr.11 Constanta

grădiniță cu program prelungit nr.56 Constanta (IEP-MG J

130

lAmidpiui Constanta

grădiniță cu program prelungit nr. 12 Constanta

305

*

395

Municipiul Constanta

grădiniță cu program prelungit nr 14 Constanta

120

120

Municipiu! Constanta

grădiniță cu program prelungit nr. 19 Constanta

130

130

Municipiul Constanta

grădiniță cu program prelungit nr.33 Constanta

141

141

Municipiul Constanta

grădiniță cu program prelungit nr.44 Constanta

120

120

Municipiul Constanta

grădiniță cu program prelungit nr 45 Constanta

193

193

Municipiul Constanta

grădiniță cu program prelungit nr.45 Constanta

140

140

Municipiul Constanta

grădiniță cu program prelungit nr 53 Constanta

151

151

Municipiu' Constanta

grădiniță cu program prelungit nr.57 Constanta (CCH)

190

190

Municipiul Constanta

gradimta ai program prelungit'Steluțele Marii' Constanta

140

140

Municipiul Constanta

grădiniță cu program prelungit.42 Constanta

110

110

Municipiul Constanta

colegiul tehnic 'Pontica' Constanta

899

899

Municipiul Constanta

gruoscolarcu clasele I • XIII ’loan N.Roman' Constanta

1182

1182

Municipiul Constanta

Grup Școlar oe Industrie Alimentara Constanta

586

686

Municipiul Constanta

grup școlar 'Dimitrie Leonida'Constanta

1002

1002

Municipiul Constanta

grup școlar economic "Virgil Madgearu' Constanta

1646

1646

Municipiul Constanta

grup școlar 'George Emil Palade' Constanta

510

610

Municipiul Constanta

grup școlar 'Gheorghe Duca' Constanta

690

690

Municipiul Constanta

grup școlar 'C.A Rosetti' Constanta

1607

1607

Municipiul Constanta

școlar industrial de electrotehnica si teleoomunicats Constanta

929

S29

Municipiul Constanta

liceul cu program sportiv ’Nicolae Rotaru’ Constanta

858

365

Municipiul Constanta

liceul teoretc 'Deoebal' Constanta

758

768

Muniop-u! Constanta

liceu! teoretic 'G.Caimescu' Constanta

802

802

Municipiul Constanta

lioeul teoretic 'Lucian Slaga' Constanta

1185

1185

Munidpiul Constanta

Iceul teoretic 'Ovdius' Constanta

1025

1025

Municipiu: Constanta

liceu: teoretic 'Traian' Constanta

854

864

Municipiul Constanta

paratul copuior Constanta

2925

2925

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII 'A Saligny' Constanta

307

307

Municipiul Constanta

școala cu dasele l-VIII 'Aurel Vlaici/Constanta

805

806

Municipiul Constanta

școala ai crasele l-VIII ’B P Hasdeu Constanta

1281

1281

Munidpiul Constanta

soața cu clasele -VIII 'Cirpnar Porumbescj' Constante

425

534

Municipiul Constanta

școala cu clasele J-VIII ’Cirprian Porumbescu' Constanta

școala cu dasele l-VIII 'Grigore Saloeanu' Constanta

109

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII 'Constantin Brancoveanu' Constanta

386

336

Municipiul Constanta

soața cu clasele l-VIII 'D.Stiubei' Constanta

329

329

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII 'Dan Saroillian' Constanta

701

701

Municipiul Constanta

Școala cu clasele l-VIII ’Dimitrie Cantemir1 Constanta

437

437

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII 'Ferdinand' Constanta

515

515

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VII I ’Gh. Titeica' Constanta

825

825

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII 'Grigo^e Antioa' Constanta

275

275

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII '!.C.3ratianu' Constanta

393

398

Municipiul Constanta

sooala cu clasele l-VIII '1.L.Caragiaie'Constanta

249

249

Municipiul Constanta

școala cu oasele l-VIII 'Ion Creanga' Constanta

245

245

Municipiul Constanța

sooala cu clasele l-VIII 'Ion Jalea' Constanta

1035

1005

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII 'Ion Minulescu' Constanta

472

472

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII 'Jean Ban’ Constanta

497

497

Municipiul Constanta

școala cu dasele l-VIII 'Mihai Viteazul' Constanta

729

729

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII 'Motail Kotciu' Constanta

275

275

Municipiul Constanta

sooala cu clasele l-VIII 'Nicolae lorga' Constanta

320

320

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII 'Nicolae Tiiulescu' Constanta

287

267

Municipiul Constanta

oala cu clasele l-VIII 'Nicolae Toniiza- Constanta

998

998

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII 'Remus Oțxeanu' Constanta

766

766

Municipiul Constanta

școala oj clasele l-VIII nr. 8 Constanta

720

720

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII nr. 11 Constanta

246

246

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII nr.14 Constanta Palazu Mare

318

318

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII nr. 16 Constanta

742

742

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII nr.19 Constanta

247

247

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII nr.20 Constanta

301

301

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII nr.27 Constanta

259

259

Municipiul Constanta

școala cu clasele i-VIII nr.31 Constanta

294

294

Municipiul Constanta

școala cu clasele l-VIII nr.37 Constanta

786

785

Municipiul Constanta

• Seminar Teologic Liceal Ortodox Constanta

230

230

Municipiul Constanta-

Școala cu clasete l-VIII nr. 2 Constanta

190

190

Municipiul Constanta

CSS nr. 1 Constanta

910

910

Municipiu! Constanta

5 din 5