Hotărârea nr. 576/2007

Hotarare privind aprobarea completarii H.C.L.M. nr.471/2007 "privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta"


România

Judeţul Constanta

consiliul local al municipiului constanta


constant.*'"


H OTARARE
privind aprobarea completării H.C.L.M. nr.471/2007 "privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri si clădiri) aparţinând domeniului privat al

Municipiului Constanta"

Consiliul Local al Municipiului Constanta , întrunit in şedinţa ordinara din data de 23.11.2007;
Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finanţe, Administrarea Domeniului Public si Privat nr.l, Comisiei juridice nr.5 si Referatul Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat;

Vazand prevederile Legii nr.215/2001, privind administraţia publica locala, republicata;

Având in vedere prevederile H.C.L.M. nr.471/24.09.2007, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri sau clădiri) aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.l 15 alin. 1, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aproba completarea articolului nr.5 din metodologia de vânzare a bunurilor imobile (terenuri si clădiri) aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta aprobata prin H.C.L.M. nr.471/24.09.2007, cu următorul alineat:

"Autoritatea executiva prin Primar poate anula licitaţia publica deschisa pentru motive ce tin de latura tehnica, juridica, ori de oportunitate pana in ziua si la ora stabilita pentru deschiderea ofertelor."

Art.2. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Tehnic-Achizitii, Direcţiei Financiare in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 22.consilieri din 27 membrii.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI


 

CONSTANTA   
NR.576/23.11.2007

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,