Hotărârea nr. 575/2007

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA PREMIULUI DE 5 % DIN CHELTUIELILE CU SALARIILE AFERENTE ANULUI 2007 PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA PREMIULUI DE 5 % DIN

CHELTUIELILE CU SALARIILE AFERENTE ANULUI 2007 PENTRU

FUNCŢIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI

CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.11.2007;
Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 152662 / 14.11.2007 prezentată de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul nr.152660/14.11.2007 al Biroului Resurse Umane - Direcţia Administraţie Publica Locală, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 - Administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti si avizul favorabil al Sindicatului Liber al Salariaţilor din Administraţia Publica Locala, înregistrat cu nr. 104/12.11.2007, adresa nr. 149444/15.11.2007 a Direcţiei Financiare;

Văzând prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2007, ale art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar, Ordonanţei Guvernului nr. 85/30 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice ;

In temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit."a" si ale art.l 15 alin. 1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata ;

HOTĂRĂŞTE

ART.l - Se aproba acordarea premiului de 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007 având in vedere faptul ca veniturile curente acoperă in totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere .

ART. 2 - Se stabilesc condiţiile si criteriile de acordare a premiului după cum urmează :

a. premiul se acorda tuturor funcţionarilor publici de conducere si execuţie precum si personalului contractual in suma egala, proporţional cu timpul efectiv lucrat


b.      premiul  se acorda secretarului municipiului ca funcţionar public de
conducere

c.  nu pot beneficia de premiu funcţionarii publici sau angajaţii cu contract
individual de munca ce au fost sancţionaţi disciplinar in cursul anului 2007

d.  persoanele incadrate cu jumătate de norma vor beneficia de jumătate din
suma

e.  nu beneficiază de premiu persoanele care deţin funcţii de demnitate publica
alese sau numite (primar, viceprimari)

f.    persoanele care   s-au   aflat in concediu fara plata beneficiază de premiu
raportat la timpul efectiv lucrat.

ART.3 - Lista funcţionarilor publici si a personalului angajat cu contract individual de munca al carui timp efectiv lucrat nu acoperă integral anul 2007 este anexata la prezenta hotărâre din care face parte integranta. Plata premiului pentru persoanele nominalizate in anexa se va realiza proporţional cu timpul lucrat.

ART. 4  Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, în vederea aducerii la îndeplinire, Direcţiei Administraţie Publica Locala si Prefecturii Judeţului Constanţa , spre ştiinţă.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE  22 DE CONSILIERI DIN 27 DE MEMBRI


PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,

STOICA GHEORGHE                                       SECRETAR,

MARCELA ENACHE


CONSTANŢA

NR.575/23.11.2007