Hotărârea nr. 574/2007

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2007 A R.A.D.E.T. CONSTANTA

                                     RQMANIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


                   HOTĂRÂRE

PRIVIND RECTIFICAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII  PE

ANUL 2007 A R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 23.11.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive nr. 154696/19.11.2007 prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Nota de fundamentare nr. 894/19.11.20007 a R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-fmante, administrarea domeniului public si privat.

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T. Constanta nr. 28/16.11.2007

In   conformitate   cu   prevederile   Legii   Contabilităţii   nr.   82/1991 republicata ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" si art.l 15 alin.l lit.'V din Legea nr.215/2001  privind administraţia publica locala republicata ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se aproba rectificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2007 a R.A.D.E.T. Constanta, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-Investitii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Adoptata de un număr de 22 consilieri din  27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                              CONTRASEMNEAZĂ

STOICA GHE.                                                                 SECRETAR,

MARCELA ENACHE

 

Constanta

Nr.574/23.11.2007Hclm nR. Șj__.


LISTA OBIECTIVE DE INVESTIȚII PE ANUL 2007

INV / C + M (mii lei)

Nr

cri.

Denumire lucrare

Valoarea

aprobată

conform

HCLMC

Valoarea

actualizată

conform

deviz

general

Deconta n

totale

efectuate

Rest de executat / decontat ( col. 3 - 4 )

Propunere alocație 2007

Total

alocație ( col. 7...14)

Finanțata din

Fonduri cu

Surse

proprii

Credite bancare

Alte

surse

Fond

rulment

Buget

local

aloc spec. de la buget de stat

externe

interne

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

Cap

81

SERVICII DE DEZVOLTARE

PUBLICĂ Șl LOCUINȚE

653,269

659.941

39,801

620,140

38,522

564

0

0

0

0

1,834

36,000

529.500

530,504

8,960

521,544

16,189

65

0

0

0

0

450

15.674

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

117,296

118.157

28.697

89,460

25,515

~651

0

0

0

0

450

25.000

42.951

43.955

8.960

34.995

11,056

65

0

0

0

0

450

10.541

1

Transformarea PT 37 - zona Faleză Nord - in

centrală termică de cvartal cu funcționare pe gaze naturale

1,450

2.311

1.796

515

515

65

0

0

0

0

450

0

695

1,699

1,184

515

515

55

0

0

0

0

450

0

Eficientizare puncte termice aflate in

exploatarea R.A.D.E.T.Constanta

22,375

0

0

0

0

0

22.375

13865

13 865

5,949

7,916

7,916

0

0

0

0

0

0

7.916

3

Reabilitare construcții puncte termice

aflate in exploatarea RADET Constanta

32,805

32.805

2,065

30,740

2,625

0

0

~ol

0

0

0

2.625

28,391

28,391

1,827

26,564

2,625

0

0

0

0

0

0

2,625

B.

LUCRĂRI NOI - TOTAL

522.088

522.088

75

522,013

11,000

0

0

0

0

0

0

11,000

486.549

486.549

0

486,549

10,252

0

0

0

0

0

0

10,252

1

Reabilitare rețele termice secundare

522,088

522,088

75

522,013

11,000

0

0

0

0

0

0

11,000

486.549

486,549

0

486,549

10,252

0

0

0

0

0

0

10,252

C.

DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI - TOTAL

13,885

19,696

11,029

8,667

1,883

499

0

0

0

0

1,384

0

1

Achiziții imobile

357

357

0

357

357

57

0

0

0

0

300

0

2

Utilaje

independente

13,528

19,339

11.029

8,310

1,526

442

0

0

0

0

1,084

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA 67~<P Ă    _