Hotărârea nr. 573/2007

Proiect de hotarare privind aprobarea subventionarii cu 50% a dobanzii la creditele ipotecare pentru achizitionarea unei locuinte

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECȚIA FINANCIARA

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA

RAPORT

Primăria Municipiului Constanta isi poate asuma pana acum derularea cu succes a unor proiecte privind ajutarea persoanelor vârstnice si nevoiașe. De aceea, pentru a fi echidistanta si a nu creea o pătură sociala dezavantajata, Primăria Municipiului Constanta intenționează demararea unui proiect al căror beneficiari vor fi tinerii cu varsta de pana in 35 de ani.

In același timp P.M.C. tine seama si de aportul pe care orașul Constanta il are la economia naționala in calitatea sa de cel mai mare oraș al tarii exceptând capitala, in condițiile in care economia României tinde sa dețină un rol din ce in ce mai important in cadrul Uniunii Europene.

Din aceste considerente se urmărește menținerea forței de munca tinere in interiorul Constantei. Primăria intenționează sa reuseasca aceste deziderate prin demararea unui program de incurajare a tinerilor, cu aplicabilitate din anul 2008, potrivit caruia tinerii pana in 35 de ani pot beneficia de subvenționarea cu 50% a dobânzii la credite ipotecare pentru achiziționarea unei locuințe.

Î^IDIRECTOR EXECUTIV

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA


CONSTAN

Regulamentul Cadru si Metodologia

privind

desfasurarea procesului de acordare a  subventiei in valoare de 50% pentru dobanda la creditele ipotecare in vederea achizitionarii unei locuinte

 

       Persoanele care doresc sa beneficieze de subventionarea cu 50% a dobanzii in cazul contractarii unui credit ipotecar in vederea achizitionarii unei locuinte, numite in continuare Petenti, vor depune la Primaria Municipiului Constanta o cerere de eliberare a unui aviz, prin care se certifica indeplinirea cumulativa a tuturor conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca.

 

     Cererile vor fi depuse si vor primi numar de inregistrare la sediul Primariei Municipiului Constanta din str. Ecaterina Varga nr.25-27, urmand a  fi analizate de catre o Comisie special constituita. Comisia se va intruni bilunar.

          Cererile vor fi facute individual si in nume propriu, de catre persoanele in varsta de pana la 35 de ani, urmand a contine in mod obligatoriu:

-         Numele si prenumele complet, cu initiala tatalui;

-         Serie B.I / C.I.

-         C.N.P.

-         Domiciliul;

-         Locul de munca;

-         Numarul de telefon;

Cererile vor fi insotite obligatoriu de urmatoarele documente:

-         Copie autentificata de pe actul de nastere precum si copii simple de pe actele de stare civila (carte de identitate valabila, certificat de casatorie, sentinta de divort, etc);

-         Declaratie notariala pe proprie raspundere din care sa reiasa ca nu   detine nici un imobil, atat in interiorul cat si in afara razei teritoriale a Municipiului Constanta, precum si faptul ca nu a instrainat nici un imobil in ultimii 10 ani, indiferent de forma de instrainare;

-         In cazul in care petentul este casatorit, va fi obligatorie o declaratie notariala pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca sotul/sotia petentului nu detine nici un imobil, si nici nu a instrainat vreunul pe durata casatoriei cu petentul, indiferent de forma de instrainare;

-         Certificat de la Agentia Fiscala de care apartine petentul, ca nu a detinut sau instrainat locuinta proprietate personal pe raza Municipiului Constanta;

-         In cazul in care petentul nu este domiciliat in  Municipiul Constanta, este obligatorie depunerea unei adeverinte de la locul de munca din care sa reiasa faptul ca petentul isi desfasoara activitatea pe raza Municipiului Constanta, insotita de copie de pe carnetul de munca completat la zi, sau, dupa caz, copie de pe registrul de evidenta al salariatilor; In cazul in care petentul, in conformitate cu  prevederile Codului Muncii, nu beneficiaza de contract de munca si este incadrat cu statut special, este obligatorie o adeverinta de la locul de munca;

 

 

Fondurile alocate pentru subventionarea dobanzilor aferente creditelor ipotecare contractate in 2008, reprezinta echivalentul in lei a doua milioane de euro.

Dupa analizarea dosarelor de catre Comisia special constituita, aceasta va emite catre petenti un aviz. Avizul se va comunica petentului in termen de maxim doua zile lucratoare de la data emiterii avizului, prin scrisoare cu confirmare de primire. Durata de valabilitate a avizului este de 45 de zile de la data primirii de catre petent.

Avizele vor fi favorabile daca se constata indeplinirea cumulativa a tuturor conditiilor impuse iar fondurile alocate nu sunt epuizate.

Avizele vor fi nefavorabile daca nu se constata indeplinirea cumulativa a tuturor conditiilor impuse.

Avizele vor fi deasemenea nefavorabile, desi se constata indeplinirea cumulativa a tuturor conditiilor impuse, in cazul in care fondurile alocate sunt epuizate.

In cazul avizelor emise ca nefavorabile din cauza epuizarii fondurilor, daca se constata deblocarea unor fonduri ulterior emiterii avizelor nefavorabile, acestea vor fi reanalizate de catre Comisie, si in cazul in care se constata indeplinirea cumulativa a tuturor conditiilor impuse, vor fi emise avize favorabile. Ordinea reanalizarii va fi data exclusiv in functie de numarul de inregistrare primit de cererea depusa in vederea emiterii avizului.

Pentru asigurarea unei transparente totale, bilunar, la sediul Primariei Municipiului Constanta vor fi afisate listele cu avizele emise, favorabile sau nefavorabile, precum  si numarul de inregistrare al cererilor aferente.

 

         

Pe baza avizului favorabil emis de Primaria Municipiului Constanta, petentii se vor adresa uneia dintre Bancile sau sucursalele Bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania, numite in continuare Banci, in vederea obtinerii creditului ipotecar.

          Cererile pot fi depuse numai la una dintre Bancile care a incheiat cu Primaria Municipiului Constanta o conventie privind subventionarea cu 50% a dobanzii in cazul contractarii unui credit ipotecar.

          In cazul aprobarii creditului de catre banca, contractul de credit ipotecar va fi semnat de 3 parti: petentul, banca si Primaria Municipiului Constanta. In acest sens, banca va trebui sa trimita la sediul Primariei Municipiului Constanta o adresa prin care sa comunice locul si data semnarii contractului. Pentru Primaria Municipiului Constanta va semna Primarul.

          Asupra imobilului pentru care a fost contractat creditul, Primaria Municipiului Constanta  va institui ipoteca de rangul 2.

          Ulterior incheierii contractului de credit ipotecar, va fi emisa o Hotarare de Consiliu Local Municipal prin care se aproba angajamentul multianual al Primariei Municipiului Constanta fata de banca, in vederea subventionarii dobanzii aferente creditului ipotecar, in proportie de 50%, pe intreaga durata a contractului.

 

         

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T A R A R E

 

 privind   aprobarea subventionarii cu 50% a dobanzii la creditele ipotecare pentru achizitionarea unei locuinte

 

          Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara la data de 23.11.2007 ;

          Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Directiei Finaciare si Directia A.P.L. nr.155215/19.11.2007, raportul Comisiei nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public si privat, Comisiei juridice nr. 5            Vazand dispozitiile Legii 273/2006 privind finantele publice locale;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a si art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata:

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

           Art. 1 Incepand cu anul 2008 se aproba subventionarea cu 50% a dobanzii la creditele ipotecare pentru achizitionarea unei locuinte, acordate de catre banci si sucursalele bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania, denumite in continuare banci.

Vor beneficia de aceasta subventie persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoare conditii:

-         la data incheierii contractului de credit ipotecar au varsta de pana la 35 de ani;(persoana singura sau unul dintre soti in cazul celor casatoriti)

-         domiciliul stabil in municipiul Constanta sau locul de munca in municipiul Constanta

-         titularul contractului de credit ipotecar, respectiv membrii familiei nu au detinut si nu detin in proprietate o locuinta

-         in cazul persoanelor care au varsta de pana la 35 de ani si sunt casatorite pot beneficia de subventionarea cu 50% a dobanzii la creditul ipotecar pentru achizitionarea unei locuinte numai o singura data, respectiv numai un membru al familiei;

-         in ultimi 10 ani nu au instrainat o locuinta, indiferent de forma de instrainare;

-         nu au beneficiat de sprijinul statului in credite si executii pentru realizarea unei locuinte;

-         nu detin in calitate de chirias o alta locuinta din fondul locativ de stat; in cazul in care detine, chiriasul poate beneficia de prevederile prezentei hotarari cu conditia rezilierii contractului de inchiriere;

Prin exceptie persoanele care detin locuinte din fondul locativ de stat si pierd acest drept ca urmare a restituirii in natura a imobilelor conform Legii nr.10/2001, beneficiaza de prevederile prezentei hotarari, indiferent de varsta. Toate celelalte conditii cu exceptia varstei raman valabile.

           Art. 2  Valoarea maxima a imobilului (constructie) ce poate fi achizitionat in baza unui contract de credit ipotecar subventionat de Primaria Municipiului Constanta este de 100.000 euro.

 

Art. 4 Pot beneficia de subventionarea cu 50% a dobanzii la creditele ipotecare pentru achizitionarea unei locuinte persoanele care solicita credit ipotecar de la banci si sucursalele bancilor straine autorizate sa functioneze in Romania, care au incheiat conventie cu Primaria Municipiului Constanta.

 

            Art.5 Se aproba Regulamentul Cadru si Metodologia privind desfasurarea procesului de acordare a  subventiei de 50% a dobanzii la creditele ipotecare pentru achizitionarea unei locuinte, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

           Art. 6 Se aproba constituirea unei comisii de analiza a solicitarilor cetatenilor privind obtinerea  subventiei de 50% a dobanzii la creditele ipotecare pentru achizitionarea unei locuinte, formata din 5-9 membrii din randul consilierilor locali si al personalului din aparatul de specialitate al primarului.

 

          Art. 7   Componenta comisiei va fi urmatoarea:

Membrii

-         un reprezentat P.D.          CHIRILA CONSTANTIN

-         un reprezentant P.N.L.     TOPOR TUDOR

-         un reprezentanta P.R.M.   ITU ADRIAN

-         doi reprezentanti P.S.D.   FARCASIU GHEORGHE

      TIMUR IBRAM

-         Directia A.P.L. – consilier juridic Staneci Barbieru Tiberiu

-         Directia Financiara – Sef Serviciu Financiar Buget  Dobre Oana  

Secretar – referent Directia Financiara Mirauta Emanuela Magdalena

 

          Art. 8  Se imputerniceste Primarul pentru a  semna contractele de credit ipotecar intre Primaria Municipiului Constanta, Banca si Beneficir;

 

          Art. 9 In bugetul municipal pe anul 2008 va fi supusa aprobarii suma de 7.000.000 lei (echivalentul a 2.000.000 EURO la un curs B.N.R. de 3,5 lei) reprezentand suma alocata in vederea subventionarii unui procent de 50% a dobanzii aferente  creditelor ipotecare contractate in anul 2008. Anual in bugetul de venituri si cheltuieli se va aproba  cu prioritate suma aferenta obligatiilor rezultate din contractele de credit ipotecar incheiate in anii precedenti, in cadrul acestui proiect.

 

          Art. 10 In baza contractelor de credit ipotecar incheiate cu petentii, care reprezinta  angajamente legale multianuale,  se vor initia hotarari de consiliu prin care vor fi aprobate sumele reprezentand subventionarea cu 50% a dobanzii  la creditele ipotecare pentru achizitionarea unei locuinte, pentru fiecare unitate bancara.

 

          Art. 11 Prezenta hotarare va intra in vigoare la data indeplinirii tuturor procedurilor legale privind desemnarea unitatilor bancare ce vor incheia conventii cu Primaria Municipiului Constanta.

 

 Art. 12 Serviciul comisiilor de specialitate ale consiliului local  va comunica prezenta hotarare tuturor Directiilor din cadrul Primariei, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta .

 

Adoptata de un numar de 26 consilieri din 27  membri

 

 

PRESEDINTELE   SEDINTEI ,                          CONTRASEMNEAZA 

                                                                                      SECRETAR

                                                                             MARCELA ENACHE                                          

Constanta

Nr.573/ 23.11.2007