Hotărârea nr. 572/2007

Hotarare privind transmiterea imobilului (teren si constructie), situat in municipiul Constanta, zona Shell- Parc Tabacarie, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 
HOTARARE

Privind transmiterea imobilului (teren si constructie), situat in municipiul Constanta, zona Shell- Parc Tabacarie, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta

 

     Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in sedinta din data de  23.11.2007;

Luind in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare nr.153665/15.11.2007, raportul Comisiei nr.2 – Urbanism; raportul Comisiei nr.5 – Juridica si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr.155664/15.11.2007;

Vazand HCLM nr. 499/2001 privind completarea HCLM nr.332/1996 privind infiintarea RA’’Exploatarea Domeniului Public si Privat’’ Constanta, adresa RAEDPP nr. 148111/05.11.2007 si Procesul Verbal nr.250/1999;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”,  alin.5, lit. “a”, art.45 alin.3 si art.115, alin.1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publice locala, republicata;

                              

                                         HOTARASTE

            Art.1 – Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea RAEDPP Constanta a imobilului compus din teren in suprafata de 896 mp si constructie-Magazie material sportiv, in suprafata de 290,18 mp., apartinand domeniului public al municipiului Constata.

Art.2 – Se aproba completarea anexei la HCLM nr.499/2001, pozitia 63, cu imobilul (teren si constructie) situat in zona Shell-Parc Tabacarie avand urmatoarele caracteristici:

Constructie- Magazie Material Sportiv

Teren valoare - 84743,79 RON

                  St=869,00 mp

                  Sc=290,18 mp, conform planului de situatie anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 – Predarea-Primirea imobilului se va face prin Proces-Verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Directia Patrimoniu a Primariei municipiului Constanta si R.A.E.D.P.P. Constanta

Art.4 - Se va completa Protocolul de predare- primire nr. 6752/2002 cu imobilul prevazut la art.1.

Art.5 – Compartimentul comisiilor Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotarare Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public si Privat” Constanta, Directiei Patrimoniu, Directiei Urbanism, Directiei Financiare si S.P.I.T Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta.

       Prezenta Hotarare a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri.

 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                           CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                      SECRETAR

 

CONSTANTA                                                                                MARCELA ENACHE                                                                                                             

Nr. 572/23.11.2007

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului  Constanta

directia patrimoniu

serviciul Patrimoniu

Nr. 153664 /   .11.2007

 
                   
 
REFERAT

                Prin HCLM nr.499/2001 unitatile de invatamant preuniversitar, cladiri si terenuri au fost transmise in administrarea RAEDPP. Acestea apartin domeniului public al municipiului Constanta si au fost inventariate prin HCLM nr. 122/2000,  HCLM nr.483/2000 si HCLM nr.295/2001, in conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

            Regia Autonoma Administrarea Domeniului Public si Privat Constanta, prin adresa nr. 5694/05.11.2007, inregistrata la Primaria municipiului Constanta sub nr.148111/05.11.2007 solicita includerea in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Constanta si transmiterea in administrarea regiei a imobilului ce a facut obiectul Procesului-Verbal de predare primire nr.250/30.06.1999 incheiat intre Clubul Elevilor Constanta si Scoala cu cls. I-VIII nr.27.

            Conform situatiei juridice nr.153694/15.11.2007, imobilul constituie domeniu public al municipiului Constanta urmand a fi inventariat in baza Legii nr.213/1998.

Avand in vedere prevederile art.36, alin. 5, lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicata privind administratia publica locala, conform careia Consiliul Local hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;

In conformitate cu dispozitiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit caruia bunurile din domeniu public pot fi date, dupa caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a altor institutii publice si alin.2, conform caruia darea in administrare se realizeaza, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a Consiliului Judetean sau a Consiliului Local;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.”c”, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala conform careia Consiliul Local are atributii privind administrarea domeniul public si privat al municipiului ;

             Supunem dezbaterii plenului Consiliului Local al municipiului Constanta proiectul de hotarare privind  completarea pozitiei 63 din anexa la HCLM nr.499/2001 cu imobilul (teren si constructie) situat in zona Shell-Parc Tabacarie conform planului de situatie ce face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,                               SEF SERV. PATRIMONIU

  

     Ing. Ramona Daniela  DOSPINESCU                                                 Gratiela RUSU

 

 

SERVICIUL JURIDIC,                                                         SERV. PATRIMONIU

 

           c.j. Claudia CEALERA                                                                  Gabriela RADU

 

 

Romania

 Judetul Constanta

 Primaria Municipiului  Constanta

 PRIMAR   

Nr. 153665/15.11.2007

 

            EXPUNERE DE MOTIVE

 

            Prin HCLM nr.499/2001 unitatile de invatamant preuniversitar, cladiri si terenuri au fost transmise in administrarea RAEDPP. Acestea apartin domeniului public al municipiului Constanta si au fost inventariate prin HCLM nr. 122/2000,  HCLM nr.483/2000 si HCLM nr.295/2001, in conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

            Regia Autonoma Administrarea Domeniului Public si Privat Constanta, prin adresa nr. 5694/05.11.2007, inregistrata la Primaria municipiului Constanta sub nr.148111/05.11.2007 solicita includerea in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Constanta si transmiterea in administrarea regiei a imobilului ce a facut obiectul Procesului-Verbal de predare primire nr.250/30.06.1999 incheiat intre Clubul Elevilor Constanta si Scoala cu cls. I-VIII nr.27.      

Avand in vedere prevederile art.36, alin. 5, lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicata privind administratia publica locala, conform careia Consiliul Local hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;

In conformitate cu dispozitiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit caruia bunurile din domeniu public pot fi date, dupa caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a altor institutii publice si alin.2, conform caruia darea in administrare se realizeaza, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a Consiliului Judetean sau a Consiliului Local;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.”c”, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala conform careia Consiliul Local are atributii privind administrarea domeniul public si privat al municipiului ;

            Initiez proiectul de hotarare privind  completarea pozitiei 63 din anexa la HCLM nr.499/2001 cu imobilul (teren si constructie) situat in zona Shell-Parc Tabacarie conform planului de situatie ce face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

 

 

 

                  PRIMAR

 

            RADU STEFAN MAZARE