Hotărârea nr. 571/2007

Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T A R A R E

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care

 apartin  domeniului public  al municipiului Constanta

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 23.11.2007.

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare nr.153663 / 15.11.2007, Raportul Comisiei 2 – Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr.. 153662 /15.11.2007.

            Vazind prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , H.G. nr. 2060 / 2004 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului .

            In temeiul prevederilor  art. 36, alin.(2) ,lit ”c” , art. 45 alin (3) si art.115 alin.( 1) lit.b , din Legea  nr. 215 / 2001  privind Administratia Publica Locala republicata.

 

H O T A R A S T E

 

            Art. 1 - Se aproba  completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care apartin Domeniul Public al Municipiului Constanta”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 110 / 2005, cu urmatorul imobil, conform anexei si planului ,ce face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare : Directiei Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P, Directiei Financiare, S.P.I.T. ,in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

Prezenta Hotarare a fost aprobata de  26 consilieri din 27 membri.

 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                   CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                                                       MARCELA ENACHE

 

 

CONSTANTA, 

NR.571/23.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

municipiul  CONSTANTA

PRIMAR

nr.153663 / 15.11.2007

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

 

          Avand in vedere prevederile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si in temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c" si art. 45, alin (3),  din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala republicata, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Constanta, completat si actualizat prin H.C.L.M. nr. 110 / 2005.

Vazind  Referatul Directiei Patrimoniu nr.153662 / 15.11.2007 si Procesul verbal de evaluare nr.153666 / 15.11.2007

In temeiul prevederilor art.45 alin.(6) din Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala,initiez proiectul de hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al Municipiului Constanta centralizat prin H.C.L.M.nr. 110 / 2005,cu imobilul cuprins in anexa 1 ,ce face parte integranta din prezenta hotarare,

 

 

 

PRIMAR

 

RADU STEFAN MAZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 153662 / 15.11.2007

 

 

R E F E R A T

Privind completarea si actualizarea inventarul bunurilor care apartin

 domeniului public al municipiului Constanta,

 

 

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si in temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c" si art. 45, alin.3  din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 110 / 2005.

            Avind in vedere dispozitiile Legii nr. 213 / 1998, conform careia dreptul de proprietate publica apartine statului sau unitatilor administrativ- teritoriale, asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public.

            Conform art. 3 pct 4, domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale este alcatuit din bunurile prevazute in anexa la lege si din alte bunuri  de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local.

            Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Public al Municipiului Constanta, cu imobilul – Parc Tabacarie, ,Zona Shell -cuprins in anexa 1,ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

 

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

 

CONSILIER  JURIDIC                                             SEF SERVICIU PATRIMONIU

 

      Claudia CEALERA                                                                      Gratiela RUSU

 

 

                                                  ELABORAT   

                                            Mihaela MARTOLEA                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1 LA H.C.L.M. NR.571/23.11.2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

OBSERVATII

Imobil

Teren + constructie situat in Parcul Tabacarie - Zona Shell

Supraf.teren

869 mp

Supraf.constr.

290,18

84743,79

 

Legea nr.213 / 1998

 

 

PRESEDINTE SEDINTA