Hotărârea nr. 569/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 588/2005 privind modificarea HCLM nr. 170/1997 pentru aprobare PUD - Lotizari zona str. Eliberarii, etapele I,II,III, str. Baba Novac, Zona Compozitori

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 588/2005

privind modificarea HCLM nr. 170/1997 pentru aprobare

PUD -  Lotizari zona str. Eliberarii, etapele I,II,III,

str. Baba Novac, Zona Compozitori

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.11.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 588/2005 privind modificarea HCLM nr. 170/1997 pentru aprobare PUD -  Lotizari zona str. Eliberarii, etapele I,II,III, str. Baba Novac, Zona Compozitori, teren în suprafaţă de 17529,47 mp, în sensul schimbării funcţiunii din instituţii, servicii, comerţ şi echipamente publice în locuinţe colective cu regim de înălţime P+4-10E, cu asigurarea locurilor de parcare necesare în limita proprietăţii, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul în suprafaţă de 17653,72, identificat cu nr. cadastrale 10928/45, 10928/56, 10928/57, 10928/58, 10928/59 şi 10928/60, este proprietate Barbu Paraschiva conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 5556/2005  de notar public Florin Vişan

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 588/2005 rămân neschimbate.

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. BARBU PARASCHIVA,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.569/23.11.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 153964 / 16.11.2007

 

                 Urmare solicitării privind modificarea HCLM nr. 588/2005 privind modificarea HCLM nr. 170/1997 pentru aprobare PUD -  Lotizari zona str. Eliberarii, etapele I,II,III, , str. Baba Novac, Zona Compozitorilor.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă de 17653,72, identificat cu nr. cadastrale 10928/45, 10928/56, 10928/57, 10928/58, 10928/59 şi 10928/60, este proprietate Barbu Paraschiva conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 5556/2005  de notar public Florin Vişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona de institutii, servicii, comerţ si echipamente publice în regim maxim de înălţime P+3E+M conform HCLM nr. 588/2005.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 17529,47 mp, se află în municipiul Constanţa, cartier Compozitorilor. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Baba Novac.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune schimbarea destinaţiei aprobate de institutii, servicii, comerţ si echipamente publice în zonă de locuinţe pentru realizarea unui ansamblu rezidenţial format din :          ♦    1 imobil cu regim de înălţime P+10E  cu 40 apartamente şi parter comercial ;

♦    2 imobile cu regim de înălţime P+8E  cu 48 apartamente şi parter comercial ;

♦    2 imobile cu regim de înălţime P+4E  cu 24 apartamente şi parter comercial ;

♦    1 imobil cu regim de înălţime P+8E  cu 36 apartamente;

♦    1 imobil cu regim de înălţime P+6E  cu 28 apartamente;

♦    1 imobil cu regim de înălţime P+4E  cu 20 apartamente;

♦    2 imobile cu regim de înălţime P+4E  cu  apartamente;

♦    1 imobil cu regim de înălţime D+P+4-5E  cu apartamente.

Se propune realizarea unui subsol comun amenajat de parcare pentru 300 autoturisme. La nivelul solului se vor mai asigura cca 65 locuri de parcare şi un spaţiu destinat agrementului – loc de joacă pentru copii, spaţii verzi.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la limita de nord, 14,50 m de la limita de sud, 13,50 m de la limita de est, 5,50 m de la limita de vest.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+10E

P.O.T. aprobat = 80 %                        C.U.T. aprobat = 4,00

P.O.T. propus = 35 %                         C.U.T. propus = 3,85 – pentru toată zona studiată

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă                                                      - Memoriu justificativ

- Reglementări urbanistice                                          - Certificat urbanism nr. 4266/2007

- Regulament  

 

Avize utilitati                                                

- ROMTELECOM nr.1522/2007                               

- TERMOELECTRICA nr. 5498/2007                     

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 588/2005 privind modificarea HCLM nr. 170/1997 pentru aprobare PUD -  Lotizari zona str. Eliberarii, etapele I,II,III, str. Baba Novac, Zona Compozitori, teren în suprafaţă de 17529,47 mp, proprietate Barbu Paraschiva, în sensul schimbării funcţiunii din institutii, servicii, comerţ si echipamente publice în locuinţe colective cu regim de înălţime P+4-10E.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

gKALlNIA PROIECT S.R.L.

PLAN URBANISTIC ZONAL

CODIFICARE HCLM NR.588/2005 PRIN SCHIMBARE DE

[DESTINAȚIE DIN ZONA ZIS 2 IN ZONA DE LOCUINȚE

SI REGIM DE ÎNĂLȚIME

IOT 21+45,56,58,59,60, ZONA COMPOZITORILOR-BABA NOVAC,CONSTANTA

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Denumirea obiectivului : plan urbanistic zonal

|    MODIFICARE HCLM NR. 588/2005 PRIN SCHIMBARE DE

|    DESTINAȚIE DIN ZONA ZIS 2 IN ZONA DE LOCUITE SI

1    REGIM DE ÎNĂLȚIME

I LOCALITATEA:    CONSTANTA, STRADA BABA NOVAC, ZONA COMPOZITORI,

r    LOT 21+45, 56,58,59,60

FAZA:    P.U.Z.

£    BENEFICIAR:    BARBU PARASCHIVA

L    PROIECTANT GENERAL: S.C. KALINIA PROIECT S.R.L.

DATA ELABORĂRII:    NOIEMBRIE 2007

j CUPRINS

■Cuprins

TITLU I. - PRESCRIPȚII GENERALE ÎDomeniul de aplicare

: 'Corelări cu alte documentații de urbanism {Diviziunea teritoriului în zone funcționale și unități teritoriale de referință (U.T.R.)

’ ÎStructura regulamentului local de urbanism

TITLU II. - PREVEDERI GENERALE CU CARACTER OBLIGATORIU

■TITLU III. - PRESCRIPȚII SPECIFICE PENTRU UNITĂȚILE TERITORIALE DE REFERINȚĂ

jUTR 1-L3-SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE CU MAX P+4E

'UȚR 2-L4-SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE CU MAX P+4-5E

WR3-L5-SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE CU MAX P+10E.

pgnÎECT 203/2007___

grjgjJL 1 - PRESCRIPȚII GENERALE DOMENIUL DE APLICARE

* ’ Zona care constituie obiectul Planului Urbanistic Zonal este formata din trei amplasamente 'delimitate astfel:

Amplasament format din loturile 56,59,60,

S totala =12696,29mp(conform actelor si măsurătorilor).

1.    Lot 56, nr.cadastral 10928/56, S=10.209,47mp

-La nord: strada Baba Novac -La est: lot 55, drum -La sud: lot 39 -La vest: lot 56

Terenul este liber de construcții.

2.    Lot 59, nr.cadastral 10928/59, S=2.074,61mp -La nord: strada Baba Novac -La est: lot 56

-La sud: lot 58

. -La vest: parcare si lot 60 Terenul este liber de construcții.

3.    Lot 60, nr.cadastral 10928/60, S=412,21mp | -La nord: strada Baba Novac

-La est: lot 59 -La sud: lot 59 -La vest: parcare

* Terenul este liber de construcții.

Amplasament format din lotul 58,

S=3942,32mp(conform actelor si măsurătorilor).

-La nord: parcare si lot 59

-La est: lot 59

-La sud: lot 38, iot 39

-La vest: strada x propusa prin PUD Compozitori Amplasamentul studiat este liber de construcții.

Amplasament format din loturile 21+45,

S=524,28mp (conform actelor si măsurătorilor).

-La nord: strada propusa -La est: strada propusa -La sud: lot 16 -La vest: lot 20+43

Amplasamentul studiat este liber de construcții.

1.2    CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII

Proiectul a fost corelat cu următoarele documentații si hotarari:

• Plan Urbanistic de Detaliu Zona Compozitorilor-Baba Novac, HCLM nr.588/2005;

1.3    DIVIZIUNEA TERITORIULUI IN ZONE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

Suprafața cuprinsa in prezentul PUZ a fost impartita in trei UTR care se suprapun peste ' limitele celor trei amplasamente studiate.

1- UTR 1-L3-SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE CU MAX P+4E

2.    UTR 2-L4-SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE CU MAX P+4-5E

3.    UTR3-L5-SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE CU MAX P+10E.


-I.4.STRUCTURA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Fiecare dintre zonele funcționale face obiectul unor prevederi organizate conform următorului conținut:

Generalități: Caracterul zonei

SECȚIUNEA I: Utilizare funcțională

ARTICOLUL 1 - utilizări admise

ARTICOLUL 2 - utilizări admise cu condiționări

ARTICOLUL 3 - utilizări interzise

SECȚIUNEA II: Condiții de amplasare, echipare și configurare a clădirilor

ARTICOLUL 4 - amplasarea clădirilor față de aliniament

ARTICOLUL 5 - regim de construire; retrageri față de limitele laterale posterioare ale parcelelor ARTICOLUL 6 - amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă ARTICOLUL 7 - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

ARTICOLUL 8 - aspectul exterior al clădirilor

ARTICOLUL 9- circulații și accese

ARTICOLUL 10 - staționarea autovehiculelor

ARTICOLUL 11 - condiții de echipare edilitară

ARTICOLUL 12 - spații libere și spații plantate

SECȚIUNEA III: Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

ARTICOLUL 13 - procent maxim de ocupare a terenului (POT)

ARTICOLUL 14 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

TITLUL 2 - PREVEDERI GENERALE CU CARACTER OBLIGATORIU

Art 1.

Prevederile prezentului regulament (RLU) stau la baza eliberării certificatului de urbanism si a autorizației de construire pentru amplasamentul care face obiectul prezentului Plan urbanistic zonal.

Art 2.

(a) Prin P.U.D.nu se pot propune alte funcțiuni si alti indici de ocupare si utilizare a terenului decât cele prevăzute prin R.L.U. aferent PUZ.

Art 3.

(a) Reglementările aprobate conform acestui PUZ, nu se pot modifica decât prin modificarea Planului urbanistic zonal si a Regulamentului local de urbanism aferent.

Titlul 3 - prescripții speciale pentru utr 1-L3

ZONA LOCUINTELORCOLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+4E AMPLASAMENT FORMAT DIN LOT 58

■ GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Această zonă cuprinde locuințe colective medii cu regim de inaltime P+4E.

jSECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

Art.1 - utilizări admise

l

'i - locuințe colective cu un standard mediu si ridicat

ț - amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, spatii plantate, } locuri de joaca pentru copii, spatii pentru sport si loisir (eventual piscina descoperita), 1 construcții pentru echiparea tehnica

SUj - utilizări admise cu condiționări

nu este cazul U.3- utilizări interzise

. se interzic alte funcțiuni care nu au fost amintite in articolele anterioare

fcPCTIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

■Art,4 - amplasarea clădirilor fata de aliniament

,    - aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație intre

domeniul public si proprietatea privata.

-    este interzisa depășirea limitei suprafeței destinata construcțiilor, marcata in planșa de Regulament, care constituie parte integranta a prezentului regulament.

-    retragerile de la aliniament vor fi: 5,00m de la strada x propusa conform PUD Compozitori

-    în fâșia nori aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite decât realizarea aleilor de acces pietonale, a spatiilor verzi si plantate si a locurilor de parcare supraterane, care obligatoriu vor fi inierbate.

Art.5- amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

-    va fi respectata limita suprafeței construibile marcate pe plan, astfel construcțiile se vor retrage :

-    min.1,90m-4,70m de la limita de nord de proprietate

-    min.2,00m de la limita de est de proprietate

-    min.15,00m de la limita de sud de proprietate

-    se interzice amplasarea construcțiilor pe limita de proprietate

-    limita suprafeței edificabile stabilita pe plan cuprinde inclusiv terasele/consolele

Art.6 - amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

-    clădirile vor respecta intre ele o distanta egala cu cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa daca fațadele au ferestre de la camerele de locuit

-    se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 536 /1997 etc.)

Art.7 - inaltimea maxima admisibila a clădirilor

-    regimul maxim de inaltime admis este P+4E

-    regimul maxim de inaltime admis este marcat pe planul U2.2-Regulament care face parte integranta din prezentul Regulament

Art,8 - aspectul exterior al clădirilor

-    aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si “eleganta”

Art.9- circulații si accese

-    reglementari sub forma de recomandare pentru circulația auto, pietonala si accese sunt cuprinse in planul U2.1-Reglementari urbanistice j

-    stabilirea altor reglementari pentru circulația auto, pietonala si accese este posibila numai cu următoarea condiție:

- pentru fiecare imobil de locuințe va fi asigurat un acces auto de min.3,50m dintr-□ circulație publica si accese pietonale

Art.10 - staționarea autovehiculelor

-    staționarea autovehiculelor se va realiza numai in spatiile special amenjate, inafara circulațiilor publice

-    numărul necesar de locuri de parcare se va calcula astfel: 1 loc de parcare/unitate locativa <100,00mp

-    zonale destinate parcării supraterane au fost stabilite in plan U2.1-Reglementari urbanistice.

Art.11 - condiții de echipare edilitara

Apa potabila

-    Orice construcție noua trebuie sa fie racordata la rețeaua publica de distribuție a apei potabile sau sa-si aiba asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Inspectoratului Sanitar.

Canalizare menajera

-    Racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație

noua.

Canalizare pluviala

-    Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publica colectoare a acestora

-    Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii

Rețele electrice, telefonice si CATV

-    Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular ca si iluminatului public, de asemenea si rețelele de telecomunicații trebuiesc introduse in subteran. In caz de imposibilitate tehnica si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de comisa ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperișurilor.

-    Branșamentele, pe cat posibil trebuiesc ascunse; in caz de imposibilitate tehnica majora, ele trebuiesc plasate la extremitățile fațadelor si vopsite in tonul fațadelor pe care se aplica.

Gaze

-    Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

Salubritate

-    Orice clădire precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevăzute cu amenajari pentru colectarea deșeurilor menajere in containere.

Art.12 - spatii libere si spatii plantate

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

-    se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase

-    spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber circulației pietonale

-    se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a spatiilor comune

-    minimum 25,00% din suprafața UTR va fi amenajata ca spațiu verde

asr

^SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

' arț.13 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

jpOȚ = mp AC /mp teren * 100)\

POT maxim = 35,00%

Art.14 - COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE AL TERENULUI

(CUT = mp ADC /mp teren)

CUT maxim 1,75

TITLUL 4 - PRESCRIPȚII SPECIALE PENTRU UTR 2-L4

ZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+4E- 5E AMPLASAMENT FORMAT DIN LOT 21+45

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Această zonă cuprinde un imobil de apartamente cu regim de inaltime D+P+4-5E.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

Ârt.1 - utilizări admise

locuințe colective cu un standard mediu si ridicat

-    amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, spatii plantate,

Art.2 - utilizări admise cu condiționări

nu este cazul

Art.3- utilizări interzise

-    se interzic alte funcțiuni care nu au fost amintite in articolele anterioare

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art.4 - amplasarea clădirilor fata de aliniament

-    aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație intre domeniul public si proprietatea privata.

-    este interzisa depășirea limitei suprafeței destinata construcțiilor, marcata in planșa de

Regulament, care constituie parte integranta a prezentului regulament.

-    retragerile de la aliniament vor fi: 5,00m de la cele doua străzi propuse conform PUD

Compozitori, situate la nord si la est de amplasament

-    este permisa ieșirea in consola a etajelor cu max 1,50m, cu condiția ca inaltimea libera de la cota trotuarului pana la consola sa nu fie mai mica de 4,00m

-    în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite decât realizarea aleilor de acces auto (rampa auto) si pietonale, a spatiilor verzi si plantate si a locurilor de parcare supraterane, care obligatoriu vor fi inierbate.

Art.Ș- amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

-    va fi respectata limita suprafeței construibile marcate pe plan, astfel construcția se va alinia la limitele de sud si de vest de proprietate

IprqTeCT 203/2007

i - limita suprafeței edificabile stabilita pe plan cuprinde inclusiv terasele/consoleie

Art.6 - amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

-    nu este cazul

Art.7 - inaltimea maxima admisibila a clădirilor

-    regimul maxim de înălțime admis este cuprins D+P+4-5E, etajul 5 retras cu 13,80m de la limita de proprietate

-    regimul maxim de inaltime admis este marcat pe planul U2.2-Regulament care face parte integranta din prezentul Regulament

Art.8 - aspectul exterior al clădirilor

-    aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si “eleganta”

Art.9- circulații si accese

-    reglementările pentru pentru circulația auto, pietonala si accese sunt cuprinse in planul U2.1-Reglementari urbanistice

Art.10 - staționarea autovehiculelor

-    staționarea autovehiculelor se va realiza numai in spatiile special amenjate, inafara circulațiilor publice, si anume in parcarea supraterana care se va amenaja in fisia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor si in parcarea subterana care se va amenaja la demisol.

-    numărul necesar de locuri de parcare se va calcula astfel: 1 loc de parcare/unitate locativa <100,00mp

Art.11 - condiții de echipare edilitara

Apa potabila

-    Orice construcție noua trebuie sa fie racordata la rețeaua publica de distribuție a apei potabile sau sa-si aiba asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Inspectoratului Sanitar.

Canalizare menajera

-    Racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație

noua.

Canalizare pluviala

.i

i


-    Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publica colectoare a acestora

-    Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii

Rețele electrice, telefonice si CATV

. - Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular ca si iluminatului public, de asemenea si rețelele de telecomunicații trebuiesc introduse in subteran. In caz de imposibilitate tehnica si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de comisa ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperișurilor.


-    Branșamentele, pe cat posibil trebuiesc ascunse; in caz de imposibilitate tehnica majora, ele trebuiesc plasate la extremitățile fațadelor si vopsite in tonul fațadelor pe care se aplica.

Gaze

-    Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

Salubritate

-    Orice clădire precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevăzute cu amenajari pentru colectarea deșeurilor menajere in containere.

Art.12 - spatii libere si spatii plantate

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate

-    se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se r evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase

-    spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor care va fi tratat ca parcare supraterana va fi obligatoriu innerbat

> SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

i--

bc Art.13 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

(POT = mp AC/mp teren * 100):

POT


= 58,20%


Art.14 - COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE AL TERENULUI

(CUT = mp ADC /mp teren)

CUT


= 4,08


TITLUL 5 - PRESCRIPȚII SPECIALE PENTRU UTR 3-L5

ZONA LOCUINȚELOR ÎNALTE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+4E- P+10E

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Această zonă cuprinde locuințe colective medii si inalte cu regim de inaltime P+4-10E.

La acestea se adaugă funcțiuni complementare celei de locuire - comerț zilnic, echipamente

publice de interes local, servicii personale, birouri pentru desfășurarea unor profesiuni liberale, amplasate la parterul imobilelor propuse de-a lungul străzii Baba Novac.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

Art.1 - utilizări admise

-    locuințe colective cu un standard mediu si ridicat

-    amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, spatii pentru sport si loisir (eventual piscina descoperita), construcții pentru echiparea tehnica

-    funcțiuni complementare locurii: comerț zilnic, echipamente publice de interes local, servicii personale, birouri pentru desfășurarea unor profesiuni liberale, amplasate numai la parterul imobileleor propuse de-a lungul străzii Baba Novac.

Art.2 - utilizări admise cu condiționări

se admite utilizarea spatiilor de la parterul clădirilor de locuit pentru funcțiuni comerciale, servicii si echipamente sociale cu condiția ca acestea sa nu aduca prejudicii funcțiunii rezidențiale si sa nu atraga un trafic excedentar semnificativ pe străzile de categoria I si II;

Broiect 203/2007

‘ &rt.3- utilizări interzise

- se interzic alte funcțiuni care nu au fost amintite in articolele anterioare

ggCTIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art.4 - amplasarea clădirilor fata de aliniament

-    aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație intre £ domeniul public si proprietatea privata.

-    este interzisa depășirea limitei suprafeței destinata construcțiilor, marcata in planșa de Regulament, care constituie parte integranta a prezentului regulament.

-    retragerile de la aliniament vor fi: 5,00m de la noua strada Baba Novac (strada care este propusa pentru lărgire conform PUD Compozitorilor), respectiv 13,00m de la limita actuala a străzii Baba Novac si min.5,00m de la strada propusa prin PUZ la est de amplasament (recomandare 13,50m, datorita inaltimii construcțiilor din prezenta documentație)

-    în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite decât realizarea aleilor de acces pietonale si a spatiilor verzi si plantate

Art.5- amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

-    va fi respectata limita suprafeței construibile marcate pe plan, astfel construcțiile se vor retrage :

iy

f 3


-    min.5,50m de la limita de vest in cazul construcțiilor amplasate de-a lungul străzii Baba Novac si min.24,40m de la limita de vest in cazul construcțiilor amplasate paralel cu zona de locuințe cu regim de inaltime P+2E

-    min.14,50m de la limita de sud de proprietate

-    se interzice amplasarea construcțiilor pe limita de proprietate

-    limita suprafeței edificabile stabilita pe plan cuprinde inclusiv terasele/consolele Art.6 - amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

-    clădirile înalte vor respecta intre ele o distanta egala cu inaltimea la comisa daca fațadele au ferestre de la camerele de locuit

,    - se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate

’    cu actele normative in vigoare (RGU /1995, OMS 536 /1997 etc.)

Art.7 - inaltimea maxima admisibila a clădirilor

-    regimul maxim de inaltime admis este cuprins intre P+4E si P+10E

-    regimul maxim de inaltime admis este marcat pe planul U2.2-Regulament care face parte integranta din prezentul Regulament

-    este interzisa depășirea regimului maxim de inaltime admis pe fiecare tronson de construcții

Art.8 - aspectul exterior al clădirilor

-    aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si “eleganta”

Art.9- circulații si accese

-    reglementari sub forma de recomandare pentru circulația auto, pietonala si accese sunt cuprinse in planul U2.1-Reglementari urbanistice

-    stabilirea altor reglementari pentru circulația auto, pietonala si accese este posibila numai in următoarele condiții:

tefoROlECT 203/2007

-    pentru fiecare imobil de locuințe va fi asigurat un acces auto de min.3,50m dintr-t0 circulație publica si accese pietonale

-    nu se vor asigura accese auto din strada Baba Novac, inafara străzii propuse tprin PUD Compozitorilor

l&rț-10' staționarea autovehiculelor

-    staționarea autovehiculelor se va realiza numai in spatiile special amenjate, inafara circulațiilor publice

-    numărul necesar de locuri de parcare se va calcula astfel: 1 loc de parcare/unitate locativa <100,00mp

-    zonale destinate parcării supraterane si subterane au fost stabilite in plan U2.1-Reglementari urbanistice.

II '■

T Art.11 - condiții de echipare edilitara

Apa potabila

-    Orice construcție noua trebuie sa fie racordata la rețeaua publica de distribuție a apei potabile sau sa-si aiba asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Inspectoratului Sanitar.

Canalizare menajera

-    Racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație

noua.

Canalizare pluviala

-    Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publica colectoare a acestora

-    Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii

Rețele electrice, telefonice si CATV

-    Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular ca si iluminatului public, de asemenea si rețelele de telecomunicații trebuiesc introduse in subteran. In caz de imposibilitate tehnica si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de cornișa ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperișurilor.

-    Branșamentele, pe cat posibil trebuiesc ascunse; in caz de imposibilitate tehnica majora, ele trebuiesc plasate la extremitățile fațadelor si vopsite in tonul fațadelor pe care se aplica.

Gaze

-    Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

Ij


Salubritate

-    Orice clădire precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevăzute cu amenajari pentru colectarea deșeurilor menajere in containere.

Art.12 - spatii libere si spatii plantate

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

- - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase

-    spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber circulației pietonale

-    se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a spatiilor comune

-    minimum 20,00% din suprafața UTR va fi amenajata ca spațiu verde

LqECTIUNEA 111: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Art.13 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

(POT - mp AC/mp teren * 100):

POT maxim “ 35,00%

Art.14 - COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE AL TERENULUI

"(CUT = mp ADC/mp teren)

CUT maxim 3.85

întocmit,

urb.stag. Simona Tarsoaga

Verificat, arh. Felix Arsene

s.c. KALINIA PROIECT s.r.l. Constanta

MEMORIU JUSTIFICATIV

•    Capitolul 1 - Date generale

•    Capitolul 2 - Situația existenta

•    Capitolul 3 - Propuneri

•    Capitolul 4 - Concluzii__

CAPITOLUL 1    DATE GENERALE

DENUMIREA OBIECTIVULUI : PLAN URBANISTIC ZONAL

MODIFICARE HCLM NR. 588/2005 PRIN SCHIMBARE DE DESTINAȚIE (DIN ZONA ZIS 2 IN ZONA LOCUINȚE)

SI REGIM DE ÎNĂLȚIME

. LOCALITATEA:    CONSTANTA, STRADA BABA NOVAC, ZONA COMPOZITORI,

LOT 21+45, 56,58,59,60

.    FAZA:    P.U.Z.

.    BENEFICIAR:    BARBU PARASCHIVA

.    PROIECTANT GENERAL: S.C. KALINIA PROIECT S.R.L.

.    DATA ELABORĂRII:    NOIMEBRIE 2007

1.1 OBIECTUL LUCRĂRII

Obiectul proiectului consta in modificarea reglementarilor din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic de Detaliu Zona Compozitorilor-Baba Novac si elaborarea soluției urbanistice, pentru realizarea unui ansamblu de locuințe colective cu regim de inaltime cuprins intre P+4-10E, in vederea obținerii aprobării de către Consiliului Local al municipiului Constanta.

Amplasamentele studiat prin PUZ fac parte din zona aferenta PUD-ZONA COMPOZITORILOR, si conform acestuia se incadreaza in doua unitati teritoriale de referința: UTR-ZIS2- zona instituții, servicii, comerț si echipamente publice, cu regim de inaltime P+2-3E+M, POT=80,00% si UTR-ZL1 -zona locuințelor individuale/colective cu max P+2E+M, POT=35-50%, CUT=1,4-2.

Se dorește modificarea HCLM 588/2005, in sensul schimbării de destinație pentru doua amplasamente situate in zona ZIS2, unul format din loturile 56,59,60, celalalt reprezentat de lotul 58, precum si modificarea regimul de inaltime pentru lotul 21+45 situat in zona L1, de la P+2E+M la P+4-,5E.

Planul urbanistic aprobat este necesar pentru trecerea la elaborarea documentației tehnico economice, in baza careia beneficiarul urmează sa solicite eliberarea autorizației de construire.

Amplasamentul lucrării este situat în Constanta, in zona Compozitorilor, pe strada Baba Novac.

Documentația prezenta isi propune următoarele:

-    Modificarea reglementarilor din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic de

Detaliu Zona Compozitorilor-Baba Novac, referitoare la amplasamentele care fac obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal, si stabilirea altor reglementari ce vor asigura potențialul urbanistic al zonei prin ocuparea terenului cu funcțiuni compatibile cu cele existente.

-    Corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele deja existente in zona.

" Pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a clădirilor noi cu construcțiile existente.

^ÎNCADRAREA IN LOCALITATE

Investițiile, constând in construirea a doua ansambluri formate din mai multe imobile cu regim de jnaltime cuprins intre P+4-10E, precum si construirea unui imobil izolat P+4-5E, cu funtiune rezidențiala, se vor realiza pe trei amlasamente formate din mai multe loturi, toate aflate in proprietatea beneficiarei Barbu Paraschiva.

In prezent, cele trei amplasamente sunt libere de construcții.

Amplasament format din loturile 56,59,60,

S totala =12696,29mp(conform actelor si măsurătorilor). Vecinii sunt:

1.    Lot 56, nr.cadastral 10928/56, S=10.209,47mp

>, -La nord: strada Baba Novac

-La est: lot 55, drum

-La sud: lot 39

-La vest: lot 56

Terenul este liber de construcții.

2.    Lot 59, nr.cadastral 10928/59, S=2.074,61mp

-La nord: strada Baba Novac

-La est: lot 56

-La sud: lot 58

-La vest: parcare si lot 60

Terenul este liber de construcții.

3.    Lot 60, nr.cadastral 10928/60, S=412,21mp

-La nord: strada Baba Novac

-La est: lot 59

-La sud: lot 59

-La vest: parcare

Terenul este liber de construcții.

Amplasament format din lotul 58,

S=3942,32mp(conform actelor si măsurătorilor). Vecinii sunt:

-La nord: parcare si lot 59

-La est: lot 59

-La sud: lot 38, lot 39

-La vest: strada x propusa prin PUD Compozitori Amplasamentul studiat este liber de construcții.

Amplasament format din loturile 21+45,

S=524,28mp (conform actelor si măsurătorilor). Vecinii sunt:

-La nord: strada propusa

-La est: strada propusa

-La sud: lot 16

-La vest: lot 20+43

Amplasamentul studiat este liber de construcții.

CAPITOLUL 2    SITUAȚIA EXISTENTA

2.1 REGIMUL JURIDIC

Toate cele trei amplasamente studiate sunt formate din loturi proprietate privata a beneficiarei Barbu Paraschiva, conform act de dezmenbrare nr. 5556/7 octombrie 2005, B.N.P. FLORIN VISAN.

PROIECT 203/2007 .

2JÂNAL1ZA GEOTEHNICA

Generalități:

Pe amplasament nu se semnalează accidente de teren de genul prăbușirilor sau alunecărilor, care sa pună in pericol stabilitatea viitoarelor construcții.

Adâncimea maxima de inghet pentru zona Constanta este, conform STAS6054/77, de 0.80m.

Din punct de vedere macroseismic, potrivit STAS11100/1-77, amplasamentul se gaseste in zona cu grad “7”de intensitate, iar conform normativului P100/92, in zona seismica “E”, cu Ks=0.12 si perioada de colt Tc=0.7sec.

Pentru fazele următoare de proiectare se va realiza un studiu geotehnic amanuntit pentru a stabili soluția optima de fundare.

2.3    ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Zona studiata se afla in partea central-vestica a Mun. Constanta, in zona Energia.

Zona aferenta cartierului Compozitorilor a fost impartita in mai multe unitati teritoriale de referința conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic. Astfel funcțiunile propuse in zona sunt: locuire individuala/colectiva, ehipamente publice, servicii, funcțiuni comerciale, invatamant, culte etc.

Regimul de inaltime propus in zona este cuprins intre P+2E+M-P+3E+M.

O parte din loturile existente in zona au fost construite.

Amplasamentele studiate fac parte din UTR ZIS 2 - subzona instituții, comerț, servicii si echipamente publice si din ZL1 - subzona locuințelor individuale/colective pe lot cu max P+2E+M.

Având in vedere ca beneficiarul dorește modificarea reglementarilor referitoare la funcțiune, regim de inaltime, si CUT pentru cele trei amplasamente studiate, este necesara intocmirea documentației PUZ, conform legii nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea legii nr.350/250 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

Amplasamentele studiate sunt libere de construcții.

2.4    CAI DE COMUNICAȚII

Amplasamentele studiate au aces auto direct din strada Baba Novac si din străzile propuse conform PUD Compozitori.

Circulația principala in zona se realizează pe strada Baba Novac.

2.5    ECHIPAREA EDILITARA

In zona exista instalație de termoficare, conform aviz s.c. Electocentrale București s.a., nr.5498/31.10/2007.

In zona exista instalații de telecomunicații, conform aviz Romtelecom s.a., nr.1522/2007.

In lotizarea existenta nu exista rețele de alimentare cu apa, dar zona exista rețele de almentare cu apa pe strada Baba Novac si in zona Energia, conform aviz s.c. Raja s.a. Constanta, nr.356/13.11.2007.

In zona nu exista rețele termice si sanitare, conform aviz Regia autonoma de distribuire a energiei termice, nr.8667/01.11.2007.

CAPITOLUL 3    PROPUNERI

3.1 ELEMENTE DE TEMA

A. AMPLASAMENT FORMAT DIN LOTURILE 56,59,60

Pe acest amplasamentul se propune construirea unui ansamblu de locuințe colective format din mai multe imobile cu regim de inaltime cuprins intre P+4E si P+10E.

Tema de proiectare prevede:

I .j . Ansamblu rezidențial format din 8 imobile- blocuri apartamente cu subsol comun

-1.un imobil de apartamente cu regim de inaltime P+10E, amplasat in partea de nord, la strada Baba Novac, langa lotul de colt nr.57.

Suprafața construita = 485,50mp Suprafața desfasurata=5340,50mp Parterul va avea funcțiune comerciala.

Nr. Apartamente/nivel=4

t Total apartamente/bloc=40

-2.2 imobile de apartamente cu regim de inaltime P+8E, amplasate in partea de nord, la

strada Baba Novac, in continuarea blocului cu regim de inaltime P+10E Suprafața construita/bloc = 340,00mp =>680,00mp Suprafața desfasurata=3060,00mp=>6120,00mp Parterul celor doua imobile va avea funcțiuni comerciale.

Nr. Apartamente/nivel/bloc=3

Total apartamente/bloc=24

-3.2 imobile de apartamente cu regim de inaltime P+6E, amplasate in partea de nord, la strada Baba Novac, intre blocurile cu regim de inaltime P+8E si P+10E.

Suprafața construita/bloc =260,00mp =>520,00mp Suprafața desfasurata=1560,00mp=>3120,00mp Parterul celor doua imobile va fi liber.

Nr. Apartamente/nivel/bloc=2

Total apartamente/bloc=12

-4.1 imobil de apartamente cu regim de inaltime P+8E, amplasat in partea de sud-est, la strada propusa intre amplasamentul studiat si zona ANL..

Suprafața construita =416,15mp Suprafața desfasurata=3745,35mp Nr. Apartamente/nivel =4 Total apartamente/bloc=36

-5.1 imobil de apartamente cu regim de inaltime P+6E, amplasat in partea de sud-est, la strada propusa intre blocul cu regim de inaltime P+8E si cel cu regim de inaltime P+4E.

Suprafața construita =572,29mp Suprafața desfasurata=4006,03mp Nr. Apartamente/nivel =4 Total apartamente/bloc=28

-6.1 imobil de apartamente cu regim de inaltime P+4E, amplasat in partea de sud, la strada propusa intre blocul cu regim de inaltime P+8E si cel cu regim de inaltime P+4E.

Suprafața construita =469,28mp Suprafața desfasurata=2346,40mp Nr. Apartamente/nivel =4 Total apartamente/bloc=20

Suprafața construita la sol a tututor imobilelor=3143,57mp Suprafața desfasurata totala=31976,08mp (inclusiv subsoluri).

Nr. Total de apartamente propus~236

2    - Parcare subterana

S-a propus realizarea unei parcari subterane cu doua etaje si o suprafața de 5090,OOmp, care va putea asigura 168 locuri de parcare/nivel.

S desfasurata parcare=10180,00mp Nr. locuri de parcare propus=336

3    - Parcare suprateana

Pentru asigurarea locurilor de parcare necesare pentru spatiile comerciale, vizitatori sau staționare de scurta durata se propune amenjarea la sol a 65 locuri de parcare.

j^TCirculatii auto si pietonale pe amplasament

h - pentru asigurarea circulației auto pe amplasament se propune realizarea unei noi circulații f; auto-alee de 7,00m (3,5m/fir/sens) care sa asigure accesul auto pe amplasament, atat la parcarea subterana cat si la cea supraterana. Acesta alee va avea acces auto auto

intrare/iesire din/in strada propusa la est de amplasament, conform PUD Compozitori.

-    pentru staționarea autoturismelor pe amplasament se propune realizarea unei parcari supraterane cu 65 locuri amplasate adiacent aleii auto propuse.

-    Pentru asigurarea ciculatiei pietonale pe amplasament s-a propus un sistem de alei si platforme pietonale

5    - Zona de joaca pentru copii

-    se propune realizarea unei zone de joaca in centrul amplasamentului studiat, zona care va avea o suprafața de ~450,00mp

-    zona va fi amenjata cu, nisip, mobilier (banei, jucării)

6    - Spatii verzi si platate amenjate    \

, \

-    se propune amenjarea de spatii verzi si plantate de mai multe categorii: zone vegetație joasa tip peluza, zone platate cu amenjari speciale, aliniamente de arbori cu rol de protecție, arbori speciali

-    zona verde propusa va ocupa minim 20% din suprafața totala a amplasamentului

BILANȚ TERITORIAL PE AMPLASAMENTUL STUDIAT - PROPUNERE

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA

%

CONSTRUCȚII PROPUSE

3143,57 mp

24,75%

CIRCULAȚII, DIN CARE:

6076,52 mp

47,86%

CIRCULAȚII AUTO

2296,42 mp

CIRCULAȚII PIETONALE

2980,10 mp

PARCARE SUPRATERANA

800,00 mp

SPATII VERZI SI PLANTATE

3023,90 mp

23,82%

ZONE DE LOISIR

452,30 mp

3,57%

TOTAL

12696,29 mp

100,00%

B. AMPLASAMENT FORMAT DIN LOTURUL 58

Pe acest amplasament se propune construirea unui ansamblu de locuințe colective format din 2 imobile cu funcțiunea de blocuri apartamente cu regim de înălțime P+4E.

Tema de proiectare prevede:

1.- Ansamblu rezidențial format din 2 imobile- blocuri apartamente

- celedoua imobile de apartamente au regim de inaltime P+4E, si sunt formate din trei tronsoane, cele din capat cu regim de inaltime P+4E, cel din mijloc cu regim de inaltime P+2E.

Suprafața construita /imobil = 423,47mp Suprafața desfasurata/imobil=1971,35mp Nr. Apartamente/imobil=23

Suprafața construita totala = 846,94mp Suprafața desfasurata totala=3942,70mp Nr. Apartamente total=46

2 - Parcare suprateana

Pentru asigurarea locurilor de parcare necesare pentru blocurile de apartamente propuse se propune realizarea unei parcari supraterane cu 46 locuri de parcare.

II _ 55

■k^OÎECT 203/2007

MKJDirculatii auto si pietonale pe amplasament

■|A - Accesul auto pe amplasament se va realiza pe latura de vest a amplasamentului studiat, din ■I'. strada X propusa conform PUD Compozitori.

-    pentru staționarea autoturismelor pe amplasament se propune realizarea unei parcari supraterane cu 46 locuri amplasate adiacent aleilor auto propuse pe amplasament.

-    Pentru asigurarea ciculatiei pietonale pe amplasament s-a propus un sistem de alei si K. platforme pietonale

Bli- Zona de joaca pentru copii

- se propune realizarea unei zone de loisir si joaca pentru copii in centrul amplasamentului »t studiat, zona care va avea o suprafața de ~375,45mp

a 5 - Spatii verzi si platate amenjate

■    - se propune amenjarea de spatii verzi si plantate de mai multe categorii: zone vegetație joasa

9 tip peluza, zone platate cu amenjari speciale, aliniamente de arbori cu rol de protecție, arbori speciali 9    - zona verde propusa va ocupa minim 25% din suprafața totala a amplasamentului

3 BILANȚ TERITORIAL PE AMPLASAMENTUL STUDIAT - PROPUNERE

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA

%

CONSTRUCȚII PROPUSE

846,94 mp

21,48%

CIRCULAȚII, DIN CARE:

1430,32 mp

36,28%

CIRCULAȚII AUTO

455,32 mp

CIRCULAȚII PIETONALE

400,00 mp

PARCARE SUPRATERANA

575,00 mp

SPATII VERZI SI PLANTATE

1289,61 mp

32,72%

ZONE DE LOISIR

375,45 mp

9,52%

TOTAL

3942,32mp

100,00%

ț C. AMPLASAMENT FORMAT DIN LOTURUL 21+45

i/ ••

I ;

S j Pe acest amplasament se propune construirea unui imobil cu functiunea.de bloc apartamente si | ; regim de inaltime D+P+4-5E.

Tema de proiectare prevede:

1.-Imobil apartamente D+P+4-5E

Suprafața construita = 305,17mp

Suprafața desfasurata =2446,74mp

Nr. Apartamente=28

2 - Parcare suprateana

Pentru asigurarea locurilor de parcare necesare pentru blocul de apartamente propus se propune realizarea unei parcari supraterane cu 12 locuri de parcare amplasate adiacent străzilor propuse la nord si la est de amplasament.

3 - Parcare subterana

Pentru completarea locurilor de parcare necesare pentru blocul de apartamente propus se propune amenajarea la demisol a 8 locuri de parcare dublu etajate.

Total locuri de parcare in demisol=16.

: PROIECT 203/2007

Ț- Circulatii auto si pietonale pe amplasament

-    Accesul auto la parcarea supraterana se va realiza pe laturile de nord si de est ale ;; amplasamentului din străzile propuse conform PUD Compozitori.

-    Accesul auto la parcarea propusa la demisolul construcției se va realiza prin intermediul unei rampe pe latura de est a construcției.

-    pentru staționarea autoturismelor pe amplasament se propune realizarea unei parcari supraterane cu 12 locuri amplasate adiacent celor doua străzi vecine amplasamentului.

BILANȚ TERITORIAL PE AMPLASAMENTUL STUDIAT - PROPUNERE

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA

%

CONSTRUCȚIE PROPUSA

305,17 mp

58,20%

CIRCULAȚII, DIN CARE:

207,50 mp

39,57%

RAMPA AUTO

30,00 mp

CIRCULAȚII PIETONALE

27,05 mp

PARCARE SUPRATERANA

150,00 mp

SPATII VERZI SI PLANTATE

11,61 mp

2,23%

TOTAL

524,28mp

100,00%

3.2    ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

5

- i încadrarea amplasamentului in schema tramei majore

. | Amplasamentele studiate au accese auto intrare/iesire din/in străzile propuse conform PUD Compozitori, de unde se poate realiza legătură auto cu b-dul Baba Novac.

1 Circulația pietonala si auto

Circulația auto si pirtonale propuse au fost descrise in capitolul anterior.

3.3    SISTEMATIZARE VERTICALA

La elaborarea soluției de sistematizare se vor avea in vedere :

-    Stabilirea unor cote verticale convenabile pentru construcțiile propuse corelate cu cotele terenului existent;

-    Asigurarea unor secțiuni convenabile pentru circulația in incinta;

' - Asigurarea pantelor necesare evacuării apelor de suprafața si subterane.

? .

; J 3.4 REGIMUL DE ALINIERE SI DISTANTE FATA DE VECINI j A. AMPLASAMENT FORMAT DIN LOTURILE 56,59,60

Ansamblul rezidențial propus se va retrage de limitele de proprietate astfel:

-    5,00m de la limita de nord

-    14,50m de la limita de sud

13,50m (5,00m conform PUD Compozitori) de la limita de est de proprietate

-    5,50m de la limita de vest in cazul blocurilor amplasate la strada Baba Novac si 24,40m in cazul ansamblului format din trei blocuri amplasat la sud

Distanta dintre cele doua zone contruite propuse nu va fi mai mica de 19,00m.

B. AMPLASAMENT FORMAT DIN LOTUL 58

Ansamblul rezidențial propus se va retrage de limitele de proprietate astfel:

1,90-4,77m de la limita de nord

PROIECT 203/2007

17,70m de la limita de sud

2,00 de la limita de est de proprietate

'    "    5,00m de la limita de vest de proprietate.

S    Distanta dintre cele doua imobile propuse nu va fi mai mica de 8,30m.

- HI C. AMPLASAMENT FORMAT DIN LOTUL 21+45

ș    --

*    Imobilul propus se va alinia la limitele de sud si de vest de proprietate si se va retrage 5,00m de la

< K limitele de est si de nord (de la aliniament). Etajele 1-4 vor ieși in consola 1,50m peste parterul ,    construcției propuse, iar etajul 5 se va retrage 13,80m de la limita de nord de proprietate.

j l|B 3.5 REGIMUL DE ÎNĂLȚIME

Regimul de înălțime propus este curpins intre D+P+4E si S+P+10E, conform plan U2.1-kSL Reglementari urbanistice si U2.2-Regulament de urbanism.

H 3.6 MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI

A. AMPLASAMENT FORMAT DIN LOTURILE 56,59,60

r/M COEFICIENT! URBANISTICI PENTRU AMPLASAMENTUL STUDIAT-PROPUNERE REGIM DE ÎNĂLȚIME 2S+P+4E-10E

S TEREN

Din acte

Din măsurători

lot 56

10209,47mp

10209,47mp

lot 59

2074,61 mp

2074,61 mp

lot 60

412,21mp

412,21mp

S TOTAL

12696,29MP

12696,29MP

EXISTENT

PROPUS

SC

0,00 mp

3143,57 mp

SD

0,00 mp

31976,08 mp

P.O.T.

0,00%

24,75%

C.U.T.

0

2,02

B. AMPLASAMENT FORMAT DIN LOTUL 58COEFICIENT! URBANISTICI PENTRU AMPLASAMENTUL STUDIAT-PROPUNERE

REGIM DE ÎNĂLȚIME P+4E

S TEREN

Din acte = 3942,32 mp

Din măsurători = 3942,32 mp

EXISTENT

PROPUS

SC

0,00 MP

846,94 mp

SD

0,00 MP

3942,70 mp

P.O.T.

0,00%

21,48%

C.U.T.

0,00

1,00


C. AMPLASAMENT FORMAT DIN LOTURILE 21+45

REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+4-5E

l COEFICIENT! URBANISTICI PENTRU AMPLASAMENTUL STUDIAT-PROPUNERE

S TEREN

Din acte = 524,28mp

Din măsurători = 524,28mp

EXISTENT

PROPUS

SC

0,00 mp

248,00 mp

PROIECT 203/2007.

SD

0,00 mp

744,00 mp

P.O.T.

0,00%

47,30%

C.U.T.

0

1,42


| 3.7 ECHIPAREA EDILITARA

5    Alimentarea cu apa, canalizarea apelor uzate menajere, alimentarea cu energie electrica,

;;telefonia si alimentarea cu gaze naturale se vor realiza din instalațiile existente in zona.

L-:-

|CAPITOLUL 4_CONCLUZII

k CONCLUZII

f    1

1    Realizarea obiectivului propus va imbunatati calitatea zonei in care se afla amplasamentul

| propus, fiind compatibil cu caracterul ei funcțional.

Obiectivul propus prin structura, finisaje si funcționalitate se va ridica la nivelul actual al cerințelor privind calitatea.

întocmit,

Urb. Simona Tarsoaga


^erifișâ Arh. FeliXlArșe

s.c. KALINI^^ROlECT s^rîv Conf î

%

9

- KALINIA PROIEC T s.r.l. - STR. SABINELOR NR. N23, CONSTANTA 8700

tel/fax 041 831 222