Hotărârea nr. 568/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal AMPLASARE SKID GPL, str. Oborului nr. 46, teren in suprafata de 390 mp, proprietate S.C. GENERAL TAXI S.A.

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

AMPLASARE SKID GPL,  str. Oborului nr. 46, teren în suprafaţă de 390 mp, proprietate S.C. GENERAL TAXI S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.11.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalAMPLASARE SKID GPL, str. Oborului nr. 46, teren în suprafaţă de 390 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul ENEL ELECTRICA nr.7021754 /2007.

               Terenul, identificat cu nr. cadastral 10993, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 32527 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 3125/2003 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate S.C. GENERAL TAXI S.A în baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria CT, nr. 0022, emis de Consiliul Judeţean Constanţa la data de 02.04.1996 , este închiriat către  S.C. AUTO GAZ TRADING S.R.L. in baza contractului de închiriere nr. 1302/15.07.2002 şi a actului adiţional nr. 418/2007.

 Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, S.C. GENERAL TAXI S.A, S.C. AUTO GAZ TRADING S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.568/23.11.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 109984/29.08.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de S.C. AUTO GAZ TRADING S.R.L. privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal AMPLASARE SKID GPL, str. Oborului nr. 46, teren în suprafaţă de 390 mp,  proprietate S.C. GENERAL TAXI S.A.

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul situat in municipiul Constanţa, în suprafaţă de 390mp, identificat cu nr. cadastral 10993, este proprietate S.C. GENERAL TAXI S.A în baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria CT, nr.22, emis de Consiliul Judeţean Constanţa la data de 02.04.1996 , teren închiriat către  S.C. AUTO GAZ TRADING S.R.L. in baza contractului de închiriere nr. 1302/15.07.2002..

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona ZRL 2a, corespunzătoare locuinţelor individuale şi colective mici în regim maxim de înălţime P+2E, situate în afara perimetrelor de protecţie, conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 390 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Oborului cu o deschidere de 20,50 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unor lucrări de amplasare a unui Skid GPL . Construcţia va fi una nepermanentă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. propus = 1,27 %                      C.U.T. propus = 0,12

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.1511 /2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr.198 /2007                                                  - Aviz  Brigada Pompieri nr.30627/2007

- ENEL ELECTRICA nr.7021754 /2007                   - Aviz Sanitar nr.2-6953/2007

- ROMTELECOM nr.763/2007                                  - Aviz Mediu nr.4600RP/2007

- ELECTROCENTRALE nr.2774/2007                    - Aviz Comisia de Circulatie nr.1794 A/ /2007         

- RADET nr.2257/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalAMPLASARE SKID GPL, str. Oborului nr. 46, teren în suprafaţă de 390 mp,  proprietate S.C. GENERAL TAXI S.A.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


P.U.Z.


PLAN

URBANISTIC * ZONAL


AMPLASARE SKIDGPL

A3 REGLEMENTARI

LEGENDA


LIMITA ZONEI STUDIATE


EZZ3 LIMITA TERENULUI STUDIAT

LIMITA TERENULUI ÎNCHIRIAT DE S.C. AUTO GAZTRADINGS.R.L.

LIMITA TERENULUI PROPRIETATE S.C. GENERAL TAXI S.A.

REGLEMENTARI


CONSTRUCȚIE PROPUSA A SE SUPRAETAJA SI REFATADIZA CAROSABIL

TROTUARE SI ALEI PIETONALE SPATII VERZI CONSTRUCȚII VECINE REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM ACCES IN CLĂDIRE


©, proiect t :OMPANY «NSTRUCT ’


Bf.: S.C. AUTO GAZ TRAOffiG S.R.L.

Adresa: Str. Oborului, nr. 46


Pr nr


Administrator

Arh.O.Nochiu

f) *

Proiectat

Arh.O Nachiu o

Desenat

Ing. Lucian Mata

r 1- J

1

I f

Sc 1:500

DAT*

35/37


AMPLASARE SKID GPL


REGLEMENTARI


FAZA

P.U.Z


PI. A3