Hotărârea nr. 567/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E, str. Dobrogei nr. 29, teren in suprafata de 176,30 mp, proprietate SC AGRO MICH SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E,

str. Dobrogei nr. 29, teren în suprafaţă de 176,30 mp,

proprietate SC AGRO MICH SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.11. 2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E, cu asigurarea a 4 locuri de parcare la demisol, str. Dobrogei nr. 29, teren în suprafaţă de 176,30 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12433, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 52638 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 57664/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC AGRO MICH SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2476/2006 autentificat de notar public Florin Vişan.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC AGRO MICH SRL,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.567/23.11.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 119408 / 16.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC AGRO MICH SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E, str. Dobrogei nr. 29, teren în suprafaţă de 176,30 mp, proprietate SC AGRO MICH SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12433, este proprietate SC AGRO MICH SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2476/2006 autentificat de notar public Florin Vişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil care se va desfinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 176,30 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Dobrogei cu o deschidere de 8,30 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+2-3E cu destinaţia de locuinţe – 4 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 4 locuri de parcare la demisol.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 4,50 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+2-3E.

P.O.T. existent = 48,42 %                   C.U.T. existent = 0,48

P.O.T. propus = 68 %                         C.U.T. propus = 3,26

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2200 şi 4018/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu însorire

- Reglementări edilitare sc. 1:500                               - Viza Birou Cadastru

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30724/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 8394/2007

- Aviz Mediu nr. 5297 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1819/2007

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr.831/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E, str. Dobrogei nr. 29, teren în suprafaţă de 176,30 mp, proprietate SC AGRO MICH SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT             


PLAN de ÎNCADRARE IN ZONA :

© 'PUZ

PLAN URBANISTIC ZONAL


OBIECTIV : CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE " D+P+3E retras " AMPLASAMENT : CONSTANTA , str. DODROGEI nr. 29 . beneficiar S.C. AGRO-MICH S.R.L.


REGLEMENTARI


LEGENDA:


LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERENULUI STUDIAT CONSTRUCȚIE PROPUSA

CONSTRUCȚII MENȚINUTE TEREN LIBfeR NECONSTRUIT CIRCULATA CAROSABILE si ALEI de ACCES ACCESE PRINCIPALE


SUPRAFAȚA

SUPRAFAȚA

SUPRAFAȚA


176.30mp 116.85mp 567.85mp

P.O.T. PROPUS

C.U.T. PROPUS - 3.26

S.C. PLANDESIGN S.R.L. gft." ESTETIC DESIGN " S.R.L.


C.ARH. LIVIU SCURTULESCU


DESENAT;


ING. SAVIN NARCIS


PLAN de SITUAȚIE REGLEMENTARI


FAZA

P.U.Z.


DATA:

aug.2007


SCARA

1:600 1:6000