Hotărârea nr. 566/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – SHOW-ROOM si SEDIU FIRMA, bd. IC Bratianu nr. 145, teren in suprafata de 430 mp, proprietate SC ZAC CONSTRUCT GRUP SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – SHOW-ROOM şi SEDIU FIRMĂ,

bd. IC Brătianu nr. 145, teren în suprafaţă de 430 mp,

proprietate SC ZAC CONSTRUCT GRUP SRL

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.11.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – SHOW-ROOM şi SEDIU FIRMĂ, cu asigurarea a 18 locuri de parcare la demisol, bd. IC Brătianu nr. 145, teren în suprafaţă de 430 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu condiţia respectării avizului ENEL ELECTRICA nr. 7023159/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 101108, este proprietate SC ZAC CONSTRUCT GRUP SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1500/2007 autentificat de notar public Ciprian Alexandrescu.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC ZAC CONSTRUCT GRUP SRL,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.566/23.11.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 148613 / 06.11.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC ZAC CONSTRUCT GRUP SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – SHOW-ROOM şi SEDIU FIRMĂ, bd. IC Brătianu nr. 145, teren în suprafaţă de 430 mp, proprietate SC ZAC CONSTRUCT GRUP SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 101108, este proprietate SC ZAC CONSTRUCT GRUP SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1500/2007 autentificat de notar public Ciprian Alexandrescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află două construcţii care se vor desfiinţa conform AD nr. 151/2007.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 430 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. IC Brătianu cu o deschidere de 14,45 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+3E cu destinaţia de parcare la demisol, show-room la parter şi etajul I, birouri la etajele II şi III. Proiectul propune amenajarea a 18 locuri de parcare la demisolul construcţiei.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 8 m de la stradă – la nivelul parterului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+3E.

P.O.T. existent = 22,32 %                               C.U.T. existent = 0,22

P.O.T. propus = 87 %                                     C.U.T. propus = 2,98

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4070/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500                  

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 301/31737/2007                           - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30717/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7023159/2007       - Aviz Sanitar nr.2- 14709/2007

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1863/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – SHOW-ROOM şi SEDIU FIRMĂ, bd. IC Brătianu nr. 145, teren în suprafaţă de 430 mp, proprietate SC ZAC CONSTRUCT GRUP SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

s .......


co


co


s

CO


strada I.C. Bratianu


<*>


Suprafața teren conform acte = 430 mp

Suprafața teren conform măsurători = 423 mp Suprafața construcții existente ce |se vor desființa =96 mp

Suprafața construita la sol =365 mp

Suprafața desfasurata = 1285 mp

POT existent = 22,32% CUT existent = 0,22

POT propus =84 % CUT propus ==2,98


acces parcaj la damltol


co


REGIM DE ALINIERE DIN AX I.C. BRATIANU


x

/


locuința PARTER


locuința PARTER


pitar

ptMoni


'^parcai la ^nivelul demisolului


10.45


Imobil

D+P+3E


10.45


CM


CM


10.45


1440


14 425


prop RAC (ALA ION locuința PARTER


1 50


</>


° A ^HITECTURA o o DESIGN o

MCMPROIECT

7/CONSULTANȚA CONSTRUCȚJIo


întocmit arh.MEMET DAN


Scara

1:200


IMOBIL D+P+3E

>M SI SEDIU FIRMA

litatea C-TA , str I.C. Bratianu

Beneficiar S.C. ZAC CONSTRUCT GRUP

Denumirea planșei


ja planșei DETALIU


REGLEMENTARI


Sef proiect arh.MEMET DAN ^ Data 10.2007 IFaza PUZ iPlansanrA8