Hotărârea nr. 565/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE IMOBIL S+P+3E – BIROURI si LOCUINTE in IMOBIL BIROURI S+P+2E, str. Strajerului nr. 24-26, teren in suprafata de 626,33 mp, proprietate SC NORTH STAR SHIPING SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

TRANSFORMARE IMOBIL S+P+3E –

BIROURI şi LOCUINŢE în IMOBIL BIROURI S+P+2E,

str. Străjerului nr. 24-26, teren în suprafaţă de 626,33 mp,

proprietate SC NORTH STAR SHIPING SRL

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.11.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuTRANSFORMARE IMOBIL S+P+3E – BIROURI şi LOCUINŢE în IMOBIL BIROURI S+P+2E, cu asigurarea a 16 locuri de parcare în inicintă, str. Străjerului nr. 24-26, teren în suprafaţă totală de 626,33 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafaţă totală de 626,33 mp, este proprietate SC NORTH STAR SHIPING SRL după cum urmează:

-          terenul în suprafaţă de 403 mp, identificat cu nr. cadastral 8753, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr.24807 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 9564/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 32195/1995 autentificat de fostul Notariat de Stat al Judeţului Constanţa şi actului adiţional la statutul si contractul de societate al SC NORTH STAR SHIPING SRL, autentificat sub nr. 140/1997 la biroul notarului public Mariana Lambrino;

-           terenul în suprafaţă de 223,33 mp,  identificat cu nr. cadastral 5927/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 14984 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 9568/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 175/2001 autentificat de notar public Borună Chiraţa şi actului adiţional nr. 140/1997 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC NORTH STAR SHIPING SRL,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.565/23.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 138033 / 16.11.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC NORTH STAR SHIPING SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE IMOBIL S+P+3E – BIROURI şi LOCUINŢE în IMOBIL BIROURI S+P+2E, str. Străjerului nr. 24-26, teren în suprafaţă de 626,33 mp, proprietate SC NORTH STAR SHIPING SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă totală de 626,33 mp, identificat cu nr. cadastral 18248, este proprietate SC NORTH STAR SHIPING SRL după cum urmează:

-          terenul în suprafaţă de 403 mp conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 32195/1995 autentificat de fostul Notariat de Stat al Judeţului Constanţa şi actului adiţional la statutul si contractul de societate al SC NORTH STAR SHIPING SRL, autentificat sub nr. 140/1997 la biroul notarului public Mariana Lambrino;

-           terenul în suprafaţă de 223,33 mp conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 175/2001 autentificat de notar public Borună Chiraţa şi actului adiţional nr. 140/1997 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 626,33 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Străjerului cu o deschidere de 20 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune schimbarea destinaţiei etajelor 1 şi 2 la imobilul autorizat cu AC nr. 885/1996 şi 1176/2006 din locunţe în birouri. Funcţiunea de birouri aprobată la parterul clădirii se menţine. De asemenea, se va renunţa la edificarea etajului 3 autorizat anterior. Micşorarea POT se datorează măririi suprafeţei de teren, ulterior eliberării AC nr. 885/1996. Proiectul propune amenajarea a  16 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+2E.

P.O.T. autorizat = 59,92 %                             C.U.T. autorizat = 2,53

P.O.T. propus = 38,55 %                                C.U.T. propus = 1,39

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3228/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500                  

- Partiu

- Faţade

 

Avize                                      

- Aviz  Brigada Pompieri nr.30720 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 12889/2007

- Aviz Mediu nr. 7529 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1884/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu TRANSFORMARE IMOBIL S+P+3E – BIROURI şi LOCUINŢE în IMOBIL BIROURI S+P+2E, str. Străjerului nr. 24-26, teren în suprafaţă de 626,33 mp, proprietate SC NORTH STAR SHIPING SRL

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


Suprafața teren conform acte =626t33 m Suprafața teren conform măsurători = 622mp Suprafața construita autorizata Sc=241 48 mp (realizata)

Suprafața desfasurata autorizata Sd=l021,80 mp

Suprafața desfasurata ce se va realiza = 874,32 mp POT autorizat = 59,92 % POT propus =38,55%

CUT autorizat =2 53 CUT propus =1,39

*Nota - modificările de POT si CUT se datoreaza măririi suprafeței de teren si a renunțării de a mai executa etajul 3

Denumirea planșei

DETALIU - REGLEMENTARI Planșa nr A8