Hotărârea nr. 564/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, str. Vanatori nr. 5, teren in suprafata de 411,50 mp, proprietate Nedelcu Gheorghe si Mihaela

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Vânători nr. 5, teren în suprafaţă de 411,50 mp,

proprietate Nedelcu Gheorghe şi Mihaela.

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.11.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuCONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Vânători nr. 5, teren în suprafaţă de 411,50 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 17778, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 55100 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 20057/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Nedelcu Gheorghe şi Mihaela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1209/1998 autentificat de notar public Mariana Mihăescu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. NEDELCU GHEORGHE,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.564/23.11.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 137180 / 09.11.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Nedelcu Gheorghe privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER, str. Vânători nr. 5, teren în suprafaţă de 411,50 mp, proprietate Nedelcu Gheorghe şi Mihaela.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 17778, este proprietate Nedelcu Gheorghe şi Mihaela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1209/1998 autentificat de notar public Mariana Mihăescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter C1 care se menţine şi o locuinţă parter C2 care se desfiinţează conform AD nr. 54/2007.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 411,50 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Vânători cu o deschidere de 9,38 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. existent = 21 %                                    C.U.T. existent = 0,21

P.O.T. propus = 47 %                                     C.U.T. propus = 0,47

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Plan de încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2505/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Volumetrie

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 7691 RP/2007

- Viza Birou Cadastru

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER, str. Vânători nr. 5, teren în suprafaţă de 411,50 mp, proprietate Nedelcu Gheorghe şi Mihaela.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


’f *


t>


CIRCULAȚIE CAROSABILA

CIRCULAȚIE PIETONALA,CURȚI

ACCES PRINCIPAL

REGIM DE ÎNĂLȚIME


Bd ul îomMi ni t>1 Constanta

tel/fax 0241 tPonn email

liban iu


CcXitirx»

REGLEMENTARI

Swf proiect

arh. M. BELL

întocmit

teh. G. Cucu

*"*■    082007

proiect ctr.

543/2007

planșa nr.

w

scara 1:500 format A3