Hotărârea nr. 563/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Razoare nr. 118, teren in suprafata de 213 mp, proprietate Mega Steriu si Steliana

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Răzoare nr. 118, teren în suprafaţă de 213 mp,

proprietate Mega Steriu şi Steliana

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.11.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalEXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, cu amenajarea unui garaj la parter, str. Răzoare nr. 118, teren în suprafaţă de 213 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 20120/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 107606 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 70241/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Mega Steriu şi Steliana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 176/1997 autentificat de notar public Carmen Iordan, ordinului prefectului nr. 140/1997 şi contractului de partaj voluntar nr. 3949/2006 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. MEGA STERIU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.563/23.11.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 107194 / 21.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Mega Steriu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Răzoare nr. 118, teren în suprafaţă de 213 mp, proprietate Mega Steriu şi Steliana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 20120/1, este proprietate Mega Steriu şi Steliana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 176/1997 autentificat de notar public Carmen Iordan, ordinului prefectului nr. 140/1997 şi contractului de partaj voluntar nr. 3949/2006 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 213 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Răzoare cu o deschidere de 13,77 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei existente parter şi mansardarea ei parţial, pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui garaj la parterul clădirii, cu acces direct din strada Răzoare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 63,40 %                   C.U.T. existent = 0,63

P.O.T. propus = 79,20 %                    C.U.T. propus = 1,18

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1084/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 2132/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalEXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Răzoare nr. 118, teren în suprafaţă de 213 mp, proprietate Mega Steriu şi Steliana.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 


OAR. HUALA DOBROGEA-CONSTANTA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

ARH. DOINA POENARU

007/2002

J TNA 1023

NUME

Semnătură

Scara

jSEF PROIECT

ARH DOINA POENARU

1: 500

ipROECTAT

/ ji/V

Data

IOESENAT

"04.2007


DE

Beneficiar MEGA SȚERIU Ș SȚELIANA

Proiect nr

Titlul proiectului EXTINDERE Șl MANSARDARE

2^2OO7

PARȚIALA LOCUINȚA PARTER.

STR. RĂZOARE NR.118

Faza

Localitatea: CONSTANȚA

P.U.Z.

Titlul planșei PLAN

’lansa nr.

REGLEMENTARI URBANISTICE

A3