Hotărârea nr. 562/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA PARTER, al. Pinului nr. 1, teren in suprafata de 60,15 mp, proprietate Ciobanu George si Ecaterina

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER,

al. Pinului nr. 1, teren în suprafaţă de 60,15 mp,

proprietate Ciobanu George şi Ecaterina

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.11.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalEXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, al. Pinului nr. 1, teren în suprafaţă de 60,15 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 8455/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 10386 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 3669/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Ciobanu George şi Ecaterina conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3901/2001 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CIOBANU GEORGE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

      NR.562/23.11.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 101917 / 16.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Ciobanu George privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, al. Pinului nr. 1, teren în suprafaţă de 60,15 mp, proprietate Ciobanu George şi Ecaterina.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 8455/1, este proprietate Ciobanu George şi Ecaterina conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3901/2001 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 60,15 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la aleea Pinului cu o deschidere de 3,90 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea şi mansardarea locuinţei existente pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune asigurarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 39,88 %                   C.U.T. existent = 0,40

P.O.T. propus = 71,47 %                    C.U.T. propus = 1,33

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3772/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 3588 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalEXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, al. Pinului nr. 1, teren în suprafaţă de 60,15 mp, proprietate Ciobanu George şi Ecaterina.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 


Nr

-

1.

teritoriu Aferent

Existent

Pro dus

mp.

%

m p. | %

CONSTRUCTII

3,99

398Ș

42,99

71,47

SPATII VERZI

fcÎ6

1024

4,50

12,66

7,48

21,05

3.

PAVAJ CURTE

3000

AȘ 8 8

id

TAL GENERAL

60,15

100

60,15

100 j