Hotărârea nr. 561/2007

Hotarare privind aprobarea PlanuluiUrbanistic Zonal SCHIMBARE REGIM INALTIME de la S+P+M la P+1E+M - intrare în legalitate, str. Romana nr. 27, teren in suprafata de 338 mp, proprietate Muhscina Gheorghe si Alina Loredana

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea PlanuluiUrbanistic Zonal

SCHIMBARE REGIM ÎNĂLŢIME de la S+P+M la P+1E+M - intrare în legalitate,

str. Romană nr. 27, teren în suprafaţă de 338 mp,

proprietate Muhscină Gheorghe şi Alina Loredana,

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.11.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalSCHIMBARE REGIM ÎNĂLŢIME de la S+P+M la P+1E+M - intrare în legalitate,  str. Romană nr. 27, teren în suprafaţă de 338 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 21231, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 107561 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 22945/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Muhscină Gheorghe şi Alina Loredana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2815/1997 autentificat de notar public Borună Chiraţa, iar construcţia a fost dobândită conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2954/2007 autentificat de notar public Cristina Budei.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. MUHSCINĂ GHEORGHE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.561/23.11.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 38916 / 22.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Muhscină Gheorghe privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal SCHIMBARE REGIM ÎNĂLŢIME de la S+P+M la P+1E+M - intrare în legalitate,  str. Romană nr. 27, teren în suprafaţă de 338 mp, proprietate Muhscină Gheorghe şi Alina Loredana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 21231, este proprietate Muhscină Gheorghe şi Alina Loredana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2815/1997 autentificat de notar public Borună Chiraţa, iar construcţia a fost dobândită conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2954/2007 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din zona centrală în care se menţine configuraţia ţesutului urban tradiţional conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil S+P+1E+M care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 338 mp, se află în zona centrală a municipiului Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Romană cu o deschidere de 13 m.

Propunerea - Pe acest amplasament s-a realizat fără autorizaţie de construire schimbarea regimului de înălţime de la S+P+M la S+P+1E+M a unei construcţii cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea de locuri de parcare la subolul imobilului care va avea funcţiunea de locuinţă şi echipamente publice – grădiniţă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine retrasă la 2,30 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+1E+M (10,80 m).

P.O.T. existent / propus = 56 %                      C.U.T. existent / propus = 1,67

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4248/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 648 RP/2007

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 274/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalSCHIMBARE REGIM ÎNĂLŢIME de la S+P+M la P+1E+M - intrare în legalitate,  str. Romană nr. 27, teren în suprafaţă de 338 mp, proprietate Muhscină Gheorghe şi Alina Loredana.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 

PLAN


URBANISTIC


TRANSFORMARE MANSARDA IN ETAJ 1 SI CONSTRUIRE MANSARDA - INTRARE IN LEGALITATE

STRADA ROMANA NR 27, CONSTANTA,

JUD. CONSTANTA

REGLEMENTARI ZONI FI CARE FUNCȚIONALA LEGENDA SCARA: 1/500 n-v n-e

-LIMITE 3LIMITA ZONA

□    LIMITA ZONEI DE STUDIU    sv s

□    LIMITA DE PROPR I ETAT E - STRADA ROMANA NR 27

□    LIMITA PARCELE

■ ZONIF ICARE FUNCȚIONALA - PROPUNERE

□    PROPUNERE MODIFICARE ETAJ 1 SI MANSARDA

□    SPAT I I VERZ I AMENAJATE

□    PLATFORME PIETONALE, ALEI

□    INVATAMANT (GRĂDINIȚĂ)

PROPRIETAR

MOROS SPIROS, MUHSCINA GHEORGHE SI LOREDANA, PRIN MANDATAR MUHSCINA GHEORGHE


AStLESCU


-SITUAȚIA EXISTENTA, REGIM DE ÎNĂLȚIME

□    PROPRIETĂȚI PRIVATE

□    CONSTRUCȚII P, P+1E - EXISTENTE

□    CONSTRUCȚIE S + P+1E + M - PROPUNERE

□    CALCANE

- REGLEMENTAR I

□    ALINIAMENT

□    EDIFICABIL

-C I RCULAT I I

□    TROTUAR

□    CAROSAB I L

□    ACCESE

■ I ND I CÂTOR I URBAN I ST I C I

POT PROPUS = 56%

CUT PROPUS = 1,67 H MAX = 10 , 80M REGIM DE I NALT IME : S + P+1E+M SUPRAFAȚA TEREN S = 3 3 8MP A.C. = 189,OMP A.D. = 567.56MP

CONSTANTA, STR. GEORGE ENESCU, NR.3

TITLU: TRANSFORMARE MANSARDA IN ETAJ 1 SI CONSTRUIRE MANSARDA - INTRARE IN LEGALITATE LOCALIZARE: CONSTANTA, STR. ROMANA NR 27. JUD CONSTANTA

CLIENT: MOROS SPIROS. MUHSCINA GHEORflKf SI LOREDANA. PRIN MANDATAR MUHSCINA GHEORGHE


PR0IECTATURB.GA3RIELA VASILESCU DIRECTOR: ARH.DAN DiLANCEA VERIFICAT ARH HORATIU ILIESCU


cara 1500


OCT 2007


REGLEMENTARI

□OLARLnMQWNALA


pr/nr.

16/06