Hotărârea nr. 560/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+3-5E, Km 4-5 zona prel. Str. Nicolae Grindeanu lot 1/2, teren in suprafata de 600 mp, proprietate Sotreanu Ileana

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+3-5E,

Km 4-5 zona prel. Str. Nicolae Grindeanu lot 1/2, teren în suprafaţă de 600 mp,

proprietate Şotreanu Ileana

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.11.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere Legea nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+3-5E, Km 4-5 zona prel. Str. Nicolae Grindeanu lot 1/2, teren în suprafaţă de 600 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 44, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 6210 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 876/2000 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Şotreanu Ileana şi Neculae conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 5306/1999 autentificat de notar public Cristina Budei.

Art. 2 – Începând cu data prezentei se revocă HCLM nr. 183/2006 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE IMOBIL P+2-3E – BIROURI, CLUB şi SPĂLĂTORIE AUTO, Km 4-5, zona str. Prel. Nicolae Grindeanu lot ½, teren în suprafaţă de 600 mp, proprietate Şotreanu Ileana.

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dnei. ŞOTREANU ILEANA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.560/23.11.2007