Hotărârea nr. 559/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA P+1E, str. Cpt. Purice nr. 9A, teren in suprafata de 269 mp, proprietate Enache Dumitru si Niculina Pacica

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ P+1E,

str. Cpt. Purice nr. 9A, teren în suprafaţă de 269 mp,

proprietate Enache Dumitru şi Niculina Pacica

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23.11.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalEXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ P+1E, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Cpt. Purice nr. 9A, teren în suprafaţă de 269 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 7250, este proprietate Enache Dumitru şi Niculina Pacica conform contractului de schimb nr. 18888/1995 autentificat de fostul Notariat de Stat al Judeţului Constanţa şi ordinului prefectului nr. 276/2001.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ENACHE DUMITRU,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.559/23.11.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 150681 / 09.11.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Enache Dumitru privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic ZonalEXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ P+1E, str. Cpt. Purice nr. 9A, teren în suprafaţă de 269 mp, proprietate Enache Dumitru şi Niculina.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 7250, este proprietate Enache Dumitru şi Niculina conform contractului de schimb nr. 18888/1995 autentificat de fostul Notariat de Stat la Judeţului Constanţa şi ordinului prefectului nr. 276/2001.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă P+1E edificată conform AC nr. 2850/2003.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 269 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la str. Cpt. Purec cu o deschidere de 12,19 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei existente P+1E şi mansardarea imobilului rezultat pentru realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M

P.O.T. existent = 39.90 %                               C.U.T. existent = 0.89

P.O.T. propus = 46.25 %                                C.U.T. propus = 1.52

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                             Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 5779/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500                  

- Partiu

- Desfăşurări front stradal

 

Avize                                      

- Aviz Mediu nr. 2200 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ P+1E, str. Cpt. Purice nr. 9A, teren în suprafaţă de 269 mp, proprietate Enache Dumitru şi Niculina.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

PLAN URBANISTIC ZONAL


EXTINDERI LA LOCUINȚA R+1ETAO SI MAN5ARPARE ANSAMBLU STRADA OPT. PUREC NR. 9A-CONSTANTA
— LIMITA ZONEI STUDIATE CONSTRUCTU EXISTENTE


SUPRAP, CONSTRUITA EXISTENTA- 104,84 mp SUPRAF. CONSTRUITA PROPUSA -    19,56 mp

SUPRAF. DE S FAS URATA EXISTENT A - 240,25(np SUPRAP. DESFASURATA PROPUSA = 168,16mp SUPRAP. TERENULUI = 269,00 mp POT EXISTENT = 39,90% P R O P U S = 4 6,25% CUT EXISTE NT = 0,89 PROPUS =1,52


OBIECTIV---EXTINDERI LOCUINȚA P+1 Sl MANSARDARE ANSAMBLU STR. CPT. PUREC NR. 9 A -CON STANT A BENEFICIAR: £N ACHE DUMITRU 5I NICULl


PfiOIEC*

NR. 21 2006

NA


DESENAT:SCARA 1 : 500


DATA

FEB.06


REGLE AAEMTARI URBANISTICE


PLANȘA

4