Hotărârea nr. 557/2007

Hotarare privind constituirea fondului de premiere de 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007 pentru functiile publice si personalul contractual prevazute în statul de functii al Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local

                 ROMÂNIA

                  JUDEŢUL CONSTANTA

                  MUNICIPIUL CONSTANTA

               CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂRE

privind constituirea fondului de premiere de 5% din cheltuielile cu salariile aferente

anului 2007 pentru funcţiile publice şi personalul contractual prevăzute în statul de

funcţii al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.11.2007;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan

MAZARE, Raportul                                                        al Serviciului Public de  Impozite,

Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 -Juridică,

în temeiul prevederilor art. 1 şi art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007;

Analizând prevederile art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile

salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de

Urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru

personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi

III Ia Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi

a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică;

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3/precum fi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă constituirea fondului de premiere de 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007 pentru funcţiile publice şi personalul contractual prevăzute în statul de funcţii al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

i


Art. 2 Fondul de premiere va fi distribuit funcţionarilor şi personalului contractual în funcţie de următoarele criterii:

-          adaptabilitate;

-          asumarea responsabilităţilor;

-          capacitatea de a rezolva problemele;

-          capacitatea de implementare;

-          capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite;

-          capacitatea de analiză şi sinteză;

-          creativitate şi spirit de iniţiativă;

-          capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic;

-          capacitatea de a comunica;

-          capacitatea de a lucra independent;

-          capacitatea de a lucra în echipă; competenţa în redactare;

-          capacitatea de consiliere; capacitatea de îndrumare;

-          abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice; respectul faţă de lege şi loialitatea faţa de interesele instituţiei;

-          conduita în timpul serviciului;

-          capacitatea de a organiza; capacitatea de a conduce;

-          capacitatea de coordonare;

-          capacitatea de control;

capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate;

-     competenţa decizională;

capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului; abilităţi în domeniul instruirii; abilităţi de mediere şi negociere;

Art. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica

prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în

vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANŢA

NR. 557/23.11.2007

2