Hotărârea nr. 556/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2007 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI

CHELTUIELI PE ANUL 2007 ŞI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE

ANUL 2007 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI

PUBLIC ŞI PRIVAT" CONSTANŢA

Consiliul  Local Municipal Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.11.2007;
Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 1 de Studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe, precum şi Referatul nr 11059 / 16.11.2007 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanţa,

Având în vedere Legea 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, a Legii 486/decembrie 2006 privind Bugetul de Stat pe anul 2007 şi a Hotărârii de Guvern nr. 1285/24.10.2007 Anexa 1, poziţiile 1065,1066,

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit.b, alin.3, lit. c şi art.115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată :

HOTĂRĂŞTE;

ART. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al R.A.E.D.P.P Constanţa pe anul 2007 prin suplimentarea Cap. VIII - „Surse de finanţare a investiţiilor" şi Cap. !X - „Cheltuieli pentru investiţii"cu suma de 1.110 mii RON de la bugetul de stat. având următoarea structură:

- venituri totale în sumă de                                               25.225 mii RON

- din care surse de la bugetul local                          18.075 mii RON

-  cheltuieli în sumă de                                                        25.200 mii RON

-  profit brut de                                                                           25 mii RON

-  investiţii totale                                                                 14.196 mii RON


ART. 2 Se aprobă suplimentarea listei de investiţii pe anul 2007, cap. A din Lista de Investiţii pe anul 2007 cu suma de 1.110 mii RON de la bugetul de stat, astfel :

Cap. A : Obiective de investiţii în continuare                     /. Ut) mii RON

-  Consolidare Grădiniţa nr.22                                -    430 mii RON

-  Consolidare Şcoala nr.5                                       -    680 mii RON

ART. 3 Direcţia Administrare Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa şi Direcţiei Buget -Finanţe, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii judeţului Constanţa

Prezenta hotărâre a fost adoptată de  26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE

NR. 556/23.11.2007


ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

LISTA DE INVESTIŢII

2007

- RECTIFICARE -

-mii RON-

 

DENUMIRE

FINANŢARE

Si RSE

PROPRII

BUGET DE    BUGET         FOND STAT        LOCAL    RULMENT

----------------

TOTAL

1. Obiective de investiţii în continuare

-

-

3010              1786

4796

2. Obiective noi de investiţii

-

-

4500

-

4500

3. Dotări şi alte cheltuieli de investiţii (Capitolul C)

-

-

-

4700                 4700

4 Dotări Independente

200

-

-

200

TOTAL

200

0

7510

6486               14196

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE

NR.556/23.11.2007


-.' > t -  .. ■


<■


'.


ROMÂNIA

DUETUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANŢA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL

2007 - RECTIFICARE -

- mii RON -

INDICATORI

Nr

B.V.C.

Aprobat 2006

Prevederi an 2007            Obs

0

1

2

3|       4

1 .VENITURI TOTALE, din care:

 

 

 

(rd.2~rd 12+rd.l3)

I

23 175

25.225

 

1 .Venituri de exploatare, totale, din care:

2

23.150

25.200

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

6.250

7.125

 

b) Venituri din alte activităţi

4

 

 

 

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

16.900

18.075

 

-subvenţii penteru produse şi activităţi

6

400

575

 

-subvenţii pentru acoperirea diferenţelor

 

 

 

 

de preţ şi de tarif

7

 

 

-.trajişţerun^Duget tocai —învăţământ -prime acordate de la bugetul de stat

o

9

in

 

 

i-----------------------------

-duc sume primiic ue ia ougetui ac stat ci» Venituri din fonduri speciale

11

 

 

 

2. Venituri financiare

12

25

25

3. Venituri excepţionale

13

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.l5+rd.35+rd.36)

14

23.150

25.200

 

1.Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

15

23 125

25.175

 

a) Cheltuieli materiale

16

19.805

20.910

 

b) Cheltuieli de personal, din care:

17

2.445

3.385

 

- salarii brute

18

1.872

2.630

 

- contribuţie la asigurările sociale de stat

19

«78

513

 

- ajutor de şomaj

20

47

60

 

- contribuţie la asigurările sociale

 

 

 

 

De sănătate, conform Legii nr.

 

 

 

 

145/ 1997

21

131

158

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

17

24

 

- fond special de solidaritate socială

23

17

24

 

Pentru persoanele cu handicap

 

 

 

 

Conform OU G  nr. 102 / 1999

 

 

 

 

-.fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform O.G. 75 / 1999

24

 

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind

 

 

 

 

amortizările şi previzioanele

25

230

230

 

d) Cheltuieli prevăzute de Legea

 

 

 

 

Bugetului de stat, din care:

26

 

 

_______ 1

- transferuri sau subvenţii

27

 

 

 


e) Cheltuieli de protocol,

2S

20

30

 

f) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

400

350

 

 

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

 

20

 

 

h) Tichete de masă

31

225

250

 

 

i) Alte cheltuieli din care:

32

0

0

 

 

- taxa pentru act.expl. a resurselor minerale

53

 

 

 

- redevenţa din concesionarea

 

 

 

 

bunurilor publice

34

 

 

 

2. Cheltuieli financiare

35                              25

25

 

 

3. Cheltuieli excepţionale

36

 

 

 

IU. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

37

25

25

 

 

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILIT

 

 

 

 

[POTRIVIT LEGII, din care:

38

 

 

 

 

- fond de rezervă

39

 

 

 

 

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN

 

 

 

 

 

ANII PRECEDENŢI

40

 

 

 

 

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

4

4

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

42

21

21

 

 

a) rezerve legale                                                            43

-

-

 

 

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi j 44

11

21

 

 

c) alte rezerve constituite ca surse proprii

45

 

 

 

 

de finanţare aferente profitului rezultat

 

 

 

 

 

din vânzări de active, respectiv aferente

 

 

 

 

 

Facilităţilor fiscale la impozitul pe profit

 

 

 

d) alte repartizări prevăzute de lege

46

 

 

 

 

e) până la 10 % pentru participarea

47

 

 

 

 

Salariaţilor la profit

 

 

 

 

 

f) minim 50 % vărsăminte la bugetul

48

10

 

 

 

de stat sau local, în cazul regiilor

 

 

 

 

 

autonome.

 

 

 

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile                            49

 

Prevăzute la litera a) - f)

 

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A

 

 

 

INVESTIŢIILOR, din care

50

9.008

14.196

 

1. Surse proprii

51

100

200

 

2. Alocaţii de Ia bugetul de stat

52

1 S45

7510

 

 

3. Credite bancare

53

 

-

 

 

- interene

54

 

 

 

 

- externe

55

 

 

 

 

4. Alte surse (buget local +fond de rulment)

56

7.063

6.486

 

 

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII.

 

9 008

14 196

 

 

Din care:

57

n Ano

U   1W.

---------------

 

1   inveMiţii, inuusi\ investiţii in cur*» ia nneie anuiui 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

59

 

- interne

60

 

 

 

- externe

61

 

 

X REZERVE, din care

62

 

I. Rezerve legale

63

 

 

 

II. Rezerve statutare                                                      64

 

 

 

III. Alte rezerve (denumirea şi baza legală)

65

 

 

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

 

1. Venituri totale

67

23.175

25.225

 

2. Costuri aferente volumului de activitate

68

23.150

25.200

 

3. Număr prognozat de personal Ia finele anului

69

135

135

 

4. Nr. mediu personal total

70

135

135

 

5. Fondul de salarii, din care:                                        71

1.872

2.630

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate                 72

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din OU.G. nr 79 din 2001 din care:

73

117

133

 

-sporuri , adaosuri, premii şi altele drepturi de natură salarială potrivit art. 7 (4) din O.U.G. nr.79 din 01

74

28

23

 

-premiul annual, potrivit art.7 (4) din O.U.G. nr.79 din 2001

75

42

46

 

c) fond de salarii aferent personalului

 

 

 

 

angajat pe bază de contract individual de muncă

76

1.685

2.384

 

6. Câştigul mediu lunar pe salariat

77

1

2

 

7. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei persoană)

 

 

 

 

(rd.67 / rd.70) - în preţuri curente

78

172

1S6

 

8. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

personal mediu (mii lei / pers)

____

 

 

 

{rd.67 / rd. 70) - în preţuri comparabile

79

 

 

 

9. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

Personal mediu (unităţi fizice , nr.pers)

SG

 

 

 

9.1 Cheltuieli totale la 1000 lei

81

1

1

 

Venituri totale

 

 

 

cheltuieli totale x 1000

 

 

 

 

venituri totale

 

 

 

 

10. Plăţi restante - total

82

i 450

1.450

 

- preţuri curente

S3

1.450

1 450

- preţuri comparabile

84

1.552

1.522

 

(rd.83 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

11. Creanţe restante - total

85

1.800

1.800

 

- preţuri curente

86

1.800

1.800

 

- preţuri comparabile

87

1.962

1.890

 

(rd.86 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------          i

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,