Hotărârea nr. 554/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+4E+et. tehnic, str. Panait Mosoiu nr. 32-34, teren in suprafata de 700 mp, proprietate Balba Alexandru Ovidiu si Claudia Olguta

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+4E+et. tehnic,

str. Panait Moşoiu nr. 32-34, teren în suprafaţă de 700 mp,

proprietate Bâlbă Alexandru Ovidiu şi Claudia Olguţa.

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+4E+et. tehnic, cu asigurarea locurilor de parcare în incintă, str. Panait Moşoiu nr. 32-34, teren în suprafaţă de 700 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastrale 14684 şi 16795, este proprietate Bâlbă Alexandru Ovidiu şi Claudia Olguţa conform contractelor de vânzare cumpărare nr. 1314/2004, nr. 2441/2005 şi nr. 2722/2005 autentificate de notar public Florin Vişan şi sentinţei civile nr. 5523/2005 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr. 3739/2005.

 

Art. 2 – Începând cu data prezentei se revocă HCLM nr. 24/2005 privind aprobare PUD – LOCUINŢĂ D+P+2E+M, str. Panait Moşoiu nr. 34, teren în suprafaţă de 350 mp, proprietate Bâlbă Alexandru Ovidiu şi Claudia Olguţa.

 

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, d-lui Bâlbă Alexandru Ovidiu şi d-nei Claudia Olguţa în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.554/26.10.2007