Hotărârea nr. 553/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SHOW-ROOM si SERVICE AUTO „SKODA”, sos. Mangaliei zona Metro II, teren in suprafata de 15477 mp, prorietate SC AUTO GRUP SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SHOW-ROOM şi SERVICE AUTO „SKODA”,

şos. Mangaliei zona Metro II, teren în suprafaţă de 15477 mp,

prorietate SC AUTO GRUP SRL

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuCONSTRUIRE SHOW-ROOM şi SERVICE AUTO „SKODA”, cu asigurarea locurilor de parcare în inicntă, şos. Mangaliei zona Metro II, teren în suprafaţă de 15477 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizele ENEL ELECTRICA nr. 3020/2007, ROMTELECOM nr. 1195/2007.

              Terenul în suprafaţă totală de 15477 mp este proprietate SC AUTO GRUP SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 210/2007 autentificat de notar public Doiniţa Crişan şi este format din:

-          teren în suprafaţă de 10445 mp, identificat cu nr. cadastral 100379 fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 101410 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 6118/2007 eliberată de OCPI Constanţa;

-          teren în suprafaţă de 5032 mp, identificat cu nr. cadastral 100376 fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 101340 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 6120/2007 eliberată de OCPI Constanţa.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC AUTO GRUP SRL,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.553/ 26.10.2007