Hotărârea nr. 552/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001, privind avizarea si aprobarea documentatiei PUD – Mamaia 2001 in sensul construirii unui hotel P+M+5E pe terenul in suprafata de 4367,88 mp situat în vecinatatea Hotelului Rex, teren proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 375/2006

pentru modificarea HCLM nr. 129/2001,

privind avizarea şi aprobarea documentaţiei PUD – Mamaia 2001

 în sensul construirii unui hotel P+M+5E

pe terenul în suprafaţă de 4367,88 mp situat în vecinătatea Hotelului Rex,

teren proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001 privind aprobarea documentaţiei PUD – Mamaia 200, în sensul construirii unui hotel P+M+5E, pe terenul în suprafaţă de 4367,88 mp situat în vecinătatea Hotelului Rex, în sensul schimbării indicatorilor urbanistici, cu asigurarea locurilor de parcare în incintă, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul în suprafaţă de 1746,76 mp, identificat cu nr. cadastral 16997 şi terenul în suprafaţă de 2621,12 mp, identificat cu nr. cadastral 16996, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 43737 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 6489/2005 eliberată de OCPI Constanţa, sunt proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL conform actului de dare în plată nr. 1058/2005 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

Art. 2 – Începând cu data prezentei, HCLM nr. 216/2007 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR552/ 26.10.2007

 


HOTĂRÂRE privind modificarea HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001,

privind avizarea și aprobarea documentației PUD - Mamaia 2001 în sensul construirii unui hotel P+M+5E pe terenul în suprafață de 4367,88 mp situat în vecinătatea Hotelului Rex, teren proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

2007.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul

Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001 privind aprobarea documentației PUD - Mamaia 200Î în sensul construirii unui hotel P+M+5E, pe terenul în suprafață de 4367,88 mp situat în vecinătatea Hotelului Rex, în sensul schimbării indicatorilor urbanistici, cu asigurarea locurilor de parcare în incintă, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafață de 1746,76 mp, identificat cu nr. cadastral 16997 și terenul în suprafață de 2621,12 mp, identificat cu nr. cadastral 16996, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 43737 așa cum rezultă din încheierea nr. 6489/2005 eliberată de OCPI Constanța, sunt proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL conform actului de dare în plată nr. 1058/2005 autentificat de notar public Mariana Iosif.

A

Art. 2 - începând cu data prezentei, HCLM nr. 216/2007 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Urbanism, SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Prefecturii Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONSTANȚA . „ .

NRZaX? /    /0. 2007 (

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR^101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 141491 /22.10.2007

Urmare solicitării adresate de SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL privind modificarea HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr. 129/2001 privind avizarea și aprobarea documentației PUD - Mamaia 2001.


REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul în suprafață de 4367,88 mp, identificat cu nr. cadastrale 16997 și 16996, este proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL conform actului de dare în plată nr. 1058/2005 autentificat de notar public Mariana Iosif.

SITUAȚIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităților balneare și turistice.

Folosirea actuală a terenului - teren tenis și pergolă.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularități ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafață de 4367,88 mp, se află în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona REX.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcțiunea propusă este compatibilă cu funcțiunea predominantă a zonei.

Amplasarea față de aliniament (art. 23) - se menține.

înălțimea construcțiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M+5E.

P.O.T. aprobat = 51,68 % P.O.T. propus = 37,58 %

C.U.T. aprobat = 2,94 C.U.T. propus = 3,19


Documentația prezentată conține 1 Piese desenate

încadrare în zonă


Piese scrise


-    Situația existentă se. 1:500

-    Regimul de proprietate se. 1:500

-    Reglementări urbanistice sc.l :500


-    Memoriu justificativ

-    Certificat urbanism


PROPUNERI SERVICIU

Propunem spre avizarC/modificarea HCLM nr. 375/2006 pentru modificarea HCLM nr.

129/2001 privind avizarea și aprobarea documentației PUD - Mamaia 200, în sensul construirii unui hotel P+M+5E, pe terenul /în suprafață de 4367188 mp situat în vecinătatea Hotelului Rex, teren proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL, în sensul schimbării indicatorilor urbanistici.

ARHITEl

Arh. Ionut TOT

/


Elaborat/ itina STAMAT


r> J rp.

. C1 .17/,»». AAA A A 1

TAO 1 A1 . ’T'z»!. AA A f\

A 1

naome. ohaa/•"’rvMO'T a-mt a nnwAMiA

ANEXAJLA j ,u.iCLM NR.

i" LIMITA AMPLASAMENT

PLAJA

SUPRAFAȚA PLAJA AMENAJATA IN LIMITA DE PROPRIETATE = 84.87 mp.

I PISCINA = 108.00 mp.

TERASA BAR SI PISCINA = 533.60 mp.

' CIRCULAȚII PIETONALE PROPUSE = 72.88 mp.

CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE

CIRCULAȚII CAROSABILE PROPUSE (inclusiv parcari) = 1602.00 mp.

CIRCULAȚII CAROSABILE EXISTENTE nu PARCARE 52 LOC.

! SPATII PLANTATE EXISTENTE MENȚINUTE / PROPUSE = 226.40 mp. CONSTRUCȚII PROPUSE = 1641.67 MP.

ACCESE CAROSABILE


PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:100


ACESEE IN CLĂDIRI

Suprafața teren din acte si măsurători = 4368.00 mp.

Suprafața construita existenta = 0.00 mp.

Suprafața construita propusa = 1641.67 mp.

Suprafața desfășurată existenta = 0.00 mp.

Suprafața desfășurată propusa = 13948.39 mp.

P.O.T. existent = 0.00 %

P.O.T. propus = 37.58 %

C.U.T. existent = 0.00

C.U.T. propus = 3.19


L 'rnltiCONikasemnează SECRETAR,

MARCELA ENAO+E"


rtiNM

proiectS.C. KALINIA PROIECT s.r.l


iti. UBI«fL0Rnr.23(Dnrtaim«7O0


director arh. Fdix ânme(OOTOWIlP+M+jE


BoitfltiJr


iCAWlOWItWttTKIKAKOMPAW 1.HL


i Adresa


NUHlOmWA.iîAIlUllfAHOW "W TCHIS R£X-, "PLB60U AXPÎA (OMPlft REX WD' Wprotat


arti. Nutotaarld

Humar proiect

faza

Oiîa

149/1006

M.t

ARHITKH1RA    |f'


arti. fiara iocariti

Onenat

adi. Marius Sofind

Verificat

Firtol planurilor

PUHKMÎIMÎIE

lan

1/5000

tara

tara

Indicativ planta

Aoi