Hotărârea nr. 550/2007

Hotarare privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre Municipiul Constanta, Asociatia Consiliul Tinerilor Constanta, Asociatia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studentilor si Profesorilor si International Student Travel Confederation

 

                       ROMÂNIA

                       JUDEŢUL CONSTANŢA

                       MUNICIPIUL CONSTANŢA

                       CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Municipiul Constanţa, Asociaţia Consiliul Tinerilor Constanţa, Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor şi Internaţional Student Travel Confederation

Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2007.

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 140414 / 19.10.2007 prezentată de dl. Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Municipiul Constanţa, Asociaţia Consiliul Tinerilor Constanţa, Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor şi Internaţional Student Travel Confederation

Consultând referatul nr. 140410/ 19.10.2007 al Direcţiei Integrare Europeană, Mediu şi Programe şi avizele favorabile, ale Comisiei nr. 4 - Activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, culte şi protecţie socială şi ale Comisiei nr. 5 - Administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. e şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată.

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. Se aprobă Protocolului de Colaborare între Municipiul Constanţa, Asociaţia Consiliul Tinerilor Constanţa, Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor şi Internaţional Student Travel Confederation, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Domnul Radu Ştefan Mazăre, primarul municipiului Constanţa, va semna pentru şi în numele Municipiului Constanţa protocolul prevăzut la articolul I.


ART. 3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Constanţa va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Integrare Europeană, Mediu şi Programe în vederea aducerii la îndeplinire şi. spre ştiinţă. Prefecturii Judeţului Constanţa.

Adoptată de 22 consilieri din 27 membri in funcţie.

Preşedinte şedinţă

Contrasemnează,

Secretar,

MARCELA ENACHE

Constanţa

Nr.550/26.10.2007 

România

Judeţul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

Direcţia Integrare Europeana, Mediu şi Programe

Nn 140410/19.10.2007


REFERAT

Prin adresa înregistrată cu nr. 140399 / 19.10.2007, Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor, membră a confederaţiei internaţionale Internaţional Student Travel Confederat ion, ne propune încheierea unui protocol de colaborare în sensul încurajării mobilităţii şi liberei circulaţii a tinerilor, sludenţilor şi profesorilor stimulând schimbul de experienţă, comunicarea şi informarea pe plan intern şi extern.

De asemenea, prin protocolul de colaborare încheiat între Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor, Internaţional Student Travel Confederation, Asociaţia Consiliul Tinerilor Constanţa şi Primăria Municipiului Constanţa se urmăreşte promovarea în municipiul Constanţa a cârdului ISIC ca legitimaţie pe baza căreia tinerii să poată obţine facilităţi suplimentare la serviciile oferite de instituţii culturale din municipiul Constanţa.

Programul ISIC reprezintă totodată o oportunitate pentru tinerii constănţeni care călătoresc în străinătate şi care vor putea beneficia la rândul lor de diverse facilităţi în ţările pe care le vizitează.

Menţionăm că programul cârdurilor internaţionale ISIC a debutat în anul 1949 şi se implementează cu succes în 120 de Jâri din întreaga lume. inclusiv în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Pentru municipiul Constanţa, includerea în acest program reprezintă o oportunitate în plus din punct de vedere al promovării oraşului ca destinaţie turistică internaţională şi un argument în sensul încurajării tinerilor şi studenţilor să viziteze Constanţa.

în concluzie, în conformitate cu dispoziţiile Legii 215/2001, propunem promovarea unei Hotărâri a Consiliului Local prin care să se aprobe încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Constanţa, Asociaţia Consiliul Tinerilor Constanţa, Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor. Studenţilor şi Profesorilor şi Internaţional Student Travel Confederation.


DIRECTOR EXECUTIV

ANI MERLA


Asociate pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor ai Profesorilor

Pla MlhailKogatniceoouHi.S. Se Principala.El.5. Ao.2S

Sector 5, Bucurase 050067

ij)                         ----- -"                                                                         TeLO2l-3lll673.Fax.021-3t34512

in to@isic-românia ro, wwwtsic-romanig.ro


Calic

Domnul Primar CONSTANTA

Primăria Municipiului Radu Ştefan MAZĂRE

Implementarea proiectului legitimaţiilor internaţionale pentru tineri, stiulenti si profesori


Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor si Profcsorilor( ASYST) este o organizaţie non-guvernamentala. apolitica si non-profit înfiinţata in 2005, membra a confederaţiei internaţionale internaţional Student Travel Confederation (ISTC). care militează pentru promovarea schimburilor educaţionale, a mobilităţii si a dialogului intere ui tural, dezvoltând astfel cooperarea internaţionala intre tineri, studenţi si profesori.

ASYST administrează in România proiectul cârdurilor ISIC (International Student Idcntity Cârd). IYTC ( International Youth Travel Cârd ) si 1TIC ( International Teacher Idcntity Cârd), singurele legitimaţii care atesta statutul internaţional de student, tanar si profesor, emise si recunoscute in 119 tari, inclusiv in statele membre ale Uniunii Europene, si care se bucura de sprijinul oficial al UNESCO si Institutului Cultural European si de facilităţile acordate de o rctea de peste 38000 instituţii publice, organizaţii guvernamentale si non-guvemameniale, firme private de pe întreg mapamondul. Numărul posesorilor de legitimaţii in lume depăşeşte 5 milioane , iar media solicitărilor anuale in România este de peste 70.000.

Având in vedere performantele administraţiei publice locale in armonizarea politicilor sectoriale cu standardele europene pentru servicii publice si interesul constant pentru racordarea la circuitul internaţional de valori in domenii precum tinerel, educaţie, cultura, mediu si turism, dinamica si competivitatca pe plan extern a vieţii universitare, precum si atractivi taica potenţialului turistic-din zona., ASYST doreşte sa va supună spre analiza propunerea de colaborare pentru implementarea proiectului la nivelul municipalităţii.

Obiectivele generale angajate prin colaborare pot fi încurajarea mobilităţii si a liberei circulaţii a studenţilor, tinerilor si profesorilor, prin stimularea schimbului de experienţa, comunicarea si informarea pe plan intem si extern, si promovarea patrimoniului cultural si turistic autohton in cadrul destinaţiilor internaţionale recomandate de ISTC, prin recunoaşterea legitimaţiilor ca si cârduri care conferă posesorilor acces la facilitaţi speciale in cadrul instituţiilor cuilural-educationale administrate de municipalitate si al evenimentelor pe care Ic patronează, precum si la transportul public local.

Exemplu de succes pentru rolul activ al autorităţile administraţiei publice locale in România in dezvoltarea de beneficii multiple pentru cârdurile internaţionale îl reprezintă colaborarea cu Primăria Municipiului Bucureşti, lansata in baza protocolului semnai intre PMB, ISTC si ASYST in 2006, continuau» cu acorduri bilaterale ulterioare intre ASYST si instituţiile aliate in administrarea PMB. Informaţii relevante privind sprijinul oficial pentru proiectul legitimaţiilor internaţionale suni cuprinse in documentele anexate { Protocoalele de sprijin din partea UNESCO si IEC, acord de colaborare ISTC- ASYST- PMB).

In speranţa ca demersul nostru este primit cu receptivitale, va multumin anticipat pentru răspuns.

Cu deosebita consideraţie,

Preşedinte, Antonio Brandi |


Protocol de cooperare între Primăria Municipiului Constanţa (PMC),

Asociaţia Consiliul Tinerilor Constanţa, International Student Travel

Confederation (ISTC) si Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor

si Profesorilor (ASYST)

Primăria Municipiului Constanţa (PMC) Asociaţia Consiliul Tinerilor Constanţa (CTC) International Student Travel Confederation (ISTC)

Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor si Profesorilor (ASYST)

       ţinând cont de atribuţiile Consiliului Local care hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării si realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

       având în vedere faptul ca Primăria Municipiului Constanţa este interesată să încurajeze mobilitatea şi libera circulaţie a tinerilor, studenţilor şi profesorilor stimulând schimbul de experienţă, comunicarea şi informarea pe plan intern şi extern, dezvoltarea cooperării internaţionale, precum şi promovarea valorilor culturale şi de mediu în rândul viitoarei generaţii de tineri cetăţeni ai Constanţei;

       având în vedere că misiunea Asociaţiei Consiliul Tinerilor Constanţa o constituie încurajarea şi promovarea participării tinerilor la viaţa publică şi dezvoltarea durabilă a municipiului Constanţa;

       având în vedere faptul ca ISTC este o asociaţie internaţională non-profit, înfiinţată în anul 1949, care are ca obiectiv promovarea schimburilor educaţionale şi a mobilităţii, dezvoltând astfel cooperarea internaţională între tineri, studenţi şi profesori, iar Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor (ASYST) este o asociaţie non-profit românească dedicată îndeplinirii obiectivelor ISTC în România;

       ţinând cont de faptul că ISTC deţine şi administrează cârdurile ISIC, ITIC, IYTC, legitimaţie pentru tineri/studenţi şi profesori emisă şi recunoscută în 120 ţări din toată lumea, singura legitimaţie care probează statutul de student (încadrat la o instituţie de învăţământ de stat sau particulară acreditată, la cursuri de zi) recunoscută ia nivel internaţional, inclusiv în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, iar ASYST deţine licenţa naţională pentru cârdurile ISIC, ITIC, IYTC;

       având în vedere faptul că acest demers se aliniază politicii de dezvoltare a Uniunii Europene şi memorandumului de colaborare între ISTC şi UNESCO;

       ţinând cont de faptul că UNESCO recomandă cârdurile ISIC, ITIC, IYTC ca instrument de promovare a acţiunilor educative şi culturale prin intermediul călătoriilor şi al experienţelor interculturale ale studenţilor;

       având în vedere Protocolul de Colaborare semnal între Institutul European pentru Cultura (E1C), care activează sub egida Parlamentului European şi ISTC cu scopul de a influenţa crearea unei conştiinţe de grup si de a promova valorile educaţionale şi culturale în rândul tinerilor şi studenţilor, atât din ţările membre UE, cât si din cele candidate.

Au convenit asupra următoarelor:


CAPITOLUL 1 - OBIECTIVELE DE BAZĂ ALE COOPERĂRII

Art. 1.1.   încurajarea mobilităţii si a liberei circulaţii a tinerilor, studenţilor şi profesorilor stimulând schimbul de experienţă, comunicarea şi informarea pe plan intern şi extern; Art. 1.2. Dezvoltarea cooperării internaţionale, precum şi promovarea valorilor culturale şi de mediu în rândul viitoarei generaţii de tineri cetăţeni ai Constanţei.

CAPITOLUL 2 - OBIECTIVE SPECIFICE

Art. 2.1. Creşterea numărului de studenţi care vizitează România, în general, şi Constanţa, în

particular;

Art. 2.2. încurajarea studenţilor români să călătorească (în cadrul schimburilor culturale sau

profesionale) în statele membre UE, în conformitate cu Obiectivele de Mobilitate ale UE;

Art 2.3. Promovarea utilizării transportului in comun in rândul tinerilor, in acord cu

Strategia Uniunii Europene de Susţinere a Dezvoltării.

CAPITOLUL 3 - METODOLOGIE DE LUCRU

Art. 3.1. ISTC şi ASYST vor promova Municipiul Constanţa în reţeaua ISIC EXPLORER în

scopul încurajării mobilităţii tinerilor în conformitate cu Obiectivele de Mobilitate ale UE;

Art. 3.2. Municipiul Constanţa va fi promovat ca destinaţie turistică şi recomandat tinerilor

prin intermediul reţelei ISIC LXPLORBR;

Art 3.3. PMC, CTC, ISIC şi ASYST vor dezvolta multiple beneficii educaţionale şi

culturale pentru deţinătorii de cârd ISIC în Constanţa care vor fi promovate peste hotare prin

intermediul ISTC;

Art. 3.4. PMC, CTC, ISIC şi ASYST vor promova avantajele utilizării transportului în

comun în rândul studenţilor şi elevilor constănţeni, în conformitate cu politica de dezvoltare a

UE în ceea ce priveşte impactul pozitiv asupra mediului;

Art. 3.5. Realizarea demersurilor necesare pentru a creşte numărul tinerilor constănţeni care

călătoresc în străinătate la tarif redus, în colaborare cu agenţiile de turism afiliate Ia ISIC

România. Aceste iniţiative vor fi considerate iniţiative comune ale Municipalităţii si ISTC;

Art. 3.6. Recomandarea cârdurile ISIC, ITIC, IYTC datorită beneficiilor pe care acesta Ie

oferă studenţilor şi a rolului pe care îl are în schimburile educaţionale şi conştientizarea

valorilor culturale în rândurile studenţilor de pretutindeni;

Art 3.7.    încurajarea instituţiilor culturale şi educaţionale să acorde sprijin obiectivelor

ASYST prin acordarea de beneficii posesorilor de cârd ISIC.

Art 3.8. Recunoaşterea cârdurilor ISIC, ITIC, IYTC ca legitimaţie pe baza căreia tinerii sa

poată obţine facilitaţi suplimentare la serviciile oferite de instituţii culturale aflate în

administrarea Primăriei Municipiului Constanţa.

Art. 3.9. Părţile vor coopera în cadrul unor evenimente de promovare (conferinţe de presă,

comunicate de presă, acţiuni de promovare etc.) în scopul atingerii obiectivelor prevăzute în

prezentul protocol.


CAPITOLUL 4 - DISPOZIŢII FINALE

Art. 4.1. Prezentul protocol de cooperare are caracterul unui document cadru şi acoperă

întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite;

Art 4.2. Pentru punerea în aplicare a prezentului protocol cadru vor fi antrenate, pentru

domeniile specifice de activitate. Direcţia Integrare, Mediu şi Programe din cadrul PMC;

Art. 43. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor

semnatare ori de cate ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are

iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris,

propunerile respective;

Art. 4.4. Prezentul Protocol este un act consensual şi cu titlu gratuit, neimplicând material

nici una din instituţiile semnatare. între părţile semnatare nu există nici un fel de relaţii

ierarhice de subordonare.

Art. 4.5. Protocolul se încheie pe perioada de 2 (doi) ani, de la data semnării sale, cu

prelungirea automată, pentru noi perioade de câte 2 (doi) ani, dacă nici una din părţi nu

notifică celeilalte cererea de încetare a valabilităţii sale, cu minimum trei luni înaintea

expirării perioadei de valabilitate;

ÎNCHEIAT IN PATRU EXEMPLARE ORIGINALE ÎN LIMBA ENGLEZĂ ŞI ÎN LIMBA

ROMÂNĂ, CÂTE UNUL PENTRU FIECARE PARTE, ASTĂZI  ..............................   ŞI

SEMNAT LA CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

ASOCIAŢIA CONSILIUL TINERILOR CONSTANŢA

INTERNATIONAL STUDENT TRAVEL CONFEDERATION

ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR, STUDENŢILOR SI

PROFESORILOR