Hotărârea nr. 549/2007

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

Romania

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

 

H  O T A R A R E

privind aprobarea  vanzarii prin  licitatie publica a

unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri )

  ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 26.10.2007

          Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare,  Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante,  Administrarea Domeniului Public si Privat nr.1,  Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat ;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii “;

Avand in vedere prevederile HCLM nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.1, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legea nr.215/2001, republicata,  privind administratia publica

 

H O T A R A S T E

 

            Art.1. Se aproba vanzarea prin licitatie publica a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr.1-3, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

                Art.2. Pretul de pornire la licitatie publica va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

            Art.3. Se aproba anularea pozitiei nr.10 din anexa nr.1 “Vanzare prin licitatie publica “ aprobata prin H.C.L.M. nr.429/29.09.2004.

            Art.4. Se aproba         anularea anexei nr.3 “Vanzare prin licitatie publica” aprobata prin H.C.L.M. nr.70/30.01.2007.

Art.5. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta. 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de  26 consilieri din 27 membrii.

 

                                PRESEDINTELE SEDINTEI

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA

 

                                                                                                              SECRETAR,

constanta

NR. 549/ 26.10.2007

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Serviciul  Urmarire si Executare Contracte - VANZARI

nr.______/___________

 

 

R E F E R A T

 

 

            Se propune punerea in aplicare a HCLM nr. 471/2007 ca urmare a numarului mare de cereri din partea unor persoane fizice si juridice de a cumpara bunuri imobile si avand in vedere intentia municipalitatii de a vinde bunurile imobile – terenuri  ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta.Vanzarea se va face in baza  HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr.471/2007 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta. Prin prezentul proiect de hotarare se propune vanzarea prin licitatie publica  a unei suprafete de teren din municipiul Constanta care nu are o utilitate bine definita conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare

Totodata prin acest proiect de hotarare se propune anularea Anexei 3 din H.C.L.M. nr.75/30.01.2007 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta, precum si anularea pozitiei 10 din H.C.L.M. nr.429/29.09.2004, intrucat terenurilor sus mentionate le sunt aplicabile prevederile art.123 alin 2 si 3 din Legea nr.215/2001 republicata.    

            Anexele privind  “Vanzarea prin licitatie publica“ ce fac parte integranta din prezenta hotarare de vanzare a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta au fost intocmite in baza situatiilor juridice ale terenurilori (elaborate de Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publica Locala – Serviciul Juridic), masuratorile topografice avizate de Directia Patrimoniu si in corelatie cu hotarari ale Consiliului Local sau proiecte de hotarari ce urmeaza a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta in aceeasi sedinta cu prezentul proiect de hotarare.

Aceste proiecte de hotarari se refera la inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta, hotarari privind aprobarea Planurilor Urbanistice de Detaliu pe domeniul privat al Municipiului Constanta precum si proiect de hotarare privind  trecerea din domeiul public in domeniul privat al Municipiului Constanta.

Terenurie propuse spre vanzare in prezentul proiect de hotarare au fost  analizate si avizate favorabil de catre comisiile de specialitate ale Consiliului Municipal Constanta.

            Fata de cele mentionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare “privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta “.

 

 

               DIRECTOR,

          CONSTANTIN BABUS                                                                       SEF SERVICIU,                                                                                                                                                                                                              CAMELIA DUDAS

 

Elaborat,

Mariana Irimia

 

 

 

ANEXA 1 LA HCLM NR.549/2007

 

VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

 

 

OBSERVATII

1.

Teren Str.Mircea cel Batran nr.139

80

Alimentatie publica conform HCLM nr.272/2003

CU nr.4199 /2007

·         Solicitare de cumparare nr.126488/2005

·         Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

·         Destinatia terenului este de alimentatie publica conform HCLM nr.272/2003 « Extidere Pizzeria Domino »

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 

 

 


ANEXA 2LA HCLM NR.549/2007

 

VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

 

 

OBSERVATII

2.

Teren strada I.G. Duca/ strada Calugareni

56

Spatiu comercial conform HCLM nr.380/2007

Cu nr.4120/2007

·         Solicitare de cumparare nr.91750/2006

·         Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

·          Destinatia terenului este de spatiu comercial conform HCLM aprobare PUD  nr.380/2007

 

PRESEDINTE SEDINTA


ANEXA 3 LA HCLM NR.549/2007

 

VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

 

 

OBSERVATII

3.

Teren Str.Petre Dascalu/ Str.Sentinelei

70

Statie reglare presiune gaze cf HCLM nr.463/2007

CU nr.4218/2007

·         Solicitare de cumparare nr.95642/2007

·         Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

·          Destinatia terenului este de statie reglare presiune gaze cf HCLM nr.463/2007- aprobare PUZ

 

PRESEDINTE SEDINTA,