Hotărârea nr. 548/2007

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

Romania

Judetul Constanta

consiliul local al Municipiului Constanta

 

                         H  O T A R A R E

privind aprobarea  vanzarii prin  negociere directa a

unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri )

  ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 26.10.2007;

          Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare,  Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante,  Administrarea Domeniului Public si Privat nr.1,  Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat ;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii “;

Avand in vedere prevederile HCLM nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.1, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legea nr.215/2001, republicata,  privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E

            Art.1. Se aproba vanzarea, prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1-9, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

            Art.2. Pretul de pornire la negocierea directa  va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

            Art.3. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 26 consilieri din 27 memb

PRESEDINTELE SEDINTEI

                                                                                                    CONTRASEMNEAZA

      SECRETAR,

                                                                                    constanta

NR. 548/ 26.10.2007

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

PRIMAR

nr.______________/________________

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE

 

 

 

            Analizand Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat privind propunerea de vanzare prin negociere directa a unor bunurilor imobile  ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta;

            Vanzarea terenurilor apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta se va face pentru fiecare tip de relatie juridica existenta intre agentii economici sau persoane fizice si Primaria Municipiului Constanta, specificate in HCLM nr. 471/2007;

Vanzarea se va face in baza  HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr.471/24.09.2007 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta.

Prin prezentul proiect de hotarare se propune vanzarea prin negociere directa a unor suprafete de teren ce reprezinta intregiri de proprietate, precum si terenuri aferente constructiilor detinute de proprietari cu titlu valabil conform anexelor, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Terenurile propuse spre vanzare in prezentul proiect de hotarare au fost  analizate si avizate favorabil de catre comisiile de specialitate ale Consiliului Municipal Constanta.

In temeiul art.45 alin.6 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala;

            Initiez proiectul de hotarare : “privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile  ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta”.

 

 

 

PRIMAR,

RADU  STEFAN  MAZARE

 

 

 

 

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Serviciul  Urmarire si Executare Contracte - VANZARI

nr.______/___________

 

R E F E R A T

 

Se propune punerea in aplicare a HCLM nr. 471/2007 ca urmare a numarului mare de cereri din partea unor persoane fizice si juridice de a cumpara bunuri imobile si avand in vedere intentia municipalitatii de a vinde bunurile imobile – terenuri  ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta.

Vanzarea terenurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta se va face pentru fiecare tip de relatie juridica existenta intre agentii economici sau persoane fizice si Primaria municipiului Constanta, specificate in HCLM nr. 471/2007.

Vanzarea se va face in baza  HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr.471/2007 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta.

            Prin prezentul proiect de hotarare se propune vanzarea prin negociere directa a unor suprafete de teren ce reprezinta intregiri de proprietate, precum si terenuri aferente constructiilor detinute de proprietari cu titlu valabil conform anexelor, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Anexele privind “Vanzarea prin negociere directa“ ce fac parte integranta din prezenta hotarare de vanzare a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta au fost intocmite in baza  solicitarii de cumparare teren si a actelor prezentate de solicitant precum si a situatiei juridice a terenului (elaborata de Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publica Local – Serviciul Juridic), masuratoarea topografica avizata de Directia Patrimoniu, a certificatelor de urbanism emise in vederea vanzarii sau punctele de vedere urbanistice exrpimate de catre Directia Urbanism cu privire la procedura de vanzare, si in corelatie cu Hotarari ale Consiliului Local sau proiectede hotarari ce  urmeaza a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta in aceeasi sedinta cu prezentul proiect de hotarare.

Aceste proiecte de hotarari se refera la inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta.

Terenurile propuse spre vanzare in prezentul proiect de hotarare au fost analizate si avizate favorabil de catre comisiile de specialitate ale Consiliului Municipal Constanta.

            Fata de cele mentionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare “privind aprobarea vanzarii prin negociere directa  a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta “.

                                                                                                       

DIRECTOR,

CONSTANTIN BABUS                                                                       SEF SERVICIU,

CAMELIA DUDAS

Elaborat,

Mariana Irimia

 

ANEXA 1 LA HCLM NR.548/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

1.       

Teren str.Pandurului nr.41

246

SC CONVAS SRL

CU nr.4197

/2007

Sediu firma, locuire conf PUG

- Solicitare de cumparare nr.55935/2004

- Suprf. acte= 800 mp.

 Suprf. mas.=1046 mp.

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de sediu firma, locuire conform PUG

-Conform adresei Directiei Urbanism nr.136732/18.10.2007 avand in vedere forma si dimensiunile terenului care nu permit realizarea unei constructii independente si functiunile aprobate in zona se recomanda vanzarea prin negociere directa

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 2 LA HCLM NR.548/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

2.       

Teren strada Primaverii (in fata proprietatii din str.Ileana Cosanzeana nr.17)

68,65

BOSOC LAURENTIU SORIN

CU

nr.4196 /2007

Locuire P+2E- intregire proprietate conf PUG

- Solicitare de cumparare nr.139207/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

-  Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- locuire conform PUG, propunandu-se realizarea aliniamentul la celelalte proprietati de pe strada Primaverii

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 3 LA HCLM NR.548/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

3.       

Teren str.Adamclisi nr.3

149,90

SC MARCO CHIM SRL

CU nr.3726/

2007

Locuinte colective, parcare, locuri de joaca conf PUG

- Solicitare de cumparare nr.100267/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- locuinte colective, parcare si locuri de joaca conform PUG

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 


 

 

ANEXA 4 LA HCLM NR.548/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

4.       

Teren Bulevardul Ferdinand nr.45

260

ZEIDO ZEIDO

CU nr.4195/

2007

Parcare conform PUG

- Solicitare de cumparare nr.84415/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Conform adresei Directiei Urbanism nr.124038/25.09.2007 terenul solicitat va fi instrainat exclusiv pentru destinatia de parcare

- De asemenea, prin adresa nr.137624/18.10.2007 Directia Urbanism recomanda vanzarea prin negociere directa, exclusiv pentru destinatia de parcare in scopul intregirii proprietatii, avand in vedere forma si dimensiunile terenului care nu permit existenta unei constructii independente,

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 5 LA HCLM NR.548/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

5.       

Teren Bulevardul I.C. Bratianu nr.81

9,25

TUDOSE LUCIAN

CU nr.4198/

2007

Spatiu comercial si birouri conform HCLM 483/2006- diferenta din masuratori

Solicitarea de cumparare nr. 47677/2007

- Suprf. acte= 50 mp.

- Suprf. mas.=59,25 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de spatiu comercial si birouri conform HCLM nr.483/2006- diferenta din masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 6 LA HCLM NR.548/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

6.       

Teren strada I.D. Chirescu nr.18 bis

16,47

ALBESC AURELIA

CU nr.4122/

2007

Locuire- diferenta din masuratori conform PUG

Solicitarea de cumparare nr. 151143/2006

- Suprf. acte= 168,87 mp.

- Suprf. mas.=185,34 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de  diferenta din masuratori- locuire cf. PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

 

ANEXA 7 LA HCLM NR.548/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

7.       

Teren strada Traian nr.98

19,90

S.C. COMTOURS S.R.L.

CU nr.4119/

2007

Hotel conform HCLM nr.348/2007- intregire proprietate

- Solicitare de cumparare nr.55704/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

-  Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- hotel conform HCLM PUD nr.348/2007

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 8 LA HCLM NR.548/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

8.       

Teren Bulevardul I.C.Bratianu, in fata blocului SR1

127,37

SC IAN MARI SRL

CU nr.4931/

2006

Spatiu comercial conform HCLM nr.144/2004

- Solicitarea de cumparare 39640/2003

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si  face partial obiectul contractului de inchiriere nr.43269/1999 incheiat intre PMC si SC Ian Mari SRL

Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.(3) din Legea 215/2001 actualizata

-Proprietatea asupra constructiilor si dreptul de folosinta a terenului sunt inregistrate la OCPI Constanta sub nr.17210/2005

-Terenul propus spre vanzare are destinatia de - Spatiu comercial conf. HCLM aprobare PUD nr.144/2004

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 9 LA HCLM NR.548/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

9.       

Teren Bd. 1 Mai nr.2A

338

SC TRITON MARINE OIL ROMANIA SRL

CU nr.4194 /2007

 

Locuire colectiva, parcaje, locuri de joaca  cf PUG

- Solicitare de cumparare nr.34976/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta in conformitate cu prevederile HCLM nr.227/2006- Anexa 2

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- locuire colectiva, parcaje, locuri de joaca conform PUG

- conform adresei Directiei Urbanism nr.133501/11.10.2007 avand in vedere forma si dimensiunile  terenului care nu permit realizarea unei constructii independente precum si functiunile aprobate in zona, se recomanda vanzarea prin negociere directa

 

PRESEDINTE SEDINTA,