Hotărârea nr. 547/2007

Hotarare privind transmiterea terenului aferent "pistei roleri, skateri si biciclisti", din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta

 

                     ROMÂNIA

    JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 


HOTĂRÂRE

Privind transmiterea terenului aferent "pistei roleri, skatcri si

biciclisti", din administrarea Consiliului Local al municipiului

Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta

Consiliul   Local   al   Municipiului   Constanta   întrunit   in   şedinţa   din   data   de 26.10.2007;

Luind in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism; raportul Comisiei nr.5 - Juridica si referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 96012/17.07.2007;

Tinand cont de HCLM nr. 239/2004 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta a unor terenurisituatc in intravilanul municipiului Constanta si HCLM nr. 99/2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "amenajări pista roleri, skaleri, biciclist! si funcţiuni conexe"

Având in vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. "c", alin.5, lit. "a", art.45 alin.3 si art.115, alin.l, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE

Art.l — Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P.Constanta a terenului aferent obiectivului "pista roleri, skateri si biciclisti", in suprafaţa de 9400,00 mp situat in Constanta, zona Parc Tabacarie, proprietate privata a municipiului Constanta, conform planului de situaţie ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 - Predarca-Primirea imobilului se va face prin Proces-Verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Direcţia Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si R.A.E.D.P.P. Constanta după cum urmează:

-    terenul aferent "zonei de alimentaţie publica" in suprafaţa de 803,00 mp, la intrarea in vigoare a prezentei hotărâri;

diferenţa de teren aferent obiectivului "pista roleri, skatcri si biciclisti", in suprafaţa de 8597 mp, după recepţia la terminarea lucrărilor;

Art.3 - Compartimentul comisiilor Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Financiare si S.P.I.T Constanta, in vederea aducerii la indeplinirc si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                           CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


CONSTANTA

Nr. 547/26.10.2007


MARCELAENACHE