Hotărârea nr. 546/2007

Hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Constanta si S.C. SEAVIEW MEDIA S.R.L.

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICI PI VL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea schimbului de terenuri intre

Municipiul Constanta si

S.C. SEAVIEW MEDIA S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in scdinta ordinara din
dala de 26.10.2007.

Având in vedere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre,  Raportul  Comisiei   1        Buget - Finanţe,  Raportul  Comisiei  2 • Urbanism, Raportul Comisiei 5 - Juridica si Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 140631/2007:

Vazind rapoartele de evaluare întocmite de S.C. ROŞA TRADE INTERNATIONAL S.R.L., înregistrate sub nr. 140533 si 140534 / 2007si solicitarea nr. 74307 / 07.06.2007 a S.C. Seaview Media S.R.L.

In temeiul prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, modificata prin Legea nr. 247 / 2005 privind reforma in domeniul proprietăţii si justiţiei, precum si unele masuri adiacente;

In temeiul prevederilor art. 36. alin.2, lit "c", art, 115, alin (1) lit "b" din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata.

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se aproba trecerea din deomeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta a terenului situat in b-dul Tomis. zona bl. TAV4 -Scapino. in suprafaţa de 740 mp.

Art.2 - Se însuşeşte raportul de expertiza tehnica privind valoarea de circulaţie a terenului in suprafaţa de 747.77 mp, situat in b-dul Tomis, zona bl. TAV4 - Scapino. proprietatea S.C. Seaview Media S.R.L-,

Valoarea de circulaţie a terenului proprietate S.C. Seaview Media S.R.L..     in suprafaţa de 747,77  mp este de 241.840 € (324 €/mp x

747,77mp);

Ud Tomis nr. 51,Fax: 0040-41 - 708l0l:Tel: 0040   41    70810?; 8700CONSTANTA - ROMÂNIA


Art.3 - Se însuşeşte raportul de expertiza tehnica privind valoarea de circulaţie a terenului ce constituie domeniu privat al Municipiului Constanta, in suprafaţa de 740 mp,

Valoarea de circulaţie a terenului ce constituie domeniu privat al Municipiului Constanta, in suprafaţa de mp este de 242.160 € ( 327 t/mp x 740 mp);

Art.4 - Se aproba efectuarea schimbului de terenuri, conform planurilor anexa, intre Municipiul Constanta si S.C. Seaview Media S.R.L Planurile anexa fac parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.5 - Contravaloarea rapoartelor de expertiza va fi suportata de S.C. Seaview Media S.R.L;.

Art.6. - S.C. Seaview Media S.R.L renunţa la diferenţa de valoare dintre cele doua terenuri, conform rapoartelor de evaluare, in favoarea Municipiului

Constanta.

Art 7 - Primarul Municipiului Constanta va împuternici prin Dispoziţie un salariat din cadrul Serviciului Juridic in vederea semnării actului notarial de schimb;

Art. 8 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre către S.C. Seaview Media S.R.L, cu sediul in str. Mircea cel Batran nr. 147, bl. TD3C, parter, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare, S.P.I.T. si Serviciului Juridic, in vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 26 consilieri din

27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA
NR. 546/26.10.2007 

Bd Totnis nr 5l;Fax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040 - 41 - 70*105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA