Hotărârea nr. 545/2007

Hotarare privind aprobarea tranzactiei dintre Municipiul Constanta si S.C. Vanimar S.R.L.

                     România

  Judeţul Constanta Municipiul Constanta consiliul local


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea tranzacţiei dintre Municipiul Constanta si S.C. Vanimar S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din
data de  26.10.2007;

Luînd in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, adresa Direcţiei Patrimoniu-Servicul Cadastru inregistrat sub nr. . 2007, adresa S,C. Vanimar S.R.L. nr. 125469/2007, adresa Servicului Juridic, precum si adresa D.A.D.P.P. nr. 132084/2007, precum si avizul Comisiei juridice nr. 5 si avizul Comisiei nr. 1,;

Vazand dispoziţiile art 1704 -1706 si 1709-1710 Cod Civil,;

In temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit. „c" si ale art. 115, alin. 1, lit "b" din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aproba inchcicrca tranzaciiei dinire Municipiul Constanta prin Primar si S.C. Vanimar S.RX., conforma anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se imputeniceste Primarul Municiului Constanta sa încheie prezenta tranzacţie in numele Consiliului Local Constanta si al Municipiului Constanta.

Art.3 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publica Locala, Direcţiei Financiare, Direcţiei Patrimoniu, S-C. Vanimar S.R.L. in vederea aducerii la îndeplinire, si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 22 consilieri din 27 membri

Preşedinte şedinţa                                                 Contrasemnează,

Secretar Marcela Enachc

Constanta

Nr. 545/26.10.2007

545Bd Tomisnr. 5l,Fax: 0040-41 - 708101,Tel:0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


                                   România

Judeţul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

                                                                                              anexa la h.c.l.m. nr.545/ 2007

TRANZACŢIE

Intre:

Municipiul Constanta si Consiliul Local Constanta, având sediul in Constanta, B-dul Tomis nr. 51, legal reprezentate prin Primar Radu Ştefan Mazăre; Si

S.C.Vanimar S.R.L., cu sediul in Constanta, B-dul Mamaia nr. 284, inregistrata la ORC sub nr. J13/2996/2002 legal reprezentata prin Director Bajdechi Nicolae

Având in vedere Dos. nr. 8800/118/2007 al Tribunalului Constanta

In temeiul art. 1704 -1706 si 1709-1710 Cod Civil, s-a incheiat prezenta

TRANZACŢIE

Art.l. Părţile inteleg sa stingă, de comun acord si in totalitate, litigiul ce face obiectul dosarului nr. 8800/118/2007 al Tribunalului Constanta.

Art.2. Municipiul Constanta si Consiliul Local Constanta acorda in compensare, de comun acord, lui S.C. Vanimar S.R.L., pentru terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr. 59180 / 2002, terenul in suprafaţa de 200 mp., situat in Constanta, Str. Mircea cel Batran, langa Institutul de Marina Civila, ce va constitui noul obeict al aceluias contract.

Art.3. Urmarea a punerii in posesie cu terenul de la art.2, S.C Vanimar S.R.L. inlelege sa renunţe in mod expres si in totaltiate la litigiul ce face obeictul dosarului nr. 8800/118/2007, litigiul ce a generat acest dosar fiind considerat ca stins definitiv. S.C. Vanimar S.R.L. intelege sa renunţe inclusiv Ia daunele pretinse in prin capătul 2 al cererii ce face obiectul dosarului nr. 8800/118/2007 al Tribunalului Constanta..Redeventa aferenta contractului de concesiune nr. 59180/2002, va deveni 616, 67 Euro/ luna.

Art4. Primarul Municipului Constanta, in numele Municipiului Constanta prin Primar, va duce la îndeplinire prezenta tranzacţie, punerea in posesie urmând a se efectua ulterior aprobării prezentei tranzacţii prin Hotărâre a Consiliului Local Constanta si validării acesteia de către Prefectura Judeţului Constanta.

Municipiul Constanta                        S.C.Vanimar S.R.L.

Bd Tomis nr 51 ;Fax: 0O40 - 41 - 708101, Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


OBIECTIV: TEREN IN SUPRAFAȚA DE 200 MP

STR.MIRCEA CEL BATRAN

ZONA INSTITUTUL DE MARINA CIVILA

MUNICIPIUL CONSTANTA

BENEFICIAR:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


TEL. FAX: 0341-40.20.30 Email: finconevtomis99@yahoo.com

Datele, informațiile si conținutul acestui raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al executantului si beneficiarului

1. CERTIFICARE

Se certifica următoarele:

■    Echipa de evaluare nu are nici un fel de participatie sau interese legate de obiectul evaluării;

■    Concluziile raportului sunt in concordanta cu standardele de evaluare general acceptate;

■    Analizele , opiniile si concluziile sunt limitate numai la ipotezele si condițiile limitative si se constituie ca analiza nepărtinitoare;

■    Am efectuat personal inspecția proprietății imobiliare ce face obiectul raportului;

■    Utilizarea raportului de evaluare intocmit de noi poate fi insotita de verificarea lui in conformitate cu Standardul de verificare de rapoarte de evaluare ;

■    Echipa de evaluare are incheiata asigurarea de răspundere profesionala la ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI SA

ECHIPA DE EVALUARE

.    •    •    • M \ ‘    '*X

- * - . • • .

Ing. CĂTĂLIN SERBAN- evaluator intreprinderi si proprietăți imobiliare, membru ANEVAR, legitimație nr. 3258, coordonator lucrare

2. SINTEZA RAPORTULUI

Prezentul raport de evaluare se refera la proprietatea imobiliara “ TEREN INTRAVILAN ” , situata in STRADA MIRCEA CEL BATRAN, ZONA INSTITUTUL DE MARINA CIVILA, MUNICIPIUL CONSTANTA.

Scopul raportului constă în estimarea valorii de piața a proprietății imobiliare la data de referința a prezentului studiu si a estimării valorii minime a redeventei in vederea concesionarii proprietății imobiliare .

Proprietatea imobiliara este compusa din teren liber in suprafața de 200,00 mp -cota exclusiva . In lipsa situației juridice se presupune ca proprietatea imobiliara supusa evaluării este domeniu privat al municipiului Constanta si, pana la data prezentului raport de evaluare , nu sunt înregistrate notificări in baza Legii nr. 10/2001 si nici litigii.

Determinarea celei mai bune utilizări : avand in vedere scopul raportului si solicitarea clientului evaluarea se va realiza avand in vedere ca destinație a proprietății imobiliare : SPATII COMERCIALE SI ALIMENTAȚIE PUBLICA, REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2 ETAJE.

Avand in vedere scopul raportului de evaluare metodele de evaluare folosite au fost metoda comparației directe si metoda capitalizării chiriei.

In opinia evaluatorului :

A. valoarea de piața a proprietății imobiliare “TEREN INTRAVILAN4a suprafața de 200,00 mp, amplasata in STRADA MIRCEA CEL BATRAN, ZONA INSTITUTUL DE MARINA CIVILA, MUNICIPIUL CONSTANTA” , la data de 18.10.2007, exclusiv in condițiile prezentate in raport, este de: ..

619.454,00 RON , echivalent a 185.000 euro

* valori exclusiv TVA

B. valoarea minima a redeventei in vederea concesionarii proprietarii imobiliare TEREN INTRAVILAN , in suprafața de 200,00 mp ,amplasata in STRADA MIRCEA CEL BATRAN, ZONA INSTITUTUL DE MARINA CIVILA, MUNICIPIUL CONSTANTA”,

la data de 18.10.2007 , exclusiv in condițiile prezentate in raport, este :__

- redeventa : 24.778 RON/an, respectiv 7.400 euro/an


- Rata de schimb valutar la data de referința: 1 USD =2,3616 RON 1 Euro = 3,3484 RON

Valoarea este subiectiva, reprezintă o estimare si nu responsabilitățile de mediu.

Valoarea tine cont de caracteristicile si starea proprietății imobiliare evaluate, asa cum sunt ele prezentate in prezentul raport.

3. PREMISELE EVALUĂRII

3.1. Ipoteze si condiții limitative

Acest raport de evaluare a fost elaborat in următoarele condiții generale limitative:

Ipoteze:

■    Informațiile legate de situația juridica, sarcinile legale, autorizările, aspectele tehnice si economice ale proprietății au fost preluate de la proprietar- Primăria Constanta si folosite in cadrul raportului.Nu s-au întreprins verificări sau investigații suplimentare si sunt considerate a fi autentice, dar nu se da nici o garanție asupra preciziei lor.

■    Se presupune ca nu exista nici un fel de contaminanti sau materiale periculoase in cadrul proprietății imobiliare analizate si costul activitatilor de decontaminare nu afecteaza valoarea. Nu am fost informați de efectuarea unei inspecții sau a unui raport care sa indice prezenta unor contaminanti sau a materialelor periculoase. Echipa de evaluare nu are calitatea si calificarea sa detecteze aceste substanțe , nu isi asuma nici o responsabilitate pentru existenta vreunui contaminant si nu se angajeaza pentru o expertiza sau o cercetare științifica necesara pentru a fi descoperit. Daca ulterior, se va stabili ca exista contaminare sau ca mijloacele care au fost sau sunt puse in funcțiune ar putea contamina, aceasta ar putea diminua valoarea estimata a proprietății imobiliare.

■    Se presupune ca proprietatea imobiliara este in deplina concordanta cu toate reglementările privind mediul inconjurator in afara cazului in care neconcordantele sunt expuse, descrise si luate in considerare in raport.

■    Se presupune ca nu exista aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietății imobiliare, subsolului sau structurii ce ar avea ca efect o valoare mai mare'sau mai mica. Nu ne asumam nici o responsabilitate pentru asemenea situații sau pentru obținerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor.

■    Se presupune ca proprietatea imobiliara este conform cu toate reglementările si restricțiile urbanistice si ca toate autorizațiile, certificatele de funcționare si alte alte documente solicitate de autoritatile legale au fost si/sau pot fi obținute sau reinnoite.

■    Situația actuala a proprietății imobiliare si scopul evaluării au stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate , pentru ca valorile rezultate sa conducă la estimarea cea mai probabila a valorii proprietății imobiliare in condițiile tipului valorii selectate. Ipotezele de lucru sunt considerate rezonabile comparative cu datele disponibile la data evaluării si sunt bazate pe condițiile actuale ale pieței, pe factorii anticipați ai ofertei si cererii pe termen scurt si o economie stabila in continuare; prin urmare aceste previziuni se pot schimba in funcție de condițiile viitoare.

■    Suprafețele utilizate in cadrul raportului sunt conform comenzii lansate de client.

■    In cazul in care datele si informațiile puse la dispoziția evaluatorului prezintă omisiuni sau inexactitati, sunt parțiale si / sau subiective .evaluatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru acestea iar valoarea estimata poate fi influențată.

Condiții limitative:

■    Prezentul raport de evaluare nu reprezintă o expertiza tehnica; el a fost întocmit numai in baza prevederilor si recomandărilor din Standardele de Evaluare adoptate deANEVAR

■    Evaluatorul nu va fi solicitat sa acorde consultanta ulterioara sau sa depună mărturie in instanța privitor la proprietatea imobiliara in cauza: necesitatea unor astfel de solicitări trebuie convenita prealabil in scris de către parii.

■    Valoarea rezultata in urma calculelor este estimata, reprezintă o propunere si se bazeaza pe informațiile deținute de evaluator la data întocmirii raportului, inclusiv cele puse la dispoziție de către beneficiarul lucrării. Raportul de evaluare, prin concluziile sale, este doar orientativ, si nu determinant in adoptarea unei decizii referitoare la proprietatea imobiliara analizat. In sine, rezultatele raportului de evaluare nu au efecte juridice si/sau comerciale.

■    Evaluatorul nu a efectuat o auditare a valorilor datelor economice puse la dispoziție , o expertizare tehnica sau studii geotehnice ale terenului. Metodele de evaluare utilizate sunt cele recomandate de către standardele de evaluare adoptate de către ANEVAR iar rezultatul final al evaluării se bazeaza pe judecata si experiența evaluatorului.

■    Valorile separate alocate nu trebuie folosite in legătură cu o alta evaluare si sunt invalide daca sunt astfel utilizate.

■    Orice valori estimate in raport se aplica intregii proprietăți Imobiliare si orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara cazului in care o astfel de distribuire a fost prevăzută in raport.

■    Conținutul acestui raport, in totalitate sau in parte ( in special concluziile, identitatea evaluatorului ) nu va fi difuzat in public sau mediatizat fara acordul prealabil al evaluatorului; de asemenea intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de utilizare sau publicare a acestuia.

CONTRACT DE CONCESIUNE

Wr.. 5?/^

I

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Intre

Municipiul Constanta ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin Primar Radu Ștefan Mazare, cu sediul in Constanta , bulevardul Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, avand cont nr. 24630220044785631 deschis la Trezoreria Constanta, in calitate de concedent

si

S.C “ Vanimar SRL” cu sediul in Constanta, str.Dobrogei nr.10, inmatriculata la Camera de Comerț Constanta J 13 / 2996 / 2002, cod fiscal R 7940632, cont lei 2511009 ROL deschis la Banca Romana pentru Dezvoltare Constanta, reprezentata prin Administrator Tarsoaga Mariana, in calitate de concesionar.

in baza Legii nr. 219 / 1998, a H.G. 216 / 1999 privind aprobarea Normelor Metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219 / 1998, a Legii nr. 453 / 2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 50 / 1991, republicata, a HCLM. 540/30.11.2000 , HCLM. nr. 148/26.04.2001 si a HCLM 395/02.10.2001 privind modificarea HCLM. 540/30.11.2000, precum si a procesului verbal de evaluare nr 47565 din 04. 04. 2002,s-a incheiat prezentul contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului il constituie concesionarea terenului, in suprafața de 200 mp, proprietate privata a Municipiului Constanta, situat in Constanta, str. Eroilor ( in spatele cofetăriei Trandafirul),in vederea realizării obiectivului “ Spațiu Alimentație Publica ”, conform planului anexa nr.l.

Art.2. Suprafața de teren prevăzută la art. 1 se va preda de către concedent concesionarului pe baza unui proces verbal de predare-primire. Prezentul contract intra in vigoare la data semnării procesului-verbal de predare-primire.

Art.2.1. Prezentul contract intra in vigoare la data predării efective a obiectului contractului, respectiv la data semnării procesului verbal de predare-primire a terenului.

Documentația tehnica pe baza careia se va solicita eliberarea autorizației de construire va fi depusa in maxim 30 de zile de la data semnării prezentului contract. Lucrările vor incepe in maxim 3 luni de la eliberarea autorizației de construire. Durata de ezecutie a lucrării va fi cea prevăzută in autorizația de construire.

III. DURATA CONCESIUNII

ArL3. Durata concesiunii este de 49 ani cu posibilitatea prelungirii conform legislației in tigoare de la data respectiva.    \

IV. PREȚUL CONCESIUNII

Art. 4. Redeventa anuala este de 1270 USD/an, stabilita iii urma adjudecări terenului in cadrul licitației din data de 04.04.2002.

La data licitației raportul de schimb leu/dolar la cursul BNR era de : 1 USD = 32.786 lei. Redeventa trimestriala este de 317,5 USD.

Redeventa se va plăti in funcție de raportul leu/S la cursul B.N.R. la momentul plătii.

V. MODALITATEA DE PLATA A REDEVRNTEI

Art. 5. Obligația de plata a redcvcntei curge din momentul intrării in vigoare a contractului.

Art. 6. Plata redeventei se face in patru rate trimestriale in perioda 1-10 ale lunii următoare de

la expirarea fiecărui trimestru calendaristic.

Neachitarea in termen a redeventei trimestriale atrage după sine aplicarea de majorări de intarziere de 0,15% pentru suma datorata, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere.

Art.8. Plata cu intarziere a redeventei se va sancționa cu o penalitate de intarziere de 0,5 % in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26 / 2001, pentru fiecare luna si/sau pentru fiecare fracțiune de luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care acestea aveau termene de plata. Penalitatea de intarziere nu inlatura obligația de plata a majorărilor de intarziere. Daca intarzierile depasesc 60 de zile, concedentul poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului de concesiune.

Art.8.1. Prevederile art.8 se vor aplica atata timp cat O.G. nr.26/ 2001 va produce efecte juridice. In situația in care actul normativ va fi modificat sau abrogat, in mod coprespunzator se vor modifica si dispozițiile articolului menționat.

Art.9. Redeventa se va calcula si plăti in numerar sau cu dispozitie/ordin de plata prin grija concesionarului.Sumele se vor vira in contul nr. 21.22.02.07.4785631 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta.

Concesionarul are obligația de a prezenta serviciului specializat din cadrul Primăriei Municipiului Constanta in termen de 5 zile de la virare , a patra copie de pe chitanta/ordinul de plata, vizate de banca, prin care s-a achitat redeventa .

Art.10. Majorările aferente intarzierilor la plata, se vor vira in contul 21.22.02.07..98.4785631 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta.

Art. 10.1.Penalitatea de intarziere se va factura distinct si se va vira in contul 21.22.02.03.4785631 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta.

VI. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art.ll. Concedentul are următoarele obligații:

-    sa predea obiectul concesiunii liber de sarcini;

-    sa urmareasca lunar prin serviciile de specialitate mersul lucrărilor de construcție la obiectivul ce se va realiza pe terenul concesionat in vederea asigurării calitatii si stabilitatii construcției, precum si incadrarea acesteia in termenul prevăzut in prezentul contract;

-    concedentul are dreptul sa retraga concesiunea si sa rezilieze contrectul unilateral fara nici o răscumpărare, daca concesionarul nu-si respecta una din obligațiile contractuale după expirarea termenelor prevaftute in prezentul contract, sub condiția comunicării incalcarii acestei obligații in prealabil; I I \

-    concedentul se obliga sa nu il tulbure pe concesionar in exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

Art.12. Concesionarul are următoarele obligații:

-    se obliga sa respecte clauzele impuse prin concesiune;    ‘

-    sa respecte intocmai prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanta nr.148/ 26.04.2001;

-    se obliga sa construiască un decantor-separator grăsimi inainte de evacuarea apelor uzate in rețeaua de canalizare orascneasca, precum si sa amenajeze un spațiu pentru depozitare deșeuri. De asemenea, acesta se obliga sa amenajeze spatii verzi pe o suprafața de 10% din terenul concesionat;

-    sa plateasca redeventa la timp, in cuantumul si modalitățile stabilite in contract, penalitățile, precum si majorările de intarziere;

-    sa execute din fondurile sale lucrări de racordare la rețelele tehnico-edilitare din zona si sa obțină acordul deținătorilor. Eventualele soluții alternative adoptate prin proiect (alimentare cu apa, surse de incalzire) se executa pe cheltuiala exclusiva a acestuia;

-    sa execute construcția in stricta conformitate cu autorizația de construire obtinuta si documentația anexata;

-    sa suporte taxele si impozitele ce grevează asupra construcției si cheltuielile referitoare la utilitati ( energie, apa, gunoi, etc.);

-    pentru concesionarea si exploatarea in condiții optime a terenului, concesionarul va trebui sa realizeze investițiile propuse prin documentația de urbanism aprobata. Termenul de finalizare a lucrărilor va fi stipulat in Autorizația de Construire;

-    în termen de 30 de zile de la incheierea contractului de concesiune sa inregistreze contractul în registrele de publicitate;

-    concesionarul se obliga sa depună inainte de data încheierii contractului , o garanție definitiva in valoare de 10.000.000 lei, care va ramane la dispoziția concedentului si nu se va mai retrage decât după semnarea procesului verbal de recepție a construcției si refacerea spațiului verde adiacent. Daca este necesar, din suma vor fi prelevate penalitățile si sumele datorate concedentului de către concesionar, in baza contractului de concesiune.

-    concesionarul va constitui o garanție pentru protecția mediului in valoare de 5.000.000 lei, pentru acoperirea costurilor viitoare precum si pentru îndeplinirea obligațiilor privind protecția mediului, care pot aparea pe parcursul derulării concesiunii.

-    concesionarul are obligația ca in conformitate cu Acordul de Mediu sa prezinte documentația in vederea obțineri autorizației de construire, avizata de Agenția de Protecție a Mediului ,conform Ordinului M.A.P.P.N. nr. 125/1996.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.13. încetarea concesiunii prin expirarea duratei.

Concesionarul arc obligația in termen de 60 zile de la încetarea concesiunii de a preda bunul ce face obiectul contractului de concesiune in conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 219/ 1998.

Art.14. încetarea concesiunii prin răscumpărare.

efectiva. Cazul de interes public se probează prin acte autentice emise de Autoritatea Muncipala sau prin Hotarari ale Guvernului.

Art.15. încetarea concesiunii prin retragere.

Concesiunea se retrage si contractul se reziliaza in situația in care concesionarul nu isi respecta obligațiile asumate prin contract, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile, constatarea facandu-se de către organele specializate ale concedentului.

Art.16. încetarea concesiunii prin renunțare

Concesionarul poate renunța la concesiune in cazul in care cauze obiective, justificate,

fac imposibila realizarea obiectului de activitate. Verificarea celor semnalate se va face de către o comisie formata din reprezentanții concedentului impreuna cu reprezentanții concesionarului, părțile hotarand asupra modalității de stingere a raporturilor contractuale.

Părțile nu vor fi răspunzătoare pentru nccxccutarea la termen si/sau in mod corespunzător total si parțial, a oricărei din obligațiile care îi incumba in baza prezentului contract, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzata de un eveniment imprevizibil la data incheierii contactului si ale cărui consecințe sunt de neinlaturat de către partea care il invoca. Sunt considerate asemenea evenimente: războiul, calamitatile naturale, grevele, restricțiile legale si orice alt eveniment care este in afara controlului pârtii care il invoca.

Partea care invoca forța majora va inmana celeilalte parti certificarea emisa de autoritatea competenta in termen de 48 ore de la obținere.

Daca in termen de 6 luni de la producerea lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a acestui contract, fara ca una din parti sa poata pretinde celeilalte daune interese.

Pe durata celor 6 luni de la înștiințarea evenimentului ce face imposibila derularea contractului obligația de plata va inceta.

Art.17. In cazul încetării concesiunii din una din cauzele prevăzute la art. 13 , 14 , 15 , 16 , concesionarul are obligația sa restituie in deplina proprietate bunul concesionat.

VIII. SUBCQNCESIUNE

Art.18. Se interzice concesionarului de a subconcesiona, in tot sau in parte, terenul supus concesiunii.

IX. LITIGII

Art. 19. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentul contract de concesiune, mai puțin cele privind rezilierea unilaterala a acestuia, daca nu vor fi soluționate pe cale amiabila sunt de competenta instanțelor de drept comun in raza carora se afla bunul supus concesiunii.

Art. 20. Neexecutarea obligațiilor asumate prin contract de către una din parti da dreptul celeilalte de a cere rezilierea contractului cu daune interese. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente intre parti.

Art. 21. Prezentul contract constituie titlu exectoriu, concedentul putând proceda la reținerea si valorificarea construcției executate pana la achitarea integrala a datoriilor.

Art. 22. Forța majora apara de răspundere cu condiția comunicării ei in scris in 10 zile de la apariția acesteia de catrc partea care o invoca, avand certificarea organelor abilitate.


X. DISPOZIȚII FINALE

Art.23. Prezentul contract se poate modifica si adapta prin acordul pârtilor. Modificarea si completarea prezentului contract se poate face prin act adițional si in funcție de actele normative apărute pe parcursul derulării contractului. Pe toata durata concesiunii părțile se vor supune legislației in vigoare din Romania.

Art.24. Anexele prezentului contract, respectiv procesul de predare-primire a terenului, eventualele acte adiționale, certificatul de urbanism, autorizația de construire, caietul de sarcini, planul anexa, etc. constituie parte integranta a prezentului contractului.

Prezentul contract de concesiune s-a incheiat in 2 ( doua) exemplare,cate unul pentru fiecare parte .

CONCEDENT

__

CONCESIONAR

PRIMAR W

S.C. VANIMAR S.R.L.

RADU


BazareTARSOAGA MARIANA

4^DIRECTOR PATRIMONIU DANIELA RAMONA PETCU LO

DIRECTOR TEHNIC ACRfZITI IONEL PIL

DIRECTOR riu^NCÎAR MARCELAhwdGIOIU VIZAT Cy

GEORGE' GIIEORGHE
ELABO c.j. BOGDAN5