Hotărârea nr. 544/2007

Hotarare privind aprobarea tranzactiei dintre Municipiul Constanta si Damadian Maria Maia, Tinca Irina si Gulbenkian Elisabeta, Pufleni Dumitru si Pufleni Elena

    România

Judeţul Constanta Muniopiul Constanta consiliul local


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea tranzacţiei dintre Municipiul Constanta si Damadian Măria Maia, Tinca Irina si Gulbenkian E lisa beta, Pufieni Dumitru

si Pufieni Elena


Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din data de 26.10.2007;

Luind in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul întocmit de Direcţia Patrimoniu înregistrat sub nr.  2007, precum si avizul Comisiei juridice nr.5,;

 

"

Vazand dispoziţiile art 1704 -1706 si 1709-1710 Cod Civil,; In temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit „c" si ale art.115, alin. 1, lit "b din Legea nr. 215 / 2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aproba încheierea tranzacţiei dintre Municipiul Constanta prin Primar si Damadian Măria Maia, Tinca Irina si Gulbenkian Elisabcta, Pufieni Dumitru si Pufieni Elena, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se imputaniceste Primarul Municipiului Constanta sa încheie prezenta tranzacţie in numele Consiliului Local Constanta si al Municipiului Constanta.

Art.3 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publica Locala, Direcţiei Financiare, Direcţiei Patrimoniu, numiţilor Damadian Măria Maia, Tinca Irina si Gulbenkian Elisabeta, Pufieni Dumitru si Pufieni Elena , in vederea aducerii la îndeplinire, si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 22 consilieri din 27 membri

Preşedinte şedinţa                                                  Contrasemnează,

Secretar
Marcela Enache

Constanta

Nr. 544/26.10.2007

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax; 0040 - 41 - 708101, Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


                              românia

judeţul constanta

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU

REFERAT


In vederea stingerii amiabile a litigiului aflat pe rolul Judecătoriei Constanta, dosar nr. 7042/212/2006, intre Damadian Maia-Maria, Tinca Irina si Gulbenkian Elisabeta, reclamanţi, Pufleni Dumitru, Pufleni Elena si Municipiul Constanta, in calitate de paraţi, se supune Consiliului Local, spre aprobare, efectuarea unui schimb de terenuri, astfel:

-    Municipiul Constanta acorda, in compensare, lui Pufleni Dumitru si Pufleni Elena, terenul in suprafaţa de 1235 mp,in valoare de 741.000 € (600 €/mp), ce constituie domeniu privat al municipiului Constanta, situat in zona Prelungirea Bucovinei - Spitalul Militar Constanta, in schimbul terenului in suprafaţa de 1256 mp, situat in str. Panait Cernii nr. 10,in valoare de 741.040 £ (590 €/mp), proprietatea susnumitilor.

-    Terenul in suprafaţa de 1256 mp, situat in str. Panait Cerna nr. 10,in valoare de 741.040 € (590 €/mp), ramane in proprietatea Damadian Maia-Maria, Tinca Irina si Gulbenkian Elisabeta.

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

SEF SERVICIU PATRIMONIU

                                                                                  Gratiela RUSU


ELABORAT

 


Daniela GHERLAN                                                                    ANEXA LA H.C.L.M. NR. 544/26.10.2007

               

TRANZACŢIE

Intre:

Municipiul  Constanta  si  Consiliul  Local  Constanta,  având sediul in Constanta, B-dul Tomis nr. 51, legal reprezentate prin Primar Radu Ştefan Mazăre, pe deoparte; Si

Damadian  Maia-Maria  (prin  mandatar  Dogaru  Anahida), Tinca Irina si Gulbenkian Elisabeta,, toate cu sediul ales la Societatea Civila de Avocaţi "Hasotti si Asociaţii", str Preda Buzescu nr. 1B Si

Pufleni Dumitru si Pufleni Elena, cu domiciliu ales la hotel Royal, b-dul Mamaia nr. 191, pe de alta parte

Având in vedere dos. nr. 7042/212/2006 al Judecătoriei Constanta

In temeiul art. 1704 -1706 si 1709-1710 Cod Civil, s-a incheiat prezenta

TRANZACŢIE

Art.l. Părţile inteleg sa stingă, de comun acord si in totalitate, litigiul ce face obiectul dosarului nr. 7042/212/2006 al Judecătoriei Constanta

Art.2. Municipiul Constanta si Consiliul Local Constanta acorda in compensare lui Pufleni Dumitru si Pufleni Elena terenul in suprafaţa de 1235 mp. ( 600 EURO/mp), zona prelungirea Bucovinei -Spitalul Militar Constanta, pentru terenul in suprafaţa de 1256 mp (590 EURO/mp), situat in Constanta, str. Panait Cerna nr. 10.

Art3. Urmarea a punerii in posesie cu terenul de la art.2, Pufleni Dumitru si Pufleni Elena intelege sa renunţe in mod expres si in totalitate la terenul in suprafaţa de 1256 mp., situat in Constanta, str Panait Cerna nr. 10, si la construcţia edificata pe acesta, in valoare de 175.000 EURO, care trec in proprietatea Iui Damadian Maia-Maria

(prin mandatar Dogaru Anahida), Tinca Irina si Gulbenkian Elisabeta de la data încheierii prezentei tranzacţii, ca effect al accesiunii imobiliare (art 494 C Civ.).

In urma incheierii prezentei tranzacţii. Damadian Maia-Maria (prin mandatar Dogaru Anahida), Tinca Irina si Gulbenkian Elisabeta intelegem sa renunţam la litigiul ce face obeictul dosarului nr. 7042/212/2006 al Judecătoriei   Constanta,, litigiul ce a generat acest

Bd. Torni»ni. 5I.Fax: 0040 - 4] - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105.8700 CONSTANTA • ROMÂNIA


dosar fiind considerat ca stins definitiv. Damadian Maia-Maria (prin mandatar Dogaru Anahida), Tinca Irina si Gulbenkian Elisabeta si Pufleni Dumitru si Pufleni Elena înţelegem sa renunţe inclusiv la orice daune care pot fi solicitate prin dosarul.nr. 7042/212/2006 al Judecătoriei Constanta sau al oricărei alte instanţe competente.

ArL4. Primarul Municipului Constanta, in numele Municipiului Constanta prin Primar, va duce Ia indeplinire prezenta tranzacţie, punerea in posesie unnand a se efectua ulterior aprobării prezentei tranzacţii prin Hotărâre a Consiliului Local Constanta si validării acesteia de către Prefectura Judeţului Constanta.

Municipiul Constanta                                     Damadian Maia-Maria

Tinca Irina Gulbenkian Elisabeta

Pufleni Dumitru Pufleni Elena

Bd Tomls nr Sl.Fax: 0040 - 41 - 708101, Te) 0040 - 41 - 70*105, 8700CONSTANTA - ROMÂNIA


s.c


MAESTRO

S.R.L


BUSINESS CONSULTING

Romania, Constanta, str.Flaminda nr.t 9, Complex Flaminda, tel. 61.38.88. fax. 61.38.88 J13/1631/2000. CF R13381535. Capital Social 30 000 000 lei Cont RO88 TREZ 2315 069XXXO0 1275 Trezoreria Constanta

RAPORTDE EVALUARE


pentru determinarea valorii de piața, in vederea aplicării prevederilor Legii 10/2001, efectuare schimb

Teren , str.Panait Cer na nr. 10, zona patinoar, Constanta

_Constanta, septembrie 2007_

Utilizarea prezentului STUDIU St RAPORT DE EVALUARE in alte scopuri decât cel pentru care a fost contractat si in afara limitelor legale nu implica sub nici o forma firma de consultanta si nu are acordul acesteia.

Declarație

referitoare ta elaborarea raportului de evaluare elaborat ta cererea Primăriei Municipiului Constanta pentru determinarea valorii de piața, in vederea apUcarii prevederilor Legii 10/2001, efectuare schimb

Teren , st r. Pa nai t Cer na nr. IO , zona patinoar. Constanta

Subsemnata ing. OLGA JALOBĂ-UDOR, declar prin prezenta, pe propria răspundere, ca nu avem nici un interes, cu privire la obiectivul evaluat.

Deasemenea nu ne vom angaja, direct sau prin intermediari, la nici o acțiune cu caracter comercial privind participarea, vânzarea, cumpărarea sau /iritarea ob iectivului.

Evaluarea a fost executata numai după studierea amanuntita si la fata locului a obiectivului, iar raportul a fost întocmit in concordanta cu legislația in vigoare si cu standardele generale acceptate in domeniu.

Remunerația evaluatorului nu se face in funcție de de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza dorința clientului de obținere a unui rezultat dorit.

Prin prezenta certificam faptul ca suntem competent! sa efectuam acest raport de evaluare.

Firma S.C. Maestro Business Consulting S.R.L. si membri sai au încheiata asigurare de respundere profesionala la ALl.lAN/. TIRIAC ASIGURĂRI S A

Constanta. 17.09.200 7

,S'.( ’ W/ȘȚKO UL'S/MXS CONSULT/NCS S./U Sllidti/ si t aport de evaluare


P t jicni Ounnint

Teren s/r. Panul! ( erna nr. fi), urna patinoar. < 'onsttnua

CUPRJNS

pag

CONCL UZII SI RECOMANDĂRI.................................................................. 2

METODOLOGIA. ELABORAREA SI UTILIZAREA

STUDIULUI SI RAPORTULUI DE EVALUARE........................................... 3

DATE GENERALE................................................................................ 8

Drept de proprietate si sursele de    informații utilizate........................... 8

Analiza pieței imobiliare.......................................................................    9

Descriere amplasament......................................................................... 12

Analiza amplasament............................................................................. 12

RAPORT DE EVALUARE............................................................................... 13

Comparația directa............................................................................... 13

ANEXE............................................................................................................ 15

poze

Contract de vinzare cumpărare Act de adjudecare Plan de situație

Plan de amplasament si delimitare al corpului de proprietate

H

M

M

I

I

I

I

H


S.( MAEȘ'TRO BUSINESS ('ONSVLTINU S.R I, SinJin xi raport de evaluare


Puflem Oiimiirti

Teren. str/Ptuwit Cernu nr !(>. zona pai moar. Constanta


CONCLUZII SI RECOMANDĂRI


Datele, informațiile si valorile reflectate in procesul de analiza si diagnostic si cele determinate in procesul de evaluare, l-au condus pe consultant, care nu a avut in vedere informații, clauze contractuale sau daune-interese, altele decât cele prezentate explicit in cuprinsul prezentului studiu si raport de evaluare, la data de referința a evoluării, la

următoarele concluzii:_

Obiectiv: Teren . str. Tunait Cernu nr 10 . zona patinoar, ('onstantu


Proprietar: Puflenj Dumitru SI Pufleni Elena_

Amplasare: Teren . slr.Panail Cernu nr 10, zona patinoar, ('onstantu

Scopul evoluării pentru determinarea valorii de piața, 10/2001, efectuare schimb

in vederea aplicării prevederilor Legii

Suprafața teren: 1256 mp.

Data de referința a evoluării: / 7.09.2007

Curs de referința li.N. R 3.3908 RON/El 'RO

Valori obținute prin metodele :

Comparația de piața :

(RON)

2 512 718

Echivalent EURO

(EURO)

74! 040


I

a

I

a

a

a

a

a

a


Valoare recomandata:


Valoare de piața teren

(RON)

2 512 718

Echivalent EL IR O

(EURO)

741 040

Valoare pe metru patrat

(EURO/mp)

590


VALORILE NU CONT/N TVA

Suprafața de teren a fost delimitată prin ridicare topo.

Toate valorile sunt calculate in valoarea constanta a monedei naționale la data de referință a evoluării (proces ne inflaționist) si nu au in vedere cheltuieli sau taxe implicate de contractul dintre părțile ifieresate de negocierea proprietății. Desigur ca părțile implicate in negociere pot avfuii, argumentat, alte păreri, sus tind orice alta :a luare.


valoare rezultata dintr-un alt proces de ing. Mircda Rc
^&'A7.09.20/)7S C. MAESTRO BtIȘMESS CONSULTING S, R, L.    Puțleni Qumtlru

Studiu si raport de evaluare    Teren. str. Patialt (. 'urna nr /1) zona patinoar, ('onstanta

IPOTEZE SPECIALE SI CONDIȚII LIMITA TI CE METODOLOGIA, ELABORAREA SI UTILIZAREA STUDIULUI SI RAPORTULUI DE EVALUARE

întocmirea prezentului studiu si raport de evaluare a fost realizata la cererea Primăriei Municipiului Constanta si se adreseaza Primăriei Municipiului Constanta.

Scopul studiului si raportului de evaluare este determinarea valorii

de piața a Teren , str.Panait Cer na nr. IO . zona patinoar, Constanta, pentru determinarea valorii de piața, in vederea aplicării prevederilor Legii 10/2001. efectuare schimb.

Standardul de evaluare 1VS / definește valoarea de piața astfel : Valoarea de piața reprezintă suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data evaluării, intre un cumpărător decis si un vinzator hotarit, intr-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing adecvata, in care ambele parti au acționat in cunoștința de cauza, prudent si fara constrângere."

Aceasta definiție conține o serie de condiții pe care o tranzacție trebuie sa te îndeplinească pentru ca prețul rezultat in urma acestei sa reflecte o valoare de piața. Având in vedre condițiile concrete in care va avea loc tranzacția, prin licitație, va putea fi 'îndeplinita in totalitate definiția valorii de piața, cu excepția cazului in care unul. sau mai multi, dintre cumpărători prezintă interese speciale pentru aceasta zona. aceștia putând ridica valoarea pentru atingerea interesului propus, caz in care se va depăși cadru delimitat de definiția valorii de piața.

Metodologia - procedurile de evaluare a terenului sunt cu precădere comparația directa, capitalizarea rentei de baza, tehnica reziduala si in subsidiar abordarea comparației prin bonilare. Comparația directa se utilizează pentru terenul liber sau pentru cel care se poate considera liber -este ce mai preferabila metoda in cazul in care sunt diponibile tranzacții comparabile

M; t < l A Ș / ;?r țJțlȘȘlȘl 5>J j LA vțJ. ./IX'.' HJ,

Studiu sil fif/ifjrf du evaluare


f’itffcm Dumitru

teren sifi .Ftinttd Cernu nr 10 zwm pntinuar. Cnnsluutu

Capitalizarea. rentei de baza se cu le ui caza eu o rata adecva ta pentru a estima valoarea de piața a amplasamentului. Renta de baza reprezintă suma plătiră pentru dreptul de utilizare si ocupare a terenului in conformitate cu condițiile de închiriere. Comport ia prin bon ilare - elaborata de Corpul Expertilor Tehnici din Romanța (C.E.T.-Rj si dezvoltata de firma de consultanta, metoda care pleaca dc la rente medii edilifar-ter itoria/e de piața, stabilite de C.E.T.-R. la o anumita data. si care suporta corecții de individualizare si de aducere la dala de referința a evoluării, in funcție de condițiile concrete ale pielii la aceasta data

Informațiile care s-au utilizat in elaborarea studiului si raportului de evaluare au rezultat din analiza la fata locului a obiectivului, din discuțiile purtate cu reprezentanții proprietarului respectiv cu personalul compartimentelor specializate ale acestuia, care au furnizat datele cu caracter juridic si tehnic, necesare. Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informările pe care ie-a avut a dispoziție exis tind posibiitatea existentei si a altor informații de care evaluatorul nu a avut cunoștința la data întocmirii raportului de evaluare.

Datele si informațiile furnizate, respectiv cele rezultate din inspecția obiectivelor, au fost sistematizate si interpretate de consultant.

La începutul act ivi tatii de evaluarea s-a identificat proprietatea imobiliara, In urma identificării proprietarii imobilire s-au cules date reale despre bunul imobil dc evaluat, date necesare pentru descrire corecta a acestuia, descriere ce cuprinde atit caracteristicile fizice, îmbunătățirile aduse amplasamentului (unde este cazul), forma, dimensiunile, topografia, localizarea si orientarea iotului, panta, condițiile de fundare, etc.

In urma descrierii bun ui ui imobil s-a efect ut o analiza asupra datelor efective in relație cu caracteristicile vecinătăților care creează, măresc sau micșorează utilitatea si prezenta pe piața a terenului.

Ipoteze specia te si condiții limitative. Subliniem ca informațiile preluate si interpretate nu se bazeaza nici pe un undit financiar-contabil, nici pe o expertiza tehnica detaliata, excepție fac and "analiza geotehnica" pentru stabilirea soluțiilor de fundare posibile si ''evaluarea estimativa" prec iz iad costurile suplimentare de fundare

I

H

H

I

I

I

1

I

I

I

I

1

I

I

I

I

I

I

I

I


M4ESTRO BUSMESSt. '1.WSb'L77N<.i ȘJțL

SluJiil xt ruport de evaluare

Ca atare rezultai ut evaluării au reprezintă neaparaf a certitudine fiece,sara si stificienta. consultantul neasumindu-si nici o responsabilitate pentru eventualele omisiuni. inexact itati sau incoerente a informat iilor ce i-au fost furnizate, numai garanțiile si clauzele contractuale dintre părțile ce se vor implica in tranzacție avind efecte juridice si comerciale.

I’nfleni LHimilrtt

I creți, ,tfr l'miuil l.'ertm nr. Ut , zoriți pul im tar. < 'ruiMit/ilti


Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut cont in elaborarea prezentului raport sunt următoarele: dreptul de proprietate este considerai valabil; evaluatorul nu are cunoștința de eventualele litigii legate dc dreptul de proprietate supus evaluării: se presupune ea proprietatea se conformează tuturor reglementarilor urbanistice si restricțiilor de zonare si utilizare, conform Planului Urbanistic de Detaliu. "analiza geotehniea", realizata de o firma specializata, este considerata corecta, la fel si "evaluarea estimativa'', privind costurile suplimentare de fundare: nu au fost luate in ea leu! alte cheltuieli suplimentare, generate de soluțiile pentru canalizare si a celor de captare si dirijare a apelor pluviale; presupunem ca nu exista nici un fel de contaminați si costul activitatilor de decontaminare nu atee teza valoarea: nu am fost informați de nici o inspecție sau raport care sa indice prezenta contaminatii/or.

Evaluatorul nu-si asuma nici o responsabilitate pentru asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare pentru a le descoperi. Situația actuala a proprietății imobiliare si scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate si modalitatior de aplicare a acestora, pentru ea valorile selectate sa conducă la estimarea cea mai probabila a valorii prorietat ii in condițiile tipului valorii selectate. Suprafața de teren luata in calcul corespunde schitelor /utse a dispoziție de proprietar si a înscrisurilor furnizate evaluatorului.

Condiții /imitative: suprafețele luate in calcul au fost determinate pe baza planurilor puse la dipozitie de către proprietar: valorile estimate in I SD suni valabile a tal timp cat condițiile in care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii si ofertei, inflația, evoluția cursului de schimb, etc.) nu se modifica semnificativ. Pe pletele Imobiliare valorile pot evolua ascendent sau descendent o data cu trecerea timpului si variația lor in raport eu cursul doaridul nu este liniara; orice alocare de valori componente este valabila numai in cazul utilizării prezentate in raport, valori separate alocate nu trebuie folosite in legătură eu o alfa evaluare si sunt invalide daca sunt astfel utilizate: intrarea in posesia unei copil a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia.

S.C MirSTRO flUSINESSCCWSUt.TWGS.ft.l-

Studiu ,m raport t/e eva/mire

Teren , w Partatt ('erna nr lll, zona fhitinmir, f. 'invifanta


Evaiuatom! prin rtatuta muncii Mile. nu este obigat sa ofere in continuare consultanta sau sa depună mărturie in instanța relativ ia proprietatea in chestiune; nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special con Ic uz ii referitor ia valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate far a acordul prealabil al evaualorului: orice valori estimate in raport se aplica întregii proprietăți si orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara cazului in care o astfel de destribuire a fost prevăzută in raport.

Destinatul studiului si raportului de evaluare este limitata exclusiv scopului mai sus menționat.

Confidențialitatea datelor si informațiilor furnizate de beneficiar si a celor rezultate din procesarea acestora, concretizate in studiul si raportul de evaluare, este asigurata de consultant, care nu ist asuma nici o responsabilitate fata de o alta terta parte, niciodată si in nici o circumstanța.

Utilizarea studiului si raportului de evaluare este permisa numai beneficiarilor sai, care pot permite accesul, limitai la consultarea acestuia, altor țerte parti fata de care exista interese ce nu ii privesc pe consultant. Utilizarea prezentului studiu si raport de evaluare in ai te scopuri decât cel pentru care a fost comandat si întocmit, cu alta destinație, in afara limitelor legale si fara acordul prealabil si in scris al consultantului, nu il implica sub nici o forma pe aceasta din urma si nu are acordul sau. bi'u acceptam nici o responsabilitate daca este transmis unei alte persoane, fie eu scop declarat, fie pentru un ah scop. in nici o circumstanța.

Consultantul isi rezerva drepturile asupra prezentului studiu si raport de evaluare, care nu poate fi referit, nu poate fi publicat si nici inclus, total sau parțial, in nici un document destinat publicității, fara acordul sau scris si prealabil, cu specificarea formei si contextului in care ar urma sa apara. In caz de inculcare a drepturilor safe. consultantul are dreptul de a face apel la organele competente, pentru recuperarea prejudiciilor financiare si morale.

Redactarea studiului si raportului de evaluare a fost efectuata având in vedere faptul ca suntem adept ii unei totale transparente a considerațiilor avute în vedere precum si asupra algoritmilor si calculului efectiv, dar in același li mp suntem si adept ii unei redactări concise, la obiect si autosuficiente (consideram esențiala calitatea evaluării si nu volumul de dosare, pagini sau cuvinte ale unui raport).


I

I

I

I

I

H

M

H

H

I

I

I

I

1

1

I

I

I

I


S.C M.UZSfRO tJUStKESS CONSULTING S.R.L.    Putlcni Pitinitni

StuJiii m ru/mrl iJi1 eva/uOtC    fiirPtinuil £ 'urjiif n>. 1(1, -itndjhi/intwr. <

Pe cal posibil am încercat realizarea aiitosufîcientei explicațiilor la niveli$ tuturor pârtilor prezentului raport, in scopul oferirii posibilității de analiza independenta a modului de diagnoza si evaluare a componentelor societății comerciale supuse atent tel noastre.

in consecința am fost obligați la anumite repetări care nu trebuiesc interpretate ea o încălcare a principiului enunțai mai sus.

Bufa estimării valorii: Paloarea estimata in prezentul raport de evaluare are la baza informații privind nivelul preturilor înregistrate la data de referința a septembrie 200?

Autorii studiul ui si raportului de evaluare sunt: ing.OLCA JALOBĂ-UDOR. . membru acreditat A NE PAR. ing. MIRELA ROMÂNIT A OPfNCARU membru titular A NEPAR

5 t ,.U IKStROV(St< 'O.\Sl LȚ1SC S’./fJ fidpitri tle evuliwre


Pufieni Dumitru

Teren s Ir. l’tnitiil Cernu itr U), H)Hti pitluiour, Cfin.'ilanlti

Drept tle proprietate si sursele tle informații utilizate

Dreptul Je proprietate evaluat

Denumire obiectiv

Drept de proprietate integral

Teren . str. Panait Cerna nr. 10 . zona patinoar. Constanta

Componenta obiectiv

Obiectivul evaluat este o proprietate imobiliara compusa din teren Pe teren se afla o construcție proprietatea Pufieni Dumitru. Construcția nu fac e obiectul e\ a luării

Amplasare

Teren . str. Panait Cerna nr 10 . zona patinoar. Constanta

Destinație

pentru locuința

Numărul cadastral

Sarcini care grevează lotul

15374, CF40S00

nu sunt

Surse de informații utilizate

Plan de situație

! > ifoi m al ii de la a gen ti ile imobil iai re.

ti

ti

ti

H

ti

ti

I

1

I

i

l

1

i

l

1

l


Ș.C. MAESTRU WS/XFSS CONSULTING Sft.L    l'ulleni Dumiiru

Ruptrt'l tk‘cvatuurv    Teren . nlr, Ptrriuil trr/nj rtr. U), -tuni puti/mur, Ctnixtantn

Analiza pieței imobiliare

Obiectul de activitate a!    teren liber

obiectivului


hui liza economicei preliminară


Amplasarea obiectivului


diata


Orașul Constanta, favorizat de poziția sa geografica la nudul marii, reprezintă unul din cele mai prospere orașe reședința de județ.


După anul 1990 orașul Constanta a oferit oportunitatea dezvoltării itetivitatilor de comerț, bancare, sfii ping, invatamint universitar, servicii si turism, Aceste aetivitati au favorizat dezvoltarea semnificativa a sectorului privat care a dus la apariția unui număr mare de societăți cu capital mixt sau integral privat Crin locurile de munca create si veniturile realizate de noile societăți au fost estompate pierderile din domeniu! industriei care a suferit pierderi semnificative prin deschiderea procedurii de faliment la mai multe întreprinderi (f-ca de za har, f-ca de tesaturi. etcf


Cu toate schimbările apărute in ultimi ani nu au existat convulsii sociale importante, fapt determinat de ușurința cu care s-a făcut teconversia locurilor de munca. Economia locala asigura inca suficiente locuri de munca a ta if pentru populația existenta cai si pentru noi veniti in zona.

Terenul se afla in zona mediana a orașului Constanta, zona patinoar

Din informațiile evaluatorul ni in zona in ea re este ampasat obiectivul analizai intervalul de valori in care se oferă spre vanzare terenurile este 20-50 C mp (inclusiv Ti A) in funcție de amplasare, suprafața de teren, utili Iuti si posibilitățile de utilizare.


.S.f' 1M/■.5    Uf: W.«OA5' 1.T1\{; ȘRL,

Rapwt de cetiituirn


Puf teri Dumitru

teren .IU'.Pn/iait Cernu M 11/ :m]ti fintinri<ir Crinituiitii


Evoluția pieței imobiliare


fel

M

fel

H

H

H

M

8

1

N

I

I

I

I

I

I


Pe parcursul uit im Hor 3 ani si in special anul trecui preturile pe piața imobiliara au înregistrat creșteri foarte mari f cotate latre 200 Ai 250% pentru anii 2003-2006 si datorate in principal creditelor ipotecare si trendului ascendent al economiei). In perioada imediat armatoare se preconizează o stabilizare a pieței si un nivel de creștere al preturilor mult mai mic, cotai intre 20 si 30% pe an.


Creșterile mari au fost înregistrate in special pe piața eonstructH/or rezidențiale, dar in paralel cu ac ea st ea s-au înregistrat creșteri de preț semnificative si pentru terenurile aflate in intravilanul orașului nit mărul terenurilor libere find din ce in ce mat ut ic.


5 C A td ESI 'fiO $ USIE'ESS i'(WSbl i M'G ,V. fi, L.    t^M.tl>W<UL™

Sludtstsi rapart de evaluare    "teren . slr.l’unail Cernu nr 10, a.irw ptihiwur, Ctnvdtinlu

Descrierea amplasamentului

Amplasat    Str. Panait Cer na. Constanta, zona Patinoar

Suprafața

1256 mp

Deschidere

5m. Accesul la teren se face printr-un drum de acces care face legătură custr. Panait Cer na.

Forma iot

dreptunghi

Raport laturi

1/2

Utilitati

-rețea de alimentare eu apa

da

-rețea de canalizare -rețea de energie electrica

da

da

-rețea de termoficare -rețea de telefonie -rețea de gaze -drumuri de acces

in zona

da

da

asfalt

Orientare lot

sud

hnbunotatiri aduse latului;

-nivelări

-amenajari pe isagis i ice

-garduri

-har duri

da, de actualul proprietar

nu

da, de actualul proprietar

nu

-trotuare

-șanțuri

-pavaje

-alei interioare

nu

nu

nu

nu

I!

SC MAESTRO MJSțNESS (’QNSVLTINO S R. L    Puflenl Dumitru

Raport de evaluare    Teren. str. Panait Cernu nr. 10, zaua patinoar, Constanta

A nalizu amplasamentului

Str. Panait Cernu, Constanta, zona Patinoar

Zona

Vecinătăți:

- nord

fosta incinta RA TC

-sud

Teren sportiv FC Constanta, drum acces de la str. Panait Cerna

-est

Patinoar

-vest

Teren sportiv FC Constanta, drum acces de la str. Panait Cerna

Poluare

-reziduri Zich ide

limite normale

-reziduri solide

limite normale

-reziduri gazoase

limite normale

-sonora

limite normale

Aspectul urbanistic al vecinătăților

favorabila

Restricții de utilizare teren

Cea mai buna utilizare .construcție locuința

Acces teren

printr-un drum de acces . din str. Panait Cerna

hijluiente ale vecinătăților

favorabile

asupru utili tu ti lotului

hijluiente ale obiectivului

favorabile

in zona

SC MAESTRU BUSINESS CONSULTING S.R.L    Pufteni Dumitru

Raport de evaluare    Teren. str.Punait Cernu nr IU. zona patinoar, Consluniu

Metoda comparației de piața - teren

Metoda comparației directe este guvernata de principat! substituției, care este un principiu de prim rang si care spune ca "nici un cumpărător prudent nu va oferi pentru o proprietate un preț mai mare decât ce/ cu care va cumpără o alta proprietate cu aceleași uti/itati si aceasi atractivitate. intr-un interval de timp rezona bir'.

Valoarea de piața a unei proprietăți este in relație directa cu preturile unor proprietăți comparabile (similare) si competitive.

Metoda comparației directe se utilizează la evaluarea proprietăților imobiliare libere, sau care se considera libere pentru scopul evaluării.

Preturile si alte informații referitoare la proprietăți imobiliare similare, sunt analizate, comparate, corectate si ajustate (ajustările datorate "unei diferente" se fac o singura data) in funcție de asemanari sau diferențieri.

Proprietăți comparabile:

Teren A:    Teren zona Delfinariu . S = 656 mp

Teren B:    Teren . zona Stadion .    102 mp. deschidere 13 m

Teren C:


Teren , zona Stadion . S- 270 mp. deschidere 12 m

Elemente de comparație

Teren evaluat

COMPARABILA

Teren A

Teren li

Teren C

Preț ut terenului

X

656. nou e

56.100 e

202,500 e

TVA

X

(104. ~39) 6

(8,957) C

(32.332) E

t ranzactie/oferta

-

oferta

oferta

oferta

1. Drept proprietate

integral

integral

integra!

integra!

2. (. audiții de finanțare

la piața

la piața

la piața

Iu piața

3. Condiții de vanzare

la piața

ta piața

la piața

la piața

j Condicile pielei

-

Sep-07

Sep-07

Sep-07

5. Localizare

ZțMff Cal turnir Sutdmn

Zaitu t iel/muriu

/ana StaJnm

Zona Stadion

6. ( aracterist ici fizica

6.1 Construit

liber

liber

liber

liber

6.2. Deschidere

5

30

13

12

6.3, l.'tUiiati

toate

toate

toate

toate

6 4. Suprafața teren

1.256.00

656.00

102.00

270.00

( aracterist ici economice

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

S. Utilizare (CMBU)

ivzk/hiuhiI

rezutontiut

rvzideniiat

rezidențial

9 Condiții de fundare

normate

normale

normale

normate

Ș,< ’ MAESTRU BVSIWJ&VOVSUU'MG S R l. Raport de evaluare

( acriul de corn parai ie ales: t teren

Elemente de comparație

Teren evaluat

COMPARABILA

Proprietatea 1

Proprietatea H

Proprietatea C

Valoare *)

X

5.5/. 26/ E

47,143 E

170.168 (

(. 'oreeftie ofertadranzactie - corecție - pret corectat

0

-5%

(27,600/ e 523.661 E

-5%

(2.400/ e 44.743 1

-5%

(8,500) ( 161,668 (■

/. Drept proprietate transmis - coreene

integral

integral

- €

integral

- E

integral

- r

- pret corectat

523,661 E

44.743 <

161.668 (■

2. Condiții de finanțare

■ coreene

la piața

la piața

- f

la piața

- E

la piața

■ E

- pret corectat

523,661 E

44.743 E

161,668 1

J. Condiții vanzare

- corecție

la piața

la piața

• e

la piața

- E

la piața

- E

- preț corectat

523.66/ t-

44.743 E

161.668 E

4 Condițiile pielei

- coreene

-

Sep-07

(t

Sep-07

ti

Sep-07

ti

^jpr&corectat

523.661 E

44.743 E

161.668 €

5. Localizare

- corecție

Zona Patinoar

Stadion

Zona Delfnariu

(78,500) E

Zona Stadion

(2,240) e

Zona Stadion

(8.080) e

^jțre^ corectat

445.161 E

42.503 E

153.588 6'

6.1. Construcții

- coreene - preț corectat

liber

liber

• E

445.161 €

liber

- E

42.503 E

liber

- e

153.588 e

6.2. Deschidere

- corecție - pret corectat

5

30

di 1.300/e 333,861 E

13

(12,800) e 29,703 e

12

(38.400) e 115.188 e

6.3. Ulilllati

- corecție - pret corectat

toate

toate

16.690 E 350,551 e

toate

1.500 e 31.203 e

toate

5.800 e 120.988 e

6.4. Suprafața teren

- corecție - pret corectat

1.256.00

656.00

35.060 e 385.611 E

102.00

9.360 E 40.563 e

270.00

30.250 e 151,238 E

Caracteristici economice

- corecție - pret corectat

nu este cazul

nu este cazul

- e 385,611 E

nu este cazul

- E 40,563 E

nu este cazul

- E 151,238 E

8 Utilizare (CMBU)

- corecție - pret corectat

rezidențial

rezidențial

- €

385.611 E

rezidențial

- e 40.563 e

rezidențial

- E 151.238 E

10 Condiții de fundare

- corecție

-pret corectat

normale

normate

- E 385,611 1

normale

- e 40.563 e

normale

- E 151.238 E

Culoare mp. rotunjiri

E/mp

588 e

398 e

560 E

2 e

2 E

- E

590 e

400 E

560 E

(.'()RE( TIE T()TALA URI 1TA

Valoare

absoluta totala

241.550

25.900

82.530

% din pret de

vanzare

43.82%

54.94%

48.50%

NUMĂR < ORECTU

4

4

1 al oare teren (rotunjită):

741.040 e 2 512 718 RON

M H H H V I

SÂ. H.1ESTRO Bb'SIPESS CWSULtMlt S £L

Si luim si mpurl de ev ut nare


C.idCuL i. Lițț}țitri<

Teren , sir.Pniidii t'erna nr. IU, :i»ru patinoar. Cnnxtania


I

II

|    ANEXE

|    poze

Contract de vinzare cumpărare

Act de adjudecare Plan de situație

Plan de amplasament si delimitare al corpului de proprietate

I

I

I

I

I

I

Pujlctu Dumitru

Teren srr. Panaii ('emu m 10 . zona patinoar. ('onsiuiua


S.C MAESTRO BUȘI HESS CONSULTING S R L    Pufleni Dumitru

Studiu Si raport de evaluare    Teren, str.Panait Cerna nr. 10. zona patinoar. Constanta

M

M

M

H

M

I

M

»

«

I

I

I

I

$'-a solicitat autentificarea prezentului act: -———---—

CONTRACT DE VÂNZARE CUMPĂRARE

Subsemnatul IANUȘ ION, necăsătorit, domiciliat în municipiul Constanța, strada Sentinelei nr. 2S, județul Constanța declar că vând lui PUFLENI DUMITRU, domiciliat in comuna Stejarii, sat Vasile Alecsandn, județul Tuleea, căsătorit cu PUFLENI ELENA, TERENUL situat în municipiul Constanta, strada Panait Cema nr. 10, județul Constanța, cu o suprafața de 1.200 m.p. (conform actelor), respectiv o suprafața de 1.256 m.p, (conform măsurătorilor cadastrale).---------------------

Terenul ce se înstrăinează este înscris in cartea funciara or, 40800 a localității ("onstanla, în baza încheierii nr. 1005R/12.0S.2004 dispusă de BCF Judecătoria Constanța, avand număr cadastral cod 2; 15374, după cum rezultă din încheierea nr. 10058/12.08 2004 eliberata de Judecătoria Constanta - Biroul de Carte Funciara si din

extrasul de carte funciara nr. 12195 eliberat de O.C.P.F la data de 08,07.2005.-----------

Vecinătățile terenului ce se înstrăinează sunt: nord - R.A.F.C. Constanța, est -

Patinoarul Constanța, sud - teren sportiv F. C. Farul Constanța, vest — teren sportiv F.C. Farul Constanța ———-........ ,--------------------------------„—.....

Am dobândit terenul ca ca bun propriu în baza actului de adjudecare din data de 04.06.2004 emis de Executorul Judecătoresc Vasile Dumitru dabriel, din Constanții, doșar nr. 54/2004. Terenul este intabulat în CF în baza încheierii nr 10058/12.08.2004 dispusă de BCF Judecătoria Constanța.—-------------------------------------------------------

Terenul ce se înstrăinează nu are sarcini, nu a (recul tn patrimoniul statului în baza vreunui act normativ, rămânând continuu în stăpânirea mea și garantez cumpărătorul de orice evicțiune conf. ari 1337 Cod Civil.—................................

Eu, vânzătorul IANUȘ ION, necăsătorit,declar câ sunt de acord cu înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate pe numele cumpărătorului din prezentul act, PUFLENI DUMITRU, căsătorit cu PUF LE NI ELENA .---------——

Prețui vânzării stabilit de comun acord este în sumă de 72.500 (șaptezcciși-douămiicincisute) EURO, echivalentul a 259,078,75 Ron (nmtd calculată numai in vederea taxării), preț pe care eu, cumpărătorul PUFLENI DUMITRU căsătorit cu PUFLENI ELENA, l-am achitat în întregime vânzătorului IANUȘ ION, necăsătorit, anterior autentificării prezentului act.—............................................

Eu, vânzătorul IANUȘ TON, necăsătorit, declar ca am pnmit de la cumpărător, suma de 72.500 (șaptezecișidouănutdncisute) EURO, echivalentul a 259.078,75 Ron (sumo calculată numai în vederea taxării), achitată anterior autentificării." ————

Taxele si impozitele eau-e stat sunt achitate la zi, tar cele necesare pentru redactarea și autentificarea actului, au fost suportate de către cumpărător care intră în proprietatea și posesiunea terenului din momentul autentificării prezentului act.—-----

Vânzarea are la baza certificatul fiscal nr 77008/12,07.2005 eliberat de Consiliul Local Constanta, din care rezulta că imobilul este in circuitul civil, are taxele si impozitele achitate la zi și extrasul de carte Funciară nr. 12195/08.05.2005 emis de O.C.P.L Constanța, din care rezultă că terenul nu este grevat de sarcini..................-

Eu, PUFLENI DUMITRU căsătorit cu PUFLENI ELENA, declar că am cumpărat de Ia LANUȘ ION, necăsătorit, terenul descris în act, cu prețui vânzării în suma de 72.500 (ș a p teze cigidouămi idile ti te) EURO, echivalentul a 259 078.75 Ron (suma calculată tiu mai în vederea taxări i) achitat anterior autentificării.------—-------

Eu, cumpărătorul PUFLENI DUMITRU căsătorit cu PUFLENI ELENA, cunosc situația de fapt și de drept a terenului, știu câ a fost stăpânit continuu de către vânzător. înțelegând sâ-1 dobândesc pe riscul meu. Iară a-J scuti pe acesta de răspunderea de evicțiune conf. art 1337 Cod Civil.---------------------------------------

Noi. părțile contractante, declaram câ ni s-a pus în vedere răspunderea ce o antrenează constatarea ulterioară a nes tn ceri tații cu privire la declararea prețului luând cunoștința de prevederile art 6 din O.G nr. 12/1998, privind taxele de timbru si de prev Legii nr. 87/1994, privind evaziunea fiscala, precum șt prev. Legii nr. 656/2002 și ale 1I.G. nr. 479/2002, modificată prm H.G. tir. 1078/2004, privind prevenirea și

sancționarea spălării banilor.——.......-.....................--------------------—

Ea. cumpărătorul, PUFLENI DUMITRU căsătorit cu PUFLENI ELENA declar că am cunoștință de prev art 30 Cod Familie ca privire la comunitatea de

Eu, cumpărătorul, PUFLENI DUMITRU căsătorit cu PUFLENI ELENA, mă oblig ca în condițiile legislației în vigoare și a Legii nr, 1/1996, să îndeplinesc formalitățile legale privind înscrierea dreptului meu de proprietate în cartea funciară.------------------——.—— —-------.——_ —----------

Noi, părțile din prezentul act, nc obligăm ca in termen de 30 zile de la data autentiftcării, să ne prezentăm împreună la organele fiscale competente în vederea '

efectuării mențiunilor în evidențele fiscale ..............................-——------

De asemenea,declarăm pe proprie răspundere că prezenta vânzare nu s-a

efectuat prin intermediul vreunei agenții imobiliare.——————---——■-

Redactat și listat în 7 (șapte) exemplare onginale, azi data autentificării ,1a BIROUL NOTARULUI PUBLIC GROSU GEORGE din Constanta.—.....-


ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC GROSUGEORGE

SEDIUL : Constanța, str. Sovcja nr.55, bl. 17 - 18 Nr. reg. evidență operator 1788


ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NT. 1068 Anul 2005 Luna IULIE Ziua 13


In fata mea. GROSU GEORGE, Notar Public, la sediul biroului din Constanta,

str. Soveja nr.55, bl. 17-18, s-au prezentat:------------------------------------------

IANUȘ ION. domiciliat in municipiul Constanța, strada Sentinelei nr. 28. județul Constanța, identificat cu C I. seria KT nr. 305205, eliberată de poliția Constanța la data

de 30.10.2002. CNP 1670111460011. în nume propriu.---------------------------------

PUFLENT DUMITRU, domiciliat în comuna Stejaru, sat Vasile Alecsandri, județul I'ulcea, identificat cu B.l. seria GD nr. 0223812 eliberat de poliția Babadag la data de

06.01.1993, CNP 1400129360012, în nume propriu.---------------------------------------

care după citirea actului au consimțit la autentificarea prezentului insens semnând propriu toate exemplarele . —......................—.......................................—

In temeiul art.8 ht ,,b"din Legea nr. 36/1995 se declară autentic prezentul înscris —

S-a taxat cu 3.140 RON. din care suma de 2.198 RON cu chitanța nr. 3820640/2005 și suma de 942 RON, cu chitanța nr. 8220891/2005 (30% OCPI).........

S-a perceput onorariul de 3.689 RON cu chitanța nr. 8772313/1363/2005 și ctura nr. 1497613/2005, din care suma de 589 RON, reprezintă T.V.A.—.............

Timbru judiciar in valoare de 5 RON.---------------------------------------

S-a perceput impozitul pe profit în valoare de 1.115 RON, cu chitanța nr. 3823502/2005.------------------------------------------------------------------------------

C.P^RțpBLIC SUGKORGEROMANIA

" BIROU EXECUTOR JUDECA TORESC VASILE DUMITRU GABRIEL CONSTANTA, bLTOMIS nr.267, bLT4, sc.B, ap.16 Tel/Fax:O24l/51M.33 Dosar nr.:54/2004 Data :04.06.2(104


ACT DE ADJUDECARE

Executor Judecătoresc - Vasile Dumitru Gabriel

Pe rol executarea silita pornita de creditorii SOARE VASILICA, BOLA VIRGIL si ELENA si CETI NICOLAE si TEODORA, cu sediul procesual ales in Mun.Constanta, str.Mircea cel Batran nr.118, bl.LDl, etf.2, ap. 7, jud.Constanta la Ceti Nicolae, impotriva debitorului RUSU ȘTEFAN, cu domiciliul in Mun.Constanta, Aleea Lupeni nr.10, bl.E, sc.A, ap. IO, jud.Constanta, in baza titlului executoriu sent.pen.nr.2054/22.11.2000pronunțata de Judecătoria Constanta An dos. nr.R.l 357/1999, ramasa definitiva prin dec.pen.nr.627/04.07.2002 pronunțata de Tribunalul Constanta in dos.nr.R/278/2002 si dec.pen.nr.323/P/13.05.2003 pronunțata de Curtea de Apel

Constanta in dos.nr. 1182/P/2002.

Potrivit dispozițiilor art.373‘ alin.2 Cod procedura civila executarea silita a fost încuviințata de către Judecătoria Constanta prin incheierea nr. 700/10.03.2004 pronunțata in dosar nr. G 54/62 7/2004.

In conformitate cu dispozițiile art.516 si următoarele din Codul de procedura civila si in baza procesului verbal de licitație nr.54 incheiat la data 07/05.2004 orele]tf0:

SE ADJUDECA

in favoarea numitului IANUS ION, cu domiciliul in Mun.Constanta. str.Sentinelei nr.28, jud.Constanta, imobilul situat in intravilanul Mun.Constanta, str.Panait Cerna nr.10, jud.Constanta ce se compune din teren in suprafața de 1.200 m.p.

Imobilul a fost adjudecat Ia prețul de 2.361.534.000 lei contravaloarea 70.800 dolari SUA.

c' ••

Conform dispozițiilor art.512 alin.l Cod procedura civila, adjudecat arul a depus integral prețul după cum urmeaza:

-    recipisa nr. 15/253360102 din data de 07.05.2004 in valoare de 236.153.400 lei

-    recipisa nr.20/253360102 din data de 04.06.2004 in valoare de 2.125.380.600 lei

Potrivit dispozițiilor art.516 pct.6 si 8 Cod de procedura civila, imobilul s-a vândut liber de sarcini, prezentul Act de Adjudecare constituie titlu de proprietate si poate fi inscris in Cartea Funciara fiind titlu executpriu^pentru adjudecatar impotriva debitorului.


/fjsi

Executor judecat o VASILE-DUMITRU


Adjudecata^ ( IANUS IOL-J'tp.


r\ (v

1 \WW


■ i ---'A

Cp

S C. SISTEM "C" S R L

STR C STAMATE, NR.1. BUCUREȘTI

PROIECTAT arh G MARIN

^T

PROCESAT s.aih.A. STRUGARU

SEF-PROIECT arh.C MIHAlAQfctt:

Scara 1: 00

2005


LOCUINȚA S-»P‘E*M ;feXZZĂ7 irAFTt^/nsjeehJ    CONSTANT/


■PLAN DE e>tTUM-tfE /


W3


MCy ’ !i i


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE

Jucelu' CONSTANTA unii. adm. teritoriale Sccrc 1:500 Coa SiRUTA: 60*23 Cod '.ntrov'lan: 2


?i STAN TA


IANUS ION

Atffg&S grOgfi^^ru.ji;

mun. Constanta, etr. Sentinelei nr. 28, Jud. Constanta.


-nun, Conetanta, str. Pona’t C«mo nr. 10. jud. Constanta.


Suprofoto teren din cete: —5=l200.00mp, Suprafețe teren din ^csuroton: -5=1256.03mp.


- Act de adjudecare din data ae C4.06.200* emis In ao3ar nr. 54/2004 de BEJ Vasile Dumitru Gobriel /Constanta.
MA E STRO

S.R.L.


BUSINESS CONSULTING

Romonia, Constanta, str.Flamtnda nr.19, Complex Flamtnda, tel. 61.38.88, fax. 61.38.88 Jl3/1631/2000, CF Rl 3381533. Capital Social 30 000 000 lei Cont RO88 TRF.7.2315 069XXX00 1275 Trezoreria Constanta

RAPORT DE EVALUARE


pentru determinarea valorii de piața, in vederea aplicării prevederilor Legii 10/2001

Teren , Constanta, str. Prelungirea Bucovinei, zona Spital Militar, S = 5976 mp

_Constanta, iulie 2007    _

Utilizarea prezentului STUDIU SI RAPORT DE EVALUARE in alte scopuri decât cel pentru care a fost contractat si in afara limitelor legale nu implica sub nici o forma firma de consultanta si nu are acordul acesteia

Declarație

referitoare la elaborarea raportului tle evaluare elaborat la cererea Primăriei Municipiului Constanta

pentru determinarea valorii de piața, in vederea aplicării prevederilor Legii 10/2001

Teren , Constanta, str. Prelungirea Bucovinei, zona Spital Militar,

S - 5976 mp

Subsemnata ing. OLGA JALOBA-UDOR, declar prin prezenta, pe propria răspundere, ca nu avem nici un interes, cu privire la obiectivul evaluat.

Deasemenea nu ne vom angaja, direct sau prin intermediari, la nici o acțiune cu caracter comercial privind participarea, vânzarea, cumpărarea sau licitarea obiecti vului.

Evaluarea a fost executata numai după studierea amanuntila si la fata locului a obiectivului, iar raportul a fost întocmit in concordanta cu legislația in vigoare si cu standardele generale acceptate in domeniu.

Remunerația evaluatorului nu se face in funcție de de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza dorința clientului de obținere a unui rezultat dorit.

Prin prezenta certificam faptul ca suntem competenti sa efectuam acest raport de evaluare.

Firma S.C. Maestro Business Consulting S.R.L. si membri sai au incheiata asigurare de respundereprofesionala la ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI S.A

CUPRINS

PI

CONUL UZII SI RECOMA NDA RI................................................................. 2

METODOLOGIA. ELABORAREA SI UTILIZAREA

STUDIULUI SI RAPORTULUI DE EVALUARE.......................................... 3

DATE GENERALE................................................................................ 8

Drept de proprietate si sursele de informații utilizate...........................    8

Analiza pieței imobiliare .......................................................................    9

Descriere amplasament    12

Analiza amplasament...........................................................................    12

RAPORT DE EVALUARE.............................................................................. 13

Comparația directa............................................................................... 13

ANEXE........................................................................................................... 15

poze

Plan de situație

CONCL UZU SI RECOMA NDA Rt

Datele. informațiile si valorile reflectate in procesai de analiza si diagnostic si cele determinate in procesul de evaluare, l-au condus pe consultant, care nu a avut in vedere informații, clauze contractuale sau daune-interese, altele decât cele prezentate explicit in cuprinsul prezentului studiu si raport de evaluare, la data de referința a evaluării, la următoarele concl uzii:

Obiectiv; Teren . Constanta, str. Prelungirea Bucovinei, zona Spital Militar, 5976 mp

5 =

Proprietar Consiliul Local Constanta

Amplasare: Teren , Constanta, str. Prelungirea Bucovinei, zona Spital Militar.

- 5976 mp

S

Scopul evaluării; pentru determinarea valorii de piața, in vederea aplicării prevederilor Legii 10/2001

Suprafața teren: 5976 mp.

Data de referința a evaluării: 5,07,2007

Curs de referința B.N.R 3.1359 RON/EURO

Valori obținute prin metodele :

Comparația de piața :    tRON)

11 244 083

Echivalent EURO

(EURO)

3 585 600

Valoare recomandata :

1 aloare de piața teren

(RON)

11 244 083

Echivalent EURO

(EURO)

3 585 600

I aloare pe metru put rut

(EURO/mp)

600

VALORILE ;Vr CONȚIN TVA

Supra fața de teren a fost delimitată prin ridicare topo.

Toate valorile sunt calculate in valoarea constanta a monedei naționale la data de referința a evaluării (proces neinflationist) si nu au in vedere cheltuieli sau taxe implicate de contractul dintre părțile interesate de negocierea proprietății Desigur ca părțile implicate in negociere pol avea, argumentat, alte păreri, sus tind orice alta valoare rezultata dintr-nn alt proces de evaluare.


(pita OpincaruIPOTEZE SPECIALE SI CONDIȚII LIMITA TIVE METODOLOGIA, ELABORAREA SI UTILIZAREA STUDIULUI SI RAPORTULUI DE EVALUARE

întocmirea prezentului studiu si raport de evaluare a fost realizata la cererea Primăriei Municipiului Constanta si se adreseaza Primăriei Municipiului Constanta.

Scopul studiului si raportului de evaluare este determinarea valorii

de piața a Teren . Constanta, str. Prelungirea Bucovinei, zona Spital Militar, S = 5976 mp. pentru determinarea valorii de piața, in vederea aplicării prevederilor Legii 10/2001.

Standardul de evaluare IVS / definește valoarea de piața astfel : Valoarea de piața reprezintă suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la dala evaluării, intre un cumpărător decis si un vinzator hotarit, intr-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing adecvata, in care ambele parti au acționat in cunoștința de cauza, prudent si fura constrângere."

Aceasta definiție conține o serie de condiții pe care o tranzacție trebuie sa le îndeplinească pentru ca prețul rezultat in urma acestei sa reflecte o valoare de piața. Având in vedre condițiile concrete in care va avea loc tranzacția, prin licitație, va putea fi îndeplinita in totalitate definiția valorii de piața, cu excepția cazului in care unul, sau mai nudti. dintre cumpărători prezintă interese speciale pentru aceasta zona, aceștia putând ridica valoarea pentru atingerea interesului propus, caz in care se va depăși cadru delimitat de definiția valorii de piața.

Metodologia - procedurile de evaluare a terenului sunt cu precădere comparația directa, capitalizarea rentei de baza, tehnica reziduala si in subsidiar abordarea comparației prin bonitare. Comparația directa se utilizează pentru terenul liber sau pentru cel care se poate considera liber -este ce mai preferabila metoda in cazul in care sunt diponibile tranzacții comparabile

H

H


,y c UAEȘTfU)Ifusm    CQft.StLlVL LQCdL OBOm/m

Studiu si raport tte evaluate    Teren s/r. Prelungirea fim ovinei :ona Sfiita/ Militar, Constanta

Capitalizarea rentei de baza se calculează eu o rata adecvata pentru a estima valoarea de piața a amplasamentului. Renta de baza reprezintă suma plătită pentru dreptul de utilizare si ocupare a terenului in conformitate cu condițiile de închiriere. Compartia prin bonitare - elaborata de Corpul Expert Hor Tehnici din Romania (C.E.T.-R.) si dezvoltata de firma de consultanta, metoda care pleaca de la rente medii edilitar-teritoriale de piața, stabilite de C.E.T.-R. la o anumita data. si care suporta corecții de individualizare si de aducere la data de referința a evaluării, in funcție de condițiile concrete ale pielii la aceasta dala.

Informațiile care s-au utilizat in elaborarea studiului si raportului de evaluare au rezultat din analiza la fata locului a obiectivului, din discuțiile purtate cu reprezentanții proprietarului respectiv cu personalul compartimentelor specializate ale acestuia, care au furnizat datele cu caracter juridic si tehnic, necesare. Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informatiie pe care le-a avut a dispoziție existind posibiitatea existentei si a altor informații de care evaluatorul nu a avut cunoștința la data întocmirii raportului de evaluare.

I

a

a

a

a

a

a

a

a


Datele si informațiile furnizate, respectiv cele rezultate din inspecția obiectivelor, au fost sistematizate si interpretate de consultant.

La începutul activitatii de evaluarea s-a identificat proprietatea imobiliara. In urma identificării proprietății imobilire s-au cules date reale despre bunul imobil de evaluat, date necesare pentru descrire corecta a acestuia, descriere ce cuprinde atit caracteristicile fizice, îmbunătățirile aduse amplasamentului (unde este cazul), forma, dimensiunile, topografia, localizarea si orientarea lotului, panta, condițiile de fundare, etc.

In urma descrierii bunului imobil s-a efectut o analiza asupra datelor efective in relație cu caracteristicile vecinătăților care creează, măresc sau micșorează utilitatea si prezenta pe piața a terenului.

Ipoteze speciale si condiții limitative. Subliniem ca informațiile preluate si interpretate nu se bazeaza nici pe un audit financiar-contabil. nici pe o expertiza tehnica detaliata, excepție facand "analiza geotehnica" pentru stabilirea soluțiilor de fundare posibile si "evaluarea estimativa" precizind costurile suplimentare de fundare

3XU4 lEțiTRQ ftt:Sl\'ESS COMLl. i t,VO S.ft.L    ( ' qXSlf.lt 'J. t.OC U CO,TO:Yf r

■Studiu.ii raport de evaluare    Teren, mr. Preltiugiixta tiuetiviaei zanu Spital Mi/lpir, < unsiiiiita

Cit atare rezultatul evaluării nu reprezintă nea/tarat o certitudine necesara si Suficienta, consultantul neasumindu-si nici o responsabilitate pentru eventualele omisiuni, inexactitati sau incoerente a informațiHor ce i-att fost furnizate, numai garanțiile si cla tize ie contractuale dintre părțile ce se vor implica in tranzacție avind efecte juridice si comerciale.

Principatele ipoteze si li/tdte de care s-a ținui cont in elaborarea prezentului raport sunt următoarele: dreptul de proprietate este considerat valabil; evaluatorul nu are cunoștința de eventualele litigii legate de dreptul de proprietate supus evaluării: se presupune ca proprietatea sc conformează tuturor reglementarilor urbanistice si restricțiilor de zonare si utilizare, conform Planului Urbanistic de Detaliu, "analiza geotehnica". realizata de o firma specializata, este considerata corecta, la fel si "evaluarea estimativa'', privind costurile suplimentare de fundare; nu au fost luate in cal cui ai te cheltuieli suplimentare, generate de soluțiile pentru canalizare si a celor de captare si dirijare a apdor pluviale: presupunem ca nu exista nici un fel de contam inuti si costul activitatilor de decontaminare nu ajecteza valoarea; nu am fost informați de nici o inspecție sau raport care sa indice prezenta contaminatiilor.

Evaluatorul moși asuma nici o responsabilitate pentru asemenea condiții sau pentru obținerea studiilor necesare pentru a le descoperi. Situația actuala a proprietății imobiliare si scopul prezentei evaluări au stat ta baza selectării metodelor de evaluare utilizate si modalifatior de aplicare a acestora, pentru ca valorile selectate sa conducă la estimarea cea mai probabila a valorii prorictatii in condițiile lipului valorii selectate. Suprafața de teren luata in calcul corespunde schitelor puse a dispoziție de proprietar si a inscrisurilor furnizate evaluatorului.

Condiții limitative: suprafețele luate in calcul au fost dererminate pe baza pfan uri for puse la di poziție de către proprietar, valorile estimate in USD sunt valabile arat timp cat condițiile in care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii si ofertei, inflația, evoluția cursidui dc schimb, etc.) nu se modifica semnificariv. Pe piețele imobiliare valorile pot evolua ascendent sau descendent o data cu trecerea timpului si variația lor in raport cu cursul doar ului nu este liniara; orice alocare de valori componente este valabila numai in cazul utilizării prezentate in raport, valori separate alocate nu trebuie folosite in legătură cu o alta evaluare si sunt invalide daca sunt astfel utilizate: intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia.

K.C MMSTfM.lWStNESS CO,"MULȚIMI S.K.L    COXSfUCl. LOCAL CONSTANTA

StUaUl ut r<i/»ni ftg t'vatmtiK    ft'ivti. str. P/vliinginda But ttâlnttl. Ohm Spinii Militar, tinisininn

Evaluatorul prin nai ura muncii sule, nu este o bigot sa ofere in continuare consultanta sau sa depună mărturie in instanța relativ la proprietatea in chestiune; nici prezentul raport, aici par ti ale sale (in special con leu zii referitor la valori, ideii ti ta rea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediațizate fam acordul prealabil al evauutondui: orice vidări estimate in raport se aplica întregii proprietăți si orice divizare sau distribuire a valorii pe interese frac bona te va invalida valoarea estimata, in afara cazului in care o astfel de destribuire a fost prevăzută in raport.

Destinația studiului si raportului de evaluare este limitata exclusiv scopului mai sus menționat.

Confidențialitatea dotelor si informațiilor furnizate de beneficiar si a celor rezultate din procesarea acestora, concretizate in studiul si raportul de evaluare, este asigurata de consultant, care nu isi asuma nici o responsabilitate fata de o aha ierta par ie, niciodată si in nici o circumstanța.

Utilizarea studiului si raporta fui de evaluare este permisa numai beneficiarilor sat. care pot permite accesul, limitat /a consultarea acestuia, altor terte par ti fata de care exista interese ce nu if privesc pe consultant. Utilizarea prezentului studiu si raport de evaluare in alte scopuri decât cel pentru care a fost comandat si intoernît, cu aha destinație, in afara limitelor legale si fora acordul prealabil si in scris al consultantului, nu i! implica sub nici o forma pe. aceasta din urma si nu are acordul sau. Nu acceptam nici o responsabilitate daca este transmis unei alte persoane, fie eu scop declarat, fie pentru un ah scop, in nici o circumstanța.

Consultantul isi rezerva drepturile asupra prezentului studiu si raport de evaluare, care nu poate fi referit, nu poate fi publicat si nici inclus, total sau parțial, in nici un document destinat publicitarii, fora acordul sau scris si prealabil, cu specificarea formei si contextului in care ar urma sa apara. lu caz de inculcare a drepturilor sale, consultantul are dreptul de a face ape! la organele competente, pentru recuperarea prejudiciilor financiare si morale.

Redactarea studiului si raportului de evaluare a fost efectuată având in vedere faptul ca suntem adept li unei totale transparente a considerațiilor avute in vedere precum si asupra a/goritrnilor si calcului ui efectiv, dar in același timp suntem si adept ii unei redactări concise, la obiect si autosu/icieme (consideram esențiala calitatea evoluării si nu volumul dc dosare, pagini sau cuvinte ale unui raport).

££ 'HCTfl IU SttvESS COMl U.TING 5. tt.L    C(/,\S’II./t t. LOCAL fVW.W.t

Siwidi s( raport âc cvatimn:    Teren ștr. rretuiiiiitvti ttucovim'i. ^nm S/>ikiI Mitiutr, ConsiLtDia

Pe cât posibil am in cercat realizarea autosuficientei explicațiilor la nivelul tuturor pârtilor prezent ului raport, iu scopul oferirii posibilității de analiza independenta a modului de diagnoza si evaluare a componentelor societății comerciale supuse atenției noastre.

in consecința am fost obligați la anumite repetări care nu trebuiesc interpretate ca o inc alea re a principiului enunțai mai sus

Data estimării valorii. I atoarea estimata in prezentul raport de evaluare are la baza informat ii privind ni vet ui preturilor înregistrate la data de referința iulie 2007

Autorii studiului si raportului de evaluare sunt: ing.OLGA JALOBA-UDOR. . membru acreditat A NE IAR, ing. MIRELA ROMANITA OPINCA RE membru titular A NEA'AR

XC MAESTRO BL SINESS CONSULTING S.RtL    CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

Rapuri de evaluare    Tenii. str. Prelungirea liucovinei. zona Spinii Militar,, Constanta

Drept de proprietate si sursele de informații utilizate

Dreptul de proprietate evaluat

Drept de proprietate integral. Terenul evaluat face parte din domeniul privat al Municipiului Constanta, conform HCLM NR. 130/8.04.2004

Denumire obiectiv

Teren , Constanta, str. Prelungirea Bucovinei, zona Spital Militar,    S = 5076 mp

Componenta obiectiv

Obiectivul evaluat este o proprietate imobiliara compusa din teren

Amplasare

Teren , Constanta, str. Prelungirea Bucovinei, zona Spital Militar,    S — 5976 mp

Destinație

in prezent terenul este liber find amenajat ca spațiu verde pe taluzul dinspre plaja

Numărul cadastral

Sarcini care grevează lotul

fara

nu sunt

Surse de informații utilizate

Plan de situație

Informații de la agențiile imobiliare.

M.4ESTRO HI SIX'ESS CONSt ■

Raport (te evaluai-,

Obiectul de activitate al obiectivului Analiza economica preliminară


nj^țJțL    CQNS.IlILLl^ALXAJNilANIA

Teren W. Prelungirea bucovinei :ona Spital Militar, Constanta

Analiza pieței imobiliare

teren liber

Orașul Constanta, favorizat de poziția sa geografica la malul marii, reprezintă unul din cele mai prospere orașe reședința de județ.


După anul 1990 orașul Constanta a oferit oportunitatea dezvoltării activitatilor de comerț, bancare, shiping, invatamitri universitar, servicii si turism. Aceste activitati au favorizat dezvoltarea semnificativa a sectorului privat care a dus la apariția unui număr mare de societari cu capital mixt sau integrai privat. Prin locurile de munca create si veniturile realizate de noile societăți au fost estompate pierderile din domeniul industriei care a suferit pierderi semnificative prin deschiderea procedurii de faliment la mai multe întreprinderi (f-ca de zahar, f-ca de tesaturi. etc).


Cu țoale schimbările aparate in ultimi ani nu au existat convulsii sociale importante, fapt determinat de ușurința cu care s-a făcut reconversia locurilor de munca. Economia locala asigura inca suficiente locuri de munca atait pentru populația existenta cat si pentru noi veniti in zona.


A mp!ararea obiectivului


Terenul se afla in cartierul "Centru" ai oprasului. pe talazul af erent falezei Marii Negre, in dreptul spitahduimilitar


Piața


Din informațiile evaluatorului in zona in care este ampasat obiectivul analizat intervalul de valori in care se oferă spre vanzare terenurile este 500- 1400 E/mp (inclusiv TVA) in funcție de amplasare, suprafața de teren, utilitari si posibilitățile de utilizare.


Evoluția pieței imobiliare    Pe parcursul ultimilor 3 ani si in specia! anul

trecut preturile pe piața imobiliara au inregistrat creșteri foarte mari (cotate intre 300 si 250% pentru anii 2003-2006 si datorate in principal creditelor ipotecare si trendului ascendent al economiei). In perioada imediat armatoare se preconizează o stabilizare a pieței si un nivel de creștere al preturilor mult mai mic, cotat intre 20 si 30% pe an.

Creșterile mari au fost in regis trate in specia! pe piața construcțiilor rezidențiale, dar in parale! cu aceastea s-au inregistrat creșteri de preț semnificative si pentru terenurile aflate in intravilanul orașului, numărul terenurilor libere fiind din ce in ce mai mic.

in

Descrierea ontplasanteniului

Amplasa!

Cartier centru, /aiurai ațernt ți Negre, din dreptul Spiralului Militar

Suprafața

5976 mp

Deschidere

cea 95 m

Forma fol

aprox, dreptunghi

Raport lături

1/2

Utilitari

-rețea de alimentare eu apa

in zona

-rețea de canalizare

in zona

-rețea de energie electrica

in zona

-rețea de termoficare.

in zona

-rețea de telefon ic

in zona

-rețea de gaze

in zona

-dramuri de acces

asfalt

Orientare lot

est

îmbunătățiri aduse lotului :

-niveluri

nu

-amenajari peisagistice

nu

-garduri

nu

-borduri

nu

-trotuare

nu

-șanțuri

nu

-pavaje

nu

-alei interioare

nu

SC. MAESTRO BUS)

Raport de evaluare


CQXS/UVL LOCH COSS/AMA Teren , sir Prelungirea Bucovinei, rond Spital Militar, Constanta

A utiliza amplasamentului

Cartier centru, taluzul afer ni falezei Marii Negre. din dreptul Spitalului Militar

Zona

Vecinătăți:

- nord    proprietate Primăria Constanta

-sud    proprietate Primăria Constanta

-est

-vest

Poluare

-reziduri lichide -reziduri solide -reziduri gazoase -sonora

Aspectul urbanistic al vecinătăților


plaja

Proprietate privata

limite normale limite normale limite normale limite normale foarte favorabila


Restricții de utilizare teren Conform documentațiilor de urbanism.

Injluiente ale vecinătăților favorabile

asupra utilitati lotului

Injluiente ale obiectivului favorabile in zona

5. C' IM ESTftom SI HESS CONSUL Tt.\( i S. li. L    COXX1I.Kl I. OC.-ll. CONST.IXT.i

si raport tleevp/uatN    Teren , str. Pfetuualreit Sucvrinei. zona Spital Mifitur. Cvn.itfinm


X    CQNStUVL LOCAL CONSTANTA

Raport de evaluare    Teren. str. Prelungirea Bucovinei, zona Spital Militar, Constanta

Metoda comparației de piața - teren

Metoda comparației directe este guvernata de principiul substituției, care este un principiu de prim rang si care spune ca "nici un cumpărător prudent nu va oferi pentru o proprietate un preț mai mare decât cel cu care va cumpără o alta proprietate cu aceleași utilitari si aceasi atractivitate, intr-un interval de timp rezonabil".

Valoarea de piața a unei proprietăți este in relație directa cu preturile unor proprietari comparabile (similare) si competitive.

Metoda comparației directe se utilizează la evaluarea proprietăților imobiliare libere, sau care se considera libere pentru scopul evoluării.

Preturile si alte informații referitoare la proprietăți imobiliare similare, sunt analizate, comparate, corectate si ajustate (ajustările datorate "unei diferente" se fac o singura data) in funcție de asemanari sau diferențieri.

Proprietăți comparabile: Teren A:


Teren Zona Faleza Nord, in zona Universitatea Ovidius

Teren B:


Teren C:


Teren , Faleza Nord, S = 600 mp

Teren . zona Faleza Nord . deschidere 25 m. ieșire la mare . toate utilitățile S = 600 mp

Elemente de comparație

Teren evaluai

COMPARABILA

Teren A

Teren Ii

Teren C

Prețul terenului

X

26». 600 C

550,000 e

642,000 6

TVA

X

(42.S86/ e

(87.815) e

(102.504) f-

TranzactieSoferta

oferta

oferta

oferta

/. Drept proprietate

integral

integrat

integrat

integral

2. Condiții de finanțare

ta piața

la piața

la piața

la piața

3. Condiții de vanzare

ta piața

la piața

la piața

la piața

4. Condițiile pieței

-

JuT07

Jul-07

Jul-07

5. Localizare

torta S/miit Militar tttluz

zona Faleza Sorrf

1 'itiemini/cn (hicfiu»

zona Faleza Soni

zona Faleza Soni

6. Caracteristici fizica

6.t Construit

liber

liber

liber

liber

6.2 Deschidere

95

16

22

25

6.3 Utilitari

in zona

toate

toate

toate

6 4. Suprafața teren

5.976.00

316.00

600.00

600.00

7. Caracteristici economice

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

S. Utilizare (CMBU)

comercial mtifltf

comercial' tnmtic

comercial' tnmtic

comercial ‘ rum tic

9. Condiții de fundare

funtituU t/tecutle

(Muții xpeciale

fundații speciale

/Muții speciale

1

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

aElemente de comparație

Teren evaluat

COMPARABILA

Proprietatea A

Proprietatea B

Proprietatea C

Valoare */

X

225.7/4 E

462,185 E

539.496 E

Cvrecftte oferta -tranzacție - corecție

^jțreț corecța^

0

-2%

(4.500) E 221.2/4 E

■2%

(9,200) E 452.985 t

-2%

(10,800) E 528,696 E

L Drept proprie rate transmis aualir

integral

integra!

e

integral

(■

integral

- r

^țreț^carecța^^

221,214 E

452.985 E

528.696 E

2. Condiții de finanțare • curcii tv

Iii piața

la piața

- r

la piața

r

la piața

-1-

^jmaeorecța^^

221,214 E

452.985 (

528.696 t

3. Condiții vanzare

auriile

la piața

ta piața

- r

ta piața

- t

la piața

- ('

- preț corectat

221.214 E

452.985 E

528.696 E

4. Condițiile pieței

- ntredie

-

Jnl-07

n

Jul-07

n

Jul-07

n

^jțreuorectat

221.214 E

452.985 E

528,696 (■

5. Localizare

- corecție

zona Spital Militar rial uz

zona Faleza Nard. Universitatea Ovidius

- 6'

zona Faleza Nord

- E

zona Faleza Nord

- E

^jțrMcorectat

221.214 E

452.985 t

528.696 E

6.1. Construcții

- coreene

^jțnrieorectat

liber

liber

- f

221.214 E

liber

- E

452.985 E

liber

f

528.696 E

6.2. Deschidere

- corecție

- preț corectat

95

16

(ti.nw/E 210.1 !4 E

22

(22,600/ (■ 430,385 E

25

(26.400/ E 502.296 E

6.3. Utilitari

• corecție -jueț corectat

in zona

toate

(21.010) E 189,104 E

toate

(43.000) E 387.385 E

toate

(50.2001 E 452.096 E

6.4 Suprafața teren

- corecție

•prețcorectat

5.976.00

3/6.00 (18.910) E 170,194 E

600.00

(38. 700) t 348.685 E

600.00 (45.210) E 406.886 E

7. Caracteristici economice

- corecție ^^jircț corectat

na este cazul

nu este cazul

- E 170,194 E

nu este cazul

- E 348.685 E

nu este cazul

- E

406.886 E

8. Utilizare (CMBU)

- corecție -jțrțțtcorectui

comercial/ turistic

comerciali luristic

- E

I70./94 E

comerciali turistic

- E

348.685 E

crmierciul ‘ llinsUc

- E

406.886 E

10 Condiții de fundare

- corecție

- preț corecția

fundații

speciale

fundații speciale

- E

170.194 E

fundării speciale

- E

348.685 E

fundații speciale (40.700/ E 366.186 E

Valoare mp. rotunjiri

E mp

539 E

581 E

6/0 f

(39) E

19 e

(1(1/(

500 E

600 E

600 (

CORECȚIE TOTALA BRUTA

Valoare absoluta loiala

51,020

104.300

162,510

% din preț de

vânzare

22.60%

22.57%

30.12%

NUMĂR CORECȚII

3

3

4

Valoare teren (rotunjită)

3,585,600 E

11 244 083 RON


S C. MAESr/tO BUSINESS COHSUU/KG S.K.L    CONStUC'L LOCAL CONSTANTA

Studia si raport de evaluare    teren , str. Prelungirea Bucovinei, zonu Spital Militar, Consiauta

ANEXE

poze

Plan de situație

XC MAEȘTRI) BUSINESS CONSULTING S.R.l.    CONS/UUl. LOCAL CONSTANTA

Studiu si raport de evaluare    Teren . str. Prelungirea Bucovinei, zona Spital Militar. Constanta

K

I

I

RI

I

I

I

I

I

I

I

I

IBBBBBBBSSSSs