Hotărârea nr. 543/2007

Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.385/2001 modificata prin HCLM nr.350/2005

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL                                          

                                             

                                       

                                                          

                                                       HOTARARE

Privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.385/2001 modificata prin HCLM nr.350/2005

 

Consiliul Local Municipal Constanta, intrunit in sedinta ordinara la data de 26.10.2007;                                                   

Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Stefan Mazare nr.142186/23.10.2007, raportul Comisiei nr.5 Juridica, raportul comisiei nr.1- Buget- finante si referatul Directiei Patrimoniu nr.142183/23.10.2007 ;

Avind in vedere HCLM nr.385/02.10.2001 privind trecerea imobilului ‘’Cazinoul Constanta’’ in administrarea municipiului Constanta si aprobarea concesionarii acestui imobil, in suprafata construita de 3108 mp, respectiv cladire si terasa exterioara aferenta, prin licitatie publica, HCLM nr. 350/2005 privind aprobarea modificarii HCLM nr.385/2002, Raportul de evaluare inregistrat sub nr. 89647/12.07.2005 si adresa inregistrata sub nr. 140696/19.10.2007, ambele intocmite de SC Maestro Business Consulting SRL;

In temeiul prevederilor art.36, alin 2, lit. c, art. 45, alin.3, art.115, alin.1, lit.b si art.124 din Legea nr.215/2001, republicata, privind Administratia Publica Locala;

                                                           HOTARASTE

Art.1 –Se aproba indreptarea erorii materiale cuprinsa in HCLM nr. 385/2001 modificata prin HCLM nr. 350/2005 in sensul ca in loc de ‘’suprafata construita 3108 mp ’’ se va citi corect : ‘’ suprafata totala imobil 3 108,00 mp (teren si constructie)’’, conform planurilor anexate ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 – Celelalte prevederi ale HCLM nr. 385/2001 modificata prin HCLM nr.350/2005 raman neschimbate.

 

Art.3 -  Predarea-Primirea imobilului se va face conform suprafetelor rezultate din masuratori, prin Proces-Verbal de punere in posesie, de catre Serviciul Cadastru, Directia Patrimoniu a Primariei municipiului Constanta.

 

Art.4 –Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  va comunica prezenta hotarare Directiei Patrimoniu, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Financiare, SPIT Constanta, in vederea aplicarii ei si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta

 

Prezenta Hotarare a fost adoptata de  26 consilieri din 27 membri.

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                                             CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                                       SECRETAR

                                                                                                                 MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr. 543/ 26.10.2007

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PRIMAR

Nr. 142186/23.10.2007

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

          Prin HCLM nr.385/02.10.2001 s-a aprobat trecerea imobilului ‘’Cazinoul Constanta’’ in administrarea municipiului Constanta si concesionarea acestui imobil, in suprafata construita de 3108 mp, respectiv cladire si terasa exterioara aferenta, prin licitatie publica. Prin HCLM nr. 350/2005 s-a aprobat modificarea HCLM nr. 385/2001, respectiv modificarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de Srcini si a Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare a imobilului reprezentand Cazinoul Constanta in suprafata construita de 3108 mp.

            Din realizarea masuratorilor imobilului au rezultat urmatoarele suprafete:

-suprafata totala teren 3 108,00 mp

-constructie cu suprafata desfasurata totala 3 844,56 mp astfel :

                                    -suprafata subsol     1 075,77 mp

                                    -suprafata parter       1 278,99 mp

                                    -suprafata etaj           1 303,82 mp

                                                -suprafata mansarda   185,98 mp’’

            Prin Raportul de evaluare intocmit de SC Maestro Business Consulting SRL, inregistrat sub nr. 89647/12.07.2005 s-a calculat si recomandat redeventa anuala avand in vedere metoda financiara avand ca baza de calcul estimarea veniturilor anuale ale cazinoului, adica date privind afacerea care se poate dezvolta si nu cea patrimoniala adica avand ca baza de calcul suprafetele imobilului.

            Prin adresa inregistrata sub nr. 140696/19.10.2007, SC Maestro Business Consulting SRL apeciaza ca diferentele dintre suprafetele mentionate in Raportul de evaluare si  suprafetele rezultate in urma masuratorilor nu influenteaza valoarea afacerii si implicit redeventa anuala recomandata si datorita faptului ca diferentele semnificative de suprafata sunt aferente unor spatii aflate in subsol si la mansarda, spatii in care se desfasoara activitati auxiliare si nu cele care produc venituri.

 

      In conformitate cu prevederile art.45, alin 6 din Legea nr.215/2001, republicata privind Administratia Publica Locala, initiez proiectul de Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.385/2001 modificata prin HCLM nr.350/2005.     

           

           

PRIMAR

 

RADU STEFAN MAZARE

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.142183 /23.10.2007

 

                           REFERAT

                                                         

Prin HCLM nr.385/02.10.2001 s-a aprobat trecerea imobilului ‘’Cazinoul Constanta’’ in administrarea municipiului Constanta si concesionarea acestui imobil, in suprafata construita de 3108 mp, respectiv cladire si terasa exterioara aferenta, prin licitatie publica. Prin HCLM nr. 350/2005 s-a aprobat modificarea HCLM nr. 385/2001, respectiv modificarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de Srcini si a Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare a imobilului reprezentand Cazinoul Constanta in suprafata construita de 3108 mp.

            Din realizarea masuratorilor imobilului au rezultat urmatoarele suprafete:

-suprafata totala teren 3 108,00 mp

-constructie cu suprafata desfasurata totala 3 844,56 mp astfel :

                                    -suprafata subsol     1 075,77 mp

                                   -suprafata parter       1 278,99 mp

                                   -suprafata etaj           1 303,82 mp

                                               -suprafata mansarda   185,98 mp’’

            Prin Raportul de evaluare intocmit de SC Maestro Business Consulting SRL, inregistrat sub nr. 89647/12.07.2005 s-a calculat si recomandat redeventa anuala avand in vedere metoda financiara avand ca baza de calcul estimarea veniturilor anuale ale cazinoului, adica date privind afacerea care se poate dezvolta si nu cea patrimoniala adica avand ca baza de calcul suprafetele imobilului.

                Prin adresa inregistrata sub nr. 140696/19.10.2007, SC Maestro Business Consulting SRL apeciaza ca diferentele dintre suprafetele mentionate in Raportul de evaluare si  suprafetele rezultate in urma masuratorilor nu influenteaza valoarea afacerii si implicit redeventa anuala recomandata si datorita faptului ca diferentele semnificative de suprafata sunt aferente unor spatii aflate in subsol si la mansarda, spatii in care se desfasoara activitati auxiliare si nu cele care produc venituri.

Supunem dezbaterii plenului Consiliului Local proiectul de Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr.385/2001 modificata prin HCLM nr.350/2005 in sensul ca in loc de ‘’suprafata construita 3108 mp ’’ se va citi corect : ‘’ suprafata totala teren 3 108,00 mp si constructie cu suprafata desfasurata totala 3 844,56 mp astfel :

                               -suprafata subsol     1 075,77 mp

                              -suprafata parter       1 278,99 mp

                              -suprafata etaj           1 303,82 mp

                                  -suprafata mansarda   185,98 mp’’ conform planurilor anexate ce fac parte integranta din prezenta hotarare.               

                                                                                                                                  

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,                        SEF SERV. PATRIMONIU

 

Drd. Ing. Daniela Ramona DOSPINESCU                                           Gratiela RUSU      

 

SERVICIUL JURIDIC                                                SERVICIUL PATRIMONIU

C.J. Claudia CEALERA                                                                 Gabriela RADU