Hotărârea nr. 542/2007

Hotarare privind radierea unor imobile, din inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T A R A R E

privind radierea unor imobile,

din inventarul bunurilor care apartin  domeniului privat

 al municipiului Constanta

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 26.10.2007.

          Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare cu nr. 138256 / 16.10.2007 , Raportul Comisiei nr. 2, Raportul Comisiei nr. 5 si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr.138252 / 2007;

          In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin (3) si art.115 alin. (1) lit b,din Legea nr.215 / 2001 privind  Administratia Publica Locala,republicata.

 

H O T A R A S T E:

 

          Art.1 - Se aproba  radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, conform anexelor 1-4 , ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

          Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Patrimoniu, Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, Directiei Financiare in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

 

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 26 consilieri din 27 membri.

 

 

 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                                CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                                                                             MARCELA ENACHE

 

CONSTANTA,   

NR.542/26.10.2007

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PRIMAR

nr.138256 / 16.10.2007

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

          Avand in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si prevederile art. 36 alin (2) lit "c" si art.45, alin (3) lit b, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215 / 2001 s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, actualizat si completat prin hotarari ulterioare.

 

Vazind  Referatul Directiei Patrimoniu nr.138252 / 16.10.2007,

 

          Initiez proiectul de hotarare privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, conform  anexelor 1-4, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

PRIMAR,

 

RADU STEFAN MAZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.   138252  /  16 .10.2007

 

 

R E F E R A T

Privind radierea unor imobile din Inventarul bunurilor care apartin

 domeniului privat al municipiului Constanta,

 

 

          In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia         In temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 46, alin 1, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea Legii nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005 actualizat si completat.

 

Aceste imobile au facut obiectul unor Sentinte Civile sau Dispozitii emise in baza Legii nr.10/2001.

          Ca urmare, dupa caz, s-a intocmit de catre R.A.D.P.P. Constanta, Protocol de predare – primire pentru constructii.

Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind aprobarea radierii unor imobile din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, conform anexelor 1 – 4, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

 

 

 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

 

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

 

CONSILIER  JURIDIC                                              SEF SERV. PATRIMONIU

 

 Claudia CEALERA                                                           Gratiela RUSU

     

                                                  ELABORAT

 

                                                         Mihaela Martolea


 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 542/2007

 

privind radierea imobilului situat in

STR. Siretului Nr.1-Parter

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109/ 2005,anexa 1

 

Imobil – constructie compus din doua camere, doua holuri, baie si bucatarie, in suprafata construita de 62,79 mp .

 

-  administrare R.A.E.D.P.

 

- Proces- verbal nr.100666 / 26.07.2007 Biroul Executorilor Judecatoresti

                             Asociati Deacu Vasile si Gavrilescu Alin-Mihail

- Decizia civila nr.176 / C / 21.05.2007 a Curtii de Apel Constanta

-Sentinta civila nr.416 / 19.02.2007 a Tribunalului Constanta

 

Se va comunica catre Chiforiuc Ilie si Maria. cu domiciliul  in  Constanta, str. Venus nr.1.

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR. 542/2007

 

privind radierea imobilului situat in

STR. Cpt.Dobrila Eugeniu nr. 1, Bl.I, Sc.A, Ap.11

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005, anexa 1

 

 

Imobil compus din 3 camere si dependinte.

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 16345

-         valoare inventar 58 RON

-         Protocol nr. 8607 / 2007

-         Dispozitia de Primar nr.3733 / 26.07.2007

-         Se va comunica catre Vrusia Emanoil si Vrusia Zoita, cu domiciliul in Constanta, Str.Dimitrie Bolintineanu nr.37 .

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 542/2007

 

privind radierea imobilului situat in STR.Mihai Eminescu nr.1, demisol

din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

 

            Imobil compus din 3 camere, hol, dependinte si boxa

 in suprafata utila de 82,85 mp.

 

-         administrare R.A.E.D.P.P

-         nr. inventar 11303

-         valoare inventar 74 RON

-         Sentinta Civila nr. 712 / 2005 a Tribunalului Constanta

-         Decizia Civila nr.285/C/14.11.2006

-         Protocol predare – primire nr. 7305 / 2007,

 

Se va comunica catre Gherghe Ana cu domiciliul in Bucuresti , Str.Spiru-Haret nr.12, et.1, ap.1, sector 1.

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. 542/2007

 

privind radierea imobilului situat in

B-dul 1 Decembrie 1918 nr.4, Bl.L64,Et.3, Ap.95

din inventarul centralizat al domeniului privat,

 aprobat prin H.C.L.M. 109 / 2005, anexa 1

 

 

 

 

Imobil in suprafata utila totala de 69,76 mp.

 

-         administrare R.A.E.D.P.P.

-         nr. inventar 15641

-         valoare inventar 21 RON

-         Protocol nr. 9780 / 2007

-         Dispozitia de Primar nr.5682 / 16.10.2007

-         Se va comunica catre Csernok Tiberiu si Csernok Elena , cu domiciliul in Constanta, B-dul Tomis nr.137 , Bl.LV1,Et.1 , Ap.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA