Hotărârea nr. 539/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ANSAMBLU REZIDENTIAL LOCUINTE si DOTARI, zona Pescarie, teren in suprafata de 34800 mp, proprietate Nahmany Itshak si Daniela

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

ANSAMBLU REZIDENŢIAL LOCUINŢE şi DOTĂRI,

zona Pescărie, teren în suprafaţă de 34800 mp,

proprietate Nahmany Itshak şi Daniela

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalANSAMBLU REZIDENŢIAL LOCUINŢE şi DOTĂRI, cu asigurarea a 1500 locuri de parcare în incintă, zona Pescărie, teren în suprafaţă de 34800 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul AN Apele Române nr. 1/2007 şi RAJA nr. 73/641/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 10773, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 31088 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 2063/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Nahmany Itshak şi Daniela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1945/2004 autentificat de Biroul Notarilor Publici Asociaţi S Ciudoescu & CG Ciudoescu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. NAHMANY ITSHAK, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

      NR.539/ 26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 60937 / 09.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Nahmany Itshak privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ANSAMBLU REZIDENŢIAL LOCUINŢE şi DOTĂRI, zona Pescărie, teren în suprafaţă de 34800 mp, proprietate Nahmany Itshak şi Daniela.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 10773, este proprietate Nahmany Itshak şi Daniela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1945/2004 autentificat de notar public Scarlat Ciudoescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din zona activităţilor balneare şi turistice conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 34800 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Pescărie.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unui ansamblu rezidenţial format din 11 clădiri locuibile, însumând un număr de 928 apartamente deservite de anexe cu diferite funcţiuni : parcaje, comerţ, alimentaţie publică, sală cinema, centru de fitness, piscină şi sală de sport, spaţii verzi. Complexul este alcătuit din 9 imobile S+P+14E – 6 apartamente pe etaj, o clădire S+P+22E – 4 apartamente pe nivel, şi o clădire S+P+8E - 3 apartamente pe nivel, cu helioport pe terasă. Parcările se vor asigura pe trei niveluri, subteran, pentru 1500 de maşini.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 14-35 m de la mare.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = 3S+P+22E.

P.O.T. propus = 60 %             C.U.T. propus = 4,20

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                             Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Certificat urbanism nr. 4649/2006

- Partiu                                                                        - Studiu geotehnic

- Desfăşurări de front stradal

- Plan circulaţii

- Faţade, perspective, secţiuni

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 73/641/2007                                 - Aviz  Brigada Pompieri nr600714/2005

- ENEL ELECTRICA nr.  3331/2005                        - Aviz Sanitar nr.2- 15640/2007

- ROMTELECOM nr. 1690/2005                  - Aviz Mediu nr. 25/2007

                                                                        - Aviz Gospodărirea Apelor nr. 1/2007

                                                                        - Decizie CNZC nr. 6358/2006

                                                                        - Statul Major nr.D/2256/2006

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalANSAMBLU REZIDENŢIAL LOCUINŢE şi DOTĂRI, zona Pescărie, teren în suprafaţă de 34800 mp, proprietate Nahmany Itshak şi Daniela.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 


Ir

S.C.MBV GRUP S.R.L.

CONSTANTA

i

Desenat

Arh T. Calota

Proiectat

Arh. A. Calota

Sef proiect

Arh. M Bell

Verificat firma

Arh. D.Calota

planșa