Hotărârea nr. 538/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE 3S+D+P+20E, bd. Mamaia nr. 296, teren in suprafata de 8283,75 mp, proprietate SC SUNRISE TOURS SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE COLECTIVE 3S+D+P+20E,

bd. Mamaia nr. 296, teren în suprafaţă de 8283,75  mp,

proprietate SC SUNRISE TOURS SRL.

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE COLECTIVE 3S+D+P+20E, cu asigurarea locurilor de parcare în incintă, bd. Mamaia nr. 296, teren în suprafaţă de 8283,75  mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 9291, este proprietate SC SUNRISE TOURS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 937/2002 autentificat de notar public Grosu George.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC SUNRISE TOURS SRL,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.538/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 136217 / 19.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC SUNRISE TOURS SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic ZonalCONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE COLECTIVE 3S+D+P+20E, bd. Mamaia nr. 296, teren în suprafaţă de 8283,75  mp, proprietate SC SUNRISE TOURS SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 9291, este proprietate SC SUNRISE TOURS SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 937/2002 autentificat de notar public Grosu George.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 8283,75  mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Mamaia.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unui ansamblu rezidenţial cu imobile cu regim de înălţime 3S+D+P+20E cu destinaţia de locuinţe colective. Proiectul propune amenajarea a 355  locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = 3S+D+P+20E

P.O.T. propus = 20,02 %                                C.U.T. propus = 4,20

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4066/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500                  

- Desfăşurări de front stradal

- Partiu

- Faţade

- Fotografii

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE COLECTIVE 3S+D+P+20E, bd. Mamaia nr. 296, teren în suprafaţă de 8283,75  mp, proprietate SC SUNRISE TOURS SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


f f 1

1 1

•' I 1

Iii

/ / 1

| i

i

♦ 1 J,

hi