Hotărârea nr. 537/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE TERMINAL CEREALE, incinta Port Constanta Nord, dana 31-33, teren in suprafata de 20783,23 mp, proprietate de stat aflata in administrarea CN APMC, investitie realizata de SC UNITED SHIPPING AGENCY SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE TERMINAL CEREALE,

incintă Port Constanţa Nord, dana 31-33, teren în suprafaţă de 20783,23 mp,

proprietate de stat aflată în administrarea CN APMC,

investiţie realizată de SC UNITED SHIPPING AGENCY SRL

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuCONSTRUIRE TERMINAL CEREALE, incintă Port Constanţa Nord, dana 31-33, teren în suprafaţă de 20783,23 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este proprietate de stat aflată în administrarea CN APMC conform HGR nr. 517/1998, închiriat către SC UNITED SHIPPING AGENCY SRL conform contractului de închiriere nr. 921/2004.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC UNITED SHIPPING AGENCY SRL,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.537/ 26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 139926 / 18.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC UNITED SHIPPING AGENCY SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE TERMINAL CEREALE, incintă Port Constanţa Nord, dana 31-33, teren în suprafaţă de 20783,23 mp, proprietate de stat aflată în administrarea CN APMC, investiţie realizată de SC UNITED SHIPPING AGENCY SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul este proprietate de stat aflată în administrarea CN APMC conform HGR nr. 517/1998, închiriat către SC UNITED SHIPPING AGENCY SRL conform contractului de închiriere nr. 921/2004.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor cu specific portuar şi de depozitare conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 20783,23 mp, se află în incinta portului Constanţa nord.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unui terminal de cereale constituit din 16 capacităţii de stocare tip celule de depozitare şi sistemele de operare adecvate.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

P.O.T. propus =     %                          C.U.T. propus =

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1055/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.30612 /2007

- Aviz Sanitar nr. 42/2007

- Aviz Mediu nr. 3965 RP/2007

- Aviz Stat Major nr. D/2130/2007

- Decizie CNZC nr. 1677/2007

- Aviz CTE CN APMC nr. 8/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de DetaliuCONSTRUIRE TERMINAL CEREALE, incintă Port Constanţa Nord, dana 31-33, teren în suprafaţă de 20783,23 mp, proprietate de stat aflată în administrarea CN APMC, investiţie realizată de SC UNITED SHIPPING AGENCY SRL.

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT