Hotărârea nr. 536/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMENAJARE TEREN de SPORT si PARC de DISTRACTII TIP „TARA PITICILOR”, zona al. Nalbei, str. IL Caragiale, str. Baba Novac, teren in suprafata de 3617,99 mp, domeniu public si privat al municipiului Constanta

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

AMENAJARE TEREN de SPORT şi

PARC de DISTRACŢII TIP „ŢARA PITICILOR”,

zona al. Nalbei, str. IL Caragiale, str. Baba Novac, teren în suprafaţă de 3617,99 mp,

domeniu public şi privat al municipiului Constanţa

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuAMENAJARE TEREN de SPORT şi PARC de DISTRACŢII TIP „ŢARA PITICILOR”, cu asigurarea a 33 locuri de parcare, zona al. Nalbei, str. IL Caragiale, str. Baba Novac, teren în suprafaţă de 3617,99 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul RAJA nr. 184/17228/2007.

              Terenul aparţine domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, conform adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 129754/2007.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrare Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 536/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 51764 / 18.10.2007

 

                 Urmare solicitării privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu AMENAJARE TEREN de SPORT şi PARC de DISTRACŢII TIP „ŢARA PITICILOR”, zona al. Nalbei, str. IL Caragiale, str. Baba Novac, teren în suprafaţă de 3617,99 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul aparţine domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, conform adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 129754/2007

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective în regim maxim de înălţime P+4E, conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află platforme, garaje şi spaţii verzi neamenajate.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 3617,99 mp, se află în municipiul Constanţa, fiind delimitat de al. Nalbei, str. IL Caragiale, str. Baba Novac.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unui teren de sport cu suprafaţa de 1104 mp şi amenajarea unui parc de distracţii tip « Ţara Piticilor » cu dotări specifice grupelor de vârstă cuprinse între 3-9 ani, 3-12 ani şi 6-12 ani. Proiectul prevede asigurarea unui număr de 33 locuri de parcare în inicntă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

P.O.T. propus = 45 %                         C.U.T. propus = 0,45

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                             Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1694/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Viză Birou cadastru

- Fotografii şi modele dotări

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 184/17228/2007                                       - Aviz Mediu nr. 8014 RP/2007

- ENEL ELECTRICA nr.7021881 /2007                   - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1857/2007

- ROMTELECOM nr. 672/2007                                

- TERMOELECTRICA nr. 2287/2007                     

- RADET nr. 4310/2007                                            

- CONGAZ nr.  7194/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu AMENAJARE TEREN de SPORT şi PARC de DISTRACŢII TIP „ŢARA PITICILOR”, zona al. Nalbei, str. IL Caragiale, str. Baba Novac, teren în suprafaţă de 3617,99 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT