Hotărârea nr. 535/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SPATIU DEPOZITARE si AMENAJARE PARCARE, str. Interioara III nr. 3, teren in suprafata de 414,65 mp, domeniu privat al municipiului Constanta

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SPAŢIU DEPOZITARE şi AMENAJARE PARCARE,

str. Interioară III nr. 3, teren în suprafaţă de 414,65 mp,

domeniu privat al municipiului Constanţa

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuSPAŢIU DEPOZITARE şi AMENAJARE PARCARE, cu asigurarea a 17 locuri de parcare în incintă, str. Interioară III nr. 3, teren în suprafaţă de 414,65 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul RAJA nr. 457/34726/2007.

              Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa conform adresei Direcţiei Patrimoniu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrare Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.535/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 59512 / 18.10.2007

 

                 Urmare solicitării privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SPAŢIU DEPOZITARE şi AMENAJARE PARCARE, str. Interioară III nr. 3, teren în suprafaţă de 414,65 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor cu specific îndustrial şi de depozitare conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe tere se află 2 imobile parter dintre care unul se va desfiinţa, celălalt urmând a fi renovat.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 414,65 mp, se află în municipiul Constanţa, zona industrială.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea halei de depozitare parter existente cu păstrarea funcţiunii şi amenajarea a 10 locuri de parcare. Proiectul propune amenajarea în total a 17 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter

P.O.T. existent = 37,84 %                               C.U.T. existent = 0,38

P.O.T. propus = 57,43 %                                C.U.T. propus = 0,70

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2081/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc. 1:500                  

- Faţade

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 457/34726/2007                                       - Aviz  Brigada Pompieri nr.30706/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7022484/2007                   - Aviz Sanitar nr.2- 1283/2007

- ROMTELECOM nr. 835/2007                                 - Aviz Mediu nr. 6402 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr. 3839/2007                      - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1768/2007

- CONGAZ nr.  8806/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SPAŢIU DEPOZITARE şi AMENAJARE PARCARE, str. Interioară III nr. 3, teren în suprafaţă de 414,65 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 


Din acte = 2321,79 mp*

Din măsurători = 2321,79 mp

EXISTENT

PROPUS

878,46 mp

1315,46 mp-

878.46 mp

1596,46 mp—

37,84%

56 65%

038

068