Hotărârea nr. 534/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA SERVICE AUTO P+1E, STATIE CARBURANTI si IMOBIL BIROURI P+1E, str. Verde nr. 17A, teren in suprafata de 15028,03 mp, proprietate SC PALTINIS LEASING SA

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE HALĂ SERVICE AUTO P+1E,

STAŢIE CARBURANŢI şi IMOBIL BIROURI P+1E,

str. Verde nr. 17A, teren în suprafaţă de 15028,03 mp,

proprietate SC PĂLTINIŞ LEASING SA

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuCONSTRUIRE HALĂ SERVICE AUTO P+1E, STAŢIE CARBURANŢI şi IMOBIL BIROURI P+1E, cu asigurarea a 90 locuri de parcare în incintă, str. Verde nr. 17A, teren în suprafaţă de 15028,03 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizele RAJA nr. 555/45426/2006, ENEL ELECTRICA nr. 6023632/2006.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12659, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 37264 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 9728/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC PĂLTINIŞ LEASING SA conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1634/2006 autentificat de notar public Florin Vişan.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC PĂLTINIŞ LEASING SA,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.534/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 134514 / 17.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC PĂLTINIŞ LEASING SA privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ SERVICE AUTO P+1E, STAŢIE CARBURANŢI şi IMOBIL BIROURI P+1E, str. Verde nr. 17A, teren în suprafaţă de 15028,03 mp, proprietate SC PĂLTINIŞ LEASING SA.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12659, este proprietate SC PĂLTINIŞ LEASING SA conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1634/2006 autentificat de notar public Florin Vişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona unităţilor industriale mici şi mijlocii, productive şi de servicii, conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 15028,03 mp, se află în municipiul Constanţa.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P-P+1E cu destinaţia de hală service auto şi a unui imobil de birouri P+1E. Proiectul propune amenajarea a 90 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 24,55 m de la strada Verde şi de 13,32 m de la strada Barbu Mărăcine pentru hală şi clădirea de birouri se va amplasa la o distanţă de 10,50 m de strada Alba Iulia.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 0,16 %                                  C.U.T. propus = 0,22

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1902/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Viza Birou Cadastru

- Reglementări edilitare sc. 1:500                  

- Simulare tridimensională

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 555/45426/2006                                       - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30516/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 6023632/2006                   - Aviz Sanitar nr.2- 391/2007

- ROMTELECOM nr. 1720/2006                               - Aviz Mediu nr. 5490 RP/2007

                                                                                    - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1785/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ SERVICE AUTO P+1E, STAŢIE CARBURANŢI şi IMOBIL BIROURI P+1E, str. Verde nr. 17A, teren în suprafaţă de 15028,03 mp, proprietate SC PĂLTINIŞ LEASING SA.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

PUT FORA'


\R'15.00


R 15,00


[platforma / ,

jgunoi ' * Z î;


RJkQQ


Banu Mărăcine


\ RfeSO \ B G.50


ACCESE AUTO


**;'»•*;


R 15,00


parcaj 11 autobuze


accese auto


B.15.QQ


R 15.00PROIECT nr.5/2007 - SC A & 9 SRL P.U.D.HALA AUTOSERVICE P+l PARȚIAL + CLĂDIRE DE BIROURI P+1E - str. Verde nr. 17A Constanta Beneficiar: SC PĂLTINIȘ LEASING SA

SIBIU

MEMORIU GENERAL

I.- Introducere

1.1.    - Date de recunoaștere a lucrării

-Denumirea: PUD - HALA AUTOSERVICE P+l PARȚIAL + CLĂDIRE

DE BIROURI P+1E

-Amplasament: str.Verde nr,17A- Constanta

-Investitor: SC PĂLTINIȘ LEASING SA Sibiu

-Utilizator: SC ATLAS SIB SRL Constanta

-Forma de deținere a terenului: domeniu privat al beneficiarului. Are

contract de leasing cu SC PĂLTINIȘ LEASING SA -Sibiu, având ca utilizator SC ATLASSIB SRL Sibiu

-Proiectant: SC A & 9 SRL Constanta

-Proiect nr.5/2007; Faza: P.U.D.

1.2.    - Obiectul lucrării

Obiectul lucrării consta în determinarea condițiilor de amplasare a doua obiective:

1.    - HALA AUTOSERVICE P+l(p) — etapa I de realizare cu profil de reparații auto + transport de persoane în cadrul agenției de voiaj + asistenta turistica;

2.    - CLĂDIRE DE BIROURI P+1E — cu profil ad.tiv + agenție

turistica.

De fapt profilul invetitiei propuse pe acest teren este în conformitate cu domeniul de activitate al beneficiarului — TRANSPORT AUTO — si este foarte apropiat de cel anterior înstrăinării terenului.

Mult timp, pe acest amplasament, a funcționat o coloana de marfa (transport auto) al SC TOMIS CAR SA Constanta.

Planul urbanistic de detaliu cuprinde elementele urbanistice ce stau la baza întocmirii documentațiilor pentru obținerea autorizației de construire si anume:

-dimensionarea, funcționalitatea si aspectul arhitectural al construcțiilor;

i ; ,    -integrarea si armonizarea noilor construcții amplasate fata de

< cele existente;    .

-rezolvarea circulației carosabile si pietonale; k ?    -circulația juridica a terenului;

-echiparea cu utilitati edilitare.

2.- încadrarea în localitate

Conform ; regulamentului de urbanism PUG preliminar al !■ mun.Constanta, terenul se afla cuprins în zona teritoriala ZRA4 (zona unităților mici si mijlocii productive si de servicii dispersate) iar utilizarea sa nu contravina (art.3 “utilizări interzise”) prin care se interzice amplasarea > altor servicii de interes general, nespecificate la art.2 (unde este deja

1 specificata activitatea de transporturi). .

1    Pastrarea funcțiunii inițiale a terenului (transporturi) si

•    încadrarea în: prevederile PUG preliminar, existenta , acceselor necesare, ne ț determina sa tragem concluzia pozitiva, precum ca nu se aduc prejudicii - confortului urban, în zonele adiacente.

s ,    Terenul pe care se amplaseaza Hala autoservice se afla situat în

i zona industriala cartier I.C.Bratianu, oarecum în apropierea sțatiei de apa si i are acces major din ba.Aurel Vlaicu, inelul de centura al municipiului prin . str.Verde care are 2 benzi de circulație.

Terenul are o suprafața de 15.028,03 mp si este conform cu

•    documentația cadastrala. Nr.cadastral = 12659.

."rt ’ J,-';\ ■■

i    3.- Situația existenta

..•a    •    , -

Ikk'Ok'

•?. ’ •

|s    Teritoriul studiat se afla în zona industriala a mun.Constanta în

cartierul I.C.Bratianu si este clar delimitat de 3 străzi - vezi plan situație.

Rezulta următoarele vecinătăți:

-la Sud-Est - str.Verde;    $

-la Sud-Vest - str.Alba Iulia;

-la Nord-Est; str.Banu Mărăcine;

V    -la Nord-Vest - proprietate cu profil industrial SC PHONIX SA

■    (vezi plan cadastral).    j

s    3.1.-Regimul juridic    1

Dorind extinderea activitatii de transport auto (transport intern

' si internațional) în mai multe regiuni din tara, SC ATLASSIB SRL dorește

■    ■ sa-si amplifice activitatea si în j ud. Constanta.

’’    „    ' Pentru acest scop a achiziționat un teren în baza unui contract    ț;

de leasing cu proprietarul de drept SC PĂLTINIȘ LEASING SA, pe care    J

intenționează sa îl amenajeze corespunzător necesităților sale de dezvoltare.    i

Intre beneficiar si locatar a fost încheiat contractul de leasing    j

nr.496/02.05.2006 care la rândul sau îl deține în urma contractului de    ;

vânzare-cumparare de la fostul proprietar (încheiere de autentificare nr.1634/03.05.2006).    !j

Terenul are o suprafața de 15.028,03 mp si este conform cu    /j!

; actele din cadastru.

3.2.- Analiza geotehnica

J.'.’    •..... .    f

Studiul geotehnic nu evidențiază fenomene fizico-geologice    '

- active.    1    ;;

Pe amplasament s-au efectuat 2 foraje F1LF2.    ;;

Terenul (din punct de vedere geomorfoîogic) are o declivitate    J;

de la Sud spre Nord de la 0,40 la 2,30 m.    (

Amplasamentul face parte din complexul Dobrogean, pentru    ; ’î

. zona fiind caracteristice formațiuni cuaterriare, reprezentate prin loessuri    |

1 macroporice de origine eoliana, prafuri, prafuri argiloase loessoide si argile , prăfoase loessoide. Sub acestea urmeaza complexul argilos argila prafoasaH-

argila.    .

Stratificatia este următoarea:    î

-+/- 0.00 - 1.30 - umplutura de pământ cenușiu;

p •    -1,30 - 7,20 - loess galben plastic de la 3,0 m galben consistent

' spre baza plastic moale.    i

p    Apa subterana s-a întâlnit în foraje la adâncimea 2,60 - 3,40 m    J

de la cota terenului natural.    f

Se recomanda ca fundarea sa se faca la o adâncime de 1,70 m    ț

; de Ia, cota terenului natural având o presiune convenționala de 140 Kpa.    j

Adâncimea de îngheț conform STAS 6054/77 este de 80 cm. Cota medie a terenului natural a stabilit si cota +/- 0.00-53,40m Pentru precizări vezi studiul geotehnic anexat.

Condiții de fundare

Regim de înălțime:-Hala - P+1E (parțial) cu secțiune compusa: î cadre metalice + ferme metalice; acoperiș sandwich;

f    -Birouri — P+1E - cadre de b.a.+plansee

/ monolite; acoperiș curb tabla cutata.

i<    Sistemul de fundare

■    Pentru stâlpii cadrelor metalice s-a ales sistemul de bloc de

/beton simplu turant în 2 etape - după prima etapa pozându-se blocul butoanelor de ancoraj si cuzineții dinb.a. Partea superioara a cuzineților oprindu-se cu 5 cm sub placa de baza a stâlpilor metalici. Diferența fiind

necesara pentru posibilitatea conectării poziției stâlpilor în plan vertical.

| + Ă    Suprastructura anexei P+1E este separata de hala printr-un rost

de dilatare construcție si antiseismic.

Conform Normativ P. 100/92 pentru protecția antiseismica se

vor considera următoarele caracteristici geofizice ale zonei studiate, f    -zona seismica: “E”

/ /    -coeficient seismic: Ks = 0,12

-perioada de colt Tc = 0,7 sec.

Analiza fondului construit existent

In anul 2006 cea mai mare parte din barăcile metalice au fost desființate (vezi A.D.nr. 168/08.08.2006).

Pe amplasament s-au păstrat resturile unor fundații care se vor z dezafecta când va începe noua construcție.

La ora actuala se mai afla pe amplasament un șopron si o baraca |+ cabina de poarta - ambele amplasate la intrarea, de pe str.Verde (vezi /ridicarea topografica recenta).

j    Acestea sunt construcții metalice provizorii cu învelitoare din

lazbociment ondulat.

1


î.    Urmeaza a se desființa si aceste construcții provizorii când se

va începe executarea si organizarea incintei noi proiectate (vezi plan de i situație).

Pe teren se mai afla o platforma de beton cu cca.6 cămine de ■i canalizare si stâlpi de iluminat pe contur (vezi planșa cu sit. existenta).

3.5.“ Echiparea edilitara

3.5.1.- Din avizele obținute pe amplasament (sunt marcate pe "plan), rezulta ca investiția beneficiază de rețele edilitare existente în zona. Rezulta ca se poate racorda la ele, astfel:

-ALIMENTAREA CU APA - conform aviz RAJA Constanta nr.555/45426 din 14.12.2006 pe amplasament lacca.2,0 m de gardul existent se afla conducta magistrala dfe apa Dn 600 mm Ol.de pe str.Alba Tiilia.

Construcția se poate alimenta cu apa printr-un branșament Dn 100 mm Ol.realizat din conducta de distribuție; apa; Dn 100 mm Azb.situata pe str. Verde. Exista si un apometru Dn 50 mm cu cămin 0 50 mm cu racord de 0 100 Ol. Obiectivele proiectate* s-au amplasat ținând cont de condițiile impuse mai sus (vezi plan rețele edilitare).

,    CANALIZAREA MENAJERA — evacuarea apelor uzate de la

construcția ce se va realiza pe amplasament se va face printr-un branșament Dn 30 cm (H= 1,5) situat pe str.Verde. 1

Contorizarea consumului de apa printr-un apometru Dn 50 mm cu filtru si compensator clasa C agreat de RAJA Constanta, montat în căminul apometric existent pe branșamentul de3 apa la cca.1,0 m de limita proprietății în incinta.

Caracteristicile apelor uzate, evacuate se vor înscrie în valorile limita impuse prin normativul NTPA 002/2005.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA -conform aviz ENEL ELECTRICA DOBROGEA - Sucursala Constanta nr.3632/04.12.2006 pe amplasament, paralel cu str.Alba Iulia se afla LEC 10 K y deci în concluzie:

L- In zona de apariție a noului obiectiv exista rețeaua electrica de distribuție LEC 10 Kv.

f /    2.- Noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existenta.

AVIZ ROMTELECOM SA pt.telecomunicatii — pe âffiplasament nu exista instalații de telecomunicații.

U '    •

Instalațiile de telecomunicații existente în zona aferenta i! obiectivului, nu sunt afectate de noua construcție.

ALIMENTAREA CU AGENT TERMIC - se va face de la 3 centrala termica proprie unde se afla si centrala de climatizare.

ț    4.-PROPUNERI

d    4.1.- Elemente de tema

De comun acord cu beneficiarul si cu investitorul se propune j realizarea în zona de Nord al amplasamentului a unei HALE AUTOSERVICE având P+1E parțial si a. unei CLĂDIRI DE BIROURI

y Rf-IE amplasata în zona de sud a terenului.

Construcția este de tip HALA:- parter (parțial etaj) având 3 $ travei de 4,50 m, 5 travei de 5,0 m’si 2 travei de 6,0 m pe o deschidere de 126,0 m, adiacent acesteia fiind prevăzute: un corp administrativ cu regim de înălțime P+1E din zidărie de cărămidă cu sâmburi de beton armat pe o f travee de 6,0 m si desfășurare în limitele halei metalice. In partea opusa, pe | același tip de structura din zidărie de caramicacu sâmburi de beton aramt pe k f odravee de 6,0 m se desfasoara corpul vopsitoriei, fiind astfel izolat din

| rațiuni de protecție PSI. Clădirea cuprinde următoarele funcțiuni importante:

J 1    HALA - parter (parțial etaj):


-5 posturi reparații autovehicule

S = 630,00 mp

-atelier reparații electrice

S= 19,70 mp

-atelier reparații tahometre ::

S = 15,00 mp

-magazie piese de schimb

S = 106,31 mp

-magazie cauciuc

S = 106,31 mp

-birou gestionar    'a

S = 15,00 mp

-birou maiștri

S = 15,00 mp

-atelier mecanic

S = 28,64 mp

-spațiu pt.servirea mesei la supanta

S =49,70 mp

-vestiar

S = 7,40 mp

-grup sanitar

S = 9,80 mp

-birou tehnic la supanta

S = 15,00 mp

-spălătorie

S = 152,08 mp

-anexa WAP

S = 5,34 mp

-stand I.T.P.

S = 166,63 mp

-compresor electric

S = 7,42 mp
CORP VOPSITORIE

-vopsitorie    S = 171,06 mp

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA P+1E PARTER

-casa scării

S = 10,80 mp

-windfang

S = 3,45 mp

-birou coloana

S7 50,02 mp

-grup sanitar

S = 9,80 mp

-vestiar barbati

S = 13,40 mp

-casa colectoare

S = 14,95 mp

-atelier sudura+reparatii radiatoare-

S = 43,86 mp.

ETAJ 1

-birou director

S = 31,20 mp

-secretariat

S = 18,90 mp

-oficiu

S = 4,90 mp

-grup sanitar

S = 4,90mp

-birou “open space”

S = 66,18 mp

-casa scării

S = 14,60 mp

Rezulta o supraf.construita de:    1750,0 mp

Ca sistem constructiv se propune:

-fundații: beton armat, continue sub ziduri, izolate sub stâlpi; -structura: metalica - stâlpi' si ferme, iar la clădirea P+1E

zidărie de caramica + sâmburi b.a.;

-compartimentări: zidărie din cărămidă de 25; 12,5 cm, panouri

din plasa de sârma;

-închideri: panouri tip “Ondatherm” sau “Ipsopan”, zidărie din î cărămidă eficienta;

I    -acoperiș: panouri tip Ondatherm sau Isopan,. iar la clădirea

|P+1E si corp - vopsitorie: acopers tip terasa;

-tâmplarii: p.v.c.armat + termopan, porti sectionale cu comanda electrica, panouri din cărămidă de sticla.

FINISAJE:

-finisaje interioare: vinarom, placaje faianța în spatii umede, ț^doseli mozaic si gresie; mocheta rezistenta la uzura si plafoane casete în

b’rniirile din corpul administrativ;

-finisaje exterioare: panourile tip Ondatherm prevopsite, ș^j^ieli cu vopsea texturata si termosistem tip Baumit, tencuiala de soclu

'J|aumit din granule de marmura cu rășini sintetice.

CLĂDIREA DE BIROURI - 17,20 x 30,30 m J;    Regim de înălțime P+1E cu dublu tract.

?    Accesul se va face prin intermediul unei pasarele din str.Alba

julia. Supraf.construita = 521,16 mp/nivel. j    *Cuprinde următoarele funcțiuni:

l -Intrare - scara acces principala (pasarela);

-Parter:    -scara de acces sedundar;

-birou manajment + computere;

-birouri ad.tive

•    -sala de ședințe

-agenție de turism internaționala

1    -birouri de contabilitate

f ■

"    -birou director general

-birou director adj.

-secretariat + oficiu + xerox -depozite diverse;

-arhiva

■    -centrala termica proprie

>|    -circulație orizontala (coridor central cu luminator);

4    Sistem constructiv: cadre din b.a.+ plansee din beton monolite

|H=7,80m.

-travei3-6m;

-pereți exteriori - zidărie cu termosistem; j .    -compartimentări — parțial cu sandwich din rigips parțial din

țcaramida;

1    -acoperiș curb din tabla cutata;

4    -fațade cu pereți cortina sau parțial.

Aceasta construcție se va realiza în etapa II.

i'    - ’

i    4.2.-Organizarea circulației

i

i '' ■

|    Accesele carosabile - intrarea principala în incinta dar si ieșirea

iselva face prin intermediul celor 2 străzi existente — str.Verde si str.Alba îlulia.

«gv    Aceste străzi sunt de categoria HI si va asigura legătură cu

jfed'Aurel Vlaicu.

fVj • Accesele pietonale se va face în același mod. Se va respecta Semnalizarea rutiera, în mod special pt. virare stânga.

Investiția nu ar trebui sa genereze aglomerări rutiere. Daca

,, ținem seama de profilul preponderat al activitatii de transport — internațional I (numărul de curse zi/saptamâna este redus, fapt ce nu implica o flotila mare). 3 'Totuși parcul de mașini are nevoie obligatoriu de întreținere si « service periodic care sa evite posibile accidente pe traseu.

I r    Se menționează ca nu va fi modificata structura rutiera si

I caracteristicile străzilor utilizate de vehicule de fapt circulația în zona se va

paștra ca si în prezent.

■    ' Porțile de intrare vor fi retrase fata de aliniament, pentru a

permite staționarea vehiculelor tehnice, înainte de admiterea lor în incinta, retragere ce are rolul de a nu incomoda circulabia carosabila pe str.Verde.

!    In incinta au fost asigurate suprafețele necesare pt.stationare,

' manevre, înregistrare si control si trasee pentru eventuale transporturi

agabaritice.

î    Pentru asigurarea manevrelor necesare în. cadrul amenajat al

incintei s-au prevăzut raze de circulație de minim 15 m.

PARCAJELE

Staționarea autovehiculelor, se va face în afara domeniului public, în incinta proprie a beneficiarului pentru care s-au prevăzut locuri de - staționare si de parcaje, accese la spatiile de servicii si de alimentare cu

carburant.

Se apreciaza ca supraf. construit desfasurata nu va fi mai mare

de 3343 mp.

i;    In privința locurilor de parcare, fiind vorba în mare parte de

< spatii tehnologice, minimul necesar a fost prevăzut: 1 loc de parcare la 100 '* mp.Ac.d pentru personal. Calculul este în conformitate cu prevederile

Regulamentului General de Urbanism; Hotărârea nr.525/27.06.1996 — anexa ' 5, cap.5.12, republicat în Monitorul Oficial, partea I nr.856/27.11.2002.

La 2471 mp.Ac.d.HALA AUTOSERVICE care are spatii f tehnologice rezulta un număr de 24 locuri de parcare.

r    Tot în incinta s-au prevăzut alte 51 locuri de parcare exclusiv

pentru personalul din CLĂDIREA DE BIROURI dar si pentru alte eventuale persoane, venite din exterior deși norma de 1 loc parcare la 30 mp de birouri >: ar fi impus un număr de 35 locuri la suprafața c.d.de 1056 mp. Deci 24+27 = \ 51 loc. In concluzie fata de C.U.s-a asigurat în plus 14 loc.de parcare, toate în incinta beneficiarului.

£ *    Au mai fost prevăzute pt.acoperirea altor tipuri de autovehicule

, cu gabarite diferite, următoarele parcaje cum ar fi:

-8 locuri de parcare pt. microbuze;

-11 locuri de parcare pt.autobuze;

-6 locuri pt.autobuze cu remorca;

’ *    Toate aceste parcaje sunt în conformitate cu un maxim al

intențiilor de dotare si exploatare ale beneficiarului (vezi plan circulație în -incinta) pt.care s-a obtinut avizul de circulație.    ■    .

;;    ■ Accesele pietonale se vor realiza într-o prima etapa - dar spre

-str.Verde, în apropierea porții principale, urmând ca într-o etapa ulterioara, după construirea CLĂDIRII DE BIROURI, accesul pentru pietoni la birourile de turism sa se faca direct din str.Alba Iulia —printr-o poarta ; metalica accesibila numai pt.pietoni.

J    4.3.- Regimul juridic

.    Terenul este deja concesionat — SC PĂLTINIȘ LEASING

investitorul a concesionat terenul utilizatorului SC ATLAS SIB SRL (vezi ; actele anexate).

4.4.- Sistematizarea pe verticala

Deoarece situația existenta arata ca terenul a mai fost folosit, având un profil similar, se observa ca platforma de beton urmărește panta naturala a terenului.

* -    Prin realizarea halei de autoservice - cota +/- 0.00 - +53,40 cota

care coincide cu cota medie a terenului care asigura colectarea si scurgerea apelror pluviale la trotuar si de aici în spațiul verde.

î    Desigur aceleași masuri se vor lua si la CLĂDIREA DE

.»BIROURI, care se va realiza în et.a Il-a.

f ■ ,    Beneficiarul utilizator, va avea grija ca circulația interioara din

1 incinta sa fie realizata prin aplicarea unui covor asfaltic de mare trafic.

I ’

| .

|    4.5.- Regim de aliniere

f-" '    Aliniamentul propus reprezintă limita maxima admisibila

^pentru construire.

1.- HALA AUTOSERVICE — amplasata, va avea o retragere Rogatorie deta de str.Verde de 24,55 m, iar fata de str.Banu Mărăcine de

.•


i h

ii
£

l.

11 -

ț    2.- CLĂDIREA DE BIROURI - ce se va realiza în etapa a Il-a

'l va 'avea o retragere obligatorie de 10,50 m fata de str.Alba Iulia.

L    Aliniamentul obligatoriu este determinat de pastrarea unor

distante obligatorii fata de vecinătăți, străzi, precum si de rețelele edilitare + ii cele electrice.

J    Retragerea Halei fata de vecin SC PHOENIX SA va fi de 13,32

m, iar Clădirea de birouri va fi de 15,73 m.    '

'■    4.6.- Regimul de înălțime

î

(    Regimul de înălțime propus pentru cele doua clădiri va fi:

1Hala autoservice — P+1E parțial

î ■    2.- Clădirea de birouri - P+1E integral.

4.7.- Plantații

l n.    Se recomanda pastrarea în mare parte a copacilor existenti pe

conturul exterior si completarea acestora unde va fi cazul + gazon.

In spatiile centrale în zona parcajelor pentru autobuze se prevede gazon decorativ + copaci de aliniament pe traseul pietonalului.

Mai este de luat în seama zona verde din imediata apropiere a statiei de carburanți si a platformei de gunoi, dar si protejarea Clădirii de birouri fata de str.Alba Iulia si accesul de serviciu.

4.8.- Gospodărirea deșeurilor

Gunoiul menajer se va colecta si depune în europubele pe ^platforma împrejmuita lângă stafia de carburanți.

Beneficiarul va încheia un contract cu o firma specializata Kentru ridicarea ciclica si transportul deșeurilor la groapa de gunoi a Stasului.


4.9.- Echiparea edilitara

4.9.1.- Alimentarea cu apa proiectata — alimentarea cu apa se face de Ia rețeaua publica de apa existenta pe str.Verde.

Pe amplasament se mai afla un put forat care sa asigure debitul i când presiunea este scăzută.


- 12 -

■    Pentru asigurarea unei rezerve de apa s-a prevăzut un rezervor

le apa + P.S.I. semiîngropat amplasat în spațiul verde, la intersecția străzilor ianu Mărăcine si str. Verde, care are în dotare si o statie de pompare.

Branșamentul de apa si căminul, este amplasat lângă cabina de barta si este prevăzut a fi realizat cu PEHD 110x10.

Căminul este legat c;u stafia de pompare de la rezervor.

?    De jur împrejurul halei s-a prevăzut o rețea de apa de incendiu

ierimetrala) (vezi plan rețele).

Bransarea grupurilor sanitare se face la presiunea rețelei nstente pe str .Verde.

;    Pentru masurarea debitului de apa consumat se va monta în

iminul existent un nou apometru.

S-a proiectat rețeaua pentru a fi preluati si hidrantii de incendiu. Apa calda menajera este asigurata de centrala termica proprie.

4.9.2.- Canalizarea (proiectata) - evacuarea apelor uzate se va ce prin colectoare orizontale din propilena ignifuga. Cele 11 cămine au st prevăzute pe latura din spre str.Banu Mărăcine care descarcă în căminul istent din imediata apropiere a str.Verde - C.ex.l - cele 8 cămine din spre cinta.

*Masura obligatorie: înainte de deversarea apelor menajere în nalizare s-a prevăzut ca trecerea apelor de la spalarea mașinilor sa se faca ntr-un separator de hidrocarburi Oleomâx NG 6/1200.

Apele pluviale din zona Halei sunt colectate de recipienti de pe asa si dirijate către exterior, respectiv la rigola (prin lucrări de tematizare verticala).

4.9.3.- Alimentarea cu energie electrica - Energia electrica se asigura printr-un racord la rețeaua electrica existenta de pe str.Banu iracine. Coffetul este amplasat pe exteriorul clădirii (vezi plan rețele 1/500).

In imediata apropiere se afla tabloul general electric care are Văzut un contoar pentru masurarea curentului electric consumat.

Modul de utilizare a terenului

Pentru stabilirea procentelor de ocupare a terenului POT, cum si a coeficientului de utilizare CUT s-a luat în calcul mf.construita, raportata la supraf.construit desfasurata.


P.O.T. - Sc. 2519 x 100 = 0,16% ST. 15028

C.U.T. = ȘCDx3343 = 22 ST. 15028

BILANȚ TERITORIAL

l.-Zonifîcare funcționala teren aferent construcției

propuse

%


Teritoriu aferent    existent    propus

Mp    %    mp

1.- Hala autoservice

1750

11,64

2< Statie carburanți - rez.

, apa semiîngropat+

cabîna poarta

148

1,65

3.- Clădire de birouri

521

3,46

4;,- Carosabil incinta

5870

39,09

5.- Parcaje diverse incinta

2340

15,57

6.- Pietonale incinta

972

6,46

7.- Spațiu verde amenajat

3327

22,13

TOTAL GENERAL-

15028

100,0%

2.- Zonificare funcționala zona studiata

Teritoriu aferent    existent

Mp    % '

propus

mp

%

1.-Hala autoservice

1750

11,64

2.- Statie carburanți + rez.de apa

semiîngropat+cab.poarta

248

1,65

L- Clădire de birouri

521

3,46

4;- Circulație carosabila +

pietonala + parcaje (incinta)

9182

61,09

5-' Circulație carosabila + pietonala

existenta pe cele 3 străzi aferente

obiectivului ce intra în zona studiata

5026

33,44

<•“ Spațiu verde amenajat

3327

22,13

fe-    TOTAL GENERAL

20054

100,0%


- 14 -


3.- Proprietatea si circulația terenurilor

Teritoriu aferent

total domeniu

domeniu

domeniu

mp public

privat

privat

intlocal

intlocal

destconces.

1.- Teren aferent construcției

15028

15028

2 - circul.carosabila+pietonala

5026 5026

TOTAL =

20054    5026

15028

MP.

ir


CONCLUZII

Obiectivele propuse, menține profilul activităților anterioare de

-..transport.

Jrj    Se îmbunătățesc condițiile de exploatare prin realizarea unei

6‘aze materiale, adusa la tehnologia zilelor noastre. Nu se umbla la structura

; străzilor existente.

După aprobarea PUD-ului, se va întocmi un nou C.U.care

■stipulează noile condiții (retrageri obligatorii, regim de înălțime, etc.).

Executarea obiectivelor se va face pe etape, respectând toate

^fazele de proiectare. Aceasta etapizare este dictata de efortul financiar pe Seare trebuie sa-1 faca investitorul.

Desigur, proiectantul dorește ca ansamblul proiectat sa se realizeze, doarece exista o interacțiune si corelare între asigurarea parcului jtuito cu Hala autoservice (etapa I-a) si Clădirea de birouri (etapa a Il-a), gâcest ultim obiectiv fiind destinat agenției turistice internaționale, jjl    In concluzie, consideram ca prin aceasta etapa de proiectare

dgP.U.D.”, tema de proiectare a fost respectata si coincide cu intențiile de |realizare a investitorului.

ÎNTOCMIT, iF PROIECT,

" yArh.fâțeria Mateescu

.-,^5 /Sit/oI 1^002?ect.


•as