Hotărârea nr. 533/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE cu P+1E si SUPRAETAJARE cu un NIVEL LOCUINTA PARTER, str. Amzacea nr. 10, teren in suprafata indiviza de 145 mp, proprietate Cocos Iordache si Iulia

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE cu P+1E şi SUPRAETAJARE cu un NIVEL LOCUINŢĂ PARTER, str. Amzacea nr. 10, teren în suprafaţă indiviză de 145 mp, proprietate Cocoş Iordache şi Iulia

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalRECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE cu P+1E şi SUPRAETAJARE cu un NIVEL LOCUINŢĂ PARTER, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Amzacea nr. 10, teren în suprafaţă indiviză de 145 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19595, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 110055 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 26287/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Cocoş Iordache şi Iulia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3353/1973 autentificat de fostul notariat de Stat şi contractului de vânzare – cumpărare nr. 2497/2006 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. COCOŞ IORDACHE,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.533/ 26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 80515 / 19.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Cocoş Iordache privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic ZonalRECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE cu P+1E şi SUPRAETAJARE cu un NIVEL LOCUINŢĂ PARTER, str. Amzacea nr. 10, teren în suprafaţă indiviză de 145 mp, proprietate Cocoş Iordache şi Iulia.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19595, este proprietate Cocoş Iordache şi Iulia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3353/1973 autentificat de fostul notariat de Stat şi contractului de vânzare – cumpărare nr. 2497/2006 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 145 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Amzacea cu strada Gladiolei cu o deschidere de  18/12 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune recompartimentarea, extinderea şi supraetajarea locuinţei parter existente cu un nivel pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E

P.O.T. existent = 70,60 %                               C.U.T. existent = 0,70

P.O.T. propus = 81,40 %                                C.U.T. propus = 1,67

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3924/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Acord coinidivizar

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 1108 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal RECOMPARTIMENTARE, EXTINDERE cu P+1E şi SUPRAETAJARE cu un NIVEL LOCUINŢĂ PARTER, str. Amzacea nr. 10, teren în suprafaţă indiviză de 145 mp, proprietate Cocoş Iordache şi Iulia.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 

REGLEMENTARI


CONSTRUCȚII EXISTENTE


EXTINDERE PROPUSA P*1E CONSTRUCȚIE PROPUSA PENTRU ETAJARE


CU UN NIVEL


ALINIAMENT EXISTENT SI PROPUS


■ ■LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA PROPRIETATE TEREN STUDIAT

- LIMITE DE PROPRIETATE

ACCESE (PIETONAL SI AUTO) IN INCINTA LOC DE PARCARE IN LIMITA PROPRiETATÎI


REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM


BILANȚ TERITORIAL EXISTENT

CONSTRUCȚII CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE SPATII VERZI, PLANTAȚII TEREN LIBER NECONSTRUIT TOTAL ZONA STUDIATA


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

CONSTRUCȚII CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE SPATII VERZI. PLANTAȚII TEREN LIBER NECONSTRUIT TOTAL ZONA STUDIATA


SUPRAFAȚA TEREN p.O.T. existent C.U.T. existent P.Q.T. propus C.U.T. propus


TOATA ZONA STUDIATA


SUPRAFAȚA TEREN PQ.T existent CU.T existent P O.T propus C.U.T propus


RUR


Marius G. MOCANU | arhitectCOCOS IORDACHE a IULIANr. proiect :    /2007

Data: aprilie 2007 Nr. planșa : A Scara :    I : 500

Titlu planșa :


REGLEMENTARIorii. MOCANU MARIUS


Desenat

orh. MOCANU MARIUSReferă: / Expertiză